Likumprojekts

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

9.Saeimas Prezidijam

 

2007.gada ______________                    Nr.

                                                            Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Par personu, kuras pildīja alternatīvo (darba) dienestu un aktīvo Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu, atzīšanu par Latvijas pilsoņiem”.

 

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


Likumprojekts

 

Par personu, kuras pildīja alternatīvo (darba) dienestu un aktīvo Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu, atzīšanu par Latvijas pilsoņiem.

 

Atzīt par Latvijas pilsoņiem šajā likumā noteiktajā kārtībā:

 

1) personas, kuras no 1990. gada 4.maija pildīja alternatīvo (darba) dienestu, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, Latvijas Republikas Muitas departamenta un Latvijas Republikas robežapsardzības iestāžu militarizētajās daļās, apakšvienībās un īpašajās kārtības sargu vienībās un kurām likumā noteiktā kārtībā ir piešķirts nepilsoņa statuss;   

 

 

2) personas, kuras no 1991. gada 1.oktobra pildīja aktīvo Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu un kurām likumā noteiktā kārtībā ir piešķirts nepilsoņa statuss.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ministru kabinets līdz 2007. gada 1. septembrim nosaka kārtību, kādā šajā likumā minētās personas tiek reģistrētas par Latvijas pilsoņiem.

 

2. Šajā likumā minētās personas ir tiesīgas izmantot nepilsoņa personu un tiesisko statusu apliecinošus dokumentus līdz pilsoņa personu un tiesisko statusu apliecinošu dokumentu izsniegšanai.

 

3. Ārlietu ministrija informē ārvalstu valdības par šā likuma spēkā stāšanos

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

 

"Par personu, kuras pildīja alternatīvo (darba) dienestu un aktīvo Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu, atzīšanu par Latvijas pilsoņiem”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

No 1993. gada maija Latvijas Republikas obligātais valsts dienests ir jāpilda tikai Latvijas Republikas pilsoņiem, taču līdz tam alternatīvo (darba) dienestu un aktīvo Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu varēja pildīt arī patreizējie nepilsoņi.

Latvijas neatkarība formāli jau bija atjaunota, taču valsts tālākais liktenis vēl bija neskaidrs, jo no Latvijas teritorijas vēl nebija izvests  Krievijas Federācijas karaspēks.

Šajā, valstij smagajā, brīdī šie cilvēki pildot obligāto dienestu, bieži riskējot ar dzīvību un veselību, nodemonstrēja gan lojalitāti, gan cieņu pret jauno Latvijas valsti. Tāpēc nav mērķtiecīgi piemērot viņiem vispārējos naturalizācijas noteikumus, laikā, kad virknei sportistu, mākslinieku un speciālistu pilsonība tiek piešķirta ar atsevišķu normatīvo aktu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz paplašināt Latvijas Republikas pilsoņu loku. Tiek paredzēts piešķirt Latvijas pilsonību atzīšanas kārtībā Latvijas nepilsoņiem, kuri no 1990. gada 4. maija ir pildījuši alternatīvo (darba) dienestu un no 1991. gada 1. oktobra - aktīvo Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts veicinās sabiedrības integrāciju. Latvijas nepilsoņi, iegūstot pilsonību, pilnā mērā baudīs gan politiskās, gan ekonomiskās un sociālās tiesības.

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Jāizdod Ministru kabineta noteikumi par kārtību kādā notiks šo nepilsoņu kategoriju reģistrācija par pilsoņiem

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts atbilst 1961.gada 30.augusta Konvencijai par apatrīdu skaita samazināšanu, kā arī Eiropas Padomes 1997.gada 6.novembra Konvencijai par pilsonību 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Biedrība “Pilsoņu un nepilsoņu savienība”

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi savas kompetences robežās nodrošinās Naturalizācijas pārvalde un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-