Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā

 

Izdarīt Noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

 

"5) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim – garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 15000 eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu noguldījumu nepieejamības gadījuma iestāšanās dienā;

6) no 2008.gada 1.janvāra – garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 20000 eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu noguldījumu nepieejamības gadījuma iestāšanās dienā."

 

2. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.maija Direktīvas 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

A.Štokenbergs


Likumprojekta "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"

anotācija

 

1.1.     I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

1) Pašreiz spēkā esošā Noguldījumu garantiju likuma redakcija nosaka, ka neatkarīgi no noguldījuma izdarīšanas dienas garantētā atlīdzība vienam noguldītājam par noguldījumu piesaistītājā izdarīto noguldījumu ir:

- no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim - garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 9000 latu;

- no 2008.gada 1.janvāra - garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 13 000 latu.

2) Noguldījumu garantiju likumā nav informatīvas atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām.

2. Normatīvā akta projekta būtība

1) Normatīvā akta projekts paredz ieviest tiesību normas, kas izriet no Latvijas Republikas pievienošanās akta par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Minētā akta VIII pielikuma 2. punktā "Pakalpojumu sniegšanas brīvība" ir noteikts, ka Latvijas Republikas noguldījumu garantiju sistēmai laikposmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim jānodrošina katram noguldītājam segums vismaz 15000 eiro jeb 10542 latu apmērā. Savukārt pēc šī laika posma noguldījumu garantiju sistēmai jānodrošina segums saskaņā ar direktīvas 94/19/EK noteikumiem, t.i., 20000 eiro jeb 14056 latu apmērā. Līdz ar to nepieciešams precizēt Noguldījumu garantiju likuma attiecīgās normas, lai tās atbilstu Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām.

2) Normatīvā akta projekts papildina Noguldījumu garantiju likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.                 Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (Pievienošanās līgums).

 

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem, kas ir Eiropas Savienības pamatā (Pievienošanās akts).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija direktīva 94/19/EK par noguldījumu garantiju shēmām, ES Oficiālais Vēstnesis L135 (31.05.1994.).

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

1. pants

94/19/EK 7. panta 1. punkts,

Pievienošanās akta VIII pielikuma 2. punkts "Pakalpojumu sniegšanas brīvība"

atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.     VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Šādi pasākumi netika veikti.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Šādi pasākumi netika veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Šādi pasākumi netika veikti.

5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā www.fkfk.lv, kur ar to varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīda tiesības aizstāvēt savas tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 Finanšu ministrs                                                                                   O. Spurdziņš

 

 

 

Finanšu

ministrs

 

Valsts

sekretāre

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

O. Spurdziņš

I. Krūmane

E. Strazdiņa

I. Radeiko

G. Cerbulis

 

 

05.12.2006.   15:02

890 vārdi

G. Cerbulis

777 4817, guntis.cerbulis@fktk.lv