Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                                  Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem

(Nr.280/Lp9)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

( 0 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95.panta kārtībā priekšlikumi nav iesniegti.

 

 

 

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem

 

 

 

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem

           

1.pants. Ar šo likumu tiek apstiprināti Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa 2006. gada 30.augustā pieņemtie Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi.

 

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi.

 

 

 

 

1.pants. Ar šo likumu tiek apstiprināti Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa 2006. gada 30.augustā pieņemtie Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi.

 

2.pants.  Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemti

Latvijas Lauksaimniecības universitātes

Konventā

2006.gada 30.augustā

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi

 

Izdarīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmē (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1.     Aizstāt visā tekstā:

        vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”;

        vārdu “šķīrējtiesa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “akadēmiskā šķīrējtiesa” (attiecīgā locījumā);

       vārdu “likumdošanas” ar vārdu “normatīvie”;

       vārdus “likums “Par zinātnisko darbību”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ”Zinātniskās darbības likums” (attiecīgā locījumā);

       vārdu “ievēl” ar vārdu “ievēlē”.

 

2.     Papildināt preambulas piekto rindkopu aiz skaitļiem un vārdiem "2001.gada 1.jūnijā" ar vārdiem un skaitļiem "un 2006.gada 30.augustā".

 

3. Izteikt 1.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

„1.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kura īsteno bakalaura, maģistra, doktora un profesionālas studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni un pētniecību.”

 

4. Aizstāt 1.2.punkta pirmajā teikumā vārdu “iestāde” ar vārdu “institūcija”.

 

5. Papildināt 1.3.punktu ar otro rindkopu šādā redakcijā:

 

“Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru universitātes attīstības stratēģijas jautājumos, tam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Konventā.”

 

6. Aizstāt 1.4.punktā vārdu “juridiska” ar vārdiem “atvasināta publiska”.

 

7.      2.1. punktā aizstāt vārdus „akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko” ar vārdiem „augstāko akadēmisko un profesionālo”.

8.      Aizstāt 2.2.punkta pirmajā teikumā vārdus “veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus” ar vārdiem “veikt zinātnisko darbību un izdot zinātnisko rakstu krājumus”.

 

9.      2.3.punktā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "zinātniskās pētniecības darbu" ar vārdiem "zinātnisko darbību";

aizstāt trešajā teikumā vārdus "pētniecības darba" ar vārdiem "zinātniskās darbības".

 

10. Aizstāt 2.5.punkta pirmajā atkāpē:

vārdus "akadēmiskā un zinātniskā darba brīvība" ar vārdiem "akadēmiskās un zinātniskās darbības brīvība";

vārdus "zinātniskā darba" ar vārdiem "zinātniskās darbības".

 

11. Aizstāt 3.1.punkta:

pirmajā atkāpē vārdus "zinātniskā darba" ar vārdiem "zinātniskās darbības";

otrajā atkāpē vārdu "diplomus" ar vārdiem "izglītības dokumentus";

trešajā atkāpē vārdu "Goda" ar vārdu "goda".

 

12. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:

 

"3.2. Saistībā ar studijām, zinātnisko darbību, īpašumu apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir tiesības:

– organizēt kursus un lekcijas, rīkot kongresus, konferences un sanāksmes;

– slēgt līgumus ar mācību, zinātniskajām vai citām institūcijām, kā arī ar komercsabiedrībām;

– veikt saimniecisko darbību;

– veikt izdevējdarbību."

 

13. Izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:

 

„4.1. Latvijas lauksaimniecības universitātes personālu veido:

1) akadēmiskais personāls – Latvijas lauksaimniecības universitātes akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;

2) vispārējais personāls;

3) pilna laika studējošie, arī maģistranti un doktorandi.”

 

14. Papildināt 4.2.punktu ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

 

"Latvijas Lauksaimniecības universitātes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību personāls var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

 

15. 4.4.punktā:

aizstāt piektajā teikumā vārdus "Ar akadēmisko personālu" ar vārdiem "Ar pensionēto akadēmisko personālu";

papildināt punktu aiz piektā teikuma ar teikumu šādā redakcijā:

 

"Darba līgumu ar akadēmiskajā amatā ievēlēto personu slēdz rektors uz visu ievēlēšanas laiku – sešiem gadiem.";

Izteikt pēdējo teikumu šādā redakcijā:

 

„Par īpašu ieguldījumu zinātnē un augstākajā izglītībā, profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem, sasniedzot pensijas vecumu, Senāts var piešķirt emeritus goda nosaukumu.”

 

16.. Izslēgt 4.5.punkta pēdējā teikumā vārdus “vai uz citu noteiktu laiku”.

 

17. 4.16.punktā:

izteikt pirmo atkāpi šādā redakcijā:

 

"– ieguvušas Latvijas Republikas vispārējās vidējās izglītības prasībām atbilstošu vidējo izglītību, pretendē uz bakalaura akadēmiskā grāda vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanu;";

 

izslēgt teikumā aiz trešās atkāpes vārdus "papildus noteikumus un".

 

18. 4.17.punktā:

aizstāt otrajā teikumā vārdus "Latvijas Republikas Valodu likums" ar vārdiem "Valsts valodas likums";

izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Studiju programmu reglamentāciju, ilgumu, uzsākšanas kārtību vēlākos studiju gados un personu izslēgšanas kārtību no studējošo saraksta regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senātā pieņemtie Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju kārtību regulējošie dokumenti."

 

19. 4.18.punktā:

aizstāt trešajā teikumā vārdus “attiecīgu vienošanos” ar vārdu “1īgumu”;

izslēgt ceturto teikumu.

 

20. papildināt 4.20.punkta otrajā atkāpē aiz vārda „studijām” ar vārdiem „un iespējamo karjeru”.

 

21. Izteikt piektās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

“5. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES PĀRSTĀVĪBAS, VADĪBAS UN LĒMĒJINSTITŪCIJAS”.

 

22. Aizstāt 5.3.punkta otrajā teikumā:

vārdus "pamatdarba vieta" ar vārdiem "ievēlēšanas vieta";

vārdus un skaitļus "ne mazāk par 15 procentiem" ar vārdiem un skaitļiem "ne mazāk par 20 procentiem".

