Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu

Konvencija angļu valodā

Konvencijas tulkojums latviešu valodā

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu

 

1.pants. 2003.gada 28.augusta Konvencija par Eiropas Meža institūtu (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Zemkopības ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

Eiropas Savienības līdzekļu

apguves lietās

N.Broks


Likumprojekta „Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Eiropas Meža institūts (The European Forest Institute (EFI) – turpmāk EFI) ir Eiropas valstu dibināta starptautiska organizācija. Institūts piedāvā starptautiskus kontaktus meža pētniecībā un atzītu sadarbību Eiropas līmenī ar 130 biedru organizācijām (no 38 valstīm) un 7 projektu centriem.

EFI uzdevumi - veicināt, vadīt un sadarboties meža, mežsaimniecības un meža produktu izpētē Eiropas līmenī; darīt zināmus pētījuma rezultātus visām ieinteresētajām pusēm, īpaši politikas formulēšanas un ieviešanas jomā, lai veicinātu Eiropas mežu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

EFI īsteno pētījumus četrās pētījumu programmās: meža ekoloģija un apsaimniekošana, meža produktu tirgi un sociālā ekonomika, politikas analīze, meža resursi un informācija.

Latviju no 1995.gada šajā organizācijā pārstāv valsts aģentūra „Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”” (turpmāk – LVMI „Silava”).

„Konvenciju par Eiropas Meža institūtu” (turpmāk – Konvenciju) līdz šim ratificējušas desmit valstis - Austrija, Bulgārija, Dānija, Horvātija, Norvēģija, Rumānija, Somija, Spānija, Vācija un Zviedrija.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Pievienošanās konvencijai ir nepieciešama, lai Latvija aktīvāk iesaistītos starptautiskajā sadarbībā mežsaimniecības un meža pētījumu veikšanā.

Konvencijas mērķis ir dibināt Eiropas Meža institūtu kā starptautisku organizāciju, lai veicinātu pētījumus meža politikas jomā Eiropas līmenī meža ekoloģijas, daudzkārtējas izmantošanas, Eiropas meža resursu un to veselības, kā arī kokmateriālu un citu meža produktu un pakalpojumu pieprasījumus un piedāvājumus, iekļaujot politikas saistītos vides aspektus, nolūkā veicināt meža saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu Eiropā.

Konvencijas parakstīšana veicinās pozitīva Latvijas tēla veidošanu Eiropā un pasaulē.

3. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvais akts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvais akts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvais akts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvais akts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvais akts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Zemkopības ministrijai konvencijā paredzēto iemaksu veikšanu 2007. un turpmākajos gados nodrošināt LVMI „Silava” piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Konvencijā paredzētās iemaksas apmēru nosaka Konvencijas 7.panta 2. b apakšpunkta un 10.panta kārtībā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod

2. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiks radītas jaunas valsts institūcijas, likumprojektā noteikto saistību izpildi koordinē Zemkopības ministrija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un LR Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz indivīda tiesību ierobežošanu.

4. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                             M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

B.Bāne

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

M.Salenieks

 

 

V.Jansone

 

05.01.2007. 16:31

781

V.Jansone

7027543, Vineta.Jansone@zm .gov.lv


Convention on the EFI

Convention on the European Forest Institute

 

The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties,

 

Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Panel on Forests and the Intergovernmental Forum on Forests, the Expanded Programme of Work on Forest Biological Diversity relating to the Convention on Biological Diversity as well as the outcome of the World Summit on Sustainable Development;

 

Recognising the progress and achievements made in the implementation of the commitments of the Ministerial Conferences on the protection of forests in Europe;

 

Conscious of the changing nature of European forest and forestry issues and the concerns within society and the need to generate relevant scientific data with a view to good decision-making;

 

Considering that the European Forest Institute was established as an association under Finnish law in 1993 to contribute to the study of forestry, forests and forest conservation at a European level;

 

Mindful of the added value of embedding forestry and forest research in an international setting;

 

Desiring to pursue on an international basis their cooperation in forestry and forest research while at the same time avoiding duplication of efforts;

 

have agreed as follows:

 

Article 1: The Institute

 

The European Forest Institute (hereafter the Institute) is hereby established as an international organisation. It shall have its seat in Joensuu, Finland.

 

Article 2: Purpose and functions

 

1. The purpose of the Institute is to undertake research on the pan-European level on forest policy, including its environmental aspects, on the ecology, multiple use, resources and health of European forests and on the supply of and demand for timber and other forest products and services in order to promote the conservation and sustainable management of forests in Europe. 

 

2. In order to achieve its purpose, the Institute

a) provides relevant information for policy-making and decision-making in European countries relating to the forest and forest industry sector;

b) conducts research in the above-mentioned fields;

c) develops research methods;

d) organises and participates in scientific meetings; and

e) organises and disseminates knowledge of its work and results.

 

Article 3: Information

 

The Contracting Parties support the work of the Institute with forest-related information on specific request provided it is not available from other data collecting bodies and as far as it can reasonably be made available. To avoid duplication of effort, the Institute aims to ensure appropriate coordination with other international bodies, including those carrying out data collection.

 

 

Article 4: Members, Associate and Affiliate Members of the Institute

 

1. The Contracting Parties are Members of the Institute.

 

2. Associate membership of the Institute is open for research institutes, educational establishments, commercial organisations, forest authorities, non-governmental organisations and institutions of a similar nature from European States (hereafter referred to as Associate Members). Affiliate membership is open for institutions of a similar nature from non-European States (hereafter referred to as Affiliate Members). Affiliate Members do not participate in the decision-making process of the Institute.

 

Article 5: Organs

 

The organs of the Institute shall be a Council, a Conference, a Board and a Secretariat headed by a Director.

 

Article 6: The Council

 

1. The Council shall consist of representatives of the Members, and will meet in ordinary session every three years. An extraordinary session may be held at the request of a Member or of the Board, subject to approval by a simple majority of the Members.

2. The Council shall

a) appoint members of the Board in accordance with Article 8, paragraphs 2 a), c) and d);

b) give assent to the appointment of the Director in accordance with Article 8,  paragraph 4, subparagraph d);

c) set the policy framework for the work of the Institute;

d) take decisions on general issues of a technical, financial or administrative nature submitted by the Members, the Conference or the Board;

e) approve, by simple majority, such guidance as may be necessary for the functioning of the Institute and its organs; and

f) approve and amend, by a simple majority, its Rules of Procedure.

 

3. Each Member shall have one vote. Decisions shall be taken by consensus, unless otherwise provided in the Convention.

 

Article 7: The Conference

 

1. The Conference shall consist of representatives of the Associate Members. The Conference shall meet once a year in plenary session and shall take decisions by a simple majority. The Affiliate Members may participate in the annual plenary sessions of the Conference. Institutions and regional or international organisations that are not Associate or Affiliate Members of the Institute may be invited to attend the plenary sessions of the Conference in accordance with the rules established by the Board.

 

2. The Conference shall, inter alia,

a) appoint the members of the Board in accordance with Article 8,  paragraphs 2 b), c) and d);

b) determine the membership fees for the Associate and Affiliate Members;

c) make recommendations to initiate activities with a view to the realisation of the purposes of the Institute;

d) approve the audited financial statements;

e) approve the work plan for the following year submitted by the Board;

f) review and adopt the Annual Report on the Institute“s activities; and

g) approve and amend its Rules of Procedure.

 

 

 

Article 8: The Board

 

1. The Board shall be composed of eight individuals with established competence in the field of the activities of the Institute. Such Board members may serve no more than two consecutive terms.

 

2.a. Four members of the Board shall be appointed by the Council for a period of three years.

b. Four members of the Board shall be appointed by the Conference for a period of three years.

c. The Council and the Conference shall adopt rules relating to the process of  nomination and rotation of the members they appoint.

d. Interim vacancies shall be filled by written procedure by the Council or the Conference, respectively.

 

3. The Board shall meet at least once every year and shall take decisions by a simple majority.

 

4. The Board shall

a) within the policy framework laid down by the Council, establish and keep under review the administrative and research programme of the Institute's work;

b) subject to any guidance by the Council , adopt such internal regulations as may be necessary;

c) approve the budget and the accounts;

d) appoint the Director, subject to assent of the Council;

e) approve the admission and expulsion of Associate and Affiliate Members;

f) report to the Council and the Conference;

g) subject to any guidance by the Council, approve the agreement referred to in Article 12;

h) approve and amend its Rules of Procedure; and

i) establish the rules referred to in Article 7, paragraph 1.

 

Article 9: The Secretariat

 

1. The Secretariat headed by the Director shall comprise the personnel of the Institute.

 

2. Subject to any general directions of the Council, the Conference and the Board, the Director shall appoint such other personnel as may be required for the purposes of the Institute on such terms and to perform such duties as the Director may determine.

 

Article 10: Financial resources

 

The financial resources necessary for the functioning of the Institute shall be provided by:

a) Associate and Affiliate Members, by means of membership fees;

b) Members, through voluntary contributions if they so desire; and

c) such other sources as may present themselves.

 

Article 11: The Budget and the accounts

 

The budget and the accounts of the Institute shall be approved by a simple majority by the Board on proposal of the Director.

Article 12: Legal personality, privileges and immunities

 

The Institute shall have international and domestic legal personality. On the territory of Finland it shall enjoy such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions. These privileges and immunities shall be defined in an agreement between the Institute and the Government of Finland.

 

Article 13: Dispute-settlement

 

Any dispute concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation or by the good offices of the Board may, upon mutual agreement between the parties to the dispute, be submitted to conciliation under the Permanent Court of Arbitration Optional Conciliation Rules.

 

Article 14: Signature and consent to be bound

 

1. This Convention shall be open for signature by European States and European regional economic integration organisations in Joensuu on 28 August 2003. Thereafter, it shall remain open for signature in Helsinki at the Ministry for Foreign Affairs of Finland, until 28 November 2003.

 

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States and regional economic integration organisations. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Finland which shall act as the depositary.

 

3. This Convention shall be open for accession by those European States and European regional economic integration organisations that have not signed it. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

 

4. For the purposes of this Convention, a European State is a State which is eligible for membership of the United Nations Economic Commission for Europe as a European State.  

 

Article 15: Entry into force

 

1. This Convention shall enter into force on the sixtieth day after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

 

2. For each State and regional economic integration organisation ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the sixtieth day after the date of deposit of such State or regional economic integration organisation of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

 

Article 16: Transitional provisions

 

1. Upon the entry into force of this Convention, the research institutes, educational establishments, commercial organisations, forest authorities, non-governmental organisations and institutions of a similar nature from European States that are members or associate members of the European Forest Institute established in 1993 as an association under Finnish law and by that date have not according to its Bylaws given notice of resignation, shall become Associate Members of the Institute. Institutions of a similar nature from non-European States that are associate members of the said European Forest Institute shall likewise in the absence of notice of resignation become Affiliate Members of the Institute.

 

2. After the entry into force of this Convention the Institute shall initiate negotiations with the European Forest Institute established in 1993 as an association under Finnish law on the transfer of the latter's activities, funds, assets and liabilities to the Institute.

 

Article 17: Amendments

 

1. This Convention may be amended by the unanimous vote of the Members present in a meeting of the Council or by a written procedure. Any proposal for amendment shall be circulated by the Depositary at least eight weeks in advance. In case of a written procedure the Depositary shall fix the deadline for the replie s.

 

2. The amendment will enter into force on the sixtieth day after the date on which all the Contracting Parties have notified the Depositary that they have fulfilled the formali­ties required by national legislation with respect to the amendment.

3. Unless the Conference approves, amendments shall not affect the institutional position of Associate or Affiliate Members.

 

Article 18: Withdrawal

 

A Contracting Party may withdraw from this Convention by giving written notice of the withdrawal to the Depositary. The withdrawal shall be effective one year after receipt of the notice of withdrawal by the Depositary.

