Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

10. 07. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā" (nr. 212/Lp9).

Pielikumā: priekšlikumu apkopojums uz  35 lp.

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs                                                 Oskars  Spurdziņš  

 


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

trešajam lasījumam

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

(nr. 212 /Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

(  42 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

trešajam lasījumam

 

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1995, 17. nr; 2002, 14. nr.; 2004, 6. nr.; 2005, 9. nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2004, 6. nr.; 2005, 9. nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

2. pants. Finansēšanas avoti

(1) Politiskās organizācijas (partijas) var finansēt no:

1) biedru naudas un iestāšanās naudas;

2) fizisko personu dāvinājumiem (ziedojumiem);

3) ienākumiem, ko dod attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) saimnieciskā darbība, vai ienākumiem (dividendēm), ko dod ieguldījumi kapitālsabiedrībās;

4) citiem finansēšanas avotiem, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas).

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus) finanšu līdzekļu veidā no saviem ienākumiem, kuri gūti iepriekšējos trijos taksācijas  gados un kuru veidi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. un 9. pantā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt  2. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus "vai ienākumiem (dividendēm), ko dod ieguldījumi kapitālsabiedrībās".

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Izteikt likuma 2. panta trešo daļu  šādā redakcijā:

"(3) Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus) finanšu līdzekļu veidā no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā vai iepriekšējos trijos taksācijas gados un kuru veidi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. un 9. pantā."

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2. panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru  veidi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. un 9. pantā."

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

likumprojekts

papildināts ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts priekšlikumā

nr.3

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

1. 2. pantā:

         izslēgt  pirmās daļas 3. punktā vārdus "vai ienākumiem (dividendēm), ko dod ieguldījumi kapitālsabiedrībās";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru  veidi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. un 9. pantā."

 

 

 

 

3.pants. Biedru nauda un iestāšanās nauda

(1) Biedru naudas un iestāšanās naudas lielums un tās maksāšanas kārtība tiek reglamentēta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) statūtos. Partijas biedra kopējās iemaksas kalendārā gada laikā biedru naudas, iestāšanās naudas un dāvinājumu (ziedojumu) veidā nedrīkst pārsniegt 10 tūkstošus latu.

 

 

 

 

 

(2) Ienākumi, ko politiskās organizācijas (partijas) ir guvušas no biedru naudas un iestāšanās naudas, nav apliekami ar nodokļiem.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 3.panta virsrakstu šādā redakcijā:

”3.pants. Iestāšanās nauda, biedra nauda un biedra veiktie dāvinājumi
(ziedojumi) politiskajai organizācijai (partijai)."

 

Juridiskais birojs

Izteikt 3.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Politiskās organizācijas (partijas) biedra iestāšanās un biedra naudas iemaksu un dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 100 minimālās mēnešalgas.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Iestāšanās nauda, biedru nauda un biedra veiktie dāvinājumi (ziedojumi) politiskajai organizācijai (partijai)

       (1)Biedru naudas un iestāšanās naudas lielums un tās maksāšanas kārtība tiek reglamentēta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) statūtos. Politiskās organizācijas (partijas) biedra iestāšanās un biedru naudas iemaksu un biedra veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 100 minimālās mēnešalgas.

(2) Iesniedzot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam politiskās organizācijas (partijas) gada pārskatu (8.5 pants), tam pievienojams attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) valdes vai tās pilnvarotas personas parakstīts politiskās organizācijas (partijas) iestāšanās naudas un biedru naudas saraksts, kurā norādīts katra maksājumu veikušā biedra vārds, uzvārds, personas kods, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā."

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts priekšlikumā

nr. 6

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts priekšlikumā

nr. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

likumprojekts

papildināts ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Iestāšanās nauda, biedru nauda un biedra veiktie dāvinājumi (ziedojumi) politiskajai organizācijai (partijai)

     

 (1)  Biedru naudas un iestāšanās naudas lielums un tās maksāšanas kārtība tiek reglamentēta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) statūtos. Politiskās organizācijas (partijas) biedra iestāšanās un biedru naudas iemaksu un biedra veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 100 minimālās mēnešalgas.

(2) Iesniedzot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam politiskās organizācijas (partijas) gada pārskatu (8.5 pants), tam pievienojams attiecīgās  politiskās organizācijas (partijas) valdes vai tās pilnvarotas personas parakstīts politiskās organizācijas (partijas) iestāšanās naudas un biedru naudas saraksts, kurā norādīts katra maksājumu veikušā biedra vārds, uzvārds, personas kods, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā."

