Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 201.10 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, pārvietošanas un tranzīta noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām, kas nav komersanti, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, fiziskajām personām, kas ir komersanti, no simt līdz četrsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas."

 

2. Papildināt 201.10 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit  līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot preces."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks


Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Patlaban par Stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta noteikumu pārkāpumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.¹º panta ceturtajā daļā ir paredzēta sankcija  – naudas sods no 5000 līdz 10 000 latiem, konfiscējot attiecīgās preces. Sankcija neparedz iespēju diferencēt soda apmēru atkarībā no izdarītā pārkāpuma smaguma. Piemēram, praksē Muitas iestādes saskaras ar situāciju, ka pārkāpums netiek izdarīts apzināti – ne vienmēr komersantam pašam pirms muitas procedūras uzsākšanas ir iespējams konstatēt, ka prece ir dubulta pielietojuma un pakļaujas stratēģiskas nozīmes preču licencēšanai. Līdz ar to netiek ievērots samērīguma princips starp izdarīto pārkāpumu un likumā noteikto sankciju, kas paredz naudas sodu no 5000 latiem un preces konfiskāciju. Šādā veidā tiek kavēta komercdarbības attīstība stratēģiskas nozīmes preču aprites jomā.

 

Minēto situāciju ir izvērtējusi Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja kā par stratēģiskas nozīmes preču apriti atbildīgā institūcija un pieņēmusi lēmumu stratēģiskas nozīmes preču kontroles sistēmā iesaistītajām institūcijām izstrādāt grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, diferencējot sankcijas (23.02.2005. sēdes protokols Nr.49).

 

Ar 2005.gada 2.novembra Ministru Prezidenta rīkojumu Nr.455 izveidotā starpministriju darba grupa grozījumu izstrādāšanai Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā un citos normatīvajos aktos, kas regulē stratēģiskas nozīmes preču apriti, ir izstrādājusi grozījumu Administratīvā procesa likuma 201.¹º pantā, lai diferencētu soda apmēru par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, pārvietošanas un tranzīta noteikumu pārkāpšanu.

 

Tā kā starpministriju darba grupas izstrādātajā Stratēģiskas nozīmes preču likumprojektā ir paredzēts, ka stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts var būt arī fiziska persona, tad ir nepieciešams noteikt fizisko personu administratīvo atbildību par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, pārvietošanas un tranzīta noteikumu pārkāpumiem. Patlaban spēkā esošais regulējums paredz atbildību par minētajiem pārkāpumiem tikai juridiskām personām.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ar grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.¹º pantā paredzēts noteikt:

1) administratīvo atbildību fiziskām personām (t.sk., fiziskām personām, kas ir komersanti) par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, pārvietošanas un tranzīta noteikumu pārkāpumu;

2) diferencētas sankcijas par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, pārvietošanas vai tranzīta noteikumu pārkāpumu, panta ceturtajā daļā paredzot naudas sodu no 50 līdz 250 latiem fiziskām personām, kas nav komersanti, no 100 līdz 400 latiem fiziskām personām, kas ir komersanti, un no 250 līdz 5000 latiem juridiskām personām, ar vai bez preču konfiskācijas. Panta piektā daļa nosaka atbildību par atkārtotu pārkāpumu, paredzot naudas sodu fiziskām personām no 250 līdz 500 latiem, juridiskām personām no 1000 līdz 10 000 latiem, konfiscējot preces.

Tādējādi likumprojekts atrisina līdz šim pastāvējušo problēmu, ka par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta noteikumu pārkāpšanu var sodīt tikai juridiskas personas. Savukārt sodu diferencēšana atkarībā no izdarītā pārkāpuma smaguma pakāpes nodrošinās samērīguma principa ievērošanu un veicinās komercdarbības attīstību stratēģiskas nozīmes preču aprites jomā.

3. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav būtiskas ietekmes.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Pozitīva ietekme. Likumprojekts paredz iespēju   katrā konkrētā administratīvā pārkāpuma lietā noteikt samērīgu sodu izdarītajam pārkāpumam.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. Latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2007

2008

2009

2010

6

1.      Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav citas informācijas. 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Izstrādājot tiesību aktu, ir ņemts vērā Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas, Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas, Latvijas Starptautisko autopārvadātāju asociācijas un Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālās asociācijas Sadarbības padomes ierosinājums diferencēt administratīvos sodus par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, pārvietošanas un tranzīta noteikumu pārkāpumiem.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Tiesību akts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

Ārlietu ministrs                                                                                      A.Pabriks

 

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

N.Popens

I.Mangule

E.Vijupe

I.Marcinkēviča

 

 

26.02.2007 10:50

1134

I.Marcinkēviča

7016196, inga.marcinkevica@mfa.gov.lv