 

23. 5.4.punktā:

aizstāt 2.apakšpunkta otrajā atkāpē vārdus "emeritus profesora nosaukumu" ar vārdiem "emeritus profesora goda nosaukumu";

izteikt 3. un 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"3) apstiprina

– Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldes struktūru pēc rektora priekšlikuma;

– Senāta noteiktos pārvaldes struktūras augstākā līmeņa vadītājus pēc rektora priekšlikuma;

– fakultāšu dekānus pēc attiecīgās fakultātes domes priekšlikuma, ievērojot vēlēšanu rezultātus;

– universitātes zinātnisko institūtu direktorus pēc to ievēlēšanas amatā  attiecīgā institūta zinātniskajā padomē;

– Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienību un Latvijas Lauksaimniecības universitātē dibināto un pārziņā esošo iestāžu, komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un citu organizatorisku veidojumu statūtus vai nolikumus;

– nolikumus par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem;

– studējošo pašpārvaldes nolikumu un līgumu ar studējošo pašpārvaldi;

–       studējošo uzņemšanas un imatrikulācijas kārtību, noteikumus par studiju gaitu zināšanu pārbaudīšanas, kā arī kvalifikācijas, akadēmisko grādu un diplomu piešķiršanas kārtību;

– Latvijas Lauksaimniecības universitātes budžetu un tā līdzekļu izlietošanu;

 

4) lemj par Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienību, iestāžu, komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu dibināšanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu."

 

24. Izteikt 5.5.punkta pirmo un otro atkāpi šādā redakcijā:

 

  “– 41 Konventa pārstāvis (39 akadēmiskā personāla pārstāvji, kas ievēlēti uz pilnvaru laiku, lai būtu pārstāvētas visas fakultātes, zinātniskie institūti, mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce” un lai Senāta sastāvā būtu vismaz 30 profesori un asociētie profesori) un divi administratīvā personāla pārstāvji;

–       12 studējošo pašpārvaldes ievēlēti pilna laika studējošo pārstāvji.”

 

25. Izteikt 5.6.punkta trešo rindkopu šādā redakcijā:

 

“Latvijas Lauksaimniecības universitātes personāls rektora pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskajā šķīrējtiesā. Personas, kuras nav augstskolas personāls, rektora pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā.”

 

26. 5.9.punktā:

izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:

 

“Akadēmisko šķīrējtiesu aizklātā balsošanā ievēlē Konvents uz trim gadiem. Tā sastāv no pieciem akadēmiskā personāla pārstāvjiem, kas nav universitātes administratīvā personāla sastāvā, un viena studējošā pārstāvja, kuru ievēlē studējošo pašpārvalde.”;

 

izteikt pēdējo teikumu šādā redakcijā:

 

“Akadēmiskās šķīrējtiesas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

27. Izteikt 6.1.punktu šādā redakcijā:

 

“6.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem, maģistrantiem un doktorantiem ir sava pašpārvalde - vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija universitātē. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina augstskolas senāts. Senāts var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu dēļ.”

 

28. Izteikt 6.4.punktu šādā redakcijā:

 

“6.4. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem Konventā, Senātā un fakultāšu domēs atbilstoši to nolikumiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, kuru izveido attiecīgā vadības institūcija pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina Senāts ar klātesošo divu trešdaļu balsu vairākumu.”

 

29. Izteikt septītās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

“7. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES STRUKTŪRVIENĪBAS, IESTĀDES, KOMERCSABIEDRĪBAS, BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMI”.

 

30. Aizstāt 7.2.punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdu “Senāts” ar vārdu “ Latvijas Lauksaimniecības universitāte”.

 

31. Aizstāt 7.4.1.punkta otrajā teikumā vārdus “bez īpaša” ar vārdu “ar”.

 

32. Izteikt 7.5.2.otro rindkopu šādā redakcijā:

 

“Fakultātes domi veido visi tās profesori un asociētie profesori, kā arī divi līdz trīs pārstāvji, ko uz trim gadiem ievēlē no fakultātes katras struktūrvienības; trīs līdz piecus pārstāvjus deleģē studējošo pašpārvalde.”

 

33. Izteikt 7.6.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

“7.6. Zinātniskās laboratorijas un citas universitātes zinātniskās darbības struktūrvienības veido un īsteno pētniecības darba programmas un veic pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm.”

 

34. Izteikt 7.7.punktu šādā redakcijā:

 

“7.7. Latvijas Lauksaimniecības universitāte savā  Satversmē noteikto darbības mērķu sasniegšanai var dibināt, reorganizēt un likvidēt iestādes, tajā skaitā aģentūras, kā arī komercsabiedrības, kurām ir juridiskas personas statuss, un būt par dibinātāju un biedru biedrībās un nodibinājumos. Iestāžu nolikumus un komercsabiedrību statūtus apstiprina Senāts.”

 

35. Papildināt 7.nodaļu ar 7.8.punktu šādā redakcijā:

 

“7.8. Latvijas Lauksaimniecības universitāte zinātniskos institūtus (centrus, klīnikas, izmēģinājumu stacijas u.c.) dibina kā publiskās aģentūras. Zinātniskā institūta – publiskās aģentūras – tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka Zinātniskās darbīb as likums un Publisko aģentūru likums. Lēmumu par zinātniskā institūta dibināšanu pieņem Senāts.”

 

36. Izteikt 8.1.punktu šādā redakcijā:

 

“8.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumu veido:

– kustamā un nekustamā manta, kas Latvijas Lauksaimniecības universitātei dāvināta, ko Latvijas Lauksaimniecības universitāte mantojusi vai iegādājusies par pašu līdzekļiem.

– par valsts budžeta līdzekļiem iegādāta manta. Nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā kā Latvijas Lauksamniecības universitātes īpašums.

– Latvijas Lauksaimniecības universitātes intelektuālais īpašums.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā nodotā valsts īpašuma. Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu, lai sasniegtu Satversmē norādītos mērķus.”

 

37. Izteikt 8.3. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

„Latvijas Lauksamniecības universitātes finansiālo un saimniecisko darbību, kā arī Revīzijas komisijas ziņojumu katru gadu pārbauda neatkarīgs zvērināts revidents, kura sagatavoto atzinumu par augstskolas finansiālo un saimniecisko darbību rektors iesniedz Zemkopības ministrijai.”

 

38. Izteikt 8.4.punktu šādā redakcijā:

 

“8.4. Finanšu resursus, ko fiziskās un juridiskās personas piešķir atsevišķu mērķprogrammu un pasākumu finansēšanai, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadība nodod tieši tai struktūrvienībai vai juridiskai personai, kas īsteno šo programmu vai pasākumu..”