 

4.pants. Dāvinājumi (ziedojumi)

(1) Dāvinājumus (ziedojumus) politiskās organizācijas (partijas), ievērojot šā likuma 6.pantā minētos ierobežojumus, var pieņemt no:

1) Latvijas pilsoņiem;

2) personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;

3)(izslēgts ar 12.02.2004.lik).

(2) Fiziskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 10 tūkstošus latu.

(3) Desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), politiskā organizācija (partija) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē internetā atsevišķā lapā informāciju par šo dāvinājumu (ziedojumu), norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu). Izdevumi, kas politiskajām organizācijām (partijām) radušies, publicējot internetā minēto informāciju, tiek segti no valsts budžeta.

(4) Dāvinājums (ziedojums) uzskatāms par pieņemtu, ja politiskā organizācija (partija) 30 dienu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas to nav pārskaitījusi (atdevusi) atpakaļ dāvinātājam (ziedotājam). Ziņas par nepieņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) publicējamas internetā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4. pantā:

 

     aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdus “10 tūkstošus latu” ar skaitli un vārdiem “100 minimālo mēnešalgu apmēru”;

 

 

     aizstāt trešajā daļā vārdu „Desmit” ar vārdu  „Piecpadsmit”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTVL  frakcija

 

Izslēgt likumprojekta 1. panta pirmo daļu par likuma 4. panta pirmās daļas skaitļa un vārdu "10 tūkstošus latu" aizstāšanu ar skaitli un vārdiem "100 minimālo mēnešalgu apmēru”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4. pantā:

 

     aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdus “10 tūkstošus latu” ar skaitli un vārdiem “100 minimālo mēnešalgu apmēru”;

 

 

     aizstāt trešajā daļā vārdu „Desmit” ar vārdu  „Piecpadsmit”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Finansēšanas ierobežojumi

(1) Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem. Fiziskajām personām, kuras sodītas par tīšu noziegumu pret īpašumu, par tīšu noziegumu tautsaimniecībā, kā arī par tīšu noziegumu valsts institūciju dienestā un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētās personas, aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu un ziedojumu veidā. Bijušajiem Valsts drošības komitejas štata, ārštata darbiniekiem un informatoriem ir aizliegts dāvinājumu (ziedojumu) vai jebkādā citā veidā finansēt politiskās organizācijas (partijas).

(2) Visi finansu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi), kuru summa pārsniedz 100 latus, tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā, bet citi dāvinājumi (ziedojumi) tieši un nepastarpināti jānodod, jāpārskaita vai jāiesniedz attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai).

2. Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

“(1) Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem. Fiziskajām personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta, aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu (ziedojumu) veidā.”

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Papildināt otrajā lasījumā pieņemto likuma 6. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Bijušajiem Valsts drošības komitejas štata, ārštata darbiniekiem un informatoriem ir aizliegts dāvinājumu (ziedojumu) vai jebkādā citā veidā finansēt politiskās organizācijas (partijas)."

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt  6. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ja viena persona iemaksājusi politiskajai organizācijai (partijai) skaidrā naudā finanšu līdzekļus, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, turpmākie finanšu līdzekļi attiecīgā kalendārā gada laikā pārskaitāmi tikai šīs politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā.”

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

4. 6. pantā:

        izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem. Fiziskajām personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta, aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu (ziedojumu) veidā.”;

 

       papildināt  otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ja viena persona iemaksājusi politiskajai organizācijai (partijai) skaidrā naudā finanšu līdzekļus, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, turpmākie finanšu līdzekļi attiecīgā kalendārā gada laikā pārskaitāmi tikai šīs politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā.”

8.pants. Ikgadējā finansiālās darbības deklarācija

(1) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju.

