Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2007.gada 4.aprīlī

Nr.9/1 – 2-

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisijas lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu „ (Nr. 254/Lp9) (Dok.Nr.593, 593A)

 

2) Likumprojekts „Par Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu Konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām un par transportlīdzekļa reģistrācijas numura iekļaušanu konvencijā un Protokolu, kas noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām „ (Nr. 234/Lp9) (Dok.Nr.477, 477A)

3) Likumprojekts „Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses „  (Nr.266/Lp9) (Dok.Nr.616, 616A)

4) Likumprojekts „Par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu” (Nr.238/Lp9) (Dok.Nr.508, 508A)

5) Likumprojekts „Likums par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem „ (Nr.240/lP9) (Dok.Nr.514, 514A).

 

Ar cieņu

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu

 

1.pants. 1976.gada 10.marta Eiropas konvencija par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību (turpmāk – Konvencija) un 1992.gada 6.februāra Eiropas konvencijas par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību grozījumu protokols (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Zemkopības ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Protokols stājas spēkā tā 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Protokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.