Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

12. 03. 2008. 9/7 - 2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā "(Nr. 212/Lp9).

Pielikumā: priekšlikumu apkopojums, 32 lpp.

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

otrajam lasījumam

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

(nr. 212 /Lp9)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 48 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1995, 17. nr; 2002, 14. nr.; 2004, 6. nr.; 2005, 9. nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

   

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2004, 6. nr.; 2005, 9. nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Biedru nauda un iestāšanās nauda

(1) Biedru naudas un iestāšanās naudas lielums un tās maksāšanas kārtība tiek reglamentēta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) statūtos. Partijas biedra kopējās iemaksas kalendārā gada laikā biedru naudas, iestāšanās naudas un dāvinājumu (ziedojumu) veidā nedrīkst pārsniegt 10 tūkstošus latu.

(2) Ienākumi, ko politiskās organizācijas (partijas) ir guvušas no biedru naudas un iestāšanās naudas, nav apliekami ar nodokļiem.

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija "Saskaņas Centrs"

Aizstāt likuma 3. panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “10 tūkstošus latu” ar skaitli un vārdiem “100 minimālās mēnešalgas”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

redakcion.

precizēts

likumproj.

papildināts ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 3. panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “10 tūkstošus latu” ar skaitli un vārdiem “100 minimālo mēnešalgu apmēru”.

4.pants. Dāvinājumi (ziedojumi)

(1) Dāvinājumus (ziedojumus) politiskās organizācijas (partijas), ievērojot šā likuma 6.pantā minētos ierobežojumus, var pieņemt no:

1) Latvijas pilsoņiem;

2) personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;

3) (izslēgts ar 12.02.2004. likumu).

(2) Fiziskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 10 tūkstošus latu.

 

 

(3) Desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), politiskā organizācija (partija) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē internetā atsevišķā lapā informāciju par šo dāvinājumu (ziedojumu), norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu). Izdevumi, kas politiskajām organizācijām (partijām) radušies, publicējot internetā minēto informāciju, tiek segti no valsts budžeta.

(4) Dāvinājums (ziedojums) uzskatāms par pieņemtu, ja politiskā organizācija (partija) 30 dienu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas to nav pārskaitījusi (atdevusi) atpakaļ dāvinātājam (ziedotājam). Ziņas par nepieņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) publicējamas internetā.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

Frakcija "Jaunais laiks"

Aizstāt likuma 4. panta otrajā daļā vārdus „10 tūkstošus latu” ar vārdiem „100 minimālās mēnešalgas.”.

 

Frakcija "Saskaņas Centrs"

Aizstāt likuma 4. panta otrajā daļā skaitli un vārdus “10 tūkstošus latu” ar skaitli un vārdiem “100 minimālās mēnešalgas”.

PCTVL frakcija

Izteikt likuma 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Fiziskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 50 minimālās mēnešalgas.”

Tautas partijas frakcija

Aizstāt 4.panta trešajā daļā vārdu „desmit” ar „piecpadsmit”.

 

 

Atbalstīts

redakcion.

precizēts,

likumproj.

papildināts ar jaunu pantu

 

Atbalstīts

redakcion.

precizēts

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4. pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdus “10 tūkstošus latu” ar skaitli un vārdiem “100 minimālo mēnešalgu apmēru”;

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdu „Desmit” ar vārdu „Piecpadsmit”.

6.pants. Finansēšanas ierobežojumi

(1) Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem. Fiziskajām personām, kuras sodītas par tīšu noziegumu pret īpašumu, par tīšu noziegumu tautsaimniecībā, kā arī par tīšu noziegumu valsts institūciju dienestā un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētās personas, aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu un ziedojumu veidā. Bijušajiem Valsts drošības komitejas štata, ārštata darbiniekiem un informatoriem ir aizliegts dāvinājumu (ziedojumu) vai jebkādā citā veidā finansēt politiskās organizācijas (partijas).

 

(2) Visi finansu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi), kuru summa pārsniedz 100 latus, tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā, bet citi dāvinājumi (ziedojumi) tieši un nepastarpināti jānodod, jāpārskaita vai jāiesniedz attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai).

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Frakcija "Saskaņas Centrs"

Izslēgt likuma 6. panta pirmās daļas otro un trešo teikumu.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem. Fiziskajām personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta, aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu (ziedojumu) veidā.”

Deputāts K. Leiškalns

Izteikt likuma 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Visi finanšu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi), kuru summa pārsniedz 100 latus, no attiecīgās personas bankas konta tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā, bet citi dāvinājumi (ziedojumi) tieši un nepastarpināti jānodod, jāpārskaita vai jāiesniedz attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai)."

