Juridiskā komisija otrais lasījums

2007. gada ___ decembrī

Nr. 9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’(Nr.259/Lp9), kuram pievienoti likumprojekti (Nr.299/Lp9, Nr.342/Lp9, Nr.370/Lp9, Nr.406/Lp9, Nr.413/Lp9, Nr.416/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ......... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                            M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                trešais lasījums

 

‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’

(Nr. 259/Lp9), kuram pievienoti likumprojekti (Nr. 299/Lp9, Nr. 342/Lp9, Nr. 370/Lp9, Nr. 406/Lp9, Nr. 413/Lp9, Nr. 416/Lp9).

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(22)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 114.2, 114.3 un 152.pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu) – desmit tūkstoši latu. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Kodeksā īpaši paredzētos gadījumos sodu par pārkāpumiem finanšu jomā nosaka procentuāli no finanšu darījuma vērtības (summas), neievērojot šā panta pirmās daļas nosacījumu par maksimālo soda apmēru, bet nepārsniedzot trīsdesmit procentus no finanšu darījumu vērtības (summas).

Pašvaldību domes (padomes) var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no komersantu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

 

1. Papildināt 26. panta pirmo daļu pēc skaitļa "114.3"ar skaitļiem "150.2, 150.3".

 

 

 

1. Papildināt 26. panta pirmo daļu pēc skaitļa "114.3" ar skaitļiem "150.2, 150.3".

41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumu pārkāpšana Eiropas Kopienas komercsabiedrībās, Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās un darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšana Eiropas komercsabiedrībās

Par tādas konfidenciālas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, vai Eiropas komercsabiedrības dibināšanas gadījumā par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties speciālajā sarunu grupā, pārstāvniecības komitejā vai citas darbinieku informēšanas, konsultēšanās un līdzdalības kārtības ietvaros, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā vai par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par Eiropas komercsabiedrības dibinātājām komercsabiedrībām un atkarīgajām komercsabiedrībām, un šajās komercsabiedrībās nodarbināto darbinieku skaitu, un dibinātājās komercsabiedrībās pastāvošiem pasākumiem darbinieku iesaistīšanas lēmumu pieņemšanas jomā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā vai par speciālās sarunu grupas vai pārstāvniecības komitejas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas komercsabiedrībā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām vai par pārskata nesniegšanu vismaz reizi gadā pārstāvniecības komitejai par Eiropas komercsabiedrības komercdarbību un turpmāko attīstību –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā, vai par pārstāvniecības komitejas neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas komercsabiedrībā, –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

2. Aizstāt 41.3 panta nosaukumā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "Eiropas Kopienas komercsabiedrība" (attiecīgā l ocījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

2. Aizstāt 41.3 panta nosaukumā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "Eiropas Kopienas komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

58.pants. Vides piesārņošana vai piegružošana

Par zemes dzīļu, augsnes, mežu, ūdens vai gaisa piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par zemes dzīļu, augsnes, mežu, ūdens vai gaisa piegružošanu ar atkritumiem –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

 

3. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā: 

"58.pants. Vides piesārņošana vai piegružošana

Par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas."

 

 

 

 

3. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā: 

"58.pants. Vides piesārņošana vai piegružošana

Par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas."

 

61.pants. Pienākumu nepildīšana attiecībā uz prasību reģistrēt kuģa dokumentos operācijas ar kaitīgām vielām vai maisījumiem

Ja kuģa vai cita peldoša līdzekļa kapteinis vai citas komandējošā sastāva personas nepilda spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos pienākumus attiecībā uz prasību reģistrēt kuģa vai cita peldoša līdzekļa dokumentos operācijas ar cilvēka veselībai vai bioloģiskajiem jūras resursiem kaitīgām vielām vai tādiem maisījumiem, kuri satur šādas vielas virs noteiktajām normām, kā arī ja minētās personas izdara kuģa vai cita peldoša līdzekļa dokumentos nepareizus ierakstus par šīm operācijām vai nepamatoti atsakās uzrādīt pieprasītos dokumentus likumā noteiktajām amatpersonām, –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit latiem līdz tūkstoš piecsimt latiem.

4. Aizstāt 61.panta dispozīcijā vārdus "cilvēka veselībai vai bioloģiskajiem jūras resursiem" ar vārdiem "bīstamām vai citām".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 61.panta dispozīcijā vārdus "cilvēka veselībai vai bioloģiskajiem jūras resursiem" ar vārdiem "bīstamām vai citām".

 

80.pants. Medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana

Par makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par medību vai zvejas noteikumu pārkāpšanu vai citāda veida dzīvnieku izmantošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par nelikumīgām medībām, par zveju bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, saudzēšanas laikā, ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem, kā arī par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus, vai atņem medīšanas tiesības vai zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus, vai atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus.