 (2) Finansiālās darbības deklarācijā norāda politiskās organizācijas (partijas) ienākumus iepriekšējā kalendārajā gadā:

1) biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtus finansu līdzekļus;

2) dāvinājumus (ziedojumus), atsevišķi norādot dāvinājumus (ziedojumus), kas saņemti:

a) finansu līdzekļu veidā,

b) kustamas vai nekustamas mantas veidā, ja manta nodota politiskās organizācijas (partijas) īpašumā bez maksas vai par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas tirgus vērtību,

c) bezatlīdzības pakalpojumu veidā vai tādu pakalpojumu veidā, kurus politiskā organizācija (partija) saņēmusi par maksu, kas ir zemāka par attiecīgā pakalpojuma tirgus vērtību,

d) nododot politiskajai organizācijai (partijai) kādu tiesību, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums,

e) atsvabinot politisko organizāciju (partiju) no pienākuma, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums,

f) citu darbību veidā, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums;

3) mantošanas veidā saņemtus mantiskus labumus (finansu līdzekļus, kustamu vai nekustamu mantu un citus labumus);

4) saimnieciskās darbības rezultātā gūtus ienākumus vai ienākumus (dividendes) no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās;

5) cita veida ienākumus.

(3) Finansiālās darbības deklarācijā norāda politiskās organizācijas (partijas) izdevumus iepriekšējā kalendārajā gadā, kas radušies:

1) maksājot par šādiem pakalpojumiem:

a) telpu īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar telpu īri,

b) citas nekustamas, kā arī kustamas mantas nomu,

c) sakaru un interneta pakalpojumiem,

d) transporta pakalpojumiem,

e) reklāmas pakalpojumiem,

f) citiem pakalpojumiem, norādot izdevumus pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem;

2) iegādājoties kustamu un nekustamu mantu;

3) maksājot darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 6.punktā paredzētos gadījumus;

4) izdodot laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus iespieddarbus;

5) organizējot sabiedriskos pasākumus;

6) finansējot labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

7) citādā veidā, norādot izdevumus pa atsevišķiem veidiem.

(4) Finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra dāvinājuma (ziedojuma) veids, vērtība, saņemšanas datums, kā arī fiziskā persona, kas izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu).

(5) Finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra mantojuma pieņemšanas datums, tā masa, vērtība un persona, kas atstājusi mantojumu politiskajai organizācijai (partijai).

(6) Finansiālās darbības deklarācijā norādāmas tās kapitālsabiedrības, no kurām politiskā organizācija (partija) pārskata periodā guvusi ienākumus (dividendes), un attiecīgie ienākumi (dividendes) no katras kapitālsabiedrības.

(7) Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas viens eksemplārs glabājas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, bet otrs — attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā).

(8) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu iestāšanās naudas un biedru naudas sarakstu, norādot katra maksājumu veikušā biedra vārdu un uzvārdu, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas saņemšanas datumu un apmēru.

 

(9) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju pārbaudi un līdz nākamā gada 1.martam par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

 

 

3. Aizstāt 8. panta pirmajā un astotajā daļā vārdus un skaitli „līdz 1.martam” ar vārdiem un skaitli „līdz 1.aprīlim”.

 

 

 

9.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt likuma 8. pantu.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(skatīt arī  priekšlikumus nr.6.,  24. )

 

5. Izslēgt 8. pantu.

 

8.1 pants. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācija un paziņojums par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju.

(2) Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā norādāmi visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas līdz 50.dienai pirms vēlēšanām:

1) maksājot par reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās);

2) izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) maksājot juridiskajām personām par visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) maksājot juridiskajām personām par vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) maksājot vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

    6) īrējot vēlēšanu kampaņas vajadzībām kustamu un nekustamu mantu;

7) izdodot vēlēšanu kampaņas vajadzībām laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus izdevumus, kas tiek sagatavoti iespiedtehnikā;

8) finansējot ar vēlēšanu kampaņu saistītus labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus, tos norādot pa atsevišķiem veidiem;

 (3) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu paziņojumu, kurā norādīta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) plānotā vēlēšanu izdevumu kopējā summa.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju pārbaudi un gada laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

 

4. Izslēgt 8.1 pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 8.1 pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 pants. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas savus deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

 

 

(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus ieņēmumus un izdevumus, kas ir noteikti šā likuma 8.1 panta otrajā daļā un kas radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par iepriekš minētajām darbībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi un gada laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 8.2 pantā:

 

        izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai un kas tai radīsies pēc vēlēšanām:

1) maksājot par reklāmas izvietošanu:

    a) sabiedriskajā televīzijā,

    b) sabiedriskajā radio,

    c) komerciālajā televīzijā,

    d) komerciālajā radio,

    e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

    f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

    g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu;

    h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) maksājot juridiskajām personām par visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) maksājot juridiskajām personām par vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) maksājot vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

