Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

 

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.; 2000, 15., 19.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 20.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 4.panta 1.punktu.

 

2. Izslēgt 5.panta 9.punktu.

 

3. Papildināt 14.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto dokumentu izstrādē ievēro attiecīgā vecuma izglītojamo vajadzības, intereses un spējas."

 

4. Papildināt 15.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Valsts vispārējās izglītības standarta izstrādē ievēro attiecīgā vecuma izglītojamo vajadzības, intereses un spējas."

 

5. Izslēgt 55.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

B.Rivža


Likumprojekta

„Grozījumi Vispārējās izglītības likumā””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

     Vispārējās izglītības likuma 4.panta 1.punktā atkārtojas Izglītības likuma 14.panta 11.punktā noteiktā Ministru kabineta kompetence.

     Vispārējās izglītības likuma 5.panta 9.punktā ir noteikts, ka Izglītības un zinātnes ministrija organizē vispārējās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu, bet ar Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumu Nr.562 „Par vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras izveidi” šī funkcija uzdota aģentūrai, nosakot to Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.603 „Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras nolikums”. Noteikt izglītības iestāžu vadītāju atestācijas kārtību ir Ministru kabineta kompetence, kas noteikta Izglītības likuma 14.panta 9.punktā. Tam atbilstoši ir izdoti Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus”. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence organizēt pedagogu profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu jau ir noteikta Izglītības likuma 15.panta 15.punktā.

      Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.46 43.§) „Rīkojuma projekts „Par vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras izveidi”” 4.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai uzdots sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Vispārējās izglītības likuma 5.panta 9.punktā.

    Likumā nav tiesību normu, kas paredzētu, ka, izstrādājot vispārējās izglītības standartus, jānodrošina atbilstība attiecīgā vecumposma bērnu vajadzībām, interesēm un spējām.

    Likuma 26.pants nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem pieteikumu iesniegšanas secībā, kas neatbilst faktiskajai kārtībai. Piemēram, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktā pašvaldībām noteikta autonoma funkcija nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tajā skaitā maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs. Faktiski pastāv nepieciešamība ārpus rindas, nevis pieteikumu iesniegšanas secībā, uzņemt izglītības iestādes darbinieku bērnus, iestādē uzņemto audzēkņu māsas vai brāļus, pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku bērnus, kā arī bērnus, kuriem ar pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu speciālās programmas apguve nomainīta uz vispārējo.

     Likuma 55.panta pirmajā daļā noteikts, ka speciālās izglītības programmu apguve tiek vērtēta atbilstoši attiecīgās pakāpes valsts vispārējās izglītības standartam, kas neatbilst un dublē 4.panta 13.punktā noteikto deleģējumu. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.33 6.§) „Noteikumu projekts „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās”” 2.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai uzdots sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par atbilstošu grozījumu Vispārējās izglītības likumā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

    Likuma 4.panta 1.punkts tiek izslēgts, lai novērstu dublēšanos ar Izglītības likuma 14.panta 8., 9. un 11.punktā ietverto Ministru kabineta kompetenci noteikt izglītības iestāžu reģistrācijas un akreditācijas kārtību, izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību, kā arī izglītības iestāžu vadītāju atestācijas kārtību. Vispārējās izglītības programmu un izglītības iestāžu akreditāciju, kā arī valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju ir uzdots veikt aģentūrai atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumam Nr.562 „Par vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras izveidi”.

     Vispārējās izglītības likuma 5.panta 9.punkts tiek izslēgts, jo valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju atestācijas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.612 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus” un to atbilstoši nolikumam īsteno Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra. Vienlaikus tiek novērsta dublēšanās ar Izglītības likuma 15.panta 15.punktā noteikto Izglītības un zinātnes ministrijas kompetenci organizēt pedagogu profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu.

     Likumā iekļautas tiesību normas, kas paredz, ka, izstrādājot vispārējās izglītības standartus, mācību priekšmetu standartus, izglītības programmas un mācību priekšmetu programmas jānodrošina atbilstība attiecīgā vecuma bērnu vajadzībām, interesēm un spējām.

     Noteikts nepieciešamais deleģējums likumā, ka pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmās, tajā skaitā, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmās, izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka pašvaldība, kura ir izglītības iestādes dibinātājs. Katrai pašvaldībai ir pienākums atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam savā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā mācību iestādē, bet vienlaikus pašvaldībai tiek dota iespēja noteikt īpašu uzņemšanas kārtību, piemēram, bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, nodrošināt ar vietām pirmsskolas iestādēs bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, paredzēt vietas iestādē jau uzņemto audzēkņu māsām vai brāļiem un tml., kas nepieciešams likumā „Par pašvaldībām” un citos likumos noteikto pašvaldību izglītības un sociālo funkciju īstenošanai.

     Likumprojekts paredz, ka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības programmās, kas ir vispārējās izglītības programmu īpašs veids, nosaka Ministru kabinets atbilstoši likuma 4.panta 13.punktā noteiktajam deleģējumam, kam atbilstoši ir pieņemti Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija            noteikumi Nr.492 „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās”

 

3.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Paredzēts netiešs ieguvums no likumprojekta, to ieviešot, tiks novērsta Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā noteikto normu dublēšanās, uzlabosies sadarbība starp Izglītības un zinātnes ministriju un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūru, kuras pārrauga vispārējās izglītības programmu un izglītības iestāžu akreditācijas procedūru.

3. Sociālo seku izvērtējums

Ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā katrā pašvaldībā būs skaidrāk noteikta kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2007.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2008. – 2010.)

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Netiek plānotas izmaiņas valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Ministru kabineta noteikumu ieviešanai nebūs nepieciešami papildus līdzekļi no valsts un pašvaldību budžeta.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Jāizstrādā grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.612 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus”, precizējot pamatojumu noteikumu izdošanai un Izglītības un zinātnes ministrijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras kompetences sadalījumu, veicot vispārējās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju.

Termiņš – divu mēnešu laikā no likuma grozījumu stāšanā spēkā datuma.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                              1.tabula

Attiecīgie EK normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Nav.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5.Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildīšanai netiks radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu pēc tā pieņemšanas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts tiešā veidā neierobežo indivīda tiesības, tam ir piemērojams vispārējais administratīvais process. Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Izglītības un zinātnes ministre                                                             B.Rivža

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Rivža

M.Gruškevics

E.Martinsons

R.Ozola

A.Skrastiņš

 

 

 

2007.01.16.

1541

E.Grīnis

7047910, edgars.grinis@izm.gov.lv