Sociālo un darba lietu komisija

Rīgā

2007.gada 15.martā

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

           

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (reģ.nr.219/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz 3 lpp.

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                       A.Barča

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (reģ. nr.219/Lp9)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Sociāli apdrošināmās personas

(1) Sociālajai apdrošināšanai obligāti ir pakļauti visi 15 gadu vecumu sasniegušie darba ņēmēji, kurus nodarbina darba devējs - iekšzemes nodokļu maksātājs vai citas dalībvalsts nodokļu maksātājs, obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri, alternatīvā dienesta veicēji, personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, personas, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu, nestrādājoši invalīdi, personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu, personas, kuras saņem maternitātes vai slimības pabalstu, personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, personas, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais, personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā un pašnodarbinātie.

1. Izslēgt 5.panta pirmajā daļā vārdus "obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri, alternatīvā dienesta veicēji".

 

 

 

1. Izslēgt 5.panta pirmajā daļā vārdus "obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri, alternatīvā dienesta veicēji".

6.pants. Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem

 

 

 

2.  6.pantā:

 

 

 

 

 

 

2.  6.pantā:

 

(1)........

(2).......

(3).......

(4) Papildus šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām pensiju apdrošināšanai ir pakļauti:

1) obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri un alternatīvā dienesta veicēji;

 

 

 

izslēgt ceturtās daļas 1.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt ceturtās daļas 1.punktu;

 

(5) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām personām apdrošināšanai pret bezdarbu ir pakļauti:

1) obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri un alternatīvā dienesta veicēji;

 

 

 

 

izslēgt piektās daļas 1.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt piektās daļas 1.punktu.

19.pants. Obligāto iemaksu veikšana no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem

 

 

3.  19.pantā:

 

 

 

 

 

3.  19.pantā:

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

1) no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par šā likuma 6.panta ceturtās daļas 1., 2., 6., 7., 8. un 9.punktā minētajām personām;

 

aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus "1., 2., 6., 7., 8. un 9.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "2., 6., 7., 8. un 9.punktā";

 

 

 

 

aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus "1., 2., 6., 7., 8. un 9.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "2., 6., 7., 8. un 9.punktā";

2) no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu par šā likuma 6.panta piektās daļas 1., 2., 4. un 5.punktā minētajām personām;

 

aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus "1., 2., 4. un 5.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "2., 4. un 5.punktā".

 

 

 

 

 

aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus "1., 2., 4. un 5.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "2., 4. un 5.punktā".