  6) īrējot vēlēšanu kampaņas vajadzībām kustamu un nekustamu mantu;

  7) izdodot vēlēšanu kampaņas vajadzībām laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus izdevumus, kas tiek sagatavoti iespiedtehnikā;

  8) finansējot ar vēlēšanu kampaņu saistītus labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

      9) sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus, tos norādot pa atsevišķiem veidiem.";

         

     

            aizstāt trešajā daļā vārdus „gada laikā” ar vārdiem  „sešu mēnešu laikā”.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 8.2 panta pirmajā daļā vārdu "vadītāja" ar vārdiem "valdes vai tās pilnvarotas personas".

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Izteikt otrajā lasījumā pieņemto 8.2 panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi ieņēmumi un visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai un visi izdevumi, kas tai bija radušies pirms šī laika posma vai kas tai radīsies pēc vēlēšanām:".

 

Deputāts A. Kampars

Izteikt 8.2 panta otrās daļas

8. punktu  šādā redakcijā:

"8) finansējot labdarības pasākumus, veicot sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);".

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 8.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi ieņēmumi un izdevumi, kas radušies laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums par:

1) reklāmas izvietošanu:

    a) sabiedriskajā televīzijā,

    b) sabiedriskajā radio,

    c) komerciālajā televīzijā,

    d) komerciālajā radio,

    e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

    f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

    g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu;

    h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

6) kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;

7) laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;

8) labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu, tos norādot pa atsevišķiem veidiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts,

iekļauts

priekšlikumā

nr.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts

priekšlikumā

nr.13

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

       

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  8.2 pantā:

       aizstāt pirmajā daļā vārdu "vadītāja" ar vārdiem "valdes vai tās pilnvarotas personas";

 

      

 

 

 

         

            izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

         „(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi ieņēmumi un izdevumi, kas radušies laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums par:

1) reklāmas izvietošanu:

    a) sabiedriskajā televīzijā,

    b) sabiedriskajā radio,

    c) komerciālajā televīzijā,

    d) komerciālajā radio,

    e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

    f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

    g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu,

    h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

6) kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;

7) laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;

8) labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu, tos norādot pa atsevišķiem veidiem.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 aizstāt trešajā daļā vārdus „gada laikā” ar vārdiem  „sešu mēnešu laikā”.

 

8.3 pants. Finansiālās darbības deklarācijas iesniegšanas kārtība

Ministru kabinets nosaka ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas veidlapu formu un aizpildīšanas kārtību.

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 8.3 pantā vārdus  "priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem".

 

14.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.

Izslēgt likuma 8.3 pantā vārdus 

"ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un".

 

Atbalstīts

 

 

 

8. Izslēgt 8.3 pantā vārdus  "ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un".

 

8.4 pants. Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi

(1) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tā priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

(2) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju (padomju) vēlēšanām, visu šo domju (padomju) priekšvēlēšanu izdevumiem kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlētāju iepriekšējās domes (padomes) vēlēšanās.

(3) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

 

 

(4) Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kuri šim nolūkam bijuši šo apvienību izveidojušajām politiskajām organizācijām (partijām).

 

 

(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi tie izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai radušies, maksājot par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumi, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 8.4 pantā:

 

       aizstāt pirmajā, otrajā un trešajā daļā skaitli un vārdu "0,20 latus"    ar vārdiem un skaitli "Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0008";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

          aizstāt piektajā daļā skaitli  "8.1 " ar skaitli "8.2 " un  skaitli "270."  -  ar skaitli "120. ";

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

        

 

         papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi neattiecas uz šā likuma 8.2 panta otrās daļas 3., 4., 5., 6., 7. un 9. punktā minētajiem izdevumiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Kampars

Aizstāt visā  likumprojekta 8.4 pantā skaitli "0,0008" ar skaitli "0,0006".

 

Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Aizstāt otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta  8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā) skaitli "0,0008" ar skaitli "0,0006".

 

PCTVL frakcija

8.4 pantā:

     aizstāt pirmajā, otrajā un trešajā daļā skaitli un vārdu "0,20 latus"    ar vārdiem un skaitli "Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0006";

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt grozījumu 8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā šādā redakcijā:

       "aizstāt pirmajā un otrajā daļā skaitli un vārdu "0,20 latus"    ar vārdiem un skaitli "Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0008;

 

          aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu "0,20 latus"    ar vārdiem un skaitli "Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0003".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTVL frakcija

 aizstāt 8.4 panta piektajā daļā skaitli "8.1 " ar skaitli "8.2 " un  skaitli "270."  -  ar skaitli  "180. ";

 

Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Izteikt 8.4 panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi tie izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai radušies, maksājot par šā likuma 8.2 panta otrajā daļā minētajām darbībām laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumi, kas radušies pirms šī laika posma vai radīsies pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.2 panta otrajā daļā minētajām darbībām."

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 8.4 panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi šā likuma 8.2 panta otrajā daļā noteiktie politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības izdevumi laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums.”

 

PCTVL frakcija

   Papildināt 8.4 pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi neattiecas uz šā likuma 8.2 panta otrās daļas 9. punktā minētajiem izdevumiem."

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 8.4 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ik gadu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savā mājas lapā internetā publicē informatīvu paziņojumu, kurā norāda šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās summas apmēru, ko var izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem uz vienu vēlētāju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts priekšlikumā nr. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 8.4 pantā:

 

       aizstāt pirmajā un otrajā daļā skaitli un vārdu "0,20 latus"    ar vārdiem un skaitli "Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0008" ;

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

             aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu "0,20 latus"    ar vārdiem un skaitli "Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0003";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi šā likuma 8.2 panta otrajā daļā noteiktie politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības izdevumi laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums.”;

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                 papildināt pantu ar sesto  un septīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi neattiecas uz šā likuma 8.2 panta otrās daļas 3., 4., 5., 6., 7. un 9. punktā minētajiem izdevumiem.

 

(7) Ik gadu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savā mājaslapā internetā publicē informatīvu paziņojumu, kurā norāda šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās summas apmēru, kādu drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem uz vienu vēlētāju.”

 

8.5 pants. Gada pārskats

Politiskās organizācijas (partijas) ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata gada beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vienu gada pārskata eksemplāru.

 

 

 

 

 

24.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt  8.5 pantu šādā redakcijā:

"8.5 pants. Gada pārskats

       (1) Par katru pārskata gadu politiskā organizācija (partija) sagatavo gada pārskatu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem.

 

       (2) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam politiskā organizācija (partija) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam gada pārskatu, bet Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc politiskās organizācijas (partijas) juridiskās adreses – šā pārskata norakstu.

 

(3)   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pēc politiskās organizācijas (partijas) gada pārskata  saņemšanas publicē tajā sniegto informāciju  atbilstoši šā likuma 9. panta trešajā daļā minētajām prasībām.

 

 

 

 

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savas kompetences ietvaros pārbauda gada pārskatus un līdz nākamā gada 1.aprīlim par atklātajiem politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.”

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Izteikt  8.5 pantu šādā redakcijā:

"8.5 pants. Gada pārskats

        (1) Par katru pārskata gadu politiskā organizācija (partija) sagatavo gada pārskatu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem.

 

           (2) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam politiskā organizācija (partija) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam gada pārskatu, bet  Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc politiskās organizācijas (partijas) juridiskās adreses – šā pārskata norakstu.

 

(3)   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pēc politiskās organizācijas (partijas) gada pārskata  saņemšanas publicē tajā sniegto informāciju  atbilstoši šā likuma 9. panta trešajā daļā minētajām prasībām.

 

 

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savas kompetences ietvaros pārbauda gada pārskatus un līdz nākamā gada 1.aprīlim par atklātajiem politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.”

 

9.pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības atklātums

(1) Politisko organizāciju (partiju) finansiālā un saimnieciskā darbība ir atklāta un publiski pieejama.

 

(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar tās gada pārskatu, ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

 

 

(3) Šā panta otrajā daļā minētās deklarācijas un paziņojumu ne vēlāk kā 10 dienas pēc to iesniegšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un internetā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 9.pantā:

     

          izslēgt otrajā daļā vārdus „priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem”;

     

       

 

 

 

 

 izslēgt trešajā daļā vārdus „un paziņojumu".

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt otrajā lasījumā atbalstītos grozījumus likuma 9. pantā šādā redakcijā:

“Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar politisko organizāciju (partiju) gada pārskatiem un deklarācijām.

 

(3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ne vēlāk kā 10 dienas pēc gada pārskata vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas saņemšanas tajos sniegto informāciju publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājaslapā internetā atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets.".

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

     “(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar politisko organizāciju (partiju) gada pārskatiem un deklarācijām.

  

        (3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ne vēlāk kā 10 dienas pēc gada pārskata vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas saņemšanas tajos sniegto informāciju publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājaslapā internetā atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets."

 

10.pants. Atbildība par šā likuma prasību neievērošanu

(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz gada pārskatu vai finansiālās darbības deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem līdz likumā noteiktajam termiņam vai šajos dokumentos nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai tajos norādītas nepatiesas ziņas vai ja netiek pildīti šā likuma 2.panta pirmās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta otrās un trešās daļas, 6.panta otrās, piektās un sestās daļas, 7.panta pirmās un trešās daļas, 8.4 un 9.1 panta noteikumi, politisko organizāciju (partiju) sauc pie administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta pirmās un trešās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta pirmās un otrās daļas, 6.panta un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

(21) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 8.4 panta noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu ieskaitīšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

(3) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē saņemtu dāvinājumu (ziedojumu), kurš nav atspoguļots politiskās organizācijas (partijas) ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā un informācijā par saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

 

(4) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija atkārtoti neiesniedz šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāju.

 

 

 

 

 

 

(5) Ja politiskā organizācija (partija) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktajā termiņā neizpilda šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto pienākumu vai mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.

 

 

 

(6) Ja politiskā organizācija (partija) neizpilda tiesas lēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības izbeigšanu tiesas ceļā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 10. pantā:

 

  izslēgt ceturtajā un piektajā daļā skaitli „8.1”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 aizstāt  piektajā daļā  vārdus "divu nedēļu laikā" ar vārdiem "mēneša laikā".

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 10. panta  pirmajā daļā vārdus „finansiālās darbības deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem” ar vārdiem „vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju”

 un  vārdus "3. panta pirmās daļas" ar vārdiem "3. panta pirmās un otrās daļas".

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 10. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta trešās daļas, 4.panta pirmās daļas un 6.panta pirmās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā atmaksāt to maksātājam, bet mantu atdot tās devējam.  Ja  politiskā organizācija (partija) 30 dienu laikā no attiecīgā lēmuma paziņošanas  brīža neatmaksā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus maksātājam vai mantu neatdod tās devējam,  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām."

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 10. panta otrajā daļā  skaitļus un vārdus "2.panta pirmās un trešās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta pirmās un otrās daļas, 6.panta un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu" ar skaitļiem un  vārdiem

"2.panta pirmās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta otrās daļas, 6.panta otrās, trešās, piektās un sestās daļas  un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu."

 

Deputāts A. Kampars

Papildināt likuma 10. pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 8.4 panta noteikumu pārkāpumu laika posmā no 120 dienas līdz vēlēšanu dienai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai), jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personai piecu dienu laikā apturēt norādīto nelikumīgo aģitāciju. Strīdu izšķir Administratīvā rajona tiesa piecu dienu laikā un tiesas spriedums izpildāms nekavējoties."

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 10. panta  trešajā daļā  vārdus " ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā" ar vārdiem "gada pārskatā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 10. panta  ceturtajā daļā  vārdus un skaitļus

"šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas"

ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 8.2 pantā minēto vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju"  un vārdu "vadītāju" ar vārdu "valdi".

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 10. panta  piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja politiskā organizācija (partija) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktajā termiņā neizpilda šā panta 1.1 , otrajā, 2.1 un trešajā daļā noteikto pienākumu vai mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz šajā likumā minēto vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums mēneša laikā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Papildināt 10. pantu  ar septīto  daļu šādā redakcijā:

            "(7) Šā panta 1.1  daļā minēto lēmumu par iegūto finanšu līdzekļu atmaksāšanu to maksātājam un mantas atdošanu tās devējam, kā arī otrajā un trešajā daļā minētie lēmumi par finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā un mantas nodošanu valsts īpašumā  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var pieņemt ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Šā panta 2.1 daļā minēto lēmumu par finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā un mantas nodošanu valsts īpašumā  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var pieņemt ne vēlāk kā piecus gadus no dienas, kad vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam."

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 10. pantā:

        aizstāt pirmajā daļā vārdus „finansiālās darbības deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem” ar vārdiem „vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju” un  skaitli un vārdus "3. panta pirmās daļas" - ar skaitli un vārdiem "3. panta pirmās un otrās daļas";

     

 

 

 

 

 

       

 

 

          papildināt pantu  ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta trešās daļas, 4.panta pirmās daļas un 6.panta pirmās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu l īdzekļus 30 dienu laikā atmaksāt to maksātājam, bet mantu atdot tās devējam. Ja  politiskā organizācija (partija) 30 dienu laikā no attiecīgā lēmuma paziņošanas  brīža neatmaksā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus maksātājam vai mantu neatdod tās devējam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.";

 

        aizstāt otrajā daļā  skaitļus un vārdus "2. panta pirmās un trešās daļas, 3. panta pirmās daļas, 4. panta pirmās un otrās daļas, 6. panta un 7. panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu" ar skaitļiem un  vārdiem

"2.panta pirmās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta otrās daļas, 6.panta otrās, trešās, piektās un sestās daļas  un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu";

 

 

          aizstāt trešajā daļā  vārdus " ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā" ar vārdiem "gada pārskatā";

 

 

 

 

 

 

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         aizstāt ceturtajā daļā  vārdus un skaitļus "šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 8.2 pantā minēto vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju" un vārdu "vadītāju" - ar vārdu "valdi";

 

         

 

 

 

              

              izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja politiskā organizācija (partija) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktajā termiņā neizpilda šā panta 1.1 , otrajā, 2.1 un trešajā daļā noteikto pienākumu vai mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz šajā likumā minēto vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums mēneša laikā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                papildināt pantu  ar septīto  daļu šādā redakcijā:

            "(7) Šā panta 1.1  daļā minēto lēmumu par iegūto finanšu līdzekļu atmaksāšanu to maksātājam un mantas atdošanu tās devējam, kā arī otrajā un trešajā daļā minētie lēmumi par finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā un mantas nodošanu valsts īpašumā  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var pieņemt ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Šā panta 2.1 daļā minēto lēmumu par finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā un mantas nodošanu valsts īpašumā  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var pieņemt ne vēlāk kā piecus gadus no dienas, kad vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam."

 

 

 

11.pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības revīzija

(1) Ne retāk kā reizi gadā katras politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents, kuras atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, kura tiek iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

 

10. Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ne retāk kā reizi gadā to politisko organizāciju (partiju) finansiālo un saimniecisko darbību, kuru apgrozījums ir lielāks par 10 minimālo mēnešalgu apmēru attiecīgajā pārskata gada periodā, revidē zvērināts revidents; viņa atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, ko iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja politiskās organizācijas (partijas) līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir bijis  lielāks par 10 minimālajām mēnešalgām, šīs politiskās organizācijas (partijas) attiecīgā gada finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents; viņa atzinums pievienojams gada pārskatam, kuru iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. "

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

13.  Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja politiskās organizācijas (partijas) līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir bijis  lielāks par 10 minimālajām mēnešalgām, šīs politiskās organizācijas (partijas) attiecīgā gada finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents;  viņa atzinums pievienojams gada pārskatam, kuru iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. "

 

 

 

 

 

35.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Citi noteikumi

 

          Nosakot šā likuma 3. un 4.pantā minētās biedru naudas, iestāšanās naudas un dāvinājumu (ziedojumu), kā arī 11.pantā minētā līdzekļu apgrozījuma apmēru kalendārajā gadā, ar minimālo mēnešalgu saprot minimālās mēnešalgas apmēru, kāds bija noteikts attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī.”

 

 

 

Atbalstīts

14. Papildināt likumu ar  14.pantu šādā redakcijā:

 

“14.pants. Citi noteikumi

 

          Nosakot šā likuma 3. un 4.pantā minētās biedru naudas, iestāšanās naudas un dāvinājumu (ziedojumu), kā arī 11.pantā minētā līdzekļu apgrozījuma apmēru kalendārajā gadā, ar minimālo mēnešalgu saprot minimālās mēnešalgas apmēru, kāds bija noteikts attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī.”

 

Pārejas noteikumi

1....10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

 

„11. 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām šā likuma 8.4 panta trešajā daļā minētā koeficienta vietā piemēro koeficientu 0,00015”.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Politiskā organizācija (partija), kas iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus gan 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, gan 2009.gadā plānotajām pašvaldības domes vēlēšanām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam  vienu kopēju vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju."
 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

 

11. 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām šā likuma 8.4 panta trešajā daļā minētā koeficienta vietā piemēro koeficientu 0,00015.

 

 

12. Politiskā organizācija (partija), kas iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus gan 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, gan 2009.gadā plānotajām pašvaldības domes vēlēšanām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam  vienu kopēju vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

 

 

 

38.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ja politiskā organizācija (partija) ir iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus gan 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām gan 2009.gadā plānotajām pašvaldības domes vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi attiecināmi nevis atsevišķi uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām un pašvaldības domes vēlēšanām, bet gan uz šīm  vēlēšanām kopumā.  Eiropas Parlamenta un pašvaldības domes vēlēšanām kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz šā likuma 8.4 panta otrajā un trešajā daļā (pārejas noteikumu 11.punkts) minēto apmēru summu."

 

 

Atbalstīts

 

   13. Ja politiskā organizācija (partija) ir iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus gan 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, gan 2009.gadā plānotajām pašvaldības domes vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi attiecināmi nevis atsevišķi uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām un pašvaldības domes vēlēšanām, bet gan uz šīm  vēlēšanām kopumā.  Eiropas Parlamenta un pašvaldības domes vēlēšanām kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz šā likuma 8.4panta otrajā un trešajā daļā (pārejas noteikumu 11.punkts) minēto apmēru summu.

 

 

 

 

39.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Par šo  pārejas noteikumu 13.punktā minētajiem pārkāpumiem iestājas atbildība  šā likuma 10.panta 2.1 daļā minētajā kārtībā."

 

 

Atbalstīts

 

 

14. Par šo  pārejas noteikumu 13.punktā minētajiem pārkāpumiem iestājas atbildība  šā likuma 10.panta 2.1 daļā minētajā kārtībā.

 

 

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12.  punktu šādā redakcijā:

„11. Ministru kabinets līdz 2008.gada 31. decembrim izdod šā likuma 8.3 pantā minētos noteikumus par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas veidlapu formu un aizpildīšanas kārtību.  Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31. decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 22.marta  noteikumi Nr.196 “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) ikgadējām finansiālās darbības deklarācijām, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijām, paziņojumiem par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijām un ziņojumiem par dāvinājumiem (ziedojumiem)”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

40.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt otrajā lasījumā atbalstīto pārejas noteikumu 11. punktu kā 15. punktu šādā redakcijā:

 

"15. Ministru kabinets līdz 2008.gada 31.decembrim izdod šā likuma 4.panta trešajā daļā, 8.3 pantā un 9. panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumi Nr.196 "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) ikgadējām finansiālās darbības deklarācijām, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijām, paziņojumiem par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijām un ziņojumiem par dāvinājumiem (ziedojumiem)”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu”.

 

 

 

Atbalstīts

15. Ministru kabinets līdz 2008.gada 31.decembrim izdod šā likuma 4.panta trešajā daļā, 8.3 pantā un 9. panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumi Nr.196 "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) ikgadējām finansiālās darbības deklarācijām, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijām, paziņojumiem par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijām un ziņojumiem par dāvinājumiem (ziedojumiem)”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

41.

 

Deputāts A. Kampars

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

"Šā likuma grozījumi par izmaiņām priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumos nevar tikt attiecināti uz tiem politisko organizāciju (partiju) pārkāpumiem, kas izdarīti pirms šie grozījumi ir stājušies spēkā."

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts priekšlikumā nr. 42

 

 

 

 

 

42.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošana, nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošana vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu neievērošana, kā arī priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu pārsniegšana novērtējama un  izskatāma atbilstoši šā likuma prasībām pārkāpuma izdarīšanas dienā.”

 

 

 

Atbalstīts

16. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošana, nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošana vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu neievērošana, kā arī priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu pārsniegšana novērtējama un  izskatāma atbilstoši šā likuma prasībām pārkāpuma izdarīšanas dienā.

 

 

 

12. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.maijam izstrādā likuma grozījumus, kas paredz politisko organizāciju (partiju) daļēju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.maijam izstrādā šā likuma grozījumus par politisko organizāciju (partiju) daļēju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem."