Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

__________ Nr. __________

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai trešajā lasījumā šādus likumprojektus:

„Grozījumi likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”” (nr. 213/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām”” (nr. 214/Lp9).

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz __ lpp.

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā

„Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”

(nr. 213/Lp9)

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (56)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 18.nr.; 1998, 21.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 18.nr.; 1998, 21.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

   

 

1.

Deputāts A.Kampars

Papildināt likumu ar jaunu 1.nodaļu un izteikt nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„Likuma mērķis”;

attiecīgi precizēt turpmāko nodaļu numerāciju.

 

Neatbalstīts

 
   

2.

Deputāts A.Kampars

Papildināt likumu ar jaunu 1.pantu šādā redakcijā:

„Likuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas tiesības un apstākļus priekšvēlēšanu aģitācijā visām politiskajām partijām vai politisko partiju apvienībām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējušās Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ievērojot vēlētāju tiesības saņemt patiesu un nepastarpinātu informāciju, kā arī noteikt kārtību, kādā aģitāciju var veikt ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītas personas.”;

attiecīgi precizēt turpmāko pantu numerāciju.

Neatbalstīts

 

2.pants. (1) Viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības bez maksas izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidlaiku šajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, ja vismaz 40 dienas pirms vēlēšanu dienas viņi ir iesnieguši izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

(2) Priekšvēlēšanu aģitācija šā likuma izpratnē ir kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana masu informācijas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai arī deputāta kandidātu.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 2.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja Saeima tiek atlaista, priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 2.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

„(3) Priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai.

(4) Ja Saeima tiek atlaista, priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.4

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 2.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

„(3) Priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai.

(4) Ja Saeima tiek atlaista, priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai.”

3.pants. (1) Raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot visi viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošie kandidāti kopā vai, savstarpēji vienojoties, daži no viņiem. Par šo vienošanos katrā atsevišķā gadījumā jāpaziņo Latvijas Radio vai Latvijas Televīzijai.

(2) Dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos esošie kandidāti, ja viņiem ir tiesības bez maksas izmantot raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, var vienoties par kopīgu raidlaika izmantošanu viņiem paredzētā raidlaika ietvaros. Šāda vienošanās noformējama rakstveidā un iesniedzama Latvijas Radio vai Latvijas Televīzijai vismaz 40 dienas pirms vēlēšanu dienas. Vienošanās par raidlaika kopīgu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai nav grozāma un atsaucama.

1. 3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “Raidlaiku” ar vārdiem “Bezmaksas raidlaiku”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt likumprojekta 1.panta otro daļu (par 3.panta papildināšanu ar trešo daļu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. 3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “Raidlaiku” ar vārdiem “Bezmaksas raidlaiku”.

5.pants. (1) Viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas:

1) 10 minūtes laikā no 29. dienas līdz 8. dienai pirms vēlēšanu dienas;

2) 10 minūtes laikā no 7. dienas līdz pēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto bezmaksas raidlaiku attiecīgajā kandidātu sarakstā esošie kandidāti var izmantot pēc saviem ieskatiem.

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 5.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu “pēdējai” ar vārdu “priekšpēdējai”.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 5.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Šā likuma otrā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas televīzijā izmantot bez maksas __ minūtes laika posmā no __.dienas līdz priekšpēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 5.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas 10 minūtes laika posmā no 7.dienas līdz priekšpēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.”

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.7

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

3. 5.pnatā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu “pēdējai” ar vārdu “priekšpēdējai”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas 10 minūtes laika posmā no 7.dienas līdz priekšpēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.”

7.pants. (1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai papildus šā likuma 5.pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam, kas publicēts šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šāds pienākums Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma un šā panta ceturtās daļas noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 270 dienas pirms vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 270.dienas pirms vēlēšanu dienas līdz vēlēšanu dienai. Šis pienākums neattiecas uz gadījumu, kad tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgās komerciālās raidorganizācijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta rakstveida pieteikums šai raidorganizācijai par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma un šā panta ceturtās daļas noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas vai uzreiz pēc tās jāpaziņo, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis pats tieši vai apmaksu veicis, izmantojot citu personu pakalpojumus.

(4) Sākot ar 60.dienu pirms vēlēšanu dienas, raidorganizācijām ir tiesības palielināt Radio un televīzijas likumā paredzēto reklāmas laika apjomu par 10 procentiem, atvēlot to priekšvēlēšanu aģitācijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli “270” ar skaitli “120”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt trešajā daļā vārdus “pats tieši vai apmaksu veicis, izmantojot citu personu pakalpojumus”;

izslēgt ceturto daļu;

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Raidorganizācija tieši un nepastarpināti slēdz ar politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, atsevišķiem deputātu kandidātiem vai viņu pilnvarotām personām līgumu par raidlaika piešķiršanu priekšvēlēšanu aģitācijai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 7.panta pirmajā un ot rajā daļā vārdus “un šā panta ceturtās daļas”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 7.panta pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 150 dienas pirms vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus, kā arī nosūta minēto informāciju Nacionālai radio un televīzijas padomei, kura to publisko savā mājas lapā internetā.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 7.panta pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Radio un Latvijas Televīzija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus. Nacionālā radio un televīzijas padome tos nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.”

 

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt likuma 7.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei tādas aģitācijas raidlaiku izcenojumus, kuru veic politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķi deputātu kandidāti. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju publisko savā mājaslapā internetā.”

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt likuma 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma un šā panta ceturtās daļas noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Komerciālā raidorganizācija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei tādas aģitācijas raidlaiku izcenojumus, kuru veic politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, atsevišķi deputātu kandidāti. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju publisko savā mājaslapā internetā.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt 7.pantu ar 2.1 un 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

“(21) Komerciālā raidorganizācija ne vēlāk kā 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju publisko savā mājas lapā internetā.

(22) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei publiskošanai ne vēlāk kā ___ darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.

(23) Raidorganizācijai aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts minētajos izcenojumos.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 7.pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

“(21) Komerciālā raidorganizācija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(22) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei publiskošanai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.

(23) Raidorganizācijai aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šajā pantā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.”

 

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 7.panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Raidorganizācija tieši un nepastarpināti slēdz ar politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, atsevišķiem deputātu kandidātiem vai viņu pilnvarotām personām, vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajām personām līgumu par raidlaika piešķiršanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Noslēdzot līgumu, šī likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu pienākums ir informēt raidorganizāciju par to, ka raidlaiks tiks izmantots priekšvēlēšanu aģitācijai.””

 

Juridiskais birojs

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 7.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par raidlaika piešķiršanu slēdz tieši un nepastarpināti ar raidorganizāciju.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 7.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par raidlaika piešķiršanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar raidorganizāciju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.10

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.10

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.17

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 7.pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus “un šā panta ceturtās daļas”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Radio un Latvijas Televīzija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus. Nacionālā radio un televīzijas padome tos nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

“(21) Komerciālā raidorganizācija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(22) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei publiskošanai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.

(23) Raidorganizācijai aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šajā pantā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.”;

 

 

izslēgt trešajā daļā vārdus “pats tieši vai apmaksu veicis, izmantojot citu personu pakalpojumus”;

izslēgt ceturto daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par raidlaika piešķiršanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar raidorganizāciju.”

14.pants. Vēlēšanu dienā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.

 

 

18.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.”

 

Atbalstīts

5. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.”

15.pants. Nacionālajai radio un televīzijas padomei, kā arī citām organizācijām, kas ir tiesīgas slēgt līgumus par ārvalstu programmu retranslāciju Latvijā, līgumu tekstā jāparedz noteikums, ka priekšvēlēšanu laikā Latvijā retranslējamās programmas nedrīkst saturēt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem.

 

 

19.

Juridiskais birojs

Aizstāt 15.pantā vārdus “priekšvēlēšanu laikā” ar vārdiem “priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā”.

 

Atbalstīts

6. Aizstāt 15.pantā vārdus “priekšvēlēšanu laikā” ar vārdiem “priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā”.

   

20.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

“23.1 pants. Publiskās vietās izvietoto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu ietvaros norāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.”

Atbalstīts

7. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

“23.1 pants. Publiskās vietās izvietoto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu ietvaros norāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.”

25.pants. Katras preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas ietvaros jānorāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis pats tieši vai apmaksu veicis, izmantojot citu personu pakalpojumus.

4. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

“25.pants. (1) Preses izdevumi tieši un nepastarpināti slēdz ar politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, atsevišķiem deputātu kandidātiem vai viņu pilnvarotām personām līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

(2) Katra preses izdevumā publicēta priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.”

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

„Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

“25.pants. (1) Preses izdevumi tieši un nepastarpināti slēdz ar politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, atsevišķiem deputātu kandidātiem vai viņu pilnvarotām personām, vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajām personām līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu. Noslēdzot līgumu, šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas pienākums ir informēt preses izdevumu par to, ka izdevumā tiks izvietots priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls.

(2) Katra preses izdevumā publicēta priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.””

 

Juridiskais birojs

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 25.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu slēdz tieši un nepastarpināti ar preses izdevumu.”

 

 

 

Valsts pārvades un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 25.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar preses izdevumu.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 25.pantu ar otro daļu, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(2) Preses izdevums vismaz 150.dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai atsevišķs deputāta kandidāts. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā ___ darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju publisko savā mājas lapā internetā.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 25.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Preses izdevums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai atsevišķs deputāta kandidāts. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Preses izdevumiem aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta otrajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.”

attiecīgi precizēt turpmāko daļu numerāciju.

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt likuma 25.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Preses izdevumi vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai atsevišķi deputātu kandidāti. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju publisko savā mājaslapā internetā.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.23

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts k omisijas priekšlikumā Nr.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

„25.pants. (1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar preses izdevumu.

(2) Preses izdevums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai atsevišķs deputāta kandidāts. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Preses izdevumiem aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta otrajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(4) Katra preses izdevumā publicētā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.”

   

27.

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt likumu ar 25.1 pantu šādā redakcijā:

„25.1pants. Katra publiskā vietā izvietota priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.20

 

26.pants. (1) Raidorganizācijas veic priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika uzskaiti.

(2) Divu nedēļu laikā pēc vēlēšanu dienas raidorganizācijas iesniedz Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas pārskatu, kurā norāda katra kandidātu saraksta priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika apjomu, līdzekļus, kas iegūti par attiecīgās priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanu, kā arī politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, deputāta kandidātu vai citas personas, kas šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājušas.

5. Papildināt 26.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Raidorganizācija, kas vienojusies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu. Kārtību, kādā raidorganizācijas iesniedz minēto paziņojumu, kā arī paziņojuma saturu un veidlapu paraugus nosaka Ministru kabinets.”

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 26.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Raidorganizācija, kas vienojusies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 26.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Šā panta trešajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotāja — raidorganizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) pasūtītāja — juridiskās personas, tai skaitā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

c) pasūtītāja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi,

d) pasūtītāja — reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

e) personas, kas pasūtītāja vārdā slēdz līgumu (pilnvarotā persona) — vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu, laiku un ilgumu;

4) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

5) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

6) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

7) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotājs uzskata par būtisku.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

9. Papildināt 26.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

„(3) Raidorganizācija, kas vienojusies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotāja — raidorganizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) pasūtītāja — juridiskās personas, tai skaitā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

c) pasūtītāja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi,

d) pasūtītāja — reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

e) personas, kas pasūtītāja vārdā slēdz līgumu (pilnvarotā persona) — vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu, laiku un ilgumu;

4) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

5) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

6) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

7) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotājs uzskata par būtisku.”

27.pants. Preses izdevumi veic attiecīgajā preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaiti, norādot katra kandidātu saraksta priekšvēlēšanu aģitācijas apjomu, līdzekļus, kas iegūti par attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju, kā arī politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, deputāta kandidātu vai citas personas, kas šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājušas.

 

 

 

6. Papildināt 27.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Preses izdevumi, kas vienojušies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu. Kārtību, kādā preses izdevumi iesniedz minēto paziņojumu, kā arī paziņojuma saturu un veidlapu paraugus nosaka Ministru kabinets.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 27.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Preses izdevumi, kas vienojušies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 27.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotāja — preses izdevuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) pasūtītāja — juridiskās personas, tai skaitā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

c) pasūtītāja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi,

d) pasūtītāja — reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

e) persona, kas pasūtītāja vārdā slēdz līgumu (pilnvarotā persona), — vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu un laukumu;

4) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

5) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

6) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

7) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotājs uzskata par būtisku.”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

10. Papildināt 27.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Preses izdevumi, kas vienojušies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotāja — preses izdevuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) pasūtītāja — juridiskās personas, tai skaitā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

c) pasūtītāja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi,

d) pasūtītāja — reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

e) persona, kas pasūtītāja vārdā slēdz līgumu (pilnvarotā persona), — vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu un laukumu;

4) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

5) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

6) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

7) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotājs uzskata par būtisku.”

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

   

32.

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

„27.1 pants. Pašvaldība, kas saskaņojusi politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu publiskās vietās, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc saskaņošanas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu. Kārtību, kādā pašvaldības iesniedz minēto paziņojumu, kā arī paziņojuma saturu un veidlapu paraugus nosaka Ministru kabinets.”

Neatbalstīts

 
   

33.

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt likumu ar 27.2 pantu šādā redakcijā:

„27.2 pants. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”, saskaņojot politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc saskaņošanas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu. Kārtību, kādā pašvaldības iesniedz minēto paziņojumu, kā arī paziņojuma saturu un veidlapu paraugus nosaka Ministru kabinets.”

Neatbalstīts

 
 

7. Papildināt likumu ar VI, VII un VIII nodaļu šādā redakcijā:

„VI nodaļa

Ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītu personu aģitācija

     

11. Papildināt likumu ar VI, VII un VIII nodaļu šādā redakcijā:

„VI nodaļa

Ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītu personu aģitācija

 

28.pants. (1) Ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītām personām ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai.

(2) Ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistīta persona šā likuma izpratnē ir fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju.

 

 

(3) Par šā panta pirmajā daļā minēto aģitāciju nav uzskatāma priekšvēlēšanu aģitācija, ko veic politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības biedrs vai deputāta kandidāts, kā arī deputātu kandidātu sarakstu iesniegusī politiskā organizācija, kas ietilpst politisko organizāciju apvienībā.

 

(4) Kapitālsabiedrībām, kurās vairāk nekā viens procents kapitāla daļu (akciju) pieder valstij, pašvaldībām vai citām publiskām personām aizliegts veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Izslēgt likumprojekta 28.panta trešajā daļā vārdus „biedrs vai”.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt otrā lasījuma redakcijā atbalstītā 28.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par šā panta pirmajā daļā minēto aģitāciju nav uzskatāma priekšvēlēšanu aģitācija, ko veic politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības deputāta kandidāts, kā arī politisko organizāciju apvienību, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, veidojoša politiskā organizācija.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 35

 

Atbalstīts

28.pants. (1) Ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītām personām ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai.

(2) Ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistīta persona šā likuma izpratnē ir fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju.

 

 

(3) Par šā panta pirmajā daļā minēto aģitāciju nav uzskatāma priekšvēlēšanu aģitācija, ko veic politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības deputāta kandidāts, kā arī politisko organizāciju apvienību, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, veidojoša politiskā organizācija.

 

(4) Kapitālsabiedrībām, kurās vairāk nekā viens procents kapitāla daļu (akciju) pieder valstij, pašvaldībām vai citām publiskām personām, aizliegts veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.

 

29.pants. Pirms vai pēc katras priekšvēlēšanu aģitācijas radio un televīzijā, kā arī preses izdevumā publicētā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norādāma šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona, kas attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājusi.

36.

 

 

 

 

 

 

37.

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izdarīt likumprojekta 7. pantā (par likuma papildināšanu ar VI, VII un VIII nodaļu) grozījumu, papildinot 29.pantu pēc vārdiem „preses izdevumā publicētā” ar vārdiem „vai publiskās vietās izvietota”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Pirms vai pēc katras priekšvēlēšanu aģitācijas radio vai televīzijā, kā arī preses izdevumā vai publiskā vietā izvietotā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norādāma šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona, kas attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājusi.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.37

 

 

 

Atbalstīts

29.pants. Pirms vai pēc katras priekšvēlēšanu aģitācijas radio vai televīzijā, kā arī preses izdevumā vai publiskā vietā izvietotā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norādāma šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona, kas attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājusi.

 

30.pants. (1) Raidorganizācijas vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei tādas aģitācijas raidlaiku izcenojumus, kuru veic šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju publisko savā mājaslapā internetā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Preses izdevumi vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju publisko savā mājaslapā internetā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(4) Raidorganizācijām un preses izdevumiem aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos izcenojumos.

 

 

 

 

(5) Ja valsts, atvasinātu tiesību publisku personu (tai skaitā pašvaldību) iestādes un tādas kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder publiskai personai, piešķir kādai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajai personai telpas, kurās veikt priekšvēlēšanu aģitāciju vai izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, attiecīgai iestādei un kapitālsabiedrībai ir jānodrošina iespēja veikt priekšvēlēšanu aģitāciju ar šādiem pašiem noteikumiem arī citām 28.panta pirmajā daļā minētajām personām.

(6) Šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajām personām ir tiesības izvietot aģitācijas materiālus publiskās vietās, informējot par to attiecīgo pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš un veicot samaksu atbilstoši šā likuma 22.panta trešajai daļai. Pašvaldības var noteikt publiskas vietas, kurās nedrīkst izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

43.

Juridiskais birojs

Papildināt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 30.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija aģitācijas raidlaiku izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei ne vēlāk kā ___ darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.”

uzskatīt līdzšinējo otro teikumu par trešo teikumu.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Raidorganizācijas vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei tādas priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaiku izcenojumus, kuru veic šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaiku izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 30.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā ___ darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.”;

uzskatīt līdzšinējo otro teikumu par trešo teikumu.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Preses izdevumi vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.”

Juridiskais birojs

Izslēgt 2.lasījumā atbalstīto 30.panta trešo daļu.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 30.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu ar attiecīgajām raidorganizācijām un preses izdevumiem slēdz tieši, nepastarpināti un bez pilnvarniekiem.”;

attiecīgi precizēt turpmāko daļu numerāciju.

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.39

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

30.pants. (1) Raidorganizācijas vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei tādas priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaiku izcenojumus, kuru veic šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaiku izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Preses izdevumi vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(4) Raidorganizācijām un preses izdevumiem aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos izcenojumos.

(5) Šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu ar attiecīgajām raidorganizācijām un preses izdevumiem slēdz tieši, nepastarpināti un bez pilnvarniekiem.

(6) Ja valsts, atvasinātu tiesību publisku personu (tai skaitā pašvaldību) iestādes un tādas kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder publiskai personai, piešķir kādai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajai personai telpas, kurās veikt priekšvēlēšanu aģitāciju vai izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, attiecīgajai iestādei un kapitālsabiedrībai ir jānodrošina iespēja veikt priekšvēlēšanu aģitāciju ar šādiem pašiem noteikumiem arī citām 28.panta pirmajā daļā minētajām personām.

(7) Šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajām personām ir tiesības izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās, informējot par to attiecīgo pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš un veicot samaksu atbilstoši šā likuma 22.panta trešajai daļai. Pašvaldības var noteikt publiskas vietas, kurās nedrīkst izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

 

31.pants. (1) Finanšu līdzekļi vai manta, kas tiek izmantota, lai veiktu šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto aģitāciju, nav uzskatāma par dāvinājumu (ziedojumu) politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpratnē.

(2) Šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas. Ar minimālo mēnešalgu šā likuma izpratnē saprot minimālās mēnešalgas apmēru, kāds bija noteikts attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto līdzekļu apmēru, ko šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona var izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai, veido attiecīgās personas izdevumi laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums par:

1) reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus), ja tam ir priekšvēlēšanu aģitācijas raksturs.

(4) Visi finanšu līdzekļi, kas tiek izlietoti, lai veiktu šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto aģitāciju un pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā. Ja priekšvēlēšanu aģitācijai izlietoto finanšu līdzekļu apmērs ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, turpmākie finanšu līdzekļi tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.lasījuma redakcijā atbalstītā 31.panta trešās daļas “ievaddaļā vārdus “laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai” ar vārdiem “priekšvēlēšanu aģitācijas periodā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.lasījuma redakcijā atbalstītā 31.panta trešās daļas 1.punkta “f” apakšpunktā vārdus “republikas pilsētas vai rajona teritorijā” ar vārdiem “republikas pilsētas vai novada teritorijā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

31.pants. (1) Finanšu līdzekļi vai manta, kas tiek izmantota, lai veiktu šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto aģitāciju, nav uzskatāma par dāvinājumu (ziedojumu) politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpratnē.

(2) Šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas. Ar minimālo mēnešalgu šā likuma izpratnē saprot minimālās mēnešalgas apmēru, kāds bija noteikts attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto līdzekļu apmēru, ko šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona var izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai, veido attiecīgās personas izdevumi priekšvēlēšanu aģitācijas periodā neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums par:

1) reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

 

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai novada teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus), ja tam ir priekšvēlēšanu aģitācijas raksturs.

(4) Visi finanšu līdzekļi, kas tiek izlietoti, lai veiktu šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto aģitāciju un pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā. Ja priekšvēlēšanu aģitācijai izlietoto finanšu līdzekļu apmērs ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, turpmākie finanšu līdzekļi tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā.

 

32.pants. Ja ar šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās aģitācijas materiālu izvietošanu saistītie izdevumi attiecīgajā raidorganizācijā vai preses izdevumā pārsniedz šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, attiecīgā raidorganizācija vai preses izdevums atsaka līguma noslēgšanu.

     

32.pants. Ja ar šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās aģitācijas materiālu izvietošanu saistītie izdevumi attiecīgajā raidorganizācijā vai preses izdevumā pārsniedz šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, attiecīgā raidorganizācija vai preses izdevums atsaka līguma noslēgšanu.

 

VII nodaļa

Priekšvēlēšanu aģitācijas kontroles kārtība

33.pants. (1) Politiskās organizācijas, to apvienības, deputātu kandidāti, kā arī šā likuma 28.pantā minētās personas, kas pārkāpušas likumā noteiktos priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus, saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība ir pārsniegusi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona ir pārsniegusi šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, bet līdzšinējā priekšvēlēšanu aģitācija nav veikta par summu, kas pārsniedz attiecīgi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks par šo pārkāpumu informē attiecīgo politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai šā likuma 28.pantā minēto personu. Pārkāpuma novēršana neatbrīvo no likumā noteiktās atbildības.

(3) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība ir veikusi priekšvēlēšanu aģitāciju par summu, kas pārsniedz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona veikusi aģitāciju par summu, kas pārsniedz šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieņem lēmumu par aizliegumu veikt turpmāko priekšvēlēšanu aģitāciju par maksu.

(4) Informāciju par šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu, atcelšanu vai grozīšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē savā mājaslapā internetā.

(5) Šā panta trešajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību.

(6) Tiesa šā panta piektajā daļā minētās lietas izskata triju dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Atbildētājs paskaidrojumus un pierādījumus sniedz tiesas sēdē, ievērojot Administratīvā procesa likumā atbildētājam noteikto pierādīšanas apjomu. Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta ceturtajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informāciju par tiesas spriedumu, ar kuru atcelts šā panta trešajā daļā minētais lēmums, nekavējoties publicē šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

(8) Ja pēc priekšvēlēšanu aģitācijas perioda beigām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 31.panta otrās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītai personai 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās personas lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos, kas kopumā nepārsniedz 90 dienas.

34.pants. (1) Ja, pastāvot šā likuma 33.panta trešajā daļā minētajiem apstākļiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka konkrētu raidorganizāciju programmās vai preses izdevumos paredzama turpmāka attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, deputāta kandidāta vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas veikta priekšvēlēšanu aģitācija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām pieņem lēmumu, ar kuru aizliedz attiecīgajām raidorganizācijām vai preses izdevumiem izvietot aģitācijas materiālu.

(2) Lai pieņemtu šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzklausa attiecīgās raidorganizācijas vai preses izdevuma viedokli konkrētajā lietā, izvērtē attiecīgā lēmuma lietderību, izpildes iespējamību, kā arī lēmuma samērīgumu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību. Lēmumu izskata atbilstoši šā likuma 33.panta sestās daļas prasībām.

(4) Ja tiek atcelts šā likuma 33.panta trešajā daļā minētais lēmums, spēku zaudē šā panta pirmajā daļā minētais lēmums. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par to nekavējoties informē attiecīgo raidorganizāciju vai preses izdevumu.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšana nerada raidorganizācijām un preses izdevumiem pienākumu atlīdzināt politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, deputātu kandidātiem vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajām personām radušos izdevumus, kas saistīti ar aģitācijas materiāla neizvietošanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 33.panta trešajā daļā vārdus „Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” ar vārdiem „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 33.pantu ceturtajā daļā pēc vārdiem „Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” ar vārdu „nekavējoties”.

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 2.lasījumā pieņemtā 33.panta sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Tiesa šā panta piektajā daļā minētās lietas izskata četru darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā procesa dalībniekiem. Atbildētājs pierādījumus iesniedz nekavējoties pēc tiesas pieprasījuma saņemšanas, bet paskaidrojumus sniedz tiesas sēdē ievērojot Administratīvā procesa likumā atbildētājam noteikto pierādīšanas apjomu. Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta ceturtajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties.”

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 33.panta sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Tiesa šā panta piektajā daļā minētās lietas izskata triju darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā procesa dalībniekiem. Ja likums nosaka kādas procesuālās darbības izpildes termiņu, bet, izpildot attiecīgo procesuālo termiņu, netiktu ievēroti šajā daļā minētie nosacījumi, tiesnesis (tiesa) pats nosaka atbilstošu termiņu attiecīgās procesuālās darbības izpildei.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 33.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta trešajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties. Ja tiesa pieņem saīsināto spriedumu, tā šo spriedumu pasludina tiesas sēdē.”;

attiecīgi precizēt turpmāko daļu numerāciju.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 33.panta līdzšinējā septītajā daļā vārdus „ar kuru atcelts šā panta trešajā daļā minētais lēmums”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

VII nodaļa

Priekšvēlēšanu aģitācijas kontroles kārtība

33.pants. (1) Politiskās organizācijas, to apvienības, deputātu kandidāti, kā arī šā likuma 28.pantā minētās personas, kas pārkāpušas likumā noteiktos priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus, saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība ir pārsniegusi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona ir pārsniegusi šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, bet līdzšinējā priekšvēlēšanu aģitācija nav veikta par summu, kas pārsniedz attiecīgi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks par šo pārkāpumu informē attiecīgo politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai šā likuma 28.pantā minēto personu. Pārkāpuma novēršana neatbrīvo no likumā noteiktās atbildības.

(3) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība ir veikusi priekšvēlēšanu aģitāciju par summu, kas pārsniedz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona veikusi aģitāciju par summu, kas pārsniedz šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņem lēmumu par aizliegumu veikt turpmāko priekšvēlēšanu aģitāciju par maksu.

(4) Informāciju par šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu, atcelšanu vai grozīšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nekavējoties publicē savā mājaslapā internetā.

(5) Šā panta trešajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Tiesa šā panta piektajā daļā minētās lietas izskata triju darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā procesa dalībniekiem. Ja likums nosaka kādas procesuālās darbības izpildes termiņu, bet, izpildot attiecīgo procesuālo termiņu, netiktu ievēroti šajā daļā minētie nosacījumi, tiesnesis (tiesa) pats nosaka atbilstošu termiņu attiecīgās procesuālās darbības izpildei.

(7) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta trešajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties. Ja tiesa pieņem saīsināto spriedumu, tā šo spriedumu pasludina tiesas sēdē.

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informāciju par tiesas spriedumu nekavējoties publicē šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

(9) Ja pēc priekšvēlēšanu aģitācijas perioda beigām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 31.panta otrās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītai personai 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās personas lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos, kas kopumā nepārsniedz 90 dienas.

34.pants. (1) Ja, pastāvot šā likuma 33.panta trešajā daļā minētajiem apstākļiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka konkrētu raidorganizāciju programmās vai preses izdevumos paredzama turpmāka attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, deputāta kandidāta vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas veikta priekšvēlēšanu aģitācija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām pieņem lēmumu, ar kuru aizliedz attiecīgajām raidorganizācijām vai preses izdevumiem izvietot aģitācijas materiālu.

(2) Lai pieņemtu šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzklausa attiecīgās raidorganizācijas vai preses izdevuma viedokli konkrētajā lietā, izvērtē attiecīgā lēmuma lietderību, izpildes iespējamību, kā arī lēmuma samērīgumu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību. Lēmumu izskata atbilstoši šā likuma 33.panta sestās daļas prasībām.

(4) Ja tiek atcelts šā likuma 33.panta trešajā daļā minētais lēmums, spēku zaudē šā panta pirmajā daļā minētais lēmums. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par to nekavējoties informē attiecīgo raidorganizāciju vai preses izdevumu.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšana nerada raidorganizācijām un preses izdevumiem pienākumu atlīdzināt politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, deputātu kandidātiem vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajām personām radušos izdevumus, kas saistīti ar aģitācijas materiāla neizvietošanu.

 

VIII nodaļa

Citi ar priekšvēlēšanu aģitāciju saistītie ierobežojumi

35.pants. Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācija radio, televīzijā, publiskās vietās, preses izdevumos un šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētajās institūcijās ir aizliegta.”

52.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījuma redakcijā atbalstīto 35.pantu šādā redakcijā:

“35.pants. Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana radio un televīzijā, publiskās vietās, preses izdevumos un šā likuma 18.pantā minētajās institūcijās ir aizliegta.”

 

Atbalstīts

VIII nodaļa

Citi ar priekšvēlēšanu aģitāciju saistītie ierobežojumi

35.pants. Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana radio un televīzijā, publiskās vietās, preses izdevumos un šā likuma 18.pantā minētajās institūcijās ir aizliegta.”

Pārejas noteikumi

1. Ar terminu “kapitālsabiedrība” šajā likumā tiek saprasts arī uzņēmums un uzņēmējsabiedrība.

2. Attiecībā uz Eiropas Parlamenta 2004.gada 12.jūnija vēlēšanām Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 90 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” likuma 7.pantā paredzētos priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 90.dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienai.

 

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 3.un 4.punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz 2009.gada plānoto Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienai šā likuma 31.panta trešās daļas 1.punka “f” apakšpunkta izpratnē ar terminiem “republikas pilsēta” un “novads” saprot teritorijas, kuras tiek izveidotas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

4. Tās raidorganizācijas un tie preses izdevumi, kas vienojušies ar politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, atsevišķiem deputātu kandidātiem vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajām personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms šā likuma 26.panta trešās daļas un 27.panta otrās daļas spēkā stāšanās dienas, paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu materiālu izvietošanu nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam desmit dienu laikā no 26.panta trešās daļas un 27.panta otrās daļas spēkā stāšanās dienas.”

Tautas partijas frakcija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūnijam izstrādā un iesniedz Saeimā likumprojektus, kas paredz politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību un to nesaistītām personām (trešajām personām) tiesības veikt aģitāciju tautas nobalsošanas gadījumos.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.55

 

 
   

55.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

„3. Līdz 2009.gadā plānoto Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienai šā likuma 31.panta trešās daļas 1.punkta “f” apakšpunkta izpratnē ar terminiem “republikas pilsēta” un “novads” saprot teritorijas, kuras tiek izveidotas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

4.Tās raidorganizācijas un tie preses izdevumi, kas vienojušies ar politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, atsevišķiem deputātu kandidātiem vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajām personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms šā likuma 26.panta trešās un ceturtās daļas un 27.panta otrās un trešās daļas spēkā stāšanās dienas, paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu materiālu izvietošanu nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam desmit dienu laikā no šā likuma 26.panta trešās un ceturtās daļas un 27.panta otrās un trešās daļas spēkā stāšanās dienas.

5. Attiecībā uz 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām šā likuma 7.panta pirmajā un 2.1 daļā, 25.panta otrajā daļā, kā arī 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētos izcenojumus raidorganizācijas un preses izdevumi nosūta publiskošanai Nacionālajai radio un televīzijas padomei vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vismaz 120 dienas pirms minēto vēlēšanu dienas.

6. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus, kas paredz politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību un ar tām nesaistīto personu tiesības veikt aģitāciju tautas nobalsošanas gadījumos.”

 

Atbalstīts

 

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

„3. Līdz 2009.gadā plānoto Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienai šā likuma 31.panta trešās daļas 1.punkta “f” apakšpunkta izpratnē ar terminiem “republikas pilsēta” un “novads” saprot teritorijas, kuras tiek izveidotas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

4.Tās raidorganizācijas un tie preses izdevumi, kas vienojušies ar politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, atsevišķiem deputātu kandidātiem vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajām personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms šā likuma 26.panta trešās un ceturtās daļas un 27.panta otrās un trešās daļas spēkā stāšanās dienas, paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu materiālu izvietošanu nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam desmit dienu laikā no šā likuma 26.panta trešās un ceturtās daļas un 27.panta otrās un trešās daļas spēkā stāšanās dienas.

5. Attiecībā uz 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām šā likuma 7.panta pirmajā un 2.1 daļā, 25.panta otrajā daļā, kā arī 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētos izcenojumus raidorganizācijas un preses izdevumi nosūta publiskošanai Nacionālajai radio un televīzijas padomei vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vismaz 120 dienas pirms minēto vēlēšanu dienas.

6. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus, kas paredz politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību un ar tām nesaistīto personu tiesības veikt aģitāciju tautas nobalsošanas gadījumos.”

   

56.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.