Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā

 

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.; 2002, 12., 13.nr.; 2003, 19.nr.; 2006, 8., 10.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt 6.panta trešās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris


Likumprojekta “Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Atbilstoši Saeimā 2003.gada 13.novembrī apstiprinātajai Valsts aizsardzības koncepcijai un 2005.gada 18.maijā Ministru kabinetā akceptētajam Rīcības plānam pārejai uz profesionālu militāru dienestu ir pārtraukta Latvijas pilsoņu iesaukšana obligātajā militārajā dienestā. Pēdējais ar Aizsardzības ministrijas 2004.gada 17.decembra pavēli Nr.367 „Par NBS vienību komplektēšanu ar OMD karavīriem 2005.gadā” apstiprinātais iesaukums obligātajā militārajā dienestā ir izpildīts 2005.gada 24.novembrī.

Šobrīd Saeimā jau ir pieņemti būtiskākie ar pāreju uz profesionālu militāru dienestu saistītie normatīvie akti, piemēram, likums „Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”, likums „Par Alternatīvā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”, kā arī ir izdarīti attiecīgi grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā, likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi” un citos normatīvajos aktos. Vadoties no minētā ir zudusi aktualitāte Saeimas vēlēšanu likuma normai, kura nosaka obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru un alternatīvā dienesta veicēju iespējas pieteikties par Saeimas deputāta kandidātu un ar viņu ievēlēšanu saistītos jautājumus.

2. Normatīvā akta būtība

Sakarā ar Nacionālo bruņoto spēku profesionalizāciju un atteikšanos no obligātā militārā dienesta Saeimas vēlēšanu likumā ir nepieciešams veikt tehniska rakstura grozījumus, izslēdzot normu, kas regulē obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru un alternatīvā dienesta veicēju iespējas pieteikties par Saeimas deputāta kandidātu un ar viņu ievēlēšanu saistītos jautājumus.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, Ls

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Norm atī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekta realizācijai papildus valsts budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Saistībā ar pāreju uz profesionālu militāro dienestu un atteikšanos no obligātā militārā dienesta ir izstrādāti šādi likumprojekti:

1. „Grozījums Ārstniecības likumā”;

2. „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;

3. „Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”;

4. „Grozījums Profesionālās izglītības likumā”;

5. Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā;

6. Grozījumi likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                      1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

                                                     2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                                                            A.Slakteris

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

 

Atbildīgā persona

 

 

E.Rinkēvičs

 

 

S.Araslanova

 

 

I.Kalna

 

 

D.Žukovs

 

 

 

01.02.2007 11:52:00

vārdu skaits: 958

D.Žukovs

Deniss.Zukovs@mod.gov.lv, tel.: 7335027