Deputāts V. Buzajevs

Izteikt likuma 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Visi finansu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi), kuru summa gadā pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā, bet citi dāvinājumi (ziedojumi) tieši un nepastarpināti jānodod, jāpārskaita vai jāiesniedz attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai).”

 

 

Deputāts V. Buzajevs

Papildināt likuma 6.panta otro daļu ar otru teikumu šādā redakcijā:

„Partijas biedra finansu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi) savai partijai, kuru summa mēnesī nepārsniedz pusi no minimālās mēnešalgas, var tikt tieši un nepastarpināti nodoti, pārskaitīti vai iesniegti attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai).”

Daļēji

atbalstīts, iekļauts

priekšlik.

nr. 7

 

Atbalstīts

likumproj.

papildināts ar jaunu pantu

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

3. Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem. Fiziskajām personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta, aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu (ziedojumu) veidā.”

8.pants. Ikgadējā finansiālās darbības deklarācija

(1) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju.

(2)...(7)

(8) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu iestāšanās naudas un biedru naudas sarakstu, norādot katra maksājumu veikušā biedra vārdu un uzvārdu, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas saņemšanas datumu un apmēru.

(9) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju pārbaudi un līdz nākamā gada 1.martam par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

 

11.

Tautas partijas frakcija

Aizstāt 8. panta pirmajā un astotajā daļā vārdus „līdz 1.martam” ar „līdz 1.aprīlim”.

 

Atbalstīts,

likumproj.

papildināts ar jaunu pantu

 

4. Aizstāt 8. panta pirmajā un astotajā daļā vārdus un skaitli „līdz 1.martam” ar vārdiem un skaitli „līdz 1.aprīlim”.

8.1 pants. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācija un paziņojums par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju.

 

 

 

(2) Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā norādāmi visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas līdz 50.dienai pirms vēlēšanām:

1) maksājot par reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās);

2) izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) maksājot juridiskajām personām par visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) maksājot juridiskajām personām par vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) maksājot vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

6) īrējot vēlēšanu kampaņas vajadzībām kustamu un nekustamu mantu;

7) izdodot vēlēšanu kampaņas vajadzībām laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus izdevumus, kas tiek sagatavoti iespiedtehnikā;

8) finansējot ar vēlēšanu kampaņu saistītus labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus, tos norādot pa atsevišķiem veidiem;

10) (izslēgts ar 12.02.2004. likumu).

(3) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu paziņojumu, kurā norādīta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) plānotā vēlēšanu izdevumu kopējā summa.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju pārbaudi un gada laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

Tautas partijas frakcija

Izslēgt likuma 8.1 pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija "Jaunais laiks"

Aizstāt likuma 8.1 panta otrajā daļā skaitli „270” ar skaitli „120”.

 

 

Frakcija "Saskaņas Centrs"

Aizstāt likuma 8.1 panta otrajā daļā skaitli “270” ar skaitli “120”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Izslēgt likuma 8.1 panta otrās daļas 3. un 4. punktā vārdus „juridiskajām personām”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Izslēgt likuma 8.1 panta trešo daļu.

 

 

Frakcija "Saskaņas Centrs"

Izslēgt likuma 8.1 panta trešo un ceturto daļu.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

skatīt priekšlik.

nr. 22

 

Daļēji

atbalstīts,

skatīt priekšlik.

nr. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

skatīt priekšlik.

nr.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

skatīt priekšlik.

nr.12

 

Atbalstīts,

skatīt priekšlik.

nr.12

 

 

 

5. Izslēgt 8.1 pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 pants. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas savus deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes (padomes) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

 

(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus ieņēmumus un izdevumus, kas ir noteikti šā likuma 8.1 panta otrajā daļā un kas radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par iepriekš minētajām darbībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi un gada laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 8.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi šādi priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) vai trešajai personai, kas veic priekšvēlēšanu aģitāciju radušies laika posmā no 180.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai:

1) maksājot par reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās);

Frakcija "Jaunais laiks"

Aizstāt likuma 8.2 panta otrajā daļā skaitli „270” ar skaitli „120”.

Frakcija "Saskaņas Centrs"

Aizstāt likuma 8.2 panta otrajā daļā skaitli “270” ar skaitli “120”.

Frakcija "Jaunais laiks"

Aizstāt likuma 8.2 panta otrajā daļā vārdus „8.1 panta otrajā daļā” ar vārdiem „8.1 panta otrās daļas 1., 2. un 8. punktos minētajām darbībām”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 8.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai un kas tai radīsies pēc vēlēšanām:

1) maksājot par reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājas lapu;

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) maksājot juridiskajām personām par visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) maksājot juridiskajām personām par vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) maksājot vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

6) īrējot vēlēšanu kampaņas vajadzībām kustamu un nekustamu mantu;

7) izdodot vēlēšanu kampaņas vajadzībām laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus izdevumus, kas tiek sagatavoti iespiedtehnikā;

8) finansējot ar vēlēšanu kampaņu saistītus labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus, tos norādot pa atsevišķiem veidiem.

 

Frakcija "Jaunais laiks"

Aizstāt likuma 8.2 panta trešajā daļā vārdu „gada” ar skaitli un vārdu „6 mēnešu”.

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts

priekšlik.

nr. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

iekļauts

priekšlik.

nr. 22

Atbalstīts

iekļauts

priekšlik.

nr. 22

Daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlik.

nr. 22

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 8.2 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai un kas tai radīsies pēc vēlēšanām:

1) maksājot par reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu;

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) maksājot juridiskajām personām par visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) maksājot juridiskajām personām par vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) maksājot vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

6) īrējot vēlēšanu kampaņas vajadzībām kustamu un nekustamu mantu;

7) izdodot vēlēšanu kampaņas vajadzībām laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus izdevumus, kas tiek sagatavoti iespiedtehnikā;

8) finansējot ar vēlēšanu kampaņu saistītus labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus, tos norādot pa atsevišķiem veidiem.";

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „gada laikā” ar vārdiem „sešu mēnešu laikā”.

8.3 pants. Finansiālās darbības deklarācijas iesniegšanas kārtība

Ministru kabinets nosaka ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas veidlapu formu un aizpildīšanas kārtību.

 

24.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 8.3 pantā vārdus  "priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem".

Atbalstīts,

likumproj.

papildināts ar jaunu pantu

7. Izslēgt 8.3 pantā vārdus  "priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem".

8.4 pants. Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi

(1) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tā priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju (padomju) vēlēšanām, visu šo domju (padomju) priekšvēlēšanu izdevumiem kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlētāju iepriekšējās domes (padomes) vēlēšanās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kuri šim nolūkam bijuši šo apvienību izveidojušajām politiskajām organizācijām (partijām).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi tie izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai radušies, maksājot par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumi, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.

 

  1. Izslēgt likuma 84. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

26.

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Frakcija "Jaunais laiks"

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

Frakcija "Saskaņas Centrs"

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Izslēgt likumprojekta 1. pantu un izteikt likuma 8.4 pantu šādā redakcijā:

„8.4 pants. Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi

(1) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,35 latus, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tā priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,35 latus, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

(2) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,35 latus, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, uz katru vēlētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju (padomju) vēlēšanām, visu šo domju (padomju) priekšvēlēšanu izdevumiem kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,35 latus, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, uz katru attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlētāju iepriekšējās domes (padomes) vēlēšanās.

(3) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,35 latus, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

(4) Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kuri šim nolūkam bijuši šo apvienību izveidojušajām politiskajām organizācijām (partijām).

(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi tie izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai radušies, maksājot par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām laika posmā no 270. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumi, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.”

Tautas partijas frakcija

Izteikt 8.4 pantu šādā redakcijā:

(1) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0, 55 latus uz katru vēlētāju priekšvēlēšanu aģitācijas sākuma dienā. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tā priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz

0, 55 latus uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas sākuma dienā.

(2) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0, 55 latus uz katru vēlētāju priekšvēlēšanu aģitācijas sākuma dienā. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju (padomju) vēlēšanām, visu šo domju (padomju) priekšvēlēšanu izdevumiem kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0, 55 latus uz katru attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlētāju priekšvēlēšanu aģitācijas sākuma dienā.

(3) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz

0, 55 latus uz katru vēlētāju priekšvēlēšanu aģitācijas sākuma dienā.

(4) Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kuri šim nolūkam bijuši šo apvienību izveidojušajām politiskajām organizācijām (partijām).

(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi tie izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai radušies, maksājot par šā likuma 8.2 panta otrajā daļā minētajām darbībām laika posmā no 150.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumi, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.2 panta otrajā daļā minētajām darbībām.

(51) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētā summa uz katru vēlētāju, ko politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem, ir atkarīga no patēriņa cenu indeksa. Precīzu skaitli, ko politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība drīkst izlietot vēlēšanām trīs mēnešus pirms priekšvēlēšanu posma sākuma, nosauc Centrālā vēlēšanu komisija.

Frakcija "Saskaņas Centrs"

Izteikt likuma 8.4 pantu šādā redakcijā:

(1) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 2 000 minimālās mēnešalgas. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tā priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 400 minimālās mēnešalgas katrā vēlēšanu apgabalā.

(2) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju (padomju) vēlēšanām, visu šo domju (padomju) priekšvēlēšanu izdevumiem kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlētāju iepriekšējās domes (padomes) vēlēšanās.

(3) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 2 000 minimālās mēnešalgas.

(4) Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kuri šim nolūkam bijuši šo apvienību izveidojušajām politiskajām organizācijām (partijām).

(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi tie izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai radušies, maksājot par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumi, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.

PCTVL frakcija

Izteikt likuma 8.4 panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

„(1) Summa, kuru drīkst izlietot politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nedrīkst pārsniegt minimālo mēnešalgu, kurai piemērots koeficients 0,0017. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tad summa, kuru drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nedrīkst pārsniegt minimālo mēnešalgu, kurai piemērots koeficients 0,0017.

(2) Summa, kuru drīkst izlietot politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) priekšvēlēšanu izdevumiem uz katru vēlētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās nedrīkst pārsniegt minimālo mēnešalgu, kurai piemērots koeficients 0,0017. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju (padomju) vēlēšanām, tad summa, kuru drīkst izlietot visu šo domju (padomju) priekšvēlēšanu izdevumiem kopā uz katru attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlētāju iepriekšējās domes (padomes) vēlēšanās, nedrīkst pārsniegt minimālo mēnešalgu, kurai piemērots koeficients 0,0017.

(3) Summa, kuru drīkst izlietot politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nedrīkst pārsniegt minimālo mēnešalgu, kurai piemērots koeficients 0,0017.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 8.4 pantā skaitli un vārdu "0,20 latus" ar vārdiem un skaitli "Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0008";

Frakcija "Jaunais laiks"

Izteikt likuma 8.4 panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi tie izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai radušies, maksājot par šā likuma 8.1 panta otrās daļas 1., 2. un 8. punktos minētajām darbībām laika posmā no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumi, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrās daļas 1., 2. un 8. punktos minētajām darbībām.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 8.4 panta piektajā daļā skaitli " 8.1 " ar skaitli "8.2 " un skaitli "270." ar skaitli "120. ".

Frakcija "Jaunais laiks"

Papildināt likuma 8.4 pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Katru gadu Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc Centrālās statistikas pārvaldes oficiāla paziņojuma par ikgadējo patēriņa cenu indeksa pieaugumu, pārrēķina šā likuma 8.4 panta 1., 2. un 3. daļās uzskaitītos tēriņu ierobežojumus, tos koriģējot, atbilstoši ikgadējam patēriņa cenu indeksam, un publicē tos laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā internetā. "

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 8.4 pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi neattiecas uz šā likuma 8.2 panta otrās daļas 3., 4., 5., 6., 7. un 9. punktā minētajiem izdevumiem."

Frakcija "Jaunais laiks"

Papildināt likuma 8.4 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

(7) Jebkura cita fiziska persona laika posmā no 120 dienas līdz Saeimas, pašvaldības domes (padomes) un Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienai, kura vēlas paust savu viedokli par kādu politisko partiju vai partiju apvienību, deputāta kandidātu vai personu, kura nepārprotami saistīta ar politisko partiju vai partiju apvienību, drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 500 latus

Frakcija "Jaunais laiks"

Papildināt likuma 8.4 pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Jebkura cita juridiska persona laika posmā no 120 dienas līdz Saeimas, pašvaldības domes (padomes) un Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienai, kura vēlas paust savu viedokli par kādu politisko partiju vai partiju apvienību, deputāta kandidātu vai personu, kura nepārprotami saistīta ar politisko partiju vai partiju apvienību, drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 2000 latus."

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

Daļēji atbalstīts

skatīt priekšlikumu

nr. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

skatīt priekšlikumu

nr. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

skatīt priekšlikumu

nr. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

skatīt priekšlikumu

nr. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts

priekšlikumā nr. 33, 35

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 8.4 pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā un trešajā daļā skaitli un vārdu "0,20 latus" ar vārdiem un skaitli "Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0008";

 

 

aizstāt piektajā daļā skaitli

"8.1 " ar skaitli "8.2 " un skaitli "270." - ar skaitli

"120. ";

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi neattiecas uz šā likuma 8.2 panta otrās daļas 3., 4., 5., 6., 7. un 9. punktā minētajiem izdevumiem."

9.pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības atklātums

(1) Politisko organizāciju (partiju) finansiālā un saimnieciskā darbība ir atklāta un publiski pieejama.

(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar tās gada pārskatu, ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

(3) Šā panta otrajā daļā minētās deklarācijas un paziņojumu ne vēlāk kā 10 dienas pēc to iesniegšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un internetā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Izslēgt 9.panta otrajā daļā vārdus „priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 9.panta trešajā daļā vārdus „un paziņojumu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

likumproj. papildināts ar jaunu pantu

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 9.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus „priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem”;

izslēgt trešajā daļā vārdus „un paziņojumu".

10.pants. Atbildība par šā likuma prasību neievērošanu

(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz gada pārskatu vai finansiālās darbības deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem līdz likumā noteiktajam termiņam vai šajos dokumentos nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai tajos norādītas nepatiesas ziņas vai ja netiek pildīti šā likuma 2.panta pirmās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta otrās un trešās daļas, 6.panta otrās, piektās un sestās daļas, 7.panta pirmās un trešās daļas, 8.4 un 9.1 panta noteikumi, politisko organizāciju (partiju) sauc pie administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta pirmās un trešās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta pirmās un otrās daļas, 6.panta un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

(21) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 8.4 panta noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu ieskaitīšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

(3) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē saņemtu dāvinājumu (ziedojumu), kurš nav atspoguļots politiskās organizācijas (partijas) ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā un informācijā par saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

(4) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija atkārtoti neiesniedz šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāju.

(5) Ja politiskā organizācija (partija) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktajā termiņā neizpilda šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto pienākumu vai mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.

(6) Ja politiskā organizācija (partija) neizpilda tiesas lēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības izbeigšanu tiesas ceļā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Likuma 10. pantā:

pirmajā daļā izslēgt vārdus „84. un”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt (21) daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

41.

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija "Jaunais laiks"

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

Frakcija "Saskaņas Centrs"

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija "Jaunais laiks"

Papildināt likuma 10. pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

(22 ) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 8.4 panta noteikumu pārkāpumu laika posmā no 120 dienas līdz vēlēšanu dienai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai), jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personai 3 dienu laikā apturēt norādīto nelikumīgo aģitāciju. Strīdu izšķir Administratīvā rajona tiesa triju dienu laikā un tiesas spriedums izpildāms nekavējoties.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Izslēgt 10.panta ceturtajā un piektajā daļā skaitli „81”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 10. panta piektajā daļā vārdus "divu nedēļu laikā" ar vārdiem "mēneša laikā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 10. pantā:

izslēgt ceturtajā un piektajā daļā skaitli „8.1”;

 

aizstāt piektajā daļā vārdus "divu nedēļu laikā" ar vārdiem "mēneša laikā".

11.pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības revīzija

(1) Ne retāk kā reizi gadā katras politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents, kuras atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, kura tiek iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

 

46.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ne retāk kā reizi gadā to politisko organizāciju (partiju) finansiālo un saimniecisko darbību, kuru apgrozījums ir lielāks par 10 minimālo mēnešalgu apmēru attiecīgajā pārskata gada periodā, revidē zvērināts revidents; viņa atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, ko iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam."

Atbalstīts

likumproj. papildināts ar jaunu pantu

11. Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ne retāk kā reizi gadā to politisko organizāciju (partiju) finansiālo un saimniecisko darbību, kuru apgrozījums ir lielāks par 10 minimālo mēnešalgu apmēru attiecīgajā pārskata gada periodā, revidē zvērināts revidents; viņa atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, ko iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam."

Pārejas noteikumi

1....10.

 

47.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“11. Ministru kabinets līdz 2008.gada 31. decembrim izdod šā likuma 8.3 pantā minētos noteikumus par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas veidlapu formu un aizpildīšanas kārtību. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31. decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumi Nr.196 “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) ikgadējām finansiālās darbības deklarācijām, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijām, paziņojumiem par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijām un ziņojumiem par dāvinājumiem (ziedojumiem)”, ciktāl t ie nav pretrunā ar šo likumu.”

Atbalstīts

likumproj. papildināts ar jaunu pantu

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

„11. Ministru kabinets līdz 2008.gada 31. decembrim izdod šā likuma 8.3 pantā minētos noteikumus par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas veidlapu formu un aizpildīšanas kārtību. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31. decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumi Nr.196 “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) ikgadējām finansiālās darbības deklarācijām, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijām, paziņojumiem par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijām un ziņojumiem par dāvinājumiem (ziedojumiem)”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

   

48.

PCTVL frakcija

Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

„11. Ministru Kabinets līdz 2009.gada 1.maijam izstrādā likuma grozījumus, kas paredz politisko organizāciju (partiju) daļēju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem.”

Atbalstīts

12. Ministru Kabinets līdz 2009.gada 1.maijam izstrādā likuma grozījumus, kas paredz politisko organizāciju (partiju) daļēju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem."