Latvijas Republikas

9.Saeimas Prezidijam

 

2007.gada 15.martā

Nr.______________

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Grozījumi likumā “Par pašvaldībām””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā

“Par pašvaldībām”

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs ,1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5.,23., 24.nr; 1998, 6., 15., 22.nr.; 2000, 2., 14.nr.; 2001, 3.nr.;2002, 14.nr; 2003, 9.,14.nr.;2005, 6.nr) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt likuma 15. panta 5.punktu šādā redakcijā:

„5) rūpēties par kultūru, tajā skaitā atbalstot mazākumtautību kultūras pasākumus un nacionālo kultūras biedrību darbību un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);”

 

 

             

2. Izteikt likuma 52.pantu šādā redakcijā:

„52.pants. Ja ne mazāk kā viena ceturtdaļa no attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētajiem iedzīvotājiem ir ārvalstnieki un bezvalstnieki, vietējās pašvaldības dome (padome) var izveidot ārvalstnieku un bezvalstnieku lietu komiteju.

Ja ne mazāk kā viena ceturtdaļa no attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētajiem iedzīvotājiem pieder pie mazākumtautībām, vietējās pašvaldības dome (padome) var izveidot mazākumtautību lietu komisiju, kuras sastāvā tiek iekļauti mazākumtautību pārstāvji.

Citas pastāvīgās komitejas vietējās pašvaldības dome (padome) izveido atbilstoši pašvaldības nolikumam.”

 

 

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par pašvaldībām””

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Pašreiz vairākumā Latvijas pilsētu un rajonu mazākumtautību kultūras pasākumi tiek finansēti acīmredzami nepietiekamā apmērā. Īpaši smaga situācija ir izveidojusies ar bērniem domātajiem pasākumiem. Virknē pilsētu ļoti reti tiek rīkotas Jaungada eglītes, visām Latvija mazākumtautībām saprotamajā, krievu valodā, vēl retāk par pašvaldību līdzekļiem tiek finansēti vietējām mazākumtautībām paredzētie teatrālie uzvedumi un koncerti.

Jāatzīmē, ka pie mazākumtautībām piederošie Latvijas pilsētu un rajonu iedzīvotāji maksā tādus pašus nodokļus kā citi un viņiem ir tiesības uz krievu valodā realizēto kultūras programmu finansējumu. 

Šodien virknē pašvaldību ir izveidotas sabiedrības integrācijas komisijas. Šīs komisijas nodarbojas galvenokārt ar programmām, kas vērstas uz sagatavošanos naturalizācijai, latviešu valodas apgūšanu, starpkultūru pasākumu organizāciju. Bez šaubām tas ir nepieciešams un pozitīvs darbs, taču vienlaicīgi ar to, ir nepieciešams saglabāt arī Latvijai tradicionālo mazākumtautību kultūras. Pašvaldībās, kurās ne mazāk kā viena ceturtdaļa reģistrēto iedzīvotāju pieder pie mazākumtautībām, nepieciešams izveidot mazākumtautību kultūras attīstības komisijas. Šo komisiju galvenais uzdevums ir ar pašvaldības finansiālo atbalstu izstrādāt un realizēt nacionālo kultūras pasākumu programmas, kā rezultātā tiks uzsākts tiešs dialogs starp vietējām varas iestādēm un nacionālo kultūru subjektiem.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Tiek piedāvāts akcentēt tādu pašvaldības funkciju kā rūpes par mazākumtautību kultūras saglabāšanu, kā arī tiek paredzētas pašvaldību tiesības izveidot mazākumtautību lietu komisiju, ja ne mazāk kā viena ceturtdaļa attiecīgās pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pieder pie mazākumtautībām.

 

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts veicinās sociālās spriedzes mazināšanos

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

 

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

 

6. Cita informācija

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti papildus nav jāizdod.

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtē jums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

-

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

-

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

-

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-