 

39. Izslēgt 8.6., 8.7. un 8.8.punktu.

 

40. Izteikt 8.9.punkta ceturto atkāpi šādā redakcijā:

 

“– veikt Latvijas Lauksaimniecības universitātes profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi Latvijas Lauksaimniecības universitātes budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citos uzņēmumos atbilstoši Latvijas Lauksaimniecības universitātes mērķim.”

 

41. Aizstāt 8.10.punktā vārdus „augstskolām un zinātniskajām iestādēm” ar vārdiem „augstākās izglītības un zinātnes institūcijām”.

 

42. Aizstāt 9.3.punktā vārdus “pēc izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma” ar vārdiem “pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma”.

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES

SATVERSME JAUNĀ REDAKCIJĀ

 

PREAMBULA

Latvijas Lauksaimniecības universitāte dibināta uz Latvijas Universitātes bāzes kā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija. Jaunizveidotās augstskolas pirmo Satversmi izstrādāja un iesniedza Latvijas Ministru kabinetam Latvijas Universitātes Padome. Valsts un Ministru prezidents K. Ulmanis 1938. gada 23. decembrī parakstīja likumu ‘‘Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Satversme’’, kas stājās spēkā 1939. gada 1. jūlijā.

1940. gadā jūnijā, pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija zaudēja savu autonomiju un tās Satversmi atcēla.

Ar Latvijas PSR valdības 1944. gada 17. novembra lēmumu bijusī Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija pārtapa par Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, 1991. gada 27. martā ar Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Padomes lēmumu - par Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmi pieņēmis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konvents 1991. gada 21. oktobrī, un tā apstiprināta ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 10. marta lēmumu. Šo Satversmi, kas sagatavota atbilstoši 1995. gada 2.novembrī Saeimā pieņemtajam Augstskolu likumam, apstiprinājis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konvents 1996. gada 16. februārī. Satversmes grozījumus apstiprinājis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konvents 2001.gada 1.jūnijā un 2006. gada 30. augustā.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kurā īsteno bakalaura, maģistra, doktora un profesionālas studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni un pētniecību.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes saīsinātais nosaukums ir LLU.

Tās nosaukums citās valodās ir:

Universitas agriculturae Latviensis (latīņu valodā),

Latvia University of Agriculture (angļu valodā),

Agraruniversität Lettland (vācu valodā),

Латвийский сельскохозяйственный университет (krievu valodā)

Universitatė d’agriculture de Lettonie (franču valodā),

Latvijos žemes ūkio Universitetas (lietuviešu valodā),

Lati Pöllumajandusülikool (igauņu valodā).

Latvijas Lauksaimniecības universitātes adrese: Lielā ielā 2, Jelgavā,
LV-3001, Latvija.

1.2.           Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir autonoma institūcija ar pašpārvaldes tiesībām. Tās pašpārvalde pamatojas uz personāla tiesībām un iespējām piedalīties akadēmisko, administratīvo un saimniecisko lietu vadīšanā un pārvaldē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte darbojas pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, Augstskolu likumu, Izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī uz šo Satversmi.

1.3.           Universitātes darbību ar sabiedrības interesēm saskaņo Latvijas Lauksaimniecības universitātes Padomnieku konvents. To izveido Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāts Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā. Padomnieku konventa nolikumu apstiprina un locekļus ievēlē Senāts. Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru universitātes attīstības stratēģijas jautājumos, tam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Konventā.

Padomnieku konventu sasauc tā priekšsēdis pēc savas iniciatīvas vai pēc ne mazāk, kā vienas trešās šī konventa locekļu ierosinājuma.

1.4.           Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir atvasināta publiska persona. Tās zīmogā ir attēlots Latvijas Republikas valsts mazais ģerbonis un ietverti vārdi ‘‘Latvijas Lauksaimniecības universitāte’’. Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir savs karogs, emblēma un cita augstskolas atribūtika.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes dibināšanas diena
23. decembris ir Universitātes svinamā diena.

2. DARBĪBAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN PAMATPRINCIPI

2.1.              Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības galvenais mērķis ir dot studentiem augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību, attīstīt zinātni un izkopt kultūru, uzturēt un attīstīt Latvijas intelektuālo potenciālu.

2.2.           Latvijas Lauksaimniecības universitātes uzdevumi ir gatavot akadēmiski izglītotus speciālistus tautsaimniecībai, zinātnei, kultūrai, izglītībai, kā arī valsts pārvaldei, dodot jaunas zināšanas un prasmi tās izmantot sabiedrības interesēs, veikt zinātnisko darbību un izdot zinātnisko rakstu krājumus, kā arī organizēt speciālistu tālākizglītošanu un pārkvalificēšanos. Universitāte piedāvā sabiedrībai iegūtās atziņas un pētījumu rezultātus, informē sabiedrību par savu darbību. Latvijas Lauksaimniecības universitāte atbalsta izcilus pētniekus, akadēmisko personālu un studējošos, veicina to iekļaušanos pasaules akadēmiskajos procesos.

2.3.           Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskās izglītības ieguve paredz atbilstošo studiju programmu īstenošanu akadēmiskā grāda iegūšanai, kā arī zinātnisko darbību un zinātniskā grāda iegūšanu. Profesionālā augstākā izglītība nodrošina profesionālo studiju programmu realizāciju un atbilstošas kvalifikācijas iegūšanu. Augstākās profesionālās kvalifikācijas, profesionālā grāda, akadēmiskā un zinātniskā grāda iegūšana ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju un zinātniskās darbības mērķis.

2.4.           Latvijas Lauksaimniecības universitāte darbojas, lai saglabātu, izkoptu, pētītu un nodotu nākamajām paaudzēm visu vērtīgo, ko laukiem devusi un var dot latviešu tauta.

2.5.              Īstenojot savu mērķi un uzdevumus, Latvijas Lauksaimniecības universitāte pamatojas uz šādiem principiem:

-     izziņas un studiju, akadēmiskā un zinātniskā darba brīvība, studiju priekšmetu un zinātniskā darba satura un metodes brīva izvēle, zinātniskā viedokļa un pētījumu rezultātu paušana (publicēšana), ja šī brīvība nav pretrunā ar ētikas normām, citu personu tiesībām un Latvijas Republikas likumiem;

-     studiju un zinātniskā darba nedalāmība;

-     studiju un zinātniskā darba saskaņošana ar sabiedrības vajadzībām un prasībām, ar civilizācijas augstākajiem sasniegumiem un humānajām tradīcijām.

2.6.           Latvijas Lauksaimniecības universitāte dod iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību jebkuram Latvijas pilsonim neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un tautības, politiskajiem uzskatiem, reliģijas pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Tiesības studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir arī nepilsoņiem un ārvalstniekiem atbilstoši Latvijas likumiem.

Katram sabiedrības pārstāvim atbilstoši viņa zināšanām, darba spējām un prasmei ir tiesības kļūt par Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbinieku.

3. KOMPETENCE UN DARBĪBAS FORMAS

3.1.      Latvijas Lauksaimniecības universitāte atbilstoši savam mērķim un uzdevumiem:

-     izstrādā studiju programmas, nosaka studiju saturu un formas, studējošo uzņemšanas papildus noteikumus, imatrikulācijas kārtību, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās darbības pamatvirzienus;

-     veic promociju, piešķir akadēmiskos un profesionālos grādus un profesionālo kvalifikāciju, izsniedz attiecīgus Latvijas Lauksaimniecības universitātes izglītības dokumentus;

-     ievēl akadēmisko personālu, piešķir Latvijas Lauksaimniecības universitātes goda nosaukumus, nodibina un piešķir Latvijas Lauksaimniecības universitātes prēmijas un personālstipendijas.

3.2. Saistībā ar studijām un zinātnisko darbību, īpašuma apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir tiesības:

-     organizēt kursus un lekcijas, rīkot kongresus, konferences un sanāksmes:

-     slēgt līgumus ar mācību, zinātniskajām vai citām institūcijām, kā arī ar komercsabiedrībām;

-     veikt saimniecisko darbību;

-     veikt izdevējdarbību.

3.3.           Latvijas Lauksaimniecības universitāte nosaka savu organizatorisko un pārvaldes struktūru, veido personālsastāvu, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem nosaka darba samaksu.

3.4.           Latvijas Lauksaimniecības universitāte nosaka savu iekšējo kārtību, ņemot vērā tradicionālo starptautiski atzīto universitāšu telpu un teritorijas neaizskaramību.

3.5.             Latvijas Lauksaimniecības universitātē dibinātās biedrības un citi organizatoriski veidojumi darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātajiem statūtiem. Ja to darbība nesaskan ar statūtiem vai ir pretrunā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes interesēm, tad Senāts ar savu lēmumu ir tiesīgs pārtraukt vai izbeigt to darbību.

3.6.           Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības jautājumus, kas nav ietverti šajā Satversmē, regulē Latvijas Republikas Augstskolu likums, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums un citi Latvijas Republikas likumi.

4. PERSONĀLS

4.1.    Latvijas Lauksaimniecības universitātes personālu veido:

1)                       akadēmiskais personāls – Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;

2)   vispārējais personāls;

3)   pilnā laika studējošie, arī maģistranti un doktoranti.

4.2.           Personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju un pētniecības darba brīvību, veicināt atklātumu Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldē un tās lietu kārtošanā. Personālam darba pienākumi jāpilda tā, lai Latvijas Lauksaimniecības universitāte spētu īstenot savus uzdevumus, lai netiktu pārkāptas nevienas personas tiesības un netiktu traucēta amata vai darba pienākumu izpilde.

Personālam ir tiesības Satversmē noteiktā kārtībā piedalīties Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadības un pašpārvaldes lēmumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties Latvijas Lauksaimniecības universitātes koleģiālo vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītam.

Personālam ir tiesības piedalīties Latvijas Lauksaimniecības universitātes pašpārvaldes institūciju vēlēšanās un tikt ievēlētam tajās.

Personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību, kādā kvalificējami pārkāpumi un uzliekami sodi par pienākumu nepildīšanu, nosaka Senāts, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību personāls var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4.3.    Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmisko personālu veido:

1)  profesori, asociētie profesori;

2)  docenti, vadošie pētnieki;

3)  lektori, pētnieki;

4)  asistenti.

4.4.           Akadēmiskais personāls piedalās studējošo izglītošanā, veic zinātniskos pētījumus un publicē to rezultātus. Uzdevumu apjomu katrā no abiem pamatdarbības veidiem nosaka Senāta apstiprināts nolikums.

Darba samaksas principus Latvijas Lauksaimniecības universitātē nosaka Senāts, bet darba samaksas likmes nedrīkst būt mazākas par Ministru kabineta noteiktajām likmēm.

Vēlētos profesora, asociētā profesora, docenta un administratīvos amatus (rektors, prorektors, dekāns) var ieņemt atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Ar pensionēto akadēmisko personālu rektors saskaņā ar valsts vai citu avotu piešķirto finansējumu slēdz individuālus līgumus par studējošo izglītošanu vai zinātnisko pētījumu veikšanu, paredzot konkrētu samaksu par noteiktu darba apjomu atbilstoši darbinieka kvalifikācijai. Darba līgumu ar akadēmiskā amatā ievēlēto personu slēdz rektors uz visu ievēlēšanas laiku – sešiem gadiem. Par īpašu ieguldījumu zinātnē un augstākajā izglītībā, profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem, sasniedzot pensijas vecumu, Senāts var piešķirt emeritus goda nosaukumu.

4.5.           Profesors ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē. Profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā profesora vai profesora amatā. Profesoru atklātā konkursā ievēlē uz sešiem gadiem attiecīgās nozares profesoru padome, un rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu.

Profesora galvenie uzdevumi ir:

1)  augsti kvalificētu lekciju lasīšana, studiju, nodarbību un pārbaudījumu pārraudzība savā studiju kursā;

2)  pētnieciskā darba vadīšana zinātnes apakšnozarē, kas atbilst
profesora štata vietas nosaukumam;

3)  piedalīšanās studiju programmu izstrādāšanā, augstskolu un to struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā;

4)  doktora līmeņa studiju vadīšana, jaunās zinātnieku un docētāju paaudzes gatavošana.

4.6.           Asociētā profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. Profesionālo studiju programmu īstenošanai asociētā profesora amatā saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu var ievēlēt arī personu bez doktora grāda, kurai ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 10 gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē. Asociēto profesoru atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēlē attiecīgās nozares profesoru padome, un rektors slēdz ar viņu darba līgumu. Par asociēto profesoru amatu skaitu un sarakstu atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām lemj Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāts.

Asociētā profesora galvenie uzdevumi ir:

1)  aktīvs pētnieciskais darbs zinātnes apakšnozarē, kas atbilst
asociētā profesora štata vietas nosaukumam;

2)  pētnieciskā darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai;

3)  izglītojošā darba, īpaši augstākā posma studiju nodarbību un
pārbaudījumu vadīšana attiecīgajā kursā, lekciju lasīšana;

4)  jaunās zinātnieku un docētāju paaudzes gatavošana.

Asociēto profesoru štata vietu skaitu atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām pēc rektora ierosinājuma nosaka Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāts.

4.7.           Profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas procedūra notiek Augstskolu likuma noteiktā kārtībā.

4.8.           Docenta amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatā var ievēlēt personu ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, kurai ir vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Docentu ievēlē uz sešiem gadiem fakultātes Dome Senāta noteiktajā kārtībā. Par docentu amatu skaitu un sarakstu atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām lemj Senāts.

Docenta galvenie uzdevumi ir:

1)       lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos.

2)  pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē, kas atbilst docenta štata vietas nosaukumam.

4.9.           Vadošos pētniekus un pētniekus var ievēlēt amatā zinātniskās pētniecības darba veikšanai fakultātēs un institūtos saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu.

 

4.10. Lektora amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Lektorus ievēlē fakultātes Dome uz sešiem gadiem Senāta noteiktajā kārtībā.

Lektora galvenie uzdevumi ir:

1)  pētnieciskais darbs saskaņā ar katedras (laboratorijas) zinātniskā darba programmām;

2)  lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un ieskaišu pieņemšana studiju priekšmetos.

4.11.              Asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Asistentus ievēlē uz sešiem gadiem fakultātes Dome Senāta noteiktajā kārtībā.

Asistenta galvenie uzdevumi ir:

1)     līdzdalība pētnieciskajā darbā saskaņā ar katedrā (laboratorijā) apstiprinātiem pētnieciskā darba uzdevumiem;

2)  laboratorijas (praktisko) darbu vadīšana un ieskaišu pieņemšana;

3)     palīdzība profesoriem un asociētiem profesoriem to pedagoģiskajā darbā.

4.12.  Akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību profesionālo studiju programmu profila priekšmetiem nosaka Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāts atbilstoši Augstskolu likuma prasībām.

4.13.             Akadēmiskā personāla aizstāšanu pagaidu prombūtnes laikā, kā arī viesprofesoru, viesdocentu un vieslektoru tiesības un pienākumus un kārtību, kādā viņi tiek pieņemti darbā, nosaka Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāts atbilstoši Augstskolu likuma prasībām.

4.14.     Akadēmiskā personāla atvaļinājumi:

1)     akadēmiskajam personālam katru gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu, bet ik pēc sešiem gadiem - apmaksāts sešu mēnešu akadēmiskais atvaļinājums zinātniskiem pētījumiem vai zinātniskā darba veikšanai ārpus savas darbavietas, vai mācību grāmatu un līdzekļu sagatavošanai;

2)                    akadēmiskajam personālam ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai;

3)                      profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem vienā ievēlēšanas reizē ir tiesības pieprasīt neapmaksātu atvaļinājumu uz laiku līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par viesprofesoriem vai vieslektoriem akadēmiskajos amatos citās augstskolās.

4.15.    Studējošie ir:

1)     bakalauru studiju programmu studenti;

2)     profesionālo studiju programmu studenti;

3)     maģistranti;

4)     doktoranti.

4.16.           Latvijas Lauksaimniecības universitātē var studēt personas, kuras:

-     ieguvušas Latvijas Republikas vispārējās vidējās izglītības prasībām atbilstošu vidējo izglītību, pretendē uz bakalaura akadēmiskā grāda vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanu;

-     ieguvušas bakalaura grādu vai tam pielīdzinātu izglītību un turpina studijas maģistra grāda iegūšanai;

-     ieguvušas maģistra vai tam pielīdzināto akadēmisko grādu un turpina studijas doktorantūrā doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Uzņemšanas imatrikulācijas kārtību apstiprina Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāts.

4.17.             Studējošiem Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā konkrētas studiju programmas. Valodu lietojumu augstākās izglītības ieguvē Latvijas Lauksaimniecības universitātē nosaka Valsts valodas likums.

Studiju programmu, reglamentāciju, ilgumu, uzsākšanas kārtību vēlākos studiju gados un personu izslēgšanas kārtību no studējošo saraksta regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta pieņemtie Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju kārtību regulējušie dokumenti.

4.18.             Studiju maksu Latvijas Lauksaimniecības universitātē sedz valsts, kā arī juridiskās un fiziskās personas. Studiju maksu studējošajiem, kuri izturējuši konkursu uz konkrētajā studiju programmā valsts noteiktajām studiju vietām, finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju maksu studiju vietās, kuras netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, sedz studējošie, juridiskās vai fiziskās personas, noslēdzot par to attiecīgu līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektoru.

4.19.    Latvijas Lauksaimniecības universitātē studējošiem ir tiesības:

-     iegūt augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību;

-     Satversmē paredzēto darbību veikšanai noteiktā kārtībā izmantot Latvijas Lauksaimniecības universitātes telpas, bibliotēkas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus u. c.;

-     noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas;

-     realizēt tiesības, kas attiecas uz studiju un pētniecības darba brīvību, noteiktā kārtībā izvēlēties studiju programmas, virzienus;

-     saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām;

-     universitātē brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

-     vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties augstskolas visu līmeņu pašpārvaldes institūcijās;

-     noteiktā kārtībā kā klausītājiem apmeklēt citas augstskolas mācību pasākumus un kārtot nepieciešamos  pārbaudījumus;

-     dibināt biedrības, korporācijas, pulciņus un klubus;

-     sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu.

4.20.    Latvijas Lauksaimniecības universitātē studējošo pienākumi ir:

-     studēt, lai iegūtu izraudzītajai studiju programmai atbilstošu izglītību;

-     izpildīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes prasības attiecībā uz studijām un iespējamo karjeru;

-     ievērot Satversmi un iekšējās kārtības noteikumus;

-     ar cieņu izturēties pret citiem studējošajiem, Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmisko un vispārējo personālu.

 

4.21.             Latvijas Lauksaimniecības universitātes vispārējais personāls ir administratīvais personāls, mācību palīgpersonāls un tehniskais personāls, izņemot akadēmisko personālu. Vispārējā personāla pieņemšanu darbā un tā atbrīvošanu no darba nosaka likumi un citi normatīvie akti, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes iekšējie noteikumi.

4.22.             Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadība rūpējas par personāla darba apstākļiem, nodrošina iespēju celt kvalifikāciju un pārkvalificēties.

5. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES PĀRSTĀVĪBAS, VADĪBAS UN LĒMĒJINSTITŪCIJAS

5.1.           Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas ir:

-     Konvents (Satversmes sapulce);

-     Senāts;

-     Rektors;

-     Revīzijas komisija;

-     Akadēmiskā šķīrējtiesa.

5.2.        Konvents ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes personāla pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija. Konvents:

-     pieņem un groza Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmi;

-     ievēlē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senātu un atceļ tā locekļus;

-     ievēlē un atceļ Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektoru;

-     ievēlē Revīzijas komisiju un atceļ tās locekļus;

-     ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus;

-     noklausās Senāta, rektora, Revīzijas komisijas un Akadēmiskās šķīrējtiesas pārskatu;

-     apstiprina un groza Konventa ievēlēšanas, rektora ievēlēšanas un atcelšanas, Senāta, Revīzijas komisijas un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus;

-     izskata un izlemj Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības un attīstības konceptuālus jautājumus.

 

5.3.          Konventu saskaņā ar nolikumu ievēlē uz trim gadiem. Konventā ievēlē visus Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesorus un asociētos profesorus, kam Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir ievēlēšanas vieta; pārējā akadēmiskā personāla pārstāvjus, kuru īpatsvars kopā ar profesoriem nedrīkst būt mazāks par 60 procentiem, studējošo pārstāvjus ar īpatsvaru ne mazāk par 20 procentiem, vispārējā personāla pārstāvjus. Konventa locekli var atsaukt tā personāla grupas kopsapulce, no kuras viņš ir ievēlēts. Ja Konventa pārstāvis pārtrauc darba (studiju) attiecības ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, trīs mēnešu laikā no attiecīgās personāla grupas Konvents ievēlē citus pārstāvjus. Konvents ievēlē priekšsēdi, vietnieku (profesorus vai asociētos profesorus) un sekretāru. Rektors un prorektori nevar būt par Konventa priekšsēdi un priekšsēža vietnieku. Konventu sasauc Senāts vai Rektors ne retāk kā reizi gadā. Ārkārtas Konventu sasauc, ja to pieprasa Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomnieku konvents, rektors vai ne mazāk par divas trešdaļas no Konventā pārstāvēto studējošo skaita, vai viena trešdaļa fakultāšu un institūtu ar savas Domes vai Padomes lēmumiem. Konventa pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Akadēmiskajā šķīrējtiesā.

5.4.           Senāts ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības sfēras.

Senāts:

1)     ievēlē

-     priekšsēdi (profesoru vai asociēto profesoru), vietnieku un sekretāru; par Senāta priekšsēdi vai tā vietnieku nevar būt rektors vai prorektors;

-     Valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma kandidātus;

2)     piešķir

-     Latvijas Lauksaimniecības universitātes Goda doktora nosaukumu (titulu);

-     Latvijas Lauksaimniecības universitātes emeritus profesora goda nosaukumu;

3)     apstiprina

-     Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldes struktūru pēc rektora priekšlikuma;

-     Senāta noteiktos pārvaldes struktūras augstākā līmeņa vadītājus pēc rektora priekšlikuma;

-     fakultāšu dekānus pēc attiecīgās fakultātes domes priekšlikuma, ievērojot vēlēšanu rezultātus;

-     universitātes zinātnisko institūtu direktorus pēc to ievēlēšanas amatā attiecīgā institūta zinātniskajā padomē;

-     Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienību un Latvijas Lauksaimniecības universitātē dibināto un pārziņā esošo iestāžu, komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un citu organizatorisku veidojumu statūtus vai nolikumus;

-     nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem;

-     studējošo pašpārvaldes nolikumu un līgumu ar studējošo pašpārvaldi;

-     studējošo uzņemšanas un imatrikulācijas kārtību, noteikumus par studiju gaitu, zināšanu pārbaudīšanas, kvalifikācijas, akadēmisko grādu un diplomu piešķiršanas kārtību;

-     Latvijas Lauksaimniecības universitātes budžetu un tā līdzekļu izmantošanu;

4)                      lemj par Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienību, iestāžu, komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu dibināšanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu.

5.5.  Senātu ievēlē uz trim gadiem. Senāta personālsastāvu veido 60 senatori, no kuriem:

-     41 Konventa pārstāvis (39 akadēmiskā personāla pārstāvji, kas ievēlēti uz pilnvaru laiku, tā, lai būtu pārstāvētas visas fakultātes, zinātniskie institūti, mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce” un, lai Senāta sastāvā būtu vismaz 30 profesori un asociētie profesori un divi  administratīvā personāla pārstāvji;

-     12 studējošo pašpārvaldes ievēlēti pilna laika studējošo pārstāvji;

-     Konventa priekšsēdis, rektors, mācību un zinātņu prorektori, Latvijas Lauksaimniecības universitātes direktors, lietu pārvaldnieks, un Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskais sekretārs – kā amatpersonas.

Senāta darbību un kompetenci reglamentē Konventa apstiprināts nolikums. Atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai Senāts var izveidot padomes un komisijas. Padomju un komisiju darbības kārtību nosaka Senāta apstiprināti nolikumi. Senāta sēdes vada priekšsēdis, bet viņa prombūtnē vietnieks vai Konventa priekšsēdis.

5.6.          Rektors realizē Latvijas Lauksaimniecības universitātes administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Universitāti. Rektors pārzina, vada un ir atbildīgs par Universitātes darbību, īstenojot Latvijas Republikas likumdošanas aktus, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes prasības, Konventa un Senāta lēmumus. Rektors savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus.

Universitātes vadības nodrošināšanai rektors var veidot palīg- un padomdevējas institūcijas (Prorektoru dienestus, Rektorātu, Mācību, Zinātnes, Saimniecības padomi u. c.), kuru nepieciešamību un sastāvu apstiprina Senāts. Latvijas Lauksaimniecības universitātes personāls rektora pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Personas, kuras nav augstskolas personāls, rektora pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā.

5.7.          Rektoru ievēlē Konvents no Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesoriem uz 5 gadiem, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Konventa ievēlēto Rektoru amatā apstiprina Ministru Kabinets. Rektoru atceļ no amata Ministru Kabinets pēc augstskolas Senāta vai Zemkopības ministrijas ierosinājuma, ja rektora darbībā konstatēti likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumi.