 

Article 19: Termination

 

This Convention shall be terminated if at any time after its entry into force there are less than eight Contracting Parties.

 

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done in the English language, at Joensuu, this 28th day of August 2003.

 

EFI > Organisation > Convention on the EFI

Updated 14/02/05

 

 

 

Zemkopības ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

M.Roze

 

 

 

B.Bāne

 

 

S.Grigaļūna

 

 

M.Salenieks

 

 

V.Jansone

 

05.01.2007. 15:58

1994

V.Jansone

7027543, Vineta.Jansone@zm.gov.lv


EFI konvencija

Konvencija par Eiropas Meža institūtu

 

Šīs Konvencijas parakstītājas puses, turpmāk tekstā – Līgumslēdzējas puses,

 

atsaucoties uz Apvienoto Nāciju 1992. gada konferencē Par vidi un attīstību pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz mežiem un mežsaimniecību, Starpvaldību Meža speciālistu grupas un Starpvaldību mežu foruma izvirzītajiem rīcības priekšlikumiem, Paplašināto programmu darbam ar mežu bioloģisko daudzveidību, saistībā ar Bioloģiskās daudzveidības konvenciju, kā arī Pasaules samita par ilgtspējīgu attīstību rezultātiem;

 

atzīstot sasniegumus un progresu Ministru konferencēs par mežu aizsardzību Eiropā pieņemto rezolūciju ieviešanā;

 

apzinoties ar Eiropas mežu un mežsaimniecību saistīto jautājumu mainīgo dabu, kā arī sabiedrības rūpi un nepieciešamību iegūt atbilstošus zinātniskus datus, uz kuru bāzes pieņemt pareizos lēmumus;

 

ņemot vērā to, ka Eiropas Meža institūts tika veidots atbilstoši Somijas likumdošanai 1993. gadā kā asociācija, lai sniegtu ieguldījumu ar mežsaimniecību, mežu un to saglabāšanu saistītu pētījumu veikšanā Eiropas līmenī;

 

paturot prātā ar mežsaimniecību un mežu saistīto pētījumu starptautiskā rakstura pievienoto vērtību;

 

nolūkā veidot starptautiska līmeņa sadarbību  mežsaimniecības un mežu pētījumu veikšanā, tajā pašā laikā novēršot iespējamo pūliņu dublēšanos,

 

vienojas par tālākminēto:

 

1. pants. Institūts

 

Eiropas Meža institūts (turpmāk tekstā – Institūts) ar šo tiek dibināts kā starptautiska organizācija. Tā galvenā mītne atrodas Joensū, Somijā.

 

2. pants. Mērķis un funkcijas

 

1. Institūta mērķis ir veikt pētījumus meža politikas jomā Viseiropas līmenī attiecībā uz ekoloģiju, ,Eiropas mežu daudzkārtēju izmantošanu, meža resursiem un to veselību, kā arī par kokmateriālu un citu meža produktu un pakalpojumu pieprasījumu un piedāvājumu, iekļaujot ar šo politiku saistītos vides aspektus, nolūkā veicināt meža saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu Eiropā.

 

2. Šo mērķu sasniegšanai Institūts veic šādas darbības:

a) nodrošina politikas plānošanai Eiropas valstīs nepieciešamo informāciju attiecībā uz mežu un mežrūpniecības sektoru;

b) veic pētījumus iepriekšminētajās jomās;

c) izstrādā pētījumu metodes;

d) organizē zinātniskas ievirzes sanāksmes, kā arī piedalās tajās; un

e) organizē un nodrošina informētību par Institūta darbu un rezultātiem.

 

3. pants. Informācija

 

Līgumslēdzējas puses atbalsta Institūta darbu savu iespēju robežās, sniedzot tam ar mežiem saistītu informāciju pēc institūta pieprasījuma, ja šī informācija nav pieejama no cita veida datubāzēm. Lai novērstu veicamo darbu dublēšanos, Institūts iespēju robežās nodrošina atbilstošu koordināciju ar citām starptautiskajām institūcijām, arī tādām, kas nodarbojas ar attiecīgu datu vākšanu.

 

4. pants. Institūta locekļi, asociētie locekļi un saistītie locekļi

 

1. Līgumslēdzējas puses ir Institūta locekles.

 

2. Par Institūta asociēto locekli var kļūt Eiropas valstu pētniecības institūti, izglītības iestādes, komercuzņēmumi, meža nozares valsts pārvaldes iestādes; nevalstiskās organizācijas un līdzīga rakstura institūcijas (turpmāk tekstā – Asociētie locekļi). Saistīto locekļu statusu var iegūt līdzīga rakstura institūcijas no citām valstīm, kas nav Eiropas valstis (turpmāk tekstā – Saistītie locekļi). Saistītie locekļi nevar piedalīties Institūta lēmumu pieņemšanas procesā.

 

5. pants. Institūta pārvalde

 

Institūta pārvalde sastāv no Padomes, Konferences, Valdes un Sekretariāta, ko vada Direktors.

 

6. pants. Padome

 

1. Padome sastāv no Locekļu pārstāvjiem un sanāk reizi trijos gados regulārajā sesijā. Pēc Locekļa vai Valdes ierosinājuma var tikt rīkotas ārkārtas sesijas, kuru norise jāapstiprina Locekļiem, balsojot ar vienkāršo vairākumu.

 

2. Padomes kompetencē ietilpst:

a) Valdes locekļu iecelšana saskaņā ar 8. panta 2. a), c) un d) punktu;

b) sniegt piekrišanu Direktora iecelšanai saskaņā ar 8. panta 4. punkta d) apakšpunkta nosacījumiem;

c) Institūta darbības politikas ietvara noteikšana;

d) lēmumu pieņemšana par vispārējiem Locekļu, Konferences vai Valdes iesniegtiem tehniska, finansiāla vai administratīva rakstura jautājumiem;

e) ar vienkāršo balsu vairākumu apstiprināt Institūta un tās Pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamos jautājumus; un

f) ar vienkāršo balsu vairākumu apstiprināt un grozīt tās procedūras noteikumus.

 

3. Katram Loceklim ir viena balss. Lēmumi tiek pieņemti pēc vienprātības principa, ja vien Konvencija nenosaka citādi.

 

7. pants. Konference

 

1. Konference sastāv no Asociēto locekļu pārstāvjiem. Konference tiek sasaukta reizi gadā uz plenārsēdēm, un tajās lēmumi tiek pieņemti pēc vienkāršā balsu vairākuma principa. Saistītie locekļi var piedalīties Konferences ikgadējās plenārsēdēs. Institūcijas un reģionālās vai starptautiskās organizācijas, kas nav Institūta Asociētie vai Saistītie locekļi, var tikt uzaicināti piedalīties Konferences plenārsēdēs atbilstoši Valdes pieņemtiem noteikumiem.

 

2. Līdzās visam pārējam, Konferences kompetencē ietilpst:

a) Valdes locekļu iecelšana saskaņā ar 8. panta 2. b), c) un d) punkta nosacījumiem;

b) dalības maksājumu apjoma noteikšana Asociētajiem un Saistītajiem locekļiem;

c) rekomendāciju sniegšana darbību uzsākšanai, lai īstenotu Institūta mērķus;

d) auditēto finanšu pārskatu apstiprināšana;

e) Valdes iesniegtā nākamā gada darba plāna apstiprināšana;

f) Institūta darbības gada pārskata izskatīšana un pieņemšana; un

g) Konferences procedūras noteikumu apstiprināšana un grozīšana.

 

8. pants. Valde

 

1. Valde sastāv no astoņām personām, kas labi pārzina ar Institūta darbību saistīto sektoru. Valdes locekļi var tikt iecelti uz laiku, kas nepārsniedz divus pēc kārtas sekojošus pilnvaru termiņus.

 

2.a. Četrus no Valdes locekļiem ieceļ Padome uz trīs gadu pilnvaru termiņu.

b. Četrus no Valdes locekļiem ieceļ Konference uz trīs gadu pilnvaru termiņu.

c. Padome un Konference pieņem noteikumus attiecībā uz iecelto locekļu nominēšanu un rotāciju.

d. Vakances, kas radušās starpsesiju periodā, Padome un Konference aizpilda attiecīgi rakstiskās procedūras ceļā.

 

3. Valdes sanāksmes notiek vismaz reizi gadā un lēmumi Valdē tiek pieņemti ar vienkāršo balsu vairākumu.

 

4. Valdes kompetencē ietilpst:

a) Padomes noteiktā politikas ietvara kontekstā izstrādāt un uzraudzīt Institūta darbības administratīvās un pētniecības programmas;

b) pēc Padomes norādījumiem pieņemt nepieciešamos iekšējos noteikumus;

c) budžeta un pārskatu apstiprināšana;

d) pēc Padomes ierosinājuma apstiprināt Direktoru;

e) apstiprināt Asociēto un Saistīto locekļu statusa piešķiršanu un arī atņemšanu;

f) sniegt ziņojumus Padomei un Konferencei;

g) pēc Padomes norādēm apstiprināt 12. pantā minēto vienošanos;

h) apstiprināt un grozīt Valdes iekšējās kārtības noteikumus; un

i) izstrādāt 7. panta 1. punktā minētos noteikumus.

 

9. pants. Sekretariāts

 

1.  Sekretariāts, kuru vada Direktors, sastāv no Institūta darbiniekiem.

 

2. Pēc Padomes, Konferences un Valdes norādījumiem Direktors ieceļ darbiniekus, kas nepieciešami Institūta darbības nodrošināšanai, uz tādiem nosacījumiem un tādu pienākumu veikšanai, kā to nosaka Direktors.

 

10. pants. Finansiālie resursi

 

Institūta darbībai nepieciešamos resursus nodrošina:

a) Asociētie un Saistītie locekļi dalības maksājumu veidā;

b) Locekļi brīvprātīgo ziedojumu veidā pēc pašu brīvas izvēles; un

c) citi iespējamie avoti.

 

11. pants. Budžets un pārskati

 

Institūta budžets un finanšu pārskati tiek apstiprināti Valdē ar vienkāršo balsu vairākumu  pēc Direktora priekšlikuma.

 

12. pants. Juridiskais statuss, privilēģijas un imunitāte

 

Institūts ir starptautiska un vietēja juridiska persona. Somijas teritorijā tas bauda tādas privilēģijas un imunitāti, kādas tam ir nepieciešamas savu funkciju veikšanai. Šīs privilēģijas un imunitāte tiek noteiktas ar oficiālu vienošanos starp Institūtu un Somijas valdību.

 

13. pants. Strīdu risināšanas kārtība

 

Jebkuri strīdi, kas rodas attiecībā uz šīs Konvencijas interpretāciju vai piemērošanu, kas nav atrisināmi pārrunu ceļā vai izskatot tos Valdē, pēc strīdā iesaistīto pušu savstarpējas vienošanās, tiek nodoti izskatīšanai saskaņā ar Pastāvīgās arbitrāžas tiesas izlīguma noteikumiem.

 

14. pants. Paraksts un saistību apņemšanās

 

1. Šī Konvencija ir atvērta parakstīšanai Eiropas valstīm un Eiropas reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām 2003. gada 28. augustā Joensū, Somijā. Pēc šī datuma tā paliks atvērta parakstīšanai Somijas Ārlietu ministrijā Helsinkos līdz 2003. gada 28. novembrim.

 

2. Šī Konvencija ir ratificējama, pieņemama vai apstiprināma tās parakstītājvalstīm un reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām. Dokumenti Konvencijas ratificēšanai, pieņemšanai vai apstiprināšanai iesniedzami Somijas valdībai, kas šīs Konvencijas ietvarā darbojas kā Depozitārijs.

 

3. Šai Konvencijai var pievienoties arī tās Eiropas valstis un Eiropas reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas, kas to nav parakstījušas.  Pievienošanās dokumenti iesniedzami Depozitārijā.

 

4. Šīs Konvencijas izpratnē Eiropas valsts ir tāda valsts, kura ir tiesīga būt Apvienoto Nāciju Eiropas ekonomiskās komisijas locekle kā viena no Eiropas valstīm.  

 

15. pants. Stāšanās spēkā

 

1. Šī Konvencija stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc astotā ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta iesniegšanas Depozitārijā.

 

2. Katrai valstij un Eiropas reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijai, kas ratificē, pieņem, apstiprina vai pievienojas šai Konvencijai, pēc tam, kad tā ir iesniegusi Depozitārijā astoto ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu, šī Konvencija sāk darboties sešdesmitajā dienā pēc šī dokumenta iesniegšanas. 

 

16. pants. Pārejas noteikumi

 

1. Šai Konvencijai stājoties spēkā, Eiropas valstu pētniecības institūti, izglītības iestādes, komercuzņēmumi, meža nozares valsts pārvaldes iestādes; nevalstiskās organizācijas un līdzīga rakstura institūcijas, kas ir Locekļi vai Asociētie locekļi 1993. gadā dibinātajā Eiropas Meža institūtā, kas tika veidots kā asociācija saskaņā ar Somijas likumdošanu, un uz šo datumu nav iesnieguši izstāšanās iesniegumu saskaņā ar tās Statūtiem, automātiski kļūst par Institūta Asociētajiem locekļiem. Ārpus Eiropas valstu līdzīga rakstura institūcijas, kas ir minētā Eiropas Meža institūta Asociētās locekles, tāpat kļūst par Institūta Saistītajām loceklēm, ja vien tās nav iesniegušas attiecīgu lūgumu par izstāšanos. 

 

2. Pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā Institūts uzsāk sarunas ar Eiropas Meža institūtu, kas dibināts saskaņā ar Somijas likumdošanu kā asociācija 1993. gadā par pēdējās darbību, līdzekļu, aktīvu un pasīvu nodošanu Institūtam.

 

17. pants. Grozījumi

 

1. Šī Konvencija var tikt grozīta ar vienbalsīgu Padomes sanāksmē klātesošo locekļu  balsojumu vai arī rakstiskās procedūras ceļā. Grozījumu priekšlikumus Depozitārijs izsūta vismaz astoņas nedēļas pirms to paredzamās spēkā stāšanās. Rakstiskās procedūras gadījumā Depozitārijs nosaka termiņu, līdz kuram iesniedzamas atbildes.

 

2. Grozījumi stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc tam, kad visas Līgumslēdzējas puses ir paziņojušas Depozitārijam, ka tās ir veikušas visus nacionālajā likumdošanā noteiktās formalitātes attiecībā uz paredzamajiem grozījumiem.

 

3. Ja vien Konference nelemj citādi, grozījumi neskar Asociēto un Saistīto locekļu institucionālo pozīciju.

 

18. pants. Izstāšanās

 

Līgumslēdzēja puse var izstāties no šīs Konvencijas, iesniedzot Depozitārijam rakstisku iesniegumu par izstāšanos. Izstāšanās stājas spēkā gadu pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas Depozitārijā.

 

19. pants. Darbības pārtraukšana

 

Šīs Konvencijas darbība tiek pārtraukta, ja pēc tās stāšanās spēkā jebkurā brīdī tās Līgumslēdzēju pušu skaits ir mazāks par astoņām.

 

Apliecinot šo, apakšā parakstījušās attiecīgo valstu valdību deleģētas personas, kas tiesīgas parakstīt šo Konvenciju.

 

Sastādīta angļu valodā Joensū 2003. gada 28. augustā.

 

EFI > Organizācija > Konvencija par EFI

Aktualizēta 14/02/05

Zemkopības ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

M.Roze

 

 

B.Bāne

 

 

S.Grigaļūna

 

 

M.Salenieks

 

 

V.Jansone

05.01.2007. 16:22

1540

V.Jansone

7027543, Vineta.Jansone@zm.gov.lv