Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                           Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

(Nr.221/Lp9)

 

 Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Profesionālās izglītības likums

 

 

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

 

 

 

 

 

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā 

 

 

 

 

   Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2006, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

   Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2006, 21.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Ministru kabineta kompetence

   Ministru kabinets:

   1) (izslēgts ar 21.09.2006. likumu);

   2) nosaka profesiju standartu izstrādes kārtību;

   3) (izslēgts ar 05.07.2001. likumu);

   4) nosaka mācību prakses organizācijas kārtību;

   5) nosaka valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas dokumentu formu, izsniegšanas kritērijus un kārtību, kā arī profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu formu, to izgatavošanas un izsniegšanas kārtību;

   6) (izslēgts ar 05.07.2001. likumu);

   7) nosaka kārtību, kādā akreditējami eksaminācijas centri, kuros kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni;

   8) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas;

   9) nosaka profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju;

   10) nosaka centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību.

   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu un 21.09.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšsēdētājs J.Pliners

   Papildināt 7.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) valsts arodizglītības standarta vai valsts profesionālās vidējās izglītības standarta ietvaros, nodrošina Latvijas mazākumtautību pārstāvjiem pietiekamu profesionālās izglītības pieejamību viņu dzimtajā valodā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

10.1 pants. Profesionālās izglītības administrācija

   (1) Profesionālās izglītības administrācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

   (2) Profesionālās izglītības administrācija papildus citai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei akreditē profesionālās izglītības programmas, atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, licencē profesionālās izglītības programmas, kā arī apstiprina profesionālās izglītības vajadzībām nepieciešamos mācību līdzekļus.

(2006.gada 21.septembra likuma redakcijā)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    1. Aizstāt 10.1panta otrajā daļā vārdus “akreditē profesionālās izglītības programmas” ar vārdiem “akreditē profesionālās izglītības iestādes un programmas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    1. Aizstāt 10.1panta otrajā daļā vārdus “akreditē profesionālās izglītības programmas” ar vārdiem “akreditē profesionālās izglītības iestādes un programmas”. 

 

 

 

21.pants. Izglītojamo attiecības ar obligāto militāro dienestu

   (1) Izglītojamos, kas profesionālās izglītības iestādēs klātienē apgūst akreditētas profesionālās izglītības programmas, obligātajā militārajā dienestā neiesauc.

   (2) Valsts dienesta pārvalde nedrīkst traucēt obligātajam militārajam dienestam pakļautajām personām:

      1) uzsākt izglītības programmas apguvi klātienē profesionālās vidējās vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei pirmajā gadā (līdz 1.oktobrim) pēc arodizglītības iegūšanas;

      2) uzsākt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi klātienē pirmajā gadā (līdz 1.oktobrim) pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanas;

      3) uzsākt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas vai akadēmiskās izglītības programmas apguvi klātienē pirmajā gadā pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas.

   2. Izslēgt 21.pantu.

 

 

 

 

 

      2. Izslēgt 21.pantu.

 

 

30.pants. Profesionālās izglītības   programmu licencēšana, akreditācija un reģistrācija

   (1) Profesionālās izglītības programmas licencējamas un profesionālās izglītības iestādes reģistrējamas un akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

   (2) Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot tikai licencētas profesionālās izglītības programmas.

   (3) Profesionālās izglītības programmas akreditācijā vērtē profesionālās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādei, kura īsteno akreditētu profesionālās izglītības programmu, ir tiesības izsniegt valsts atzītu profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

   (4) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

   (5) Profesionālās izglītības programmas, to skaitā profesionālās tālākizglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

   (6) Akreditētas pašvaldību un privātās profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir tiesīgas likumā noteiktajā kārtībā pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai.

   (7) Lēmumu par profesionālās izglītības programmu akreditāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas. Lēmumu par tādu profesionālās tālākizglītības programmu akreditāciju, kuru īstenošanas ilgums ir līdz vienam gadam, pieņem triju mēnešu laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu un 21.09.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. Izteikt 30.panta piekto daļu šādā redakcijā:

   “(5) Profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes un neformālās izglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. Izteikt 30.panta piekto daļu šādā redakcijā:

   “(5) Profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes un neformālās izglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.”