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 80.pantu šādā redakcijā:

 

“80.pants. Medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana

Par makšķerēšanas noteikumu un licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu,-

uzliek naudas sodu – no divdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas. 

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam, bet juridiskajām personām – no divsimt latiem līdz trīs tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem.

Par medību noteikumu pārkāpšanu vai citāda veida dzīvnieku izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par nelikumīgām medībām,-

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus vai atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.”   

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 80.pantu šādā redakcijā:

 

“80.pants. Medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana

Par makšķerēšanas noteikumu un licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu,-

uzliek naudas sodu – no divdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas. 

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam, bet juridiskajām personām – no divsimt latiem līdz trīs tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem.

Par medību noteikumu pārkāpšanu vai citāda veida dzīvnieku izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par nelikumīgām medībām,-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus vai atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.”   

Daļēji atbalstīts

(iekļauts Juridiskās komisijas priekšliku-mā nr.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Izteikt 80.pantu šādā redakcijā:

 

“80.pants. Medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana

Par makšķerēšanas noteikumu un licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu  no divdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas. 

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam, bet juridiskajām personām – no divsimt latiem līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem.

Par medību noteikumu pārkāpšanu vai citāda veida dzīvnieku izmantošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par nelikumīgām medībām –

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus, vai atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.”   

82.pants. Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošana no kuģiem

Par Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, teritoriālo ūdeņu vai iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar atkritumiem, notekūdeņiem, naftu, naftas produktiem vai citām piesārņojošām vielām no kuģiem vai citiem peldošiem līdzekļiem, ierīcēm vai būvēm jūrā, gaisa kuģiem –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz trīstūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem.

5. Aizstāt 82.panta dispozīcijā vārdus "atkritumiem, notekūdeņiem, naftu, naftas produktiem vai citām piesārņojošām vielām no kuģiem vai citiem peldošiem līdzekļiem, ierīcēm vai būvēm jūrā, gaisa kuģiem" ar vārdiem "bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot normatīvos aktus".

 

 

 

6. Aizstāt 82.panta dispozīcijā vārdus "atkritumiem, notekūdeņiem, naftu, naftas produktiem vai citām piesārņojošām vielām no kuģiem vai citiem peldošiem līdzekļiem, ierīcēm vai būvēm jūrā, gaisa kuģiem" ar vārdiem "bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot normatīvos aktus".

82.2 pants. Neziņošana par Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošanu

Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, teritoriālo vai iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar atkritumiem, notekūdeņiem, naftu, naftas produktiem vai citām piesārņojošām vielām no kuģiem vai citiem peldošiem līdzekļiem, ierīcēm vai būvēm jūrā, gaisa kuģiem –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz tūkstoš latiem.

 

6. Izteikt 82.pantu šādā redakcijā: 

"82.2 pants. Neziņošana par Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošanu

Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, teritoriālo vai iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem

 – uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem."

 

 

 

7. Izteikt 82.pantu šādā redakcijā: 

"82.2 pants. Neziņošana par Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošanu

Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, teritoriālo vai iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem –

 uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem."

84.pants. Vides informācijas slēpšana vai sagrozīšana

Par neziņošanu vides aizsardzības vai pašvaldību institūcijām par piesārņojošo vielu emisiju vidē, kā arī par vides informācijas slēpšanu vai tās atspoguļošanu sagrozītā veidā; par dabas resursu izmantošanas vai vides aizsardzības statistikas gada pārskatu vai ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju neiesniegšanu vai datu sagrozīšanu; par monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt latiem.

Par informācijas neiesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, pārkāpjot ietekmes uz vidi novērtējuma normatīvajos aktos noteiktās prasības, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, amatpersonām – no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz četrsimt latiem.

7. Papildināt 84.panta pirmās daļas dispozīciju pēc vārdiem "pašvaldību institūcijām par" ar vārdiem "bīstamu vai citu kaitīgu vielu vai".

 

 

 

8. Papildināt 84.panta pirmās daļas dispozīciju pēc vārdiem "pašvaldību institūcijām par" ar vārdiem "bīstamu vai citu kaitīgu vielu vai".