5.8.          Revīzijas komisiju ievēlē Konvents uz trim gadiem. Tā sastāv no pieciem līdz septiņiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesoru un docentu (vadošo pētnieku) pārstāvjiem, kas nav Universitātes administratīvā personāla sastāvā.

Revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīviem aktiem, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmei, Konventa un Senāta lēmumiem. Revīzijas komisijai ir tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes finansiālo un saimniecisko darbību.

Revīzijas komisija revidē universitātes darbību un ne retāk kā reizi gadā ziņo par sava darba rezultātiem Senātam. Revīzijas komisijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā.

5.9.          Akadēmisko šķīrējtiesu aizklātā balsošanā ievēlē Konvents uz trim gadiem. Tā sastāv no pieciem akadēmiskā personāla pārstāvjiem, kas nav universitātes administratīvā personāla sastāvā, un viena studējošā pārstāvja, kuru ievēlē studējošo pašpārvalde.

Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:

-     studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;

-     strīdus starp Latvijas Lauksaimniecības universitātes amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās.

Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kurus apstiprina Senāts, izpilda administrācija. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Konventam. Pēc darba devēja iniciatīvas viņus no darba var atbrīvot tikai ar Konventa piekrišanu. Akadēmiskās šķīrējtiesas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

6. STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE

6.1.          Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem, maģistrantiem un doktorantiem ir sava pašpārvalde – vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija universitātē. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina augstskolas senāts. Senāts var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu dēļ.

6.2.  Studējošo pašpārvalde:

-     aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos Latvijas Lauksaimniecības universitātē un citās valsts institūcijās Latvijā un ārvalstīs;

-     nosaka studējošo ievēlēšanas kārtību Konventā un Senātā.

6.3.          Studējošo pašpārvaldes lēmumi, pēc to apstiprināšanas Senātā, ir obligāti visiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē studējošajiem.

6.4.          Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem Konventā, Senātā un fakultāšu domēs atbilstoši to nolikumiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, kuru izveido attiecīgā vadības institūcija pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina Konvents, Senāts vai fakultāšu domes ar klātesošo divu trešdaļu balsu vairākumu.

6.5. Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu, maģistrantu un doktorantu organizāciju t. sk. korporāciju, biedrību, klubu utt. līdzdalību studējošo pašpārvaldē nosaka Latvijas Lauksaimniecības universitātes studējošo pašpārvaldes nolikums.

6.6.          Studējošo pašpārvalde ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no universitātes struktūrvienību vadītājiem vai to pilnvarotiem pārstāvjiem par visiem jautājumiem, kas skar studējošo intereses.

6.7.          Universitātes vadība atbalsta studējošo pašpārvaldes darbību.

          Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem tiek garantētas tiesības uz līdzdalību visu līmeņu universitātes institūcijās, kā arī tiesības piedalīties kā novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos.

7. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES struktūrvienības, iestādes , KOMERCSABIEDRĪBAS, BIEDRĪBAS un NODIBINĀJUMI

7.1.          Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienības dibina, reorganizē un likvidē, kā arī to nolikumus, kuros noteikti struktūrvienību uzdevumi, funkcijas un tiesības, apstiprina Senāts. Struktūrvienībām nav juridiskās personas statusa.

7.2.          Izglītības un zinātniskā darba veikšanai universitāte dibina katedras (institūtus), profesoru grupas, fakultātes, zinātniskās un mācību laboratorijas. Organizatoriskā un apkalpojošā darba veikšanai Senāts veido arī citas struktūrvienības. Struktūrvienību finanšu līdzekļus nedrīkst izmantot citiem mērķiem bez struktūrvienības vadītāja piekrišanas.

 

7.3.          Katedra (institūts) ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju un pētniecības darba pamatvienība, kas veido, organizē un piedāvā studiju programmas un vei c zinātniskos pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm. Katedras (institūtus) izveido ar Senāta lēmumu pēc fakultātes Domes vai atsevišķa profesora vai asociētā profesora priekšlikuma un pamatojuma. Katedras (institūta) darbību nosaka un vada katedras (institūta) akadēmiskā personāla sēde. Tā ir tiesīga patstāvīgi izlemt visas akadēmiskās un zinātniskās darbības jautājumus, kas saskaņā ar Satversmi nav nodoti fakultātes Domes vai Senāta pārziņā. Akadēmiskā personāla sēde no profesoru vai docentu vidus izvirza katedras (institūta) vadītāju, kuru ievēlē fakultātes Dome uz pieciem gadiem. Katedras (institūta) vadītājs ir oficiālais katedras (institūta) pārstāvis visās tās lietās.

7.4.           Profesora grupu ar katedras tiesībām un pienākumiem var izveidot profesors vai asociētais profesors, ja finansējums viņa vadītajās studiju programmās un zinātniskajās tēmās ļauj pieņemt darbā ne mazāk kā trīs akadēmiskā personāla pārstāvjus.

7.4.1. Profesora grupu izveido ar Senāta lēmumu pēc konkrēta profesora vai asociētā profesora priekšlikuma. Tā beidz savu darbību ar Senāta lēmuma, profesoram (asociētam profesoram) beidzot darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē vai izbeidzoties finansējuma avotam.

7.4.2. Par profesora grupas akadēmisko un zinātnisko darbību vienpersonīgi atbild tās vadītājs.

7.5.          Fakultāte ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes organizatoriska struktūrvienība, kas apvieno radnieciska profila katedras, institūtus un laboratorijas, izstrādā un koordinē atbilstošas studiju programmas profesionālās sagatavotības un akadēmiskās izglītības (akadēmiskā grāda) iegūšanai, kā arī koordinē fakultātes pētniecības programmas; tā nodrošina nepieciešamos apstākļus katedru un citu fakultātes struktūrvienību darbībai.

7.5.1. Fakultāti veido un reorganizē atbilstoši Augstskolu likuma prasībām.

  Fakultātes darbību vada un pārzina:

-         fakultātes Dome;

-         dekāns.

7.5.2. Fakultātes Dome no akadēmiskā personāla ievēlē dekānu, dekāna vietnieku (-us) un Domes sekretāru, katedras vadītājus, docentus, lektorus un asistentus; pēc katedru priekšlikuma apstiprina kandidātus zinātniskajai un pedagoģiskajai darbībai. Dome izlemj mācību procesa, zinātniskā darba organizatoriskos, saimnieciskos, finansiālos un citus darbības jautājumus. Dome ir tiesīga ierosināt akadēmiskā personāla atbrīvošanu no amata.

