13

 

 

01. 03. 2007.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

            Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatījusi deputātu J.Strazdiņa, A. Brigmaņa, S. Šķestera, V. Breša un G. Blumberga iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (nr. 225/Lp9), nolēma atbalstīt minēto  likumprojektu un  virzīt to izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

            Pielikumā: likumprojekta anotācija, piecas lapas

 

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs                                                            Māris Krastiņš

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

Šobrīd spēkā esošā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” redakcija nepieļauj Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam, Ministru prezidenta biedram, ministriem, īpašu uzdevumu ministriem, valsts ministriem un parlamentārajiem sekretāriem savienot valsts amatpersonas amatu ar profesionāla sportista amatu. Saskaņā ar Sporta likuma 19.pantu profesionāls sportists ir fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās. Profesionālie sportisti pārsvarā piedalās augstākā līmeņa sporta sacensībās, t.sk., olimpiskajās spēles, pasaules un Eiropas čempionātos, pasaules un Eiropas čempionāta posmos un kausu izcīņas, kā arī citās starptautiskās sacensībās. Dalība šajās sacensībās ne tikai veicina Latvijas atpazīstamību ārzemēs, bet arī veicina bērnu un jauniešu iesaistīšanos sportā. Iepriekš uzskaitītie valsts amatpersonas amati ir terminēti, pēc kā to ieņemošās personas pārsvarā atgriežas iepriekšējā darbā. Attiecībā uz profesionālo sportistu ilgāka pauze praktiski nozīmē sportista profesionālā sportista karjeras beigas, jo nepieciešama nepārtraukta savas fiziskās formas un sportiskās meistarības uzturēšana un pilnveidošana, kas nav iespējama bez regulāra treniņprocesa un dalības sporta sacensībās. Ievērojot minēto, ierobežojums savienot iepriekšminētos valsts amatpersonas amatus ar profesionāla sportista amatu būtu atceļams.

Šobrīd spēkā esošā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” redakcija nepieļauj valsts amatpersonai vienlaikus saņemt atalgojumu par valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu un naudas balvas (prēmijas) par izciliem sasniegumiem zinātnē, mākslā vai sportā. Ievērojot to, ka runa par izciliem sasniegumiem visas valsts mērogā (bieži vien pat par izciliem Eiropas un pasaules mērogā), apstāklis, ka persona par šādiem sasniegumiem nevar saņemt arī naudas balvas (prēmijas), ja tādas ir noteiktas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tikai tāpēc, ka tā vienlaikus pilda arī valsts amatpersonas pienākumus, nav samērīgs ar izcilā sasnieguma būtību. Ievērojot minēto, valsts amatpersonai būtu jāatļauj vienlaikus saņemt atalgojumu par valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu un naudas balvas (prēmijas) par izciliem sasniegumiem zinātnē, mākslā vai sportā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

Likumprojekts jaunā redakcijā izsaka 7.panta otrās daļas 3.punktu, precizējot, ka Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam, Ministru prezidenta biedram, ministriem, īpašu uzdevumu ministriem, valsts ministriem un parlamentārajiem sekretāriem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu arī ar profesionālā sportista darbu.

Tāpat likumprojekts jaunā redakcijā izsaka 9.panta pirmo daļu, precizējot, ka valsts amatpersonai ir atļauts vienlaikus saņemt naudas balvas (prēmijas) par izciliem sasniegumiem zinātnē, mākslā vai sportā, ja tas nav aizliegts ar šo vai citiem likumiem.

 

3. Cita informācija

Nav

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekta pieņemšana pozitīvi ietekmēs sabiedrības iesaistīšanos sportiskās, kā arī veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

2008.- 2012.gads

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

 

Notikušas konsultācijas ar biedrību “Latvijas Olimpiskā komiteja”.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” atbalsta normatīvā akta projektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas

5. Cita informācija

 

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Normatīvā akta izpildei nav nepieciešams izveidot jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas, kā arī nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

Normatīvais akts pēc pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS). Tāpat sabiedrība tiks informēta arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Sporta pārvaldes mājas lapu Internetā starpniecību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Nav