 

8. Papildināt kodeksu ar 101.1 pantu šādā redakcijā:

"101.1 pants Augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšana ar nederīgu augu pasi vai bez tās

 

Par normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu ar nederīgu augu pasi vai bez tās -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,  –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai bez konfiskācijas. "

 

 

 

 

9. Papildināt kodeksu ar 101.1 pantu šādā redakcijā:

"101.1 pants. Augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšana ar nederīgu augu pasi vai bez tās

 

Par normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu ar nederīgu augu pasi vai bez tās –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,  –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai bez konfiskācijas. "

 

108.pants. Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) profilakses un apkarošanas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) profilakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz piecsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

9. Izteikt 108.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas."

 

 

 

 

10. Izteikt 108.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas."

 

 

10. Papildināt kodeksu ar 148.2 pantu šādā redakcijā:

"148.2 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru galiekārtām

Par elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas vai par šādam nolūkam paredzētu datu iegūšanu vai glabāšanu, kā arī par šādam nolūkam paredzētas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, izgatavošanu vai glabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām –no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus. "

 

 

 

11. Papildināt kodeksu ar 148.2 pantu šādā redakcijā:

"148.2 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru galiekārtām

Par elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas vai par šādam nolūkam paredzētu datu iegūšanu vai glabāšanu, kā arī par šādam nolūkam paredzētas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, izgatavošanu vai glabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus. "

150.2 pants. Izvairīšanās no dzīvojamās mājas uzturēšanas

Par izvairīšanos no likumā noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

 

11. Izteikt 150.2 pantu šādā redakcijā:

"150.2 pants. Izvairīšanās no dzīvojamās mājas uzturēšanas

Par izvairīšanas no likumā noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem. "

 

 

 

12. Izteikt 150.2 un 150.3 pantu šādā redakcijā:

"150.2 pants. Izvairīšanās no dzīvojamās mājas uzturēšanas

Par izvairīšanas no likumā noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem.

150.3 pants. Pamatpakalpojumu nesniegšana īrniekam

Par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam, ja likums nosaka pienākumu sniegt šādus pakalpojumus, –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

 

12. Izteikt 150.3 pantu šādā redakcijā:

"150.3 pants. Pamatpakalpojumu nesniegšana īrniekam

Par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam, ja likums nosaka pienākumu sniegt šādus pakalpojumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem".

 

 

 

"150.3 pants. Pamatpakalpojumu nesniegšana īrniekam

Par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam, ja likums nosaka pienākumu sniegt šādus pakalpojumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem".

 

13. Papildināt kodeksu ar 155.15 pantu šādā redakcijā:

"155.15 pants. Ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšana

Par ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām –līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu  fiziskajām personām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt piecdesmit latiem.

33.

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

 

Papildināt kodeksu ar 155.15 pantu šādā redakcijā:

 

„155.15 pants. Patērētāju tiesību aizsardzību un reklāmu reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētās uzraudzības iestādei rakstveidā iesniegtās apņemšanās izbeigt pārkāpumu nepildīšana

Par patērētāju tiesību aizsardzību un reklāmu reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētās uzraudzības iestādei rakstveidā iesniegtās apņemšanās noteiktā termiņā izbeigt pārkāpumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem.”

 

 

neatbalstīts

13. Papildināt kodeksu ar 155.15 pantu šādā redakcijā:

"155.15 pants. Ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšana

Par ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu  fiziskajām personām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt piecdesmit latiem.

166.13 pants. Reklāmas noteikumu pārkāpšana

Par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par likumā aizliegtas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem.

 

14. Izteikt 166.13 pantu šādā redakcijā:

 

"166.13 pants. Reklāmas un komercprakses noteikumu pārkāpšana

Par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem.

Par negodīgu komercpraksi  –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem."

 

 

 

14. Izteikt 166.13 pantu šādā redakcijā:

 

"166.13 pants. Reklāmas un komercprakses noteikumu pārkāpšana

Par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem.

Par negodīgu komercpraksi  –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem."

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt kodeksu ar 175.9 pantu šādā redakcijā:

 „175.9 Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Patērētāju tiesību aizsardzības centram un tā lēmumu vai likumīgo prasību nepildīšana

Par personas rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram pēc tā pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu vai likumīgo prasību nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt kodeksu ar 175.9 pantu šādā redakcijā:

"175.9 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana reklāmas un patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzības iestādēm un to likumīgo prasību un lēmumu nepildīšana

 

Par personas rīcībā esošās informācijas nesniegšanu reklāmas vai  patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzības iestādei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā vai par nepatiesas informācijas sniegšanu, kā arī par uzraudzības iestādes likumīgo prasību vai lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem."

 

Daļēji atbalstīts (iekļauts Juridiskās komisijas priekšliku-mā nr.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

15. Papildināt kodeksu ar 175.9 pantu šādā redakcijā:

"175.9 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana reklāmas un patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzības iestādēm un to likumīgo prasību un lēmumu nepildīšana

 

Par personas rīcībā esošās informācijas nesniegšanu reklāmas vai patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzības iestādei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā vai par nepatiesas informācijas sniegšanu, kā arī par uzraudzības iestādes likumīgo prasību vai lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem."

 

 

 

 

 

66.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt kodeksu ar 175.10 pantu šādā redakcijā:

 „175.10 Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Veselības inspekcijai un tās lēmumu vai likumīgo prasību nepildīšana

Par personas rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Veselības inspekcijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Veselības inspekcijai vai Veselības inspekcijas lēmumu vai likumīgo prasību nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.”

 

Daļēji atbalstīts (iekļauts Juridiskās komisijas priekšliku-mā nr.5)

 

 

 

 

 

77.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt kodeksu ar 175.11 pantu šādā redakcijā:

 „175.11 Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Nacionālajai Radio un televīzijas padomei un tās lēmumu vai likumīgo prasību nepildīšana

Par personas rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Nacionālajai Radio un televīzijas padomei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Nacionālajai Radio un televīzijas padomei vai Nacionālās Radio un televīzijas padomes lēmumu vai likumīgo prasību nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.”

 

 

Daļēji atbalstīts (iekļauts Juridiskās komisijas priekšliku-mā nr.5)

 

 

 

 

 

 

88.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt kodeksu ar 175.12 pantu šādā redakcijā:

 „175.12 Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Pārtikas un veterinārajam dienestam un tā lēmumu vai likumīgo prasību nepildīšana

Par personas rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Pārtikas un veterinārajam dienestam pēc tā pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Pārtikas un veterinārajam dienestam vai Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu vai likumīgo prasību nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.”

 

Daļēji atbalstīts (iekļauts Juridiskās komisijas priekšliku-mā nr.5)

 

 

 

 

15. Papildināt kodeksu ar 194.4pantu šādā redakcijā:

‘’194.4 pants. Aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu noteikto aprobežojumu pārkāpšana

Par noteikto uzturēšanās ierobežojumu pārkāpšanu aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par saimnieciskās darbības veikšanu aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu bez saskaņošanas ar Aizsardzības ministriju –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz aprobežojumiem aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu –

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz piecsimt latiem.’’

 

 

 

16. Papildināt kodeksu ar 194.4pantu šādā redakcijā:

"194.4 pants. Aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu noteikto aprobežojumu pārkāpšana

Par noteikto uzturēšanās ierobežojumu pārkāpšanu aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par saimnieciskās darbības veikšanu aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu bez saskaņošanas ar Aizsardzības ministriju –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz aprobežojumiem aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu –

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz piecsimt latiem."

201.10 pants. Muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšana

Par muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšanu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

Par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu

uzglabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces.

Par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces.

16. 201.10 pantā izteikt  ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, pārvietošanas un tranzīta noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.’’;

 papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

 „Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit  līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces."

 

 

 

17. 201.10 pantā:

 izteikt  ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, pārvietošanas un tranzīta noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas. ";

 papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

 "Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit  līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces."

204.6 pants. Autortiesību un blakustiesību objektu izmantošana bez licences

Par autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā, ja nav saņemta likumā paredzētā licence, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

 

9.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Izteikt 204.6 pantu šādā redakcijā:

 

“204.6 pants. Autortiesību un blakustiesību objektu nelikumīga izmantošana

Par autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā, ja nav saņemta likumā paredzētā licence, kā arī par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu, ja nav veikta atlīdzības samaksa, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

Atbalstīts

18. Izteikt 204.6 pantu šādā redakcijā:

 

“204.6 pants. Autortiesību un blakustiesību objektu nelikumīga izmantošana

Par autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā, ja nav saņemta likumā paredzētā licence, kā arī par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu, ja nav veikta atlīdzības samaksa, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

 

204.13 pants. Sociālo pakalpojumu kvalitātes un sociālo pakalpojumu sniedzēju neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

Par normatīvajos aktos noteiktās sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu vai sociālo pakalpojumu sniedzēja neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, sociālā dienesta vadītājiem vai citiem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, sociālā dienesta vadītājiem vai citiem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

17. Izteikt 204.13 pantu šādā redakcijā:

 

"204.13 pants. Sociālo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktās sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu vai sociālo pakalpojumu sniedzēja neatbilstību normatīvo aktu prasībām –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz divsimt latiem, juridiskajai personai – līdz četrsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz trīssimt latiem, juridiskajai personai – līdz sešsimt latiem.

Par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bez reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz trīssimt latiem, juridiskajai personai – līdz sešsimt latiem.

Par šā panta trešajā daļā minēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz četrsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz deviņsimt latiem."

 

 

 

 

19. Izteikt 204.13 pantu šādā redakcijā:

 

"204.13 pants. Sociālo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktās sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu vai sociālo pakalpojumu sniedzēja neatbilstību normatīvo aktu prasībām –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz divsimt latiem, juridiskajai personai – līdz četrsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz trīssimt latiem, juridiskajai personai – līdz sešsimt latiem.

Par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bez reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz trīssimt latiem, juridiskajai personai – līdz sešsimt latiem.

Par šā panta trešajā daļā minēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz četrsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz deviņsimt latiem."

 

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 51., 51.1, 51.2, 52., 53.pantā, 53.1 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 54., 57.pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 58., 66., 69., 75., 76., 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 134.-137., 137.1, 138.pantā (par pārkāpumiem autotransportā), 140., 144., 148., 149., 149.1 pantā, 149.32 panta septītajā un astotajā daļā, 149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 150.-150.3, 152., 155.pantā (izņemot tā trešo un ceturto daļu), 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvā pārkāpuma protokolu sastādījušas tās iestādes, kuras pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 167.1, 172.-172.2, 172.4, 173.pantā, 174.3 panta trešajā daļā, 176.pantā, 179.panta ceturtajā daļā, 185.-190., 190.2, 190.3, 190.10 -190.12, 194.3 pantā, 197.pantā (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona), 201.43-201.45, 201.63 un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

Pašvaldības var izveidot administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju.

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šā kodeksa 172.2, 172.4 un 173.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

18. Aizstāt 210.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "108.pantā" ar skaitli un vārdu "107.pantā".

 

19. Papildināt 210.panta pirmo daļu pēc skaitļa "194.3" ar skaitli "194.4".

 

 

 

 

 

20. 210. panta pirmajā daļā:

aizstāt skaitli un vārdu "108.pantā" ar skaitli un vārdu "107.pantā";

 

papildināt daļu pēc skaitļa "194.3" ar skaitli "194.4".

 

 

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.–114., 118., 134.–136.pantā, 137.1 panta ceturtajā daļā, 138., 139.pantā, 139.1panta pirmajā daļā, 149.4–149.33 pantā, 155.panta pirmajā daļā, 159.4–159.6 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 170.1 pantā, 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 179.1, 181., 183., 183.1, 202.1, 204.4, 204.6, 204.14 un 204.15 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, attiecīgo policijas pārvalžu (biroju, nodaļu) priekšnieki un viņu vietnieki, Ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Operatīvās vadības struktūrvienības (dežūrdaļas) maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un Valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4–149.33 pantā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, un par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136., 170.1 pantā un 171.panta pirmajā daļā;

3) Valsts policijas apakšvienību komandieri, viņu vietnieki, inspektori, jaunākie inspektori, kārtībnieki, Valsts policijas struktūrvienību vecākie inspektori un inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4–149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums;

4) Valsts policijas pilnvarotas amatpersonas – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 — 149.33 pantā un fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli.

20. Papildināt 214.pantu pēc skaitļa un vārdiem "139.1 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "148.2 pantā ".

21. Papildināt 214.pantu pēc skaitļa un vārdiem "155.4 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.15 pantā".

 

 

 

 

 

21. Papildināt 214. pantu pēc skaitļa un vārdiem "139.1 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "148.2 pantā " un pēc skaitļa un vārdiem "155.4 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.15 pantā".

 

215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 99., 155.5, 155.9, 155.10, 155.11, 155.12, 155.14 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.6 pantā, 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā, 166.16 un 204.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki - uzlikt naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienību vadītāji - uzlikt naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas - uzlikt naudas sodu līdz trīssimt latiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kas minētas šā panta otrajā daļā, gadījumos, kad netiek savlaicīgi izpildītas to likumīgās prasības, ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šā kodeksa 175.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šā kodeksa 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē Reklāmas likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Papildināt 215.4 panta ceturto daļu pēc vārda „likuma” ar vārdiem „vai Komercprakses likuma”.

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

papildināt aiz skaitļa 166.16 ar skaitli  175.9;

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

svītrot trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 Aizstāt likumprojekta pantā vārdus „Komercprakses likuma” ar vārdiem „Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma”.

 

 

Atbasltīts

 

 

 

Atbasltīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbasltīts

22. 215.4 pantā:

 Papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "166.16" ar skaitli  "175.9";

izslēgt trešo daļu;

papildināt ceturto daļu pēc vārda "likuma" ar vārdiem "Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma".

 

215.9 pants. Nacionālā Radio un televīzijas padome

Nacionālā Radio un televīzijas padome izskata šā kodeksa 166.13, 173.2, 201.5 un 201.32 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, ja administratīvie pārkāpumi izdarīti elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un protokolu sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas), un izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piectūkstoš latiem.

Nacionālā radio un televīzijas padome šā kodeksa 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē Reklāmas likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

23.  215.9 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa „166.13” ar vārdiem „panta pirmajā un otrajā daļā”;

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdu „166.13 pantā” ar skaitļiem un vārdiem „166.13 panta pirmajā un otrajā daļā”.

 

13.

 

 

 

 

14.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt 215.9 pantu aiz skaitļa 173.2 ar skaitli 175.11

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 215.9 pantu aiz skaitļa 173.2 ar skaitli 175.9

 

 

Daļēji atbalstīts (iekļauts Juridiskās komisijas priekšliku-mā nr.14)

 

Atbalstīts

 23.  215.9 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "166.13" ar vārdiem "panta pirmajā un otrajā daļā" pēc skaitļa "173.2" ar skaitli "175.9";

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "166.13 pantā" ar skaitli un vārdiem "166.13 panta pirmajā un otrajā daļā".

 

 

228.pants. Veselības inspekcija

Veselības inspekcija izskata šā kodeksa 42., 43., 45., 45.1, 45.2, 45.3 , 46.1 un 46.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī 62., 63., 64., 72., 75., 76., 83. un 84.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir higiēnas prasību pārkāpumi) lietas, 88.4 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5 un 166.9 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas, 166.10 un 166.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 166.12 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi cilvēka dzīves vides un epidemioloģiskās drošības jomā, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Veselības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Veselības inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki - naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Veselības inspekcijas inspektori - naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

Veselības inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

 

24. 228.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli „un 166.11 pantā” ar skaitļiem un vārdiem „166.11 pantā un 166.13 panta trešajā daļā’’;

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "Veselības inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu vai Komercprakses likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām."

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt 228. pantu aiz skaitļa 166.11 ar skaitli 175.10

 

 

 

 

Juridiskā komisija

 

Papildināt 228. pantu aiz skaitļa 166.11 ar skaitli 175.9

 

 

 

 

 Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta pantā vārdus „Komercprakses likuma” ar vārdiem „Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma”.

 

Daļēji atbalstīts (iekļauts Juridiskās komisijas priekšliku-mā nr.16)

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

24. 228.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu un skaitli "un 166.11 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "166.11 pantā, 166.13 panta trešajā daļā un 175.9";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "Veselības inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu vai Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām."

 

230.pants. Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārais dienests izskata šā kodeksa 42.2, 46.1 (par pārkāpumiem veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu apritē), 51.3, 78.1,102., 102.2, 103.3 , 103.6, 103.9, 105., 105.5, 106., 106.1, 106.2 , 107., 108., 108.1– 108.4, 149.35 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5, 166.2 pantā, 166.9 panta pirmajā 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā , 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Pārtikas un veterinārā dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) valsts vecākie pārtikas inspektori un valsts vecākie veterinārie inspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) valsts vecākie sanitārie robežinspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

4) valsts pārtikas inspektori un valsts veterinārie inspektori – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

5) valsts sanitārie robežinspektori – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas amatpersonas ir kompetentas izskatīt šā kodeksa 42.2, 102.pantā, 102.2 panta otrajā daļā, 106., 106.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 108., 108.1, 108.3, 108.4 pantā, 149.35 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā un 166.14 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, ja pārkāpums izdarīts uz valsts (muitas) robežas vai muitas noliktavās.

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt 230.pantu aiz skaitļa 166.15 ar skaitli 175.12

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 230. pantā skaitļi un vārdus ‘’un 166.15 panta pirmajā daļā’’ ar skaitļiem un vārdiem ‘’166.15 panta pirmajā daļā un 175.9 pantā’’.

 

 

Daļēji atbalstīts (iekļauts Juridiskās komisijas priekšliku-mā nr.19)

 

Atbalstīts

 

25. Aizstāt 230. pantā skaitļi un vārdus "un 166.15 panta pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "166.15 panta pirmajā daļā un 175.9 pantā".

 

230.5 pants. Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts augu aizsardzības dienests izskata šā kodeksa 51.2, 78.1, 101., 102., 102.1, 102.2, 103., 103.5, 103.7 un 103.8 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts augu aizsardzības dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts augu aizsardzības dienesta galvenie inspektori – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem;

2) Valsts augu aizsardzības dienesta vecākie inspektori un inspektori – naudas sodu līdz piecsimt latiem.

25. Papildināt 230.5 panta pirmo daļu pēc skaitļa "101. " ar skaitli "101.1".

 

 

 

 

26. Papildināt 230.5 panta pirmo daļu pēc skaitļa "101." ar skaitli "101.1".

 

231.pants. Vides aizsardzības valsts iestādes

Vides aizsardzības valsts iestādes izskata lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 47., 48., 51.–53., 53.2, 54.1-69., 71., 72.–88.1, 88.4–88.6, 88.7 pantā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus vides aizsardzības valsts iestāžu vārdā ir ties īgi:

1) Valsts vides dienesta priekšnieks un viņa vietnieki –

uzlikt naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam, atņemt zvejas tiesības un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts vides dienesta struktūrvienību un to daļu vadītāji, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldes institūciju priekšnieki un viņu vietnieki –

uzlikt naudas sodu līdz piecsimt latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Valsts vides dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldes institūciju vides valsts inspektori –

uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem un piemērot konfiskāciju.

Par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 61., 82., 82.1 un 82.2 pantā, ja tos pieļāvuši peldošo līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas:

1) šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētās amatpersonas uzliek naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam;

2) šā panta otrās daļas 3.punktā minētās amatpersonas uzliek naudas sodu līdz divtūkstoš latiem.

Naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, šajā pantā minētās amatpersonas var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā.

26. Aizstāt 231.panta otrās daļas 1.punktā vārdu "priekšnieks" ar vārdu "ģenerāldirektors".

 

 

 

 

27. Aizstāt 231.panta otrās daļas 1.punktā vārdu "priekšnieks" ar vārdu "ģenerāldirektors".

 

236.11 pants. Sociālo pakalpojumu pārvalde

Sociālo pakalpojumu pārvalde izskata šā kodeksa 204.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sociālo pakalpojumu pārvaldes vārdā ir tiesīgs Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors un viņa vietnieks.

 

27. Izteikt 236.11 panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sociālo pakalpojumu pārvaldes vārdā ir tiesīgs Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas."

 

 

 

 

28. Izteikt 236.11 panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sociālo pakalpojumu pārvaldes vārdā ir tiesīgs Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas."

 

250.pants. Gadījumi, kad protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda

Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.1, 46.panta pirmajā un sestajā daļā (ja pārkāpumu izdarījis pilsonis), 108.panta pirmajā daļā (ja pārkāpumu izdarījis pilsonis), 135.–137., 149.22, 149.23 pantā, kā arī citos gadījumos, kad saskaņā ar šo kodeksu un citiem likumiem naudas sodu uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā un tā apmērs nepārsniedz divdesmit latu vai brīdinājumu noformē pārkāpuma izdarīšanas vietā.

Ja pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu par to pārkāpumu izdarīšanu, kuri paredzēti šā panta pirmajā daļā, vai ir citi apstākļi, kas traucē amatpersonai uzlikt sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolu sastāda saskaņā ar šā kodeksa 246.pantu.

Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Veselības inspekcija, 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai Nacionālā radio un televīzijas padome vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Kon­kurences padome.

28. Aizstāt 250.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "1081.panta" ar skaitļiem un vārdu "101.1, 108.1panta".

 

29. Izteikt 250.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 "Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Veselības inspekcija, 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 166.13 panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Nacionālā radio un televīzijas padome vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Kon­kurences padome. "

 

 

 

 

 

29. 250.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "108.1panta" ar skaitļiem un vārdu "101.1, 108.1panta";

 izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Veselības inspekcija, 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 166.13 panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Nacionālā radio un televīzijas padome vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Kon­kurences padome. "

 

257.pants. Mantu un dokumentu izņemšana un uzglabāšana

Mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kuri atrasti aizturēšanas, personas mantu vai vietas apskates laikā, kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem šā kodeksa 254., 256. un 256.1pantā norādīto institūciju amatpersonas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas vai Valsts vides dienesta priekšnieka pilnvarotas personas vai Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors un viņa pilnvarotas personas. Izņemtās mantas un dokumentus līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā [ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts šā kodeksa 149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) līdz piemērotā naudas soda izpildei], institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izņemt mantas un dokumentus, nodod glabāšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ja izņemtās mantas ātri bojājas un tās nevar nodot glabāšanā vai arī to ilgstoša glabāšana rada zaudējumus valstij, institūcija (amatpersona), kurai ir tiesības izņemt attiecīgās mantas, tās nodod realizācijai vai iznīcināšanai. Kārtību, kādā institūcija (amatpersona) pieņem lēmumu par mantu nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai un kādā veicama šo mantu realizācija vai iznīcināšana, nosaka Ministru kabinets.

Ja muitas noteikumu pārkāpējam Latvijas Republikā nav pastāvīgas dzīvesvietas vai adreses, ir atļauta mantu, valūtas un vērtslietu izņemšana tādos apmēros, kas nodrošinātu naudas soda vai preču un citu priekšmetu vērtības piedziņu.

Par mantu un dokumentu izņemšanu sastāda protokolu vai izdara attiecīgu ierakstu protokolos par administratīvo pārkāpumu, par mantu apskati vai administratīvo aizturēšanu.

