Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījums Profesionālās izglītības likumā

(Nr.221/Lp9)

 

 Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Profesionālās izglītības likums

Grozījums Profesionālās izglītības likumā

 

 

Redakcionāli precizēts

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

 

 

 

   Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2006, 21.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

   Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2006, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšsēdētājs J.Pliners

   Papildināt likumu ar 6.1pantu šādā redakcijā:

   “6.1 pants. Profesionālās izglītības ieguves valoda

   (1) Valodu lietojumu profesionālās izglītības ieguvē nosaka Izglītības likums.

   (2) Profesionālās izglītības programmā var paredzēt no valsts arodizglītības standartā vai valsts profesionālās vidējās izglītības standartā noteiktā valodu lietojuma atšķirīgus noteikumus, ja šo noteikumu mērķis ir bezdarba profilakse un samazināšana pie mazākumtautībām piederošo personu vai Latvijā dzīvojošo ārzemnieku vidū.”

Neatbalstīts

 

10.1 pants. Profesionālās izglītības administrācija

   (1) Profesionālās izglītības administrācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

   (2) Profesionālās izglītības administrācija papildus citai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei akreditē profesionālās izglītības programmas, atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, licencē profesionālās izglītības programmas, kā arī apstiprina profesionālās izglītības vajadzībām nepieciešamos mācību līdzekļus.

(2006.gada 21.septembra likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre T.Koķe

   Aizstāt likuma 10.1panta otrajā daļā vārdus “akreditē profesionālās izglītības programmas” ar vārdiem “akreditē profesionālās izglītības iestādes un programmas”. 

  

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   1. Aizstāt 10.1panta otrajā daļā vārdus “akreditē profesionālās izglītības programmas” ar vārdiem “akreditē profesionālās izglītības iestādes un programmas”. 

 

21.pants. Izglītojamo attiecības ar obligāto militāro dienestu

   (1) Izglītojamos, kas profesionālās izglītības iestādēs klātienē apgūst akreditētas profesionālās izglītības programmas, obligātajā militārajā dienestā neiesauc.

   (2) Valsts dienesta pārvalde nedrīkst traucēt obligātajam militārajam dienestam pakļautajām personām:

      1) uzsākt izglītības programmas apguvi klātienē profesionālās vidējās vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei pirmajā gadā (līdz 1.oktobrim) pēc arodizglītības iegūšanas;

      2) uzsākt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi klātienē pirmajā gadā (līdz 1.oktobrim) pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanas;

      3) uzsākt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas vai akadēmiskās izglītības programmas apguvi klātienē pirmajā gadā pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas.

 

   Izslēgt 21.pantu.

 

 

 

Redakcionāli precizēts

   2. Izslēgt 21.pantu.

 

30.pants. Profesionālās    izglītības   programmu   licencēšana, akreditācija un reģistrācija

   (1) Profesionālās izglītības programmas licencējamas un profesionālās izglītības iestādes reģistrējamas un akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

   (2) Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot tikai licencētas profesionālās izglītības programmas.

   (3) Profesionālās izglītības programmas akreditācijā vērtē profesionālās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādei, kura īsteno akreditētu profesionālās izglītības programmu, ir tiesības izsniegt valsts atzītu profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

   (4) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

   (5) Profesionālās izglītības programmas, to skaitā profesionālās tālākizglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

   (6) Akreditētas pašvaldību un privātās profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir tiesīgas likumā noteiktajā kārtībā pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai.

   (7) Lēmumu par profesionālās izglītības programmu akreditāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas. Lēmumu par tādu profesionālās tālākizglītības programmu akreditāciju, kuru īstenošanas ilgums ir līdz vienam gadam, pieņem triju mēnešu laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu un 21.09.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre T.Koķe

   Izteikt likuma 30.panta piekto daļu šādā redakcijā:

   “(5) Profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes un neformālās izglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. Izteikt 30.panta piekto daļu šādā redakcijā:

   “(5) Profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes un neformālās izglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.”