Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā

Rīgā

 

 

 

2007.gada  24.maijā     Nr.9/10-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

    

        Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"" (reģ.nr.260/LP9) izskatīšanai  3.lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz    lpp.

Priekšsēdētāja                                               A.Barča

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā (nr.260/Lp.9)

 

 Likuma  panta   spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma  redakcija

Nr.

Priekšlikumi

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2006, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2006, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likumā lietotie termini

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

………………………

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāts V.Orlovs

 

Papildināt 1.pantu ar 25.apakšpunktu šādā redakcijā:

  “25. pandēmija - ievērojams saslimšanas gadījumu pieaugums un strauja infekcijas izplatīšanās ar vairākiem smagas formas gadījumiem un netipiski augstu mirstību.”

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu  1.pantu  šādā redakcijā: „Papildināt 1.pantu ar 35.punktu šādā redakcijā:

“35) pandēmija — epidēmija, kas skar plašas ģeogrāfiskas teritorijas vai kontinentus. Pandēmiju izsludina Pasaules veselības organizācija.”

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

1. Papildināt 1.pantu ar 35.punktu šādā redakcijā:

“35) pandēmija — epidēmija, kas skar plašas ģeogrāfiskas teritorijas vai kontinentus. Pandēmiju izsludina Pasaules veselības organizācija.”

 

4.pants. Epidemioloģiskās drošības finansējums

(1) Epidemioloģiskās drošības pasākumus finansē no Veselības ministrijai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts attiecīgā gada budžetu, tas ir, no dotācijas, no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī no ziedojumiem un dāvinājumiem.

 

 

 

 

 

(2) Epidēmiju (…)gadījumos, kā arī tādās ārkārtējās situācijās, kuras draud izraisīt epidēmijas (…..), finansējumu papildu obligātajai vakcinācijai saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu, kā arī karantīnas un citu pasākumu veikšanai piešķir no valsts budžetā ārkārtējo situāciju novēršanai paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts attiecīgā gada budžetu. Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

 

3.

Deputāts V.Orlovs

    Papildināt 4.panta otro daļu pēc vārda “Epidēmiju” ar vārdiem “un pandēmiju” un pēc vārda “epidēmijas” ar vārdiem “un pandēmijas”.

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.5.

 

 

   (3) Epidēmiju (...) un tādu ārkārtējo situāciju novēršanā, kuras draud izraisīt epidēmijas (...), var iesaistīt pašvaldību līdzekļus, kā arī līdzekļus, kurus ziedojušas citas fiziskās un juridiskās personas.

 

4.

Deputāts V.Orlovs

 

Papildināt 4.panta trešo daļu pēc vārda “Epidēmiju” ar vārdiem “un pandēmiju”  un pēc vārda “epidēmijas” ar vārdiem “un pandēmijas”.

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.5.

 

 

 

 

5.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu  2.pantu  šādā redakcijā:

2. Izteikt 4.panta otro un trešo  daļu šādā redakcijā:

“(2) Epidēmijas vai pandēmijas gadījumā, kā arī tādās ārkārtējās situācijās, kuras draud izraisīt epidēmiju, finansējumu papildu obligātajai vakcinācijai saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu, kā arī karantīnas un citu pasākumu veikšanai piešķir no valsts budžetā ārkārtējo situāciju novēršanai paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts attiecīgā gada budžetu. Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

(3) Epidēmijas vai pandēmijas un tādu ārkārtējo situāciju novēršanā, kuras draud izraisīt epidēmiju vai pandēmiju, var iesaistīt pašvaldību līdzekļus, kā arī līdzekļus, kurus ziedojušas citas fiziskās un juridiskās personas.”

Atbalstīts.

2. Izteikt 4.panta otro un trešo  daļu šādā redakcijā:

“(2) Epidēmijas vai pandēmijas gadījumā, kā arī tādās ārkārtējās situācijās, kuras draud izraisīt epidēmiju, finansējumu papildu obligātajai vakcinācijai saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu, kā arī karantīnas un citu pasākumu veikšanai piešķir no valsts budžetā ārkārtējo situāciju novēršanai paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts attiecīgā gada budžetu. Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

(3) Epidēmijas vai pandēmijas un tādu ārkārtējo situāciju novēršanā, kuras draud izraisīt epidēmiju vai pandēmiju, var iesaistīt pašvaldību līdzekļus, kā arī līdzekļus, kurus ziedojušas citas fiziskās un juridiskās personas.”

 

5.pants. Veselības ministrijas kompetence

(1) Veselības ministrija:

1) izstrādā un realizē valsts politiku infekcijas slimību profilaksē un apkarošanā, nodrošina darba koordināciju un vienotību šajā jomā;

2) izstrādā normatīvo aktu projektus par infekcijas slimību profilaksi un pretepidēmijas pasākumu veikšanu;

3) (izslēgts ar 22.04.2004. likumu);

4) koordinē infekcijas slimību apkarošanas un likvidācijas valsts un reģionālo programmu izstrādāšanu;

 

 

 

 

 

5) ārkārtējas situācijas vai katastrofas (…) gadījumā iesniedz Ministru kabinetam priekšlikumus epidēmijas (…) izcelšanās draudu novēršanai vai esošās epidēmijas apkarošanai;

…………………..

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Deputāts V.Orlovs

Papildināt 5.panta pirmās daļas piekto apakšpunktu pēc vārda  “katastrofas” ar vārdiem “vai to draudu” un pēc vārdiem “priekšlikumus epidēmijas” ar vārdiem “vai pandēmijas”,

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3.pantu  šādā redakcijā: „Papildināt 5.panta pirmās daļas 5.punktu pēc vārda “katastrofas” ar vārdiem “vai to draudu” un pēc vārdiem “priekšlikumus epidēmijas” — ar vārdiem “vai pandēmijas”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.7.

 

 

 

 

Atbalstīts.

3. Papildināt 5.panta pirmās daļas 5.punktu pēc vārda “katastrofas” ar vārdiem “vai to draudu” un pēc vārdiem “priekšlikumus epidēmijas” — ar vārdiem “vai pandēmijas”.

 

7.pants. Sabiedrības veselības aģentūras kompetence

(1) Valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" (turpmāk - Sabiedrības veselības aģentūra):

 

 

 

 

 

7) informē un konsultē ieinteresētās personas, institūcijas un iedzīvotājus ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, izplata īpašus informatīvos materiālus par infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu(...), kā arī par epidemioloģisko situāciju valstī un brīdina par epidēmijām ārvalstīs;

1. Papildināt 7.panta pirmās daļas 7.apakšpunktu pēc vārda “apkarošanu” ar vārdiem “par peldūdens kvalitāti”.

 

 

 

 

 

4. Papildināt 7.panta pirmās daļas 7.apakšpunktu pēc vārda “apkarošanu” ar vārdiem “par peldūdens kvalitāti”.

 

9.pants. Epidemioloģiskā uzraudzība

2. 9.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Epidemioloģiskās uzraudzības finansēšana”;

 

 

 

 

5.  9.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Epidemioloģiskās uzraudzības finansēšana”;

 

(1) Kārtību, kādā tiek veikta epidemioloģiskā uzraudzība, nosaka Sociālo un darba lietu komisija.

izslēgt pirmo daļu.

 

 

 

 

izslēgt pirmo daļu.

 

  19.pants.  Kontaktpersonu (....)    primārā    medicīniskā    pārbaude, laboratoriskā pārbaude un medicīniskā novērošana

3. 19.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus “Kontaktpersonu primārā” ar vārdiem “Kontaktpersonu noteikšana, primārā”;

 

 

 

6. 19.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus “Kontaktpersonu primārā” ar vārdiem “Kontaktpersonu noteikšana, primārā”;

 

         (1) Kontaktpersonu (...) primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Kontaktpersonu primārā” ar vārdiem “Kontaktpersonu noteikšana, primārā”.

 

 

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Kontaktpersonu primārā” ar vārdiem “Kontaktpersonu noteikšana, primārā”.

25.pants. Vides paraugu ņemšana laboratoriskajai pārbaudei

(1) Sabiedrības veselības aģentūra, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, kā arī epidemioloģiskās novērošanas laikā, bet Valsts sanitārā inspekcija, veicot kontroli epidemioloģiskās drošības jomā, ir tiesīgi ņemt paraugus laboratoriskajai pārbaudei no jebkuriem vides objektiem, priekšmetiem un pārtikas produktiem. Paraugi jāņem, jānoformē un jātransportē, ievērojot Sociālo un darba lietu komisijas noteikto kārtību.

4. Izslēgt 25.panta pirmās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

7. Izslēgt 25.panta pirmās daļas otro teikumu.

 

30.pants. Vakcinācijas vispārīgie noteikumi

(1)…….

(2)……..

(3) Ja sākusies epidēmija vai pastāv tās draudi, var izsludināt papildu obligāto vakcināciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

8.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:  „Papildināt 30.panta trešo daļu pēc vārda “epidēmija” ar vārdiem “vai pandēmija”.

Atbalstīts.

8. Papildināt 30.panta trešo daļu pēc vārda “epidēmija” ar vārdiem “vai pandēmija”.

 


 

31.pants. Vakcinācijas nosacījumi

(1) Vakcinācijai drīkst lietot tikai tādas vakcīnas, kuras ir iekļautas Latvijas Zāļu reģistrā vai kuru izplatīšana ir atļauta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

 (2) Personas, kas nodarbojas ar vakcīnu uzglabāšanu un pārvadāšanu, ir atbildīgas par Ministru kabineta noteiktās kārtības ievērošanu vakcīnu drošības, nekaitīguma un kvalitātes saglabāšanā.

 

5. 31.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas, kas nodarbojas ar vakcīnu uzglabāšanu un pārvadāšanu, ir atbildīgas par vakcīnu drošības, nekaitīguma un kvalitātes saglabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu ievešanas, izvešanas un izplatīšanas noteikumiem un zāļu lieltirgotavu atvēršanas un darbības prasībām.”;

 

 

 

9.  31.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas, kas nodarbojas ar vakcīnu uzglabāšanu un pārvadāšanu, ir atbildīgas par vakcīnu drošības, nekaitīguma un kvalitātes saglabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu ievešanas, izvešanas un izplatīšanas noteikumiem un zāļu lieltirgotavu atvēršanas un darbības prasībām.”;

 

(3) Vakcināciju drīkst veikt tikai sertificēta ārstniecības persona.

 

 

 

 

 

(4) Veiktās vakcinācijas obligāti reģistrējamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Par veikto vakcināciju ir jāizdara ieraksts vakcinētās personas potēšanas pasē.

izslēgt ceturtās daļas pirmo teikumu.

 

 

 

 

izslēgt ceturtās daļas pirmo teikumu.

 

(5) Ministru kabinets nosaka obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai.

 

 

 

 

 

38.1 pants. Higiēnas prasības

 

Infekcijas slimību profilakses nodrošināšanai Ministru kabinets nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska objektiem(…). Higiēnas prasību ievērošanas nodrošināšana ir šo objektu vadītāju pienākums.

6. Papildināt 38.1 panta pirmo teikumu pēc vārda “objektiem” ar vārdiem “kā arī peldvietām”.

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 38.1 panta pirmo teikumu aiz vārda “objektiem” ar vārdiem “kā arī peldvietām”.