[Ceturtā – sestā daļa]. (Izslēgtas ar 2003.gada 16.oktobra likumu)

Ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 181.pantā, policijas darbiniekiem ir tiesības līdz lietas izskatīšanai izņemt šaujamieroci un munīciju, par ko izdara ierakstu protokolā, norādot izņemamā ieroča marku vai modeli, kalibru, sēriju un numuru, munīcijas daudzumu un veidu. Personai, kas izdarījusi pārkāpumu, izpildot dienesta pienākumus, izņemšanu, personas un mantu apskati piemēro tikai neatliekamos gadījumos.

Persona, kurai uzlikts administratīvais sods, Ministru kabineta noteiktā kārtībā un apmērā sedz izdevumus, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu un iznīcināšanu.

 

30. Aizstāt 257.panta pirmajā daļā vārdu "priekšnieka" ar vārdu "ģenerāldirektora". "

 

20.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

Papildināt 257.panta pirmo daļu aiz vārdiem „vai Valsts vides dienesta priekšnieka pilnvarotas personas” ar vārdiem „vai Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas”;

 

Atbalstīts

30. Papildināt 257.panta pirmo daļu pēc vārdiem "vai Valsts vides dienesta priekšnieka pilnvarotas personas" ar vārdiem "vai Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas".

 

 

 

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

1) tiesu izpildītāji – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10–201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā, 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.4-155.6 pantā, 155.pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 pantā, 166.panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15, 166.17 pantā, 166.20, 169.3, 170.1, 170.2, 176.1,  178., 179.1, 204.4 un 204.14 pantā;

3) Valsts vides dienesta, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 58., 75., 78.–80.2 un 88.4 pantā;

4) meža dienesta un Valsts vides dienesta pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) (izslēgts ar 2001.gada 20.decembra likumu);

6) Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.6 pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 156.3 panta otrajā daļā, 159.4, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15, 166.20, 169.3, 170.2 un 201.10– 201.15 pantā;

9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1  panta otrajā un trešajā daļā, 146.2 panta otrajā daļā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102., 102.2 un 103.7 pantā;

11) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 51.3, 103.3, 106., 106.1 un 155.5 pantā;

12) Datu valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 204.7 pantā;

13) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 un 166.34 pantā;

14) Valsts robežsardzes pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīts pārkāpums, kas paredzēts šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā daļā.

31. 304.pantā:

papildināt 2.punktu pēc vārda "kodeksa" ar skaitli un vārdu "148.2 pantā ";

 

aizstāt 11.punktā skaitļus un vārdus "103.3, 106., 106.1 un 155.5 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "103.3, 106., 106.1 pantā, 108.panta otrajā daļā un 155.5 pantā".

 

21.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

Aizstāt 304.panta 10.punktā skaitļus un vārdus „102., 102.2 un 103.7 pantā” ar skaitļiem un vārdiem „101.1, 102., 102.2 un 103.7 pantā”.

 

Atbasltīts

31. 304.pantā:

papildināt 2.punktu pēc vārda "kodeksa" ar skaitli un vārdu "148.2 pantā ";

 

aizstāt 10.punktā skaitļus un vārdus "102., 102.2 un 103.7 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "101.1, 102., 102.2 un 103.7 pantā";

 

aizstāt 11.punktā skaitļus un vārdus "103.3, 106., 106.1 un 155.5 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "103.3, 106., 106.1 pantā, 108.panta otrajā daļā un 155.5 pantā".

 

Pārejas noteikumi

1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem". 

2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai šo komisiju bērnu lietu apakškomisijas.

4. Kodeksa 190.15 pants un grozījums 215.1 pantā par papildināšanu ar 190.15 pantu stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

5. Kodeksa 103.8 un 103.9 pants, grozījums 230.pantā par papildināšanu ar 103.9 pantu un grozījums 230.5 pantā par papildināšanu ar 103.8 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

6. Kodeksa 204.16 pants un grozījums 236.10 pantā par papildināšanu ar 204.16 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.jūnijā.

7. Kodeksa 117.1-117.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas Valsts robežsardze izskata ar 2007.gada 1.oktobri.

8. Kodeksa 257.panta astotā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.augustā.

9. Kodeksa 258.panta trešā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

32. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Kodeksa 155.15 pants piemērojams pēc Eiropas Padomes lēmuma par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām spēkā stāšanās."

33. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

  ‘’10. Kodeksa 166.13 panta trešā daļa stājas spēkā 2007.gada 12.decembrī.”

22.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 33.pantu.

Atbalstīts

32. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

10. "Šā kodeksa 155.15 pants piemērojams pēc tam, kad stājas spēkā  Eiropas Padomes lēmums par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām."

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
(Atsauce 2007.gada 17.maija likuma redakcijā)

Kodeksā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem;

2) Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības.

 

34. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem."

 

 

 

33. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem."