Projekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā

 

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 11.nr.; 2004, 18., 23.nr.; 2006, 13., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "nepārtraukts tiešsaistes režīms" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tiešsaistes režīms" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt 1.panta 9.punktā vārdu "persona" ar vārdiem "fiziska persona".

 

3. Izslēgt 8.panta otro daļu.

 

4.  9.pantā:

svītrot 5.punktā vārdu "nepārtrauktu";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) iezīmējot elektronisko dokumentu ar laika zīmogu, nodrošina iespēju noteikt neapšaubāmu datumu un laiku, pēc kura parakstītais elektroniskais dokuments nav mainīts;".

 

5. Papildināt 11.panta pirmās daļas 10.punktu aiz vārda "reģistram" ar vārdiem "par parakstītājam izsniegtajiem laika zīmogiem".

 

6. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

 

"15.pants. Fizisko personu datu aizsardzība

(1) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs drīkst iegūt fiziskās personas datus tikai tieši no pašas fiziskās personas vai no trešās personas, ja fiziskā persona ir rakstveidā piekritusi savu datu sniegšanai no trešās personas konkrētam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam.

(2) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs drīkst apstrādāt fiziskās personas datus, tikai lai sniegtu sertifikācijas pakalpojumus.

(3) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs nedrīkst citiem mērķiem apstrādāt fiziskās personas datus, kuri iegūti sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai."

 

7.  16.pantā:

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu "termiņu" ar vārdiem "perioda sākumu un beigas";

papildināt pirmās daļas 7.punktu aiz vārda "esošajiem" ar vārdu "droša";


papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) summas ierobežojumus darījumiem, kuru veikšanai var izmantot kvalificētu sertifikātu.";

 

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) identifikācijas numuru personām, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā."

 

8.  17.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "parakstītāja" ar vārdiem "pašrocīgi parakstīts";

aizstāt septītajā daļā vārdus "trešajā un ceturtajā" ar vārdiem "trešajā, ceturtajā un piektajā".

 

9. Izteikt 18.panta septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Drošs elektroniskais paraksts, kas radīts pēc kvalificēta sertifikāta anulēšanas vai laikā, kad sertifikāta darbība ir bijusi apturēta, nav derīgs.

(8) Drošs elektroniskais paraksts, kas radīts pēc parakstītāja nāves, nav derīgs."

 

10. Izslēgt 20.panta otrās daļas 4.punktu.

 

11.  21.pantā:

svītrot sestās daļas 1.punktā vārdus "reģistrā iekļautajiem";

papildināt astoto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Uzraudzības iestādes lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

 

12. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs nekavējoties rakst­veidā informē uzraudzības iestādi un parakstītājus, ar kuriem tam noslēgts sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas līgums, ka tā darbība ir izbeigta, tas ir pasludināts par maksātnespējīgu, sertifikācijas pakalpojumu sniegšana ir apturēta vai anulēta sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācija."

 

13.  23.pantā:

izslēgt 8.punktu;


izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) nekavējoties nodrošināt kvalificēta sertifikāta anulēšanu, tā darbības apturēšanu vai atjaunošanu šajā likumā noteiktajos gadījumos;";

 

svītrot 12.punktu;

papildināt 19.punktu aiz vārda "nekopēt" ar vārdu "droša";

svītrot 23.punktā vārdus "un darbību izbeigušo".

 

14. Papildināt 24.panta pirmo daļu aiz vārdiem "atbildīgs par" ar vārdu "tiešiem".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministre

elektroniskās pārvaldes lietās

I.Gudele


Likumprojekta

„Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpildot Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa sēdes prottokollēmuma (prot. Nr.24 49.§) 4.punktu, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (turpmāk – Sekretariāts) ir izvērtējis spēkā esošās tiesību normas, kas reglamentē elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu un secinājis, ka sekmīgas droša elektroniskā paraksta darbības nodrošināšanai ir nepieciešami grozījumi Elektronisko dokumentu likumā (turpmāk – Likums).

Likumā termina „parakstītājs” skaidrojums nepārprotami norāda uz to, ka parakstītājs ir fiziska persona. Šī brīža redakcija neizslēdz to, ka elektroniskais paraksts tiek izsniegts fiziskai personai kā juridiskas personas pārstāvim, bet arī juridiskai personai kā tādai.

Šobrīd pastāv atsevišķu Likuma normu pretrunīgas interpretācijas iespēja, piemēram, droša elektroniskā paraksta derīgums pēc kvalificēta sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas, vai parakstītāja nāves brīža.

 Likums nepilnīgi regulē kvalificēta sertifikāta darbības apturēšanas un anulēšanas gadījumus, kā arī sekas, kas iestājas iepriekš minēto darbību rezultātā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekta 1.pants paredz visā Likuma tekstā svītrot vārdu „nepārtrauktā”. Ministru kabineta 2005.gada 12. jūlija noteikumos Nr.514 „Noteikumi par tehniskajām un organizatoriskajām prasībām, kādām atbilst kvalificēts sertifikāts, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, droši elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi, kā arī kārtību, kādā veicama droša elektroniskā paraksta varificēšanu”, minētie standarti noteic, ka tiešsaistes režīma pieejamībai jābūt ne mazākai par 99,95 %, tādēļ vārda „nepārtrauktā” attiecināšana uz tiešsaistes režīmu nav korekta.

Likumprojekta 2.pants precizē termina „parakstītājs” skaidrojumu, paredzot, ka parakstītājs, neatkarīgi no tā, vai persona darbojas fiziskas vai juridiskas personas vārdā, ir fiziska persona.

Likumprojekts paredz svītrot 8.panta otro daļu, jo tajā ietvertajam tiesiskajam regulējumam nav juridiskas slodzes. Likuma 8.pants attiecināms uz uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju nevis uz sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju.

Lai precizētu Likumā noteiktās prasības, kādām jāatbilst uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam un lai atspoguļotu precīzu laika zīmoga nozīmi, iezīmējot ar to elektronisko dokumentu, Likumprojekts paredz izteikt jaunā redakcijā Likuma 9.panta 9.punktu.

Likums paredz neierobežotu piekļuvi jebkuram kvalificēta sertifikāta īpašniekam visai laika zīmogu reģistrā iekļautajai informācijai. Lai paredzētu piekļuves tiesības kvalificētu sertifikātu īpašniekiem laika zīmoga reģistram tikai tiktāl, cik tas attiecas uz attiecīgo kvalificēto sertifikātu un ar to saistītiem laika zīmogiem, Likumprojekta 5.pants paredz svītrot Likuma 11.panta 10.punktā vārdu „brīva”.

Likumprojekta 6.pants izdara precizējumu Likumā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/93/EK (1999.gada 13.decembri s) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu 8.panta 2.punkta prasībām, kas nosaka, ka sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs var iegūt personīgu informāciju tikai tieši no šīs informācijas subjekta pēc skaidras šīs informācijas subjekta piekrišanas, kā arī tiktāl, cik tas nepieciešams sertifikāta izsniegšanai un uzturēšanai. Informāciju bez šīs informācijas subjekta piekrišanas nedrīkst iegūt vai apstrādāt citiem nolūkiem.

Atsevišķas Likumprojekta normas redakcionāli precizē Likuma tekstu, kā arī ietver tehnoloģiskiem risinājumiem atbilstošus formulējumus, piemēram, atbilstoši panta nosaukumam tiek precizēts elektroniskā paraksta veids Likuma 16. un 23. pantā.

Ņemot vērā zaudējumus, ko sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ar savu rīcību var nodarīt parakstītājam un trešajām personām, ja sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja rīcība neatbilst Likuma vai citu normatīvo aktu prasībām un uzraudzības iestāde ir anulējusi uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju, Likumprojekta 11.pants paredz, ka uzraudzības iestādes lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

3. Cita informācija 

Nav

 

I I. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

  

 Noteikumu projekts makroekonomisko vidi neietekmē.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

 Noteikumu projekts uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu neietekmē.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Noteikumu projekts nerada sociālas sekas.

4. Ietekme uz vidi

 

 Noteikumu projekts nerada ietekmi uz vidi.

5. Cita informācija 

 Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2006

2007

2008

2009

 2006-2011

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā Noteikumu projektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Nav

2. Cita informācija 

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Noteikumu projektā ietvertās normas nav saistītas ar Latvijas Republikas uzņemtām saistībām pret Eiropas Savienību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

Noteikumu projektā ietvertās normas nav saistītas ar Latvijas Republikas uzņemtām saistībām pret citām starptautiskajām organizācijām.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Noteikumu projektā ietvertās normas nav saistītas ar saistībām, kas izriet no Latvijas Republikai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Noteikumu projekts nav saistīts ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem vai citiem tās tiesību avotiem.

 

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

Nav

  

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Nav

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

 

 

Nav

 

  

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

Noteikumi pēc to pieņemšanas tiks publicēti oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīda tiesības normatīvais akts neierobežo.

4. Cita informācija

 

Nav.

 

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja p.i

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Gudele

V.Krievāns

I.Gaidele

L.Dorbe

K.Jankovska

 

21.12.2006 12:16

1202

K.Jankovska

7114723, kristine.jankovska@eps.gov.lv