Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2007. gada 16.maijs

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (Nr.286/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 11 lpp.

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

(Nr.286/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(13)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini, kas atbilst likumā "Par apdrošināšanas līgumu" lietotajiem terminiem:

3) apdrošinātājs - Latvijas Republikā reģistrēta:

a) komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu (turpmāk - apdrošināšanas sabiedrība),

b) ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu;

 

 

 

1

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 1.panta 3.punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) Eiropas komercsabiedrība."

Atbalstīts

1. Papildināt 1.panta 3.punktu ar “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) Eiropas komercsabiedrība;”.

7.pants.

(2) Apdrošināšanas komersants nedrīkst:

1) veikt cita veida komercdarbību, izņemot likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētos gadījumus;

2) izplatīt nepatiesu, maldinošu reklāmu par savu darbību;

3) izpaust apdrošināšanas gaitā uzzināto informāciju par apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju, izņemot šajā likumā un citos likumos paredzētos gadījumus. Ja informācija tiek izpausta likumos paredzētajos gadījumos, apdrošināšanas komersants nav atbildīgs par informācijas izpaušanas sekām.

 

2

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 7.panta otrās daļas 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"3) izpaust apdrošināšanas gaitā uzzināto informāciju par apdrošināto, apdrošinājuma ņēmēju un trešo personu, izņemot šajā likumā un citos likumos paredzētos gadījumus."

Atbalstīts

2. Izteikt 7.panta otrās daļas 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“3) izpaust apdrošināšanas gaitā uzzināto informāciju par apdrošināto, apdrošinājuma ņēmēju un trešo personu, izņemot šajā likumā un citos likumos paredzētos gadījumus.”

24.1 pants. Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga veikt reorganizāciju tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.

1. Izslēgt 24.1 pantu.

 

 

 

3. Izslēgt 24.1 pantu.

28.3 pants. (1) Nosakot netiešā veidā personas iegūtās līdzdalības apmēru apdrošināšanas sabiedrībā, ņem vērā šādas tās iegūtās balsstiesības apdrošināšanas sabiedrībā:

1) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras šīs personas uzdevumā ieguvušas trešās personas savā vārdā;

2) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras ieguvusi tāda komercsabiedrība, kas atrodas šīs personas kontrolē;

3) balsstiesības, kas noteiktas personas noslēgtajā rakstveida līgumā ar trešajām personām par ilgstošu vai sistemātisku kopīgu rīcību attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrības pārvaldi;

4) trešajām personām piederošas balsstiesības, kuras personai vai komercsabiedrībai, kas atrodas šīs personas kontrolē, saskaņā ar rakstveida līgumu ir tiesības izmantot noteiktu termiņu vai bez termiņa ierobežojuma par atlīdzību vai bez tās;

5) balsstiesības, kas izriet no personas turējumā nodotajām akcijām, kuras persona ir tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem bez atsevišķa uzdevuma saņemšanas no personas, kurai pieder šīs akcijas;

 

2. Izteikt 28.3 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Nosakot netiešā veidā personas iegūtās līdzdalības apmēru apdro­šināšanas sabiedrībā, ņem vērā šādas personas (turpmāk – konkrētā persona) iegūtās balsstiesības apdrošināšanas sabiedrībā:

1) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru konkrētā persona ir noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un rīcības politiku ilgtermiņā attiecībā uz konkrētā emitenta pārvaldi;

2) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vieno­šanos, kas noslēgta ar konkrēto personu un kas paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu;

3) balsstiesības, kuras izriet no akcijām, kuras konkrētā persona ir saņē­musi kā nodrošinājumu, ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot;

4) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā laikposmā;

5) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētās personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punktā ietvertajiem nosacījumiem;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 28.3 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nosakot netiešā veidā personas iegūtās līdzdalības apmēru apdrošināšanas sabiedrībā, ņem vērā šādas personas (turpmāk — konkrētā persona) iegūtās balsstiesības apdrošināšanas sabiedrībā:

1) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru konkrētā persona ir noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un rīcības politiku ilgtermiņā attiecībā uz konkrētā emitenta pārvaldi;

2) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar konkrēto personu un kas paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu;

3) balsstiesības, kuras izriet no akcijām, ko konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot;

4) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā laikposmā;

< span lang=LV style='font-size:11.0pt'>5) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētās personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punkta nosacījumiem;

6) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona nodevusi trešajām personām kā nodrošinājumu, nezaudējot no tām izrietošās balsstiesības;

 

6) balsstiesības, kuras izriet no akcijām, kas nodotas glabāšanā kon­krētajai personai un kuras tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi;

3

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.panta (likuma 28.3 panta pirmajā daļā) 6.punktā vārdu “glabāšanā” ar vārdu “turējumā”.

Atbalstīts

6) balsstiesības, kuras izriet no akcijām, kas nodotas turējumā konkrētajai personai un kuras tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi;

7) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona ir tiesīga iegūt saskaņā ar rakstveida līgumu, kura izpilde atkarīga tikai no pašas šīs personas;

8) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona ir ieguvusi to aizņemšanās, atpakaļpirkuma vai līdzīgos darījumos;

9) balsstiesības, kas izriet no jebkurā citā netiešā veidā personas iegūtajām akcijām.

7) balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās per­sonas labā turētām akcijām;

8) balsstiesības, kuras konkrētā persona var īstenot kā pilnvarnieks, kad tā ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi;

9) balsstiesības, kuras izriet no jebkurā citā netiešā veidā konkrētās personas iegūtajām akcijām."

 

 

 

7) balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām;

8) balsstiesības, kuras konkrētā persona var īstenot kā pilnvarnieks, kad tā ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi;

9) balsstiesības, kuras izriet no jebkurā citā netiešā veidā konkrētās personas iegūtajām akcijām.”

29.pants. (1) Apdrošinātāja pienākums, ja likumā nav noteikts citādi, ir neizpaust informāciju par apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto.

(2) Lai samazinātu apdrošinātāja darbības risku un novērstu krāpšanu, apdrošinātājam ir tiesības tieši vai ar īpaši izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par apdrošinātajiem un spēkā esošajām apdrošināšanas polisēm.

(3) Parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai apdrošinātājs sniedz Latvijas Bankai saskaņā ar tās apstiprinātajiem noteikumiem un normatīvajiem norādījumiem ziņas par saviem parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu.

(4) Latvijas Bankai ir tiesības tās apstiprinātajos noteikumos un normatīvajos norādījumos noteiktajā kārtībā sniegt šā panta trešajā daļā minētās ziņas bankām, to meitas sabiedrībām, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, apdrošinātājiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

(5) Apdrošinātājiem, bankām un to meitas sabiedrībām, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu.

(6) Ja apdrošinātājs nepilda šā panta trešās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tam soda naudu līdz 5000 latiem.

3. Papildināt 29.panta ceturto un piekto daļu pēc vārda "apdrošinātājiem" ar vārdiem "krājaizdevu sabiedrībām".

4

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

„3. Izslēgt 29.panta trešo, ceturto, piekto un sesto daļu.”

 

 

Atbalstīts

5. Izslēgt 29.panta trešo, ceturto, piekto un sesto daļu.

 

 

 

5

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likumu ar 29.3 pantu šādā redakcijā:

"29.3 pants. (1) Apdrošinātājs Latvijas Bankas noteiktā apjomā un kārtībā sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

(2) Latvijas Banka uzkrāj un glabā šā panta pirmajā daļā minētās ziņas Kredītu reģistrā, kas izveidots un darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātiem noteikumiem.

(3) Ziņu apjomu un kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas aizņēmējam, aizņēmēja galviniekam, apdrošinātājam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, nosaka Latvijas Banka.

(4) Apdrošinātājs nedrīkst izpaust no Kredītu reģistra saņemtās ziņas trešajām personām, izņemot to personu, par kuru ziņas saņemtas.

(5) Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus, apdrošinātājs un Finanšu un kapitāla tirgus komisija maksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu reģistra izmantošanu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Banka.

(6) Ja apdrošinātājs nepilda šā panta pirmās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tam soda naudu līdz 5000 latiem.".

 

Atbalstīts

6. Papildināt likumu ar 29.3 pantu šādā redakcijā:

“29.3 pants. (1) Apdrošinātājs Latvijas Bankas noteiktajā apjomā un kārtībā sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

(2) Latvijas Banka uzkrāj un glabā šā panta pirmajā daļā minētās ziņas Kredītu reģistrā, kas izveidots un darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātiem noteikumiem.

(3) Ziņu apjomu un kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas aizņēmējam, aizņēmēja galviniekam, apdrošinātājam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, nosaka Latvijas Banka.

(4) Apdrošinātājs nedrīkst izpaust no Kredītu reģistra saņemtās ziņas trešajām personām, izņemot to personu, par kuru ziņas saņemtas.

(5) Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus, apdrošinātājs un Finanšu un kapitāla tirgus komisija maksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu reģistra izmantošanu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Banka.

(6) Ja apdrošinātājs nepilda šā panta pirmās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tam soda naudu līdz 5000 latiem.”

32.pants. (1) Garantijas fonds ir lielākais no šādiem diviem lielumiem:

1) viena trešdaļa no aprēķinātās maksātspējas normas;

2) garantijas fonda minimālais lielums.

(11) Garantijas fonda minimālais lielums:

1) komercsabiedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir trīs miljoni eiro, bet pārējām komercsabiedrībām — divi miljoni eiro;

2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir 2,3 miljoni eiro, bet pārējām savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām — 1,5 miljoni eiro;

3) nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei — 100 procentu apmērā no šā panta 1.daļas 1.punktā minētā lieluma.

(12) Šā panta 1.1 daļā noteiktais garantijas fonda minimālais lielums, kas izteikts eiro, tiek pārskatīts reizi gadā un indeksēts, ja saskaņā ar statistikas biroja “Eurostat” sniegto informāciju patēriņa cenu indekss Eiropas Ekonomikas zonas valstīs pieaudzis par pieciem procentiem vai vairāk. Minimālā garantijas fonda palielinājuma summa tiek noapaļota līdz tuvākajiem 100 000 eiro. Lēmumu par indeksācijas veikšanu un minimālā garantijas fonda palielinājuma apjomu attiecīgajā gadā paziņo Eiropas Komisija.

4.  32.pantā:

 

aizstāt 1.1 daļas 1.punktā:

vārdus "trīs miljoni" ar skaitli "3200000";

vārdus "divi miljoni" ar skaitli "2200000";

 

aizstāt 1.1 daļas 2.punktā:

skaitli un vārdu "2,3 miljoni" ar skaitli "2400000";

skaitli un vārdu "1,5 miljoni" ar skaitli "1650000";

 

papildināt 1.2 daļu pēc vārda "noapaļota" ar vārdiem "uz augšu".

6

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4.pantu (grozījumus likuma 32.pantā) šādā redakcijā:

“4. 32.pantā:

aizstāt 1.1 daļas 1.punktā:

vārdus "trīs miljoni eiro" ar skaitli un vārdiem "3,2 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa";

vārdus "divi miljoni eiro" ar skaitli un vārdiem "2,2 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa";

aizstāt 1.1 daļas 2.punktā:

skaitli un vārdu "2,3 miljoni" ar skaitli un vārdiem "2,4 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latv ijas Bankas noteiktā kursa";

skaitli un vārdu "1,5 miljoni" ar skaitli un vārdiem "1,65 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa";

papildināt 1.2 daļu pēc vārda "noapaļota" ar vārdiem "uz augšu".

 

Atbalstīts

7. 32.pantā:

aizstāt 1.1 daļas 1.punktā vārdus “trīs miljoni eiro” ar skaitli un vārdiem “3,2 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa” un vārdus “divi miljoni eiro” — ar skaitli un vārdiem “2,2 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa”;

aizstāt 1.1 daļas 2.punktā skaitli un vārdu “2,3 miljoni” ar skaitli un vārdiem “2,4 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa” un skaitli un vārdu “1,5 miljoni” — ar skaitli un vārdiem “1,65 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa”;

papildināt 1.2 daļu pēc vārda “noapaļota” ar vārdiem “uz augšu”;

 

(2) Apdrošināšanas sabiedrība pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudas līdzekļus, izņemot gadījumus, kad ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju apdrošināšanas sabiedrība tiek reorganizēta.

 

7

 

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 32.panta otrajā daļā vārdus "ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju".

 

Atbalstīts

izslēgt otrajā daļā vārdus “ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju”.

 

49.pants. (1) Apdrošinātājs kārto grāmatvedību atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem.

(2) Gada pārskatu apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle sastāda atbilstoši šā panta pirmajai daļai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem.

(3) Apdrošināšanas sabiedrība, kura ir grupas mātes sabiedrība, sagatavo konsolidēto gada pārskatu atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem.

(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas nodarbojas ar dzīvības apdrošināšanu un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, gada pārskatam pievieno aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 

8

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 49.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas nodarbojas ar dzīvības apdrošināšanu un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, sagatavo aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Aktuārnovērtējumu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15. maijā."

 

Atbalstīts

8. Izteikt 49.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas nodarbojas ar dzīvības apdrošināšanu un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, sagatavo aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Aktuārnovērtējumu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā.”

 

54.pants. (1) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība par pārbaudes rezultātiem rakstveidā ziņo apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei. Ziņojumu sagatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Ziņojuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām.

 

 

 

 

 

9

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 54.panta pirmās daļas trešo teikumu;

 

Atbalstīts

9. 54.pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo teikumu;

 

 (2)  Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sagatavo ziņojumu apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar apdrošināšanu saistītus jautājumus, kurus nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Ziņojuma norakstu nosūta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā likuma 56.pantā noteiktajām prasībām.

5. Izteikt 54.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 "Ziņojumā norāda konstatētos trūkumus un zvērināta revidenta viedokli par pārapdrošināšanas izkārtojumu un pārapdrošinātāja spējām izpildīt līgumā paredzētās saistības, kā arī par tehnisko rezervju aprēķina metodēm un tehnisko rezervju pietiekamību."

10

 

Deputāts K.Leiškalns

izteikt 54.panta otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ziņojuma norakstu apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā."

 

Atbalstīts

izteikt otrās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

“Ziņojumā norāda konstatētos trūkumus un zvērināta revidenta viedokli par pārapdrošināšanas izkārtojumu un pārapdrošinātāja spējām izpildīt līgumā paredzētās saistības, kā arī par tehnisko rezervju aprēķina metodēm un tehnisko rezervju pietiekamību. Ziņojuma norakstu apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā.”

56.pants. (1) (Izslēgta ar 27.03.2003. likumu).

(2) Apdrošināšanas sabiedrība, kura ir grupas mātes sabiedrība, konsolidēto gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(3) Gada pārskatu 15 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā.

 

 

11

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 56.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošināšanas sabiedrība, kura ir grupas mātes sabiedrība, konsolidēto gada pārskatu sagatavo ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle gada pārskatu sagatavo ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām."

 

Atbalstīts

10. Izteikt 56.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Apdrošināšanas sabiedrība, kura ir grupas mātes sabiedrība, konsolidēto gada pārskatu sagatavo ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle gada pārskatu sagatavo ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.”

 

Pārejas noteikumi

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Grozījumi 29.pantā un likuma papildināšana ar 29.3 pantu attiecībā uz Kredītu reģistru stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.".

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Grozījumi šā likuma 29.pantā attiecībā uz trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas izslēgšanu, kā arī 29.3 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.".

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā nr.13

 

 

 

 

 

Atbalstīts

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

“27. Grozījumi šā likuma 29.pantā attiecībā uz trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas izslēgšanu, kā arī 29.3 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”