Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās d

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā šādu likumprojektu izskatīšanu pirmajā lasījumā:

1. Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”” (Reģ. nr. 251/Lp9) (Dok. Nr. 563) – komisija minēto likumprojektu neatbalsta.

 

2. Saskaņā ar Kārtības ruļļa 85.panta pirmo daļu Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”” – komisija minēto likumprojektu atbalsta.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: 1) Komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”” uz …. lpp.

2) anotācija alternatīvajam likumprojektam „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos””   uz …. lpp.

 

                   Ar cieņu,

                   komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

 

Alternatīvais likumprojekts

(Steidzams)

 

Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"

Izdarīt likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 15., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.) šādus grozījumus:

1.      Izteikt 6.panta  otro daļu  šādā redakcijā:

„(2) Atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem piešķir, ievērojot šā likuma 5. panta pirmajā daļā minēto nosacījumu, ja mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi ir noteikti pēc:

 

1) lēmuma pieņemšanas par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu;

2) līguma noslēgšanas ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par zemes īpašuma izpirkšanu;

3) tiesas nolēmuma par zemes iegūšanu īpašumā spēkā stāšanās;

4)  zemes pirkuma, dāvinājuma vai cita zemes   atsavināšanas līguma noslēgšanas, ja iepriekšējais zemes īpašnieks nav saņēmis  šā panta pirmajā daļā noteikto  atlīdzību;

5)  mantojuma atklāšanās uz attiecīgo zemes īpašumu.”

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai saņemtu atlīdzību, zemes īpašnieks atbildīgajai institūcijai iesniedz iesniegumu, kurā norāda zemesgabala atrašanās vietu un zemes kadastra apzīmējumu, un pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības prasīt atlīdzību saskaņā ar šā likuma 6.panta otro daļu, kā arī iesniedz zemesgrāmatas apliecības kopiju; ja šī kopija nav notariāli apliecināta, – uzrāda oriģinālu."

 

 Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 


Likumprojekta

„Grozījumi likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

Likuma „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” 6. panta otrā daļa nosaka, ka tiesības prasīt atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu ir zemes īpašniekam, ja 6.panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi ir noteikti pēc zemes iegūšanas īpašumā.

No likuma „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” izriet, ka lai pieprasītu kompensāciju uz kompensācijas pieprasīšanas brīdi zemes īpašumam ir jābūt reģistrētam zemesgrāmatā (5.panta pirmā daļa). Tomēr izvērtējot tiesību aktu prasības jāsecina, ka skaidri nav nodefinēts vai ar zemes iegūšanu īpašumā ir saprotams brīdis, kad konkrētais zemes īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Tādā gadījumā daudzām personām nav tiesību uz likumā noteiktajām kompensācijām, arī personām, kas atguvušas īpašuma tiesības, bet dažādu iemeslu dēļ tās nav nostiprinājušas zemesgrāmatā un šajā laikā ir nodibināti likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi. Bez tam normatīvajos aktos nav noteikts, cik ilgā laikā no īpašuma tiesību atgūšanas ir jāreģistrē īpašums un līdz ar to arī īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Līdz ar to likumā ir nepieciešams precizēt, ka par tiesību uz kompensāciju iestāšanās brīdi ir saprotams brīdis, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pieņemts lēmums, tiesas nolēmums, noslēgts zemes atsavināšanas līgums vai atklājies mantojums.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts precizē 6.pantu, nosakot, kurš no īpašuma tiesību iegūšanas vai atgūšanas posmiem šī likuma izpratnē uzskatāms par brīdi, kad zemes tiesiskais valdījums ir par pamatu tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, šīs tiesības ir iespējams izmantot tikai tad, kad zemes īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Likumprojekts precizē arī 9. pantu- par iesniegumu atlīdzības saņemšanai.

3.Cita informācija

Likuma „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” daļa, kas nosaka kārtību, kādā zemes īpašnieki piesakās uz atlīdzību par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem ir stājusies spēkā ar 2006.gada 1.janvāri. Līdz 2007.gadam saņemts 61 iesniegumi par atlīdzības saņemšanu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos. 2006. gadā  kopējā  izmaksātā atlīdzības summa sastāda Ls 300 000.

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Grozījumi precīzāk regulēs kompensācijas saņemšanas atbilstības nosacījumus un novērsīs interpretācijas nepieciešamību jautājumā par kompensācijas pretendenta tiesībām uz kompensāciju saistībā ar īpašuma iegūšanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Līdz šim daļā sabiedrības izveidojusies negatīva attieksme pret īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un dabas aizsardzības mērķiem, kuru sasniegšanai šīs teritorijas tiek veidotas. Pamatā tas ir saistīts tieši ar to, ka līdz šim valsts kā šo dabas aizsardzības mērķu īstenotāja nav nodrošinājusi adekvātu kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās teritorijās.

Izmantojot normatīvā akta projektā noteiktās tiesības, zemes īpašnieki varēs gūt finansiālu atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

1)      

4. Ietekme uz vidi

Piešķirot zemes īpašniekiem adekvātu kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās mazināsies šajās teritorijās esošo dabas vērtību apdraudējums  no saimnieciskās darbības veicēju patvaļīgas rīcības.

5. Cita informācija

Nav.

 

III Kāda var būt programmas ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2007

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Izmaksas, kas nepieciešamas  likumprojekta ieviešanai jau ir  ietvertas  iepriekš veiktajos aprēķinos un  norādītas  likuma “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos””  anotācijā. Līdz  ar to likumprojekts nav saistīts ar papildus  izdevumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 21.09.2006.  rīkojumam Nr. 714 „Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu atlīdzību apmēra novērtēšanai un atlīdzību izmaksai”  ir piešķirti atlīdzību izmaksai – 3 500 200 latu – saskaņā ar likuma "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" 11.panta trešo daļu, lai īstenotu minētā likuma 4.panta 1.punktā un 6.pantā noteiktās zemes īpašnieku tie­sības.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Citi likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus nav jāizdod.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

Nav.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Konsultācijas nav notikušas.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Nav.