  Fakultātes Domi veido visi tās profesori un asociētie profesori, kā arī –divi līdz trīs pārstāvji, ko uz trim gadiem ievēlē no fakultātes katras struktūrvienības ; –trīs līdz piecus  pārstāvjus deleģē studējošo pašpārvalde.

7.5.3. Dekānu ievēlē no fakultātes profesoriem, asociētiem profesoriem vai docentiem uz pieciem gadiem, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

  Dekāns ir oficiālais fakultātes pārstāvis visās fakultātes lietās, gādā par Domes sēžu sagatavošanu, lēmumu izpildi, atbild par studiju un zinātniskā darba organizāciju, fakultātes saimniecisko un finansiālo darbību.

7.5.4. Fakultātei var būt savs karogs un emblēma.

7.5.5. Fakultātes darbību nosaka nolikums, ko apstiprina Senāts.

7.6.          Zinātniskās laboratorijas un citas Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā darba struktūrvienības veido un realizē pētniecības darba programmas un veic pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm.

Laboratorijas izveide un darbība notiek pēc principiem, kas izteikti 7.3. punktā attiecībā uz katedrām.

Institūta sastāvā esošas laboratorijas nolikumu apstiprina institūta Padome, bet patstāvīgas laboratorijas nolikumu - Senāts.

7.7.          Latvijas Lauksaimniecības universitāte savā Satversmē noteikto darbības mērķu sasniegšanai var dibināt, reorganizēt un likvidēt iestādes ( arī aģentūras), kā arī komercsabiedrības, kurām ir juridiskas personas statuss, un būt par dibinātāju un biedru biedrībās un nodibinājumos.. Iestāžu nolikumus un komercsabiedrību statūtus apstiprina Senāts.

7.8. Latvijas Lauksaimniecības universitāte zinātniskos institūtus (centrus, klīnikas, izmēģinājuma stacijas u.c.) dibina kā publiskās aģentūras. Zinātniskā institūta-publiskās aģentūras- tiesiskais pamats, pārvalde, finansēšanas un uzraudzības kārtība noteikta Zinātniskās darbības likumā un Publisko aģentūru likumā. Lēmumu par zinātniskā institūta dibināšanu pieņem Senāts.

8. ĪPAŠUMS, BUDŽETS UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

8.1.  Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumu veido:

-                        kustāmā un nekustāmā manta, kas Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir dāvināta, ko Latvijas Lauksaimniecības universitāte mantojusi vai iegādājusies par pašu līdzekļiem;

-                        par valsts budžeta līdzekļiem iegādāta manta. Nekustāmais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā kā Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašums;

-     Latvijas Lauksaimniecība universitātes intelektuālais īpašums.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai nodotā valsts īpašuma. Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu , lai sasniegtu Satversmē norādītos mērķus.

8.2.  Latvijas Lauksaimniecības universitātes finanšu resursus veido:

-     Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļi izglītībai, kas valsts budžetā izdalīti tieši Universitātei;

-     Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļi, ko valdība piešķir atsevišķo mērķprogrammu un pasākumu finansēšanai;

-     maksa par studijām, kuru sedz valsts, vai kura tiek saņemta atmaksājumu kredītu veidā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

-     fizisko un juridisko personu maksājumi par speciālistu sagatavošanu, to kvalifikācijas paaugstināšanu vai pārkvalificēšanu;

-     līdzekļi zinātniskajiem līgumdarbiem;

-     ienākumi no saimnieciskās darbības;

-     juridisko un fizisko personu ziedojumi, dāvinājumi, ieskaitot arī tādus, kam ir īpaši izmantošanas nosacījumi;

-     aizņēmumi no bankām un citām kredītiestādēm;

-     citi likumos atļautie līdzekļi.

 

8.3.          Latvijas Lauksaimniecības universitātes finanšu resursu struktūru apstiprina Senāts, bet tās budžeta izpildi kontrolē Revīzijas komisija. Latvijas Lauksaimniecības universitātes finansiālo un saimniecisko darbību, kā arī Revīzijas komisijas ziņojumus katru gadu pārbauda neatkarīgs revidents, kura sagatavoto atzinumu par augstskolas finansiālo un saimniecisko darbību rektors iesniedz Zemkopības ministrijai. Par budžeta izpildi rektors sniedz ikgadēju pārskatu Senātam, izglītības un zinātnes ministram un zemkopības ministram.

8.4.          Finanšu resursus, ko fiziskās un juridiskās personas piešķir atsevišķu mērķprogrammu un pasākumu finansēšanai, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadība nodod tieši tai struktūrvienībai vai juridiskai personai, kas īsteno šo programmu vai pasākumu.

8.5.          Latvijas Lauksaimniecības universitātes atsevišķu struktūrvienību finanšu resursi kā patstāvīga daļa ietilpst Latvijas Lauksaimniecības universitātes budžetā.

8.6. Izslēgts.

8.7. Izslēgts.

8.8. Izslēgts.

8.9.          Pildot savus uzdevumus, Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir tiesības Latvijā un ārvalstīs veikt šādas darbības:

-     atvērt nodaļas, filiāles un pārstāvniecības;

-     slēgt līgumus ar fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī veikt citas juridiskās darbības saskaņā ar Augstskolu likumu un citiem likumiem;

-     izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu un vērtspapīrus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem un atbilstoši Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības mērķiem;

-     veikt Latvijas Lauksaimniecības universitātes profilam atbilstošu saimniecisko darbību (iegūtie ienākumi ieskaitāmi Latvijas Lauksaimniecības universitātes budžetā tās attīstībai), kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citās komercsabiedrībās atbilstoši Latvijas Lauksaimniecības universitātes  darbības mērķim.

8.10. Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir tiesības un privilēģijas, kas ar likumu piešķirtas augstākās izglītības un zinātnes institūcijām.

9. Satversmes pieņemšanas un grozīšanas kārtība,
universitātes reorganizācija vai likvidācija

9.1.          Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmi var pieņemt un grozīt tikai Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konvents.

9.2.          Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme pēc pieņemšanas un grozījumiem tajā stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājusi Latvijas Republikas Saeima.

9.3.          Lēmumu par Latvijas Lauksaimniecības universitātes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma.