Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vieglo automobiļu un motocilku nodoklii""

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.) šādu grozījumu:

 

izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Nodokļa likmes

(1) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa vecuma (skaitot no pirmās reģistrācijas gada ārvalstīs) atbilstoši šā panta otrajai daļai, un likmi atkarībā no automobiļa motora tilpuma atbilstoši šā panta trešajai daļai.

(2) Ņemot vērā automobiļa vecumu, tiek noteiktas šādas likmes:

1) iepriekš nereģistrētiem automobiļiem un automobiļiem, kas nav vecāki par gadu, – 250 latu;

2) gadu veciem automobiļiem – 200 latu;

3) divus gadus veciem automobiļiem – 150 latu;

4) trīs gadus veciem automobiļiem – 125 lati;

5) četrus gadus veciem automobiļiem – 100 latu;

6) piecus līdz septiņus gadus veciem automobiļiem – 75 lati;

7) astoņus gadus veciem automobiļiem – 80 latu;

8) deviņus gadus veciem automobiļiem – 85 lati;

9) desmit gadus veciem automobiļiem – 90 latu;

10)  11 gadus veciem automobiļiem – 100 latu;

11)  12 gadus veciem automobiļiem – 110 latu;

12)  13 gadus veciem automobiļiem – 130 latu;

13)  14 gadus veciem automobiļiem – 150 latu;

14)  15 gadus veciem automobiļiem – 170 latu;

15)  16 gadus veciem automobiļiem – 190 latu;

16)  17 gadus veciem automobiļiem – 210 latu;

17)  18 gadus veciem automobiļiem – 230 latu;

18)  19 līdz 25 gadus (ieskaitot) veciem automobiļiem – 250 latu.

(3) Automobiļiem ar motora tilpumu, lielāku par 3000 kubikcentimetriem, tiek noteiktas šādas likmes:

1) automobiļiem ar motora tilpumu, lielāku par 3000 kubikcentimetriem, bet mazāku par 4000 kubikcentimetriem – 0,30 latu par vienu kubikcentimetru;

2) automobiļiem ar motora tilpumu 4000 kubikcentimetri un lielāku – 0,50 latu par vienu kubikcentimetru.

 

(4) Motocikliem nodokli aprēķina atkarībā no motocikla vecuma (skaitot no pirmās reģistrācijas gada ārvalstīs), šā panta otrajā daļā automobiļiem noteiktās attiecīgās likmes reizinot ar 0,25.

(5) Ja nav iespējams noteikt vieglā automobiļa vai motocikla pirmās reģistrācijas gadu ārvalstīs, nodokli aprēķina atkarībā no vieglā automobiļa vai motocikla vecuma, skaitot no izgatavošanas gada."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta

“Grozījums likumā „Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Vieglie automobiļi un motocikli, kas Latvijā tiek ievesti no ārvalstīm, saskaņā ar likumu „Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli” tiek aplikti ar automobiļu un motociklu nodokli.

Pašlaik nodoklis vieglajiem automobiļiem un motocikliem tiek aprēķināts, kā vienīgo kritēriju izmantojot automobiļu un motociklu vecumu. Nodokļa likmes ir robežās no 75 latiem līdz 250 latiem. Visaugstākās nodokļa likmes tiek piemērotas iepriekš nereģistrētiem automobiļiem un automobiļiem, kas nav vecāki par vienu gadu, kā arī pašiem vecākajiem (19-25 gadus veciem automobiļiem) - 250 latu. Automobiļiem, kas ir vecāki par vienu gadu, nodokļa likmes pakāpeniski samazinās un pati zemākā nodokļa likme tiek piemērota piecus līdz septiņus gadus veciem automobiļiem – 75 lati. Par astoņiem gadiem vecākiem automobiļiem nodokļa likme atkal pakāpeniski palielinās un 19-25 gadus veciem automobiļiem atkal sasniedz 250 latus.

Lai veicinātu ekonomiskāku vieglo automobiļu izmantošanu, nodokļa aprēķināšanas sistēmu nepieciešams pārskatīt, ņemot vērā automobiļu motora tilpumu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz mainīt nodokļa piemērošanas sistēmu, nodokļa aprēķināšanā izmantojot papildu kritēriju – automobiļa motora tilpumu.

Atkarībā no automobiļu motora tilpuma paredzēts noteikt divas dažādas papildu nodokļa likmes – automobiļiem, kuru motora tilpums ir virs 3000 līdz 3999 kubikcentimetri – 0,30 lati par cm3, un automobiļiem, kuru motora tilpums ir 4000 kubikcentimetri un lielāks – 0,50 lati par cm3.

Likumprojekts stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

3. Cita informācija

Nav.

 

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts ierobežo lielāka motora tilpuma un dārgāku vieglo automobiļu iegādi, veicinot pievēršanos ekonomiskākiem un lētākiem automobiļiem, tādējādi samazinot gan patērētāju izdevumus dārgāku transportlīdzekļu iegādei, gan degvielas iegādes izdevumus.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts neizraisa administratīvo procesu vienkāršošanos. Lai neradītu negatīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un civiltiesisko saistību izpildi starp personām un tirgotājiem, ņemot vērā to, ka nodokļa likmes paaugstināšana var ietekmēt tādu vienošanās izpildi par transportlīdzekļu iegādi, kas noslēgti pirms likuma spēkā stāšanās, paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 1.jūlijā, dodot laiku līgumu precizēšanai.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts neradīs sociālās sekas.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts veicina ekonomiskāku vieglo automobiļu izmantošanu, kas mazāk patērē degvielu, tādējādi arī ir mazāka negatīvā ietekme uz vidi, mazāks vides piesārņojums.

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2007

2008

2009

2010

 

1.      Izmaiņas budžeta ieņēmumos

1080

2200

2200

2200

2200

2.      Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

 

3.      Finansiālā ietekme

1080

2200

2200

2200

2200

4.      Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.

5.      Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Aprēķinā tika izmantota Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā ievietota informācija par reģistrēto vieglo automobiļu skaitu Latvijā līdz 2007.gada 1.janvārim, reģistrāciju 2007.gada janvārī un februārī un to motoru tilpumu. Ņemot vērā, ka likums stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā, 2007.gada otrajā pusgadā varētu būtiski samazināties arī reģistrēto vieglo automobiļu ar motora tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem skaits Latvijā. Līdz ar to nav sagaidāmi būtiski papildu ieņēmumi 2007.gada otrajā pusgadā.

6.      Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts nerada nepieciešamību izdot papildu normatīvos aktus.

2. Cita informācija

 

 

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

 

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav zināma.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām. Likumprojekta normu administrēšanu veiks Valsts ieņēmumu dienests un Ceļu satiksmes drošības direkcija atbilstoši likumam “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli” un saskaņā ar to izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc tā pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un pēc tam arī "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds var pārsūdzēt lēmumu vispārējā administratīvi procesuālajā kārtībā. Administratīvo aktu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                                                        O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O. Spurdziņš
I.Krūmane
E.Strazdiņa
M.Radeiko
G.Pužule

 

 

 

 

13.03.2007. 11:37

912

I.Vēja, 7083846

Ieva.Veja@fm.gov.lv