Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

23.05.2007.

9/8-

  

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums” (Nr.211/Lp9) .

                  

 

         

                   Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                             otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

                                                                                                                                                                                                                     Likumprojekts otrajam lasījumam

             Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums 

(Nr. 211/Lp9)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi ( 119 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums 

 

 

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) maršruts – noteikts transportlīdzekļa (neatkarīgi no transportlīdzekļu veida un skaita) kustības ceļš starp diviem kustības galapunktiem;

 

 

 

1) maršruts — noteikts transportlīdzekļa (neatkarīgi no transportlīdzekļu veida un skaita) kustības ceļš starp diviem kustības galapunktiem;

2) maršrutu tīkls – uz esošo autoceļu, ielu un sliežu ceļu tīkla veidots maršrutu kopums, kurā tiek organizēti sabiedriskā transporta pakalpojumi;

1

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 1.panta  otro punktu šādā redakcijā:

„2) maršrutu tīkls – uz esošo autoceļu, ielu vai sliežu ceļa tīkla veidots maršrutu kopums, kurā tiek organizēti sabiedriskā transporta pakalpojumi.“

Atbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

2) maršrutu tīkls — izmantojot esošo autoceļu, ielu vai sliežu ceļu tīklu, veidots maršrutu kopums, kurā tiek organizēti sabiedriskā transporta pakalpojumi;

3) maršrutu tīkla pārzināšana – maršrutu tīkla plānošana, izstrādāšana, uzturēšana, attīstīšana un pilnveidošana;

 

 

 

3) maršrutu tīkla pārzināšana — maršrutu tīkla plānošana, izstrādāšana, uzturēšana, attīstīšana un pilnveidošana;

4) pamata maršruts – noteiktā kārtībā apstiprināts reģionālais starppilsētu, reģionālais vietējās vai pilsētas nozīmes maršruts, kurā tiek nodrošināti valsts garantēti sabiedrībai nepieciešami noteiktas kvalitātes un apjoma sabiedriskā transporta pakalpojumi, kas ir pieejami uz atvieglotiem nosacījumiem valsts noteiktām pasažieru kategorijām un ir pielāgoti valsts noteikto pasažieru kategoriju ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai;

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

1.panta 4.punkta ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

4) pamata maršruts- noteiktā kārtībā apstiprināts reģionālās nozīmes maršruts, pilsētas un piepilsētas nozīmes maršruts, kurā...” un tālāk kā likumprojekta tekstā.

 

 

Neatbalstīts

4) pamata maršruts — noteiktā kārtībā apstiprināts reģionālais starppilsētu, reģionālais vietējās vai pilsētas nozīmes maršruts, kurā tiek nodrošināti valsts garantēti sabiedrībai nepieciešami noteiktas kvalitātes un apjoma sabiedriskā transporta pakalpojumi, kas ir pieejami ar atvieglotiem nosacījumiem valsts noteiktām pasažieru kategorijām un ir pielāgoti valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar īpašām vajadzībām;

5) pasažieru regulārie pārvadājumi – pasažieru pārvadāšana pa iepriekš noteiktu maršrutu, ar iepriekš noteiktu intensitāti un regularitāti, par noteiktu braukšanas maksu;

 

 

 

5) regulārie pasažieru pārvadājumi — pasažieru pārvadāšana pa iepriekš noteiktu maršrutu, ar iepriekš noteiktu intensitāti un regularitāti, par noteiktu braukšanas maksu;

6) pasūtītājs – institūcija, kas organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus, tai skaitā slēdz ar pārvadātāju sabiedriskā transporta pakalpoju­mu pasūtījuma līgumu;

3

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Ierosinām izteikt likumprojekta 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

„6) pasūtītājs- valsts vai pašvaldība, kas savas kompetences ietvaros organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus.”

Atbalstīts

6) pasūtītājs — valsts vai pašvaldība, kas savas kompetences ietvaros organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus;

7) pilsētas nozīmes maršruts – maršruts, kas paredzēts, lai pārvietotos pilsētas vai novada administratīvā centra robežās, kā arī no tā uz tuvākajām apkārtējām teritorijām;

4

 

 

 

 

5

Deputāts A.Kāposts

Iesakām 1. panta 7. un 9. punktos definēt terminu „tuvākās apkārtējās teritorijas“.

 

 

Juridiskais birojs

Iesakām precizēt likumprojekta 1.panta 7.punktā un pārējā likumprojekta tekstā minēto terminu “tuvākās apkārtējās teritorijas”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

6

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.panta  7.punktu šādā redakcijā:

„7) pilsētas nozīmes maršruts — maršruts, kas paredzēts, lai pārvietotos pilsētas administratīvajās vai novadā ietilpstošas pilsētas robežās, kā arī no šīs pilsētas uz tuvākajām apkārtējām teritorijām;”.

Atbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

7) pilsētas nozīmes maršruts — maršruts, kas paredzēts, lai pārvietotos pilsētas administratīvajās vai novadā ietilpstošas pilsētas robežās, kā arī no šīs pilsētas uz tuvākajām apkārtējām teritorijām;

8) reģionālais starppilsētu nozīmes maršruts – maršruts, kas paredzēts, lai pamatā pārvietotos valsts teritorijā no vienas administratīvās teritorijas uz citu, šķērsojot rajona administratīvās teritorijas robežas, vai lai savstarpēji savienotu republikas pilsētas; 

 

 

Redakcionāli precizēts

8) reģionālais starppilsētu nozīmes maršruts — maršruts, kas paredzēts, lai pamatā pārvietotos valsts teritorijā no vienas administratīvās teritorijas uz citu administratīvo teritoriju, šķērsojot rajona administratīvās teritorijas robežas, vai lai savienotu republikas pilsētas; 

9) reģionālais vietējās nozīmes maršruts – maršruts, kas paredzēts, lai pārvietotos viena rajona administratīvajās robežās, kā arī no tā uz tuvākajām apkārtējām teritorijām;

 

 

Redakcionāli precizēts

9) reģionālais vietējās nozīmes maršruts — maršruts, kas paredzēts, lai pārvietotos viena rajona administratīvajās robežās, kā arī no šā rajona uz tuvākajām apkārtējām teritorijām;

10) sabiedriskā transporta pakalpojumi – pasažieru regulārie pārvadājumi, kurus sabiedrības interesēs organizē valsts vai pašvaldība vienotā maršrutu tīklā un kuru sniegšanai izmanto sabiedriskos transportlīdzekļus;

7

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt likumprojekta 1.panta  desmito punktu sekojošā redakcijā:

„10) Sabiedriskā transporta pakalpojumi- pasažieru regulārie pārvadājumi, kurus sabiedrības interesēs  organizē pasūtītājs apstiprinātā maršrutu tīklā un kuru sasniegšanai izmanto sabiedriskos transportlīdzekļus.“

Daļēji atbalstīts, iekļauts 

 priekšl.

nr.8

 

 

8

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.panta  10.punktu šādā redakcijā:

„10) sabiedriskā transporta pakalpojumi — regulārie pasažieru pārvadājumi, kurus iedzīvotāju interesēs  organizē pasūtītājs vienotā maršrutu tīklā un kuru sniegšanai izmanto sabiedriskos transportlīdzekļus;“.

 

Atbalstīts

10) sabiedriskā transporta pakalpojumi — regulārie pasažieru pārvadājumi, kurus iedzīvotāju interesēs  organizē pasūtītājs vienotā maršrutu tīklā un kuru sniegšanai izmanto sabiedriskos transportlīdzekļus;

11) sabiedriskā transporta pakalpojumi ārpus pamata maršrutiem – pārvadājumi noteiktā kārtībā apstiprinātā reģionālajā starppilsētu, reģionālajā vietējās vai pilsētas nozīmes maršrutā, kuri tiek sniegti uz komerciāliem principiem un kuros netiek nodrošināti pamata maršrutu tīklā garantētie pakalpojumi;

 

 

Redakcionāli precizēts

11) sabiedriskā transporta pakalpojumi ārpus pamata maršrutiem — pārvadājumi noteiktā kārtībā apstiprinātā reģionālajā starppilsētu, reģionālajā vietējās vai pilsētas nozīmes maršrutā, kuri tiek sniegti atbilstoši komerciāliem principiem un kuros netiek nodrošināti pamata maršrutu tīklā garantētie pakalpojumi;

12) sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana – tiesību piešķiršana vai pienākuma (saistību) uzlikšana pārvadātājam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

 

 

 

12) sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana — tiesību piešķiršana vai pienākuma (saistību) uzlikšana pārvadātājam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

13) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums – procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs izvēlas pārvadātājus un piešķir tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā;

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 1.panta trīspadsmito punktu šādā redakcijā:

„13) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums- procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs izvēlas pārvadātājus un pieškir tiesības vai uzliek pienākumu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutā vai maršrutu tīklā.“

 

Deputāts A.Kāposts

Nav skaidra 1. panta 13. punkta redakcija. Vai tas nozīmē, ka likumprojekts dod iespēju atsevišķos gadījumos organizēt konkursus uz atsevišķiem maršrutiem vai reisiem un vai šāda procedūra notiek vienlaicīgi izsludinātā konkursa ietvaros, vai arī šāda iespēja tiek piedāvāta pēc vispārējā konkursa izsludināšanas.

Ierosinu šo punktu izteikt sekojošā redakcijā: „13) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums- procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs izvēlas pārvadātājus un pieškir tiesības vai uzliek pienākumu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutā vai maršrutu tīklā.“

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Ierosinām izteikt likumprojekta 1.panta 13.punktu šādā redakcijā:
„13) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums- procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs izvēlās pārvadātājus un piešķir tiesības vai uzliek pienākumus (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršruta tīklā, maršrutā vai reisā

Daļēji atbalstīts, iekļauts 

 priekšl.

nr.12

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts 

 priekšl.

nr.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts 

 priekšl.

nr.12

 

 

 

12

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.panta  13. punktu šādā redakcijā:

„13) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums — procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs izvēlas pārvadātājus un piešķir tiesības vai uzliek pienākumus (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā.”

Atbalstīts

 

 

13) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums — procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs izvēlas pārvadātājus un piešķir tiesības vai uzliek pienākumus (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā;

14) sabiedriskie transportlīdzekļi – sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītie transportlīdzekļi (autobuss, tramvajs, trolejbuss, vilciens), kuri paredzēti, pielāgoti un aprīkoti noteikta pasažieru skaita pārvadāšanai un kurus pasažieri var izmantot saskaņā ar pasažieru pārvadāšanas noteikumiem.

 

 

 

14) sabiedriskie transportlīdzekļi — sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītie transportlīdzekļi (autobuss, tramvajs, trolejbuss, vilciens), kuri paredzēti, pielāgoti un aprīkoti noteikta pasažieru skaita pārvadāšanai un kurus pasažieri var izmantot saskaņā ar pasažieru pārvadāšanas noteikumiem.

 

13

Deputāts A.Kāposts

Likumprojekta 1. pantā jādod definīcija terminiem „ pārvadātāju zaudējumi“ un „pārvadātāju izdevumi“.

Neatbalstīts

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem drošus un pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus.

14

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

„Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības interesēm atbilstošus, drošus, regulārus un pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus.“

Neatbalstīts

 

 

 

15

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.pantu  šādā redakcijā:

2.pants. Likuma mērķis

”Likuma mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus.”

Atbalstīts

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus.

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka institūciju kompetenci sabiedriskā transporta jomā, sabiedriskā transporta darbības un organizēšanas nosacījumus, paredz sabiedriskā transporta nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma avotus un finansēšanas principus.

 

 

 

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka institūciju kompetenci sabiedriskā transporta jomā, sabiedriskā transporta darbības un organizēšanas nosacījumus, paredz sabiedriskā transporta nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma avotus un finansēšanas principus.

(2) Likums attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kurus sniedz Latvijas Republikas teritorijā.

 

 

Redakcionāli precizēts

(2) Likums attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem Latvijas teritorijā.

(3) Jautājumus, kas attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem un ko neregulē šis likums, regulē citi likumi.

16

Juridiskais birojs

Aizstāt 3.panta trešajā daļā vārdus “citi likumi” ar vārdiem “citi normatīvie akti”;

Atbalstīts

Redakcionāli precizēts

(3) Jautājumus, kuri attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem un kurus neregulē šis likums, regulē citi normatīvie akti.

II nodaļa

Valsts institūciju, pašvaldību un Autotransporta direkcijas kompetence sabiedriskā transporta nozarē

4.pants. Valsts institūcijas un pašvaldības

(1) Valsts pārvaldi sabiedriskā transporta nozarē atbilstoši savai kompetencei īsteno Satiksmes ministrija un pašvaldības.

17

Juridiskais birojs

Izteikt 4.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“4.pants. Valsts institūciju un pašvaldību kompetence sabiedriskā transporta nozarē”.

 

 

 

Atbalstīts

 

II nodaļa

Valsts institūciju, pašvaldību un Autotransporta direkcijas kompetence sabiedriskā transporta nozarē

4.pants. Valsts institūciju un pašvaldību kompetence sabiedriskā transporta nozarē

(1) Valsts pārvaldi sabiedriskā transporta nozarē atbilstoši savai kompetencei īsteno Satiksmes ministrija un pašvaldības.

(2) Satiksmes ministrija un tās institūcijas atbilstoši savai kompetencei īsteno likumu un citu normatīvo aktu ievērošanas valsts uzraudzību sabiedriskā transporta nozarē, maršrutu tīkla pārzināšanu un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Satiksmes ministrija, pašvaldības, to institūcijas atbilstoši savai kompetencei īsteno likumu un citu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību sabiedriskā transporta nozarē, maršruta tīkla pārzināšanu un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu maršrutu tīklā

 

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Satiksmes ministrija, tās institūcijas un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei īsteno likumu un citu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību sabiedriskā transporta nozarē, maršrutu tīkla pārzināšanu un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu maršrutu tīklā

Daļēji

 atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā nr.19

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Satiksmes ministrija, tās institūcijas un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei uzrauga likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu sabiedriskā transporta nozarē, pārzina maršrutu tīklu un organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā.

(3) Pašvaldības atbilstoši savai kompetencei organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos vietējās un pilsētas nozīmes maršrutos.

20

Atbildīgā komisija

Izslēgt 4.panta trešo daļu. 

 

Atbalstīts

 

 

5.pants. Autotransporta direkcija, republikas pilsētas un rajona pašvaldība

(1) Autotransporta direkcijas kompetencē ir:

21

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“5.pants. Autotransporta direkcijas, republikas pilsētu un rajona pašvaldību kompetence sabiedriskā transporta nozarē.”

Atbalstīts

 

 

 

5.pants. Autotransporta direkcijas, republikas pilsētu un rajonu pašvaldību kompetence sabiedriskā transporta nozarē

(1) Autotransporta direkcijas kompetencē ir:

1) pārzināt maršrutu tīkla reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutus;

22

 

 

 

 

 

 

23

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Ierosinām izteikt 5.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
„1) valsts vārdā pārzināt maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutus.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) valsts vārdā pārzināt maršrutu tīkla reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutus pēc reģionālo attīstības padomju viedokļa noskaidrošanas.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.23

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) valsts vārdā pārzināt maršrutu tīkla reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutus pēc reģionālo attīstības padomju viedokļa noskaidrošanas;

2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos;

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 5.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos  starppilsētu  nozīmes maršrutos  pēc saskaņošanas ar reģionālajām attīstības padomēm.“

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Ierosinām izteikt 5.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) valsts vārdā organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu  nozīmes maršrutos.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) valsts vārdā organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu  nozīmes maršrutos;

3) nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta, pašval­dības budžeta un pašvaldības speciālā budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu, sadali un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

26

 

Deputāts A.Kāposts

Ir iebildums pret 5.panta pirmās  daļas 3. punkta redakciju, jo Autotransporta direkcijas kompetencē nav pārraudzīt pašvaldību budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda likumprojekta norma ir pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās daļas punktu, kas nosaka, ka publiska persona nevar deleģēt – finansu resursu sadali programmu un apakšprogrammu līmenī, finansu resursu kontroli, bez tam šāda norma ir pretrunā ar likumu “ Par pašvaldībām“.

 

Ierosinu šo punktu  izteikt sekojošā redakcijā: “3) nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un sadali un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.“

 

Attiecībā pret 5. pantu kopumā nepieciešams izvērtēt, vai Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem atbilst Sabiedriskā transporta likumprojektā iestrādātā uzdevumu deleģēšana Valsts SIA „Autotransporta direkcija” – veikt iepirkumus valsts, kā pasūtītāja, vārdā un veikt valsts un pašvaldību finanšu resursu sadali un kontroli

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.27

 

 

27

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 5.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā

“3) nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un sadali un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.“

Atbalstīts

3) nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu, sadali un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) organizēt ar sabiedrisko transportu saistītos pakalpojumus:

a) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveidot un uzturēt vienotu sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmu;

b) sadarboties ar līniju būvju īpašniekiem un infrastruktūras pārvaldī­tājiem;

28

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Ierosinām izteikt 5.panta pirmās daļas ceturtā punkta ievaddaļu redakcijā:

„4) valsts vārdā organizēt ar sabiedrisko transportu saistītos pakalpojumus:”.

Atbalstīts

4) valsts vārdā organizēt ar sabiedrisko transportu saistītos pakalpojumus:

a) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveidot un uzturēt vienotu sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmu,

b) sadarboties ar līniju būvju īpašniekiem un infrastruktūras pārvaldītājiem;

5) sniegt priekšlikumus republikas pilsētas vai rajona pašvaldībām vai rajona pašvaldībai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgi maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes vai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;

29

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta pirmās daļas 5.punktā aiz vārdiem “sniegt republikas pilsētas vai rajona pašvaldībām” vārdus “vai rajona pašvaldībai”;

 

Iesakām izvērtēt, vai Autotransporta direkcijai atbilstoši 5.panta pirmās daļas 5.punktam ir jāsniedz republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām priekšlikumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, ņemot vērā, ka saskaņā ar pirmās daļas 2.punktu tā ir pašas Autotransporta direkcijas kompetence;

Atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.30

 

 

30

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

„5) sniegt priekšlikumus republikas pilsētu vai rajonu pašvaldībām par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgi maršrutu tīkla pilsētas nozīmes vai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;”

Atbalstīts

5) sniegt priekšlikumus republikas pilsētu vai rajonu pašvaldībām par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgi maršrutu tīkla pilsētas nozīmes vai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;

6) saskaņot rajona pašvaldības lēmuma projektu par maršrutu vai maršrutu tīklu vai iesniegt pamatotus iebildumus pret šāda maršruta izveidošanu;

31

 

 

 

 

 

 

 

32

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

Izteikt 5.panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

„6) saskaņot pašvaldību lēmumu projektus par maršrutu vai maršrutu tīklu vai iesniegt pamatotus iebildumus pret šāda maršruta izveidošanu;”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

            „ 6) saskaņot rajona pašvaldības lēmuma projektu par maršrutu vai maršrutu tīklu vai iesniegt pamatotus iebildumus pret šāda maršruta vai maršrutu tīkla izveidošanu;”

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) saskaņot rajona pašvaldības lēmuma projektu par maršrutu vai maršrutu tīklu vai iesniegt pamatotus iebildumus pret šāda maršruta vai maršrutu tīkla izveidošanu;

 

7) saskaņot rajona pašvaldības sagatavoto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu.

33

Deputāts A.Kāposts

Iebilstu pret 5.panta pirmās daļas 7. punkta redakciju, kura ir precizējama, jo pašvaldību lēmumu projekta saskaņošana ar Autotransporta direkciju nav nepieciešama, ja tiek apstiprināti pamata maršruti.

Neatbalstīts

7) saskaņot rajona pašvaldības sagatavoto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu.

(2) Republikas pilsētas pašvaldības kompetencē ir:

 

 

 

(2) Republikas pilsētas pašvaldības kompetencē ir:

1) pārzināt maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutus republikas pilsētās;

 

 

Redakcionāli precizēts

1) pārzināt maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutus savā administratīvajā teritorijā;

2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla repub­likas pilsētas nozīmes maršrutos;

 

 

Redakcionāli precizēts

2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos;

3) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai vai rajona pašvaldībai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgi maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes vai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;

 

 

 

3) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai vai rajona pašvaldībai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgi maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes vai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;

4) racionāli apsaimniekot no valsts budžeta, pašvaldības budžeta un pašvaldības speciālā budžeta sabiedriskajam transportam iedalītos finanšu līdzekļus;

 

 

 

4) racionāli apsaimniekot no valsts budžeta, pašvaldības budžeta un pašvaldības speciālā budžeta sabiedriskajam transportam iedalītos finanšu līdzekļus;

5) nodrošināt savā administratīvajā teritorijā sabiedriskā transporta pietur­vietu izbūvi un infrastruktūras uzturēšanu.

 

 

 

5) nodrošināt savā administratīvajā teritorijā sabiedriskā transporta pietur­vietu izbūvi un infrastruktūras uzturēšanu.

(3) Rajona pašvaldības kompetencē ir:

 

 

 

(3) Rajona pašvaldības kompetencē ir:

1) pārzināt maršrutu tīkla reģionālos vietējās nozīmes maršrutus un pilsētas nozīmes maršrutus rajona pilsētās;

34

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

5.panta trešās daļas pirmo punktu izteikt šādā redakcijā:

1) pārzināt un organizēt maršrutu tīkla reģionālos, rajona, pilsētas un piepilsētas maršrutus;

Neatbalstīts

1) pārzināt maršrutu tīkla reģionālos vietējās nozīmes maršrutus un pilsētas nozīmes maršrutus rajona pilsētās;

2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes un rajona pilsētas nozīmes maršrutos;

35

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

 Izslēgt 5.panta trešās daļas otro punktu.

Neatbalstīts

 

2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes un rajona pilsētas nozīmes maršrutos;

3) iesniegt Autotransporta direkcijā lēmuma projektu par reģionālā vietējās nozīmes maršruta (maršrutu tīkla) izveidi;

36

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

            „3) iesniegt Autotransporta direkcijai lēmuma projektu par reģionālā vietējās nozīmes maršruta (maršrutu tīkla) izveidi un pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu;”

 

Atbalstīts

3) iesniegt Autotransporta direkcijai lēmuma projektu par reģionālā vietējās nozīmes maršruta (maršrutu tīkla) izveidi un pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu;

4) ja Autotransporta direkcija nesaskaņo iesniegto lēmuma projektu, lemt par tā tālāku neskatīšanu, grozījumiem vai saskaņošanas atteikuma apstrīdēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

37

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

„4) ja Autotransporta direkcija nesaskaņo iesniegto lēmuma projektu vai pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu, lemt par tā tālāku neskatīšanu, grozīšanu vai saskaņošanas atteikuma apstrīdēšanu Satiksmes ministrijā;”

Atbalstīts

4) ja Autotransporta direkcija nesaskaņo iesniegto lēmuma projektu vai pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu, lemt par tā tālāku neskatīšanu, grozīšanu vai saskaņošanas atteikuma apstrīdēšanu Satiksmes ministrijā;

5) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai un republikas pilsētas pašvaldībai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgi maršrutu tīkla reģionālo starppilsētu vai republikas pilsētas nozīmes maršrutos;

 

 

Redakcionāli precizēts

5) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai un republikas pilsētas pašvaldībai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgi maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu vai pilsētas nozīmes maršrutos;

6) racionāli apsaimniekot no valsts budžeta, pašvaldības budžeta un pašvaldības speciālā budžeta iedalītos finanšu līdzekļus sabiedriskajam transportam.

 

 

 

6) racionāli apsaimniekot no valsts budžeta, pašvaldības budžeta un pašvaldības speciālā budžeta sabiedriskajam transportam iedalītos finanšu līdzekļus.

6.pants. Maršrutu tīkla robežas

(1) Ja maršrutu tīkla republikas pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām, republikas pilsētas pašvaldība un rajona pašvaldība pēc saskaņošanas ar Autotransporta direkciju slēdz vienošanos par republikas pilsētas un reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām.

38

Juridiskais birojs

           Izteikt 6. pantu kā III nodaļas jaunu 9.pantu, attiecīgi  mainot līdzšinējo pantu numerāciju;

Atbalstīts

 

(2) Slēdzot šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos, tajā ietver:

 

 

 

 

1) noteikumus par vienošanās darbības termiņu;

 

 

 

 

2) noteikumus par republikas pilsētas un rajona pašvaldībai piekrītošā maršruta jeb attiecīgā maršrutu tīkla pārzināšanu;

 

 

 

 

3) noteikumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgajā maršrutu tīklā (maršrutā);

 

 

 

 

4) noteikumus par pašvaldību budžeta un pašvaldību speciālā budžeta iedalīto finanšu līdzekļu apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumiem attiecīgajā maršrutu tīklā (maršrutā) un pārskatu par finansējuma izlietošanu iesniegšanas kārtību;

 

 

 

 

5) noteikumus par vienošanās grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

 

 

 

 

6) noteikumus par vienošanās izpildes kontroli;

 

 

 

 

7) noteikumus par atbildību par vienošanās neizpildi;

 

 

 

 

8) citus noteikumus, kas izriet no maršrutu tīkla (maršruta) pārzināšanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas maršrutu tīklā (maršrutā) un pušu savstarpējām saistībām.

 

 

 

 

(3) Republikas pilsētas vai rajona pašvaldība 15 dienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanas vienu vienošanās eksemplāru iesniedz Autotransporta direkcijā.

39

Juridiskais birojs

 6.pantā:

            aizstāt trešajā daļā vārdu “vai” ar vārdu “un”;

Atbalstīts

 

(4) Republikas pilsētas un rajona pašvaldība katru gadu pārskata vienošanās noteikumu atbilstību valsts politikai sabiedriskā transporta jomā un, ja nepieciešams, veic atbilstošas izmaiņas vienošanās nosacījumos.

 

 

 

 

(5) Ja maršrutu tīkla reģionālais vietējās nozīmes maršruts iziet ārpus rajona administratīvajām robežām, maršrutu tīkla reģionālā vietējā maršruta robežas nosaka Autotransporta direkcija, saskaņojot ar attiecīgajām pašvaldībām.

 

 

 

 

(6) Ja Rīgas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām vairāk nekā par 15 km, Rīgas pilsētas pašvaldība un Rīgas rajona pašvaldība pēc saskaņošanas ar Autotransporta direkciju slēdz vienošanos par Rīgas pilsētas un Rīgas reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām.

40

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

42

 

Deputāts Dz.Zaķis

Izslēgt 6.panta sesto daļu.

 

 

Deputāts A.Kāposts

Ierosinu izslēgt 6.panta sesto daļu, jo nav pamatojuma, kāpēc Rīgas pilsētas maršruts ārpus Rīgas administratīvajām robežām vairāk nekā 15 km ir pilsētas maršruts.

 

 

Juridiskais birojs

             izteikt panta sesto daļu kā jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Rīgas pilsētas pašvaldība un Rīgas rajona pašvaldība šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos slēdz, ja Rīgas pilsētas maršrutu tīkla vietējās nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām vairāk nekā par 15 kilometriem.”;

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

III nodaļa

Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana

7.pants. Maršrutu tīkls

Sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē maršrutu tīklā. Maršrutu tīkla izstrādāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

43

Juridiskais birojs

Izslēgt 7.pantu un izteikt tā tekstu kā jaunu 8.panta pirmo daļu;

 

 

Atbalstīts

III nodaļa

Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana

 

8.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principi

(1) Lai iedzīvotājus nodrošinātu ar drošiem un pieejamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem, pasūtītājs piešķir tiesības vai uzliek pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus gan pamata maršrutos, gan ārpus pamata maršrutiem.

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā

“Lai nodrošinātu sabiedrības interesēm atbilstošus, drošus, regulārus un pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus pasūtītājs piešķir tiesības vai uzliek pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus gan pamata maršrutos, gan ārpus pamata maršrutiem.“

 

Juridiskais birojs

8.pantā:

            izteikt līdzšinējo panta pirmo daļu, kā otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lai iedzīvotājus nodrošinātu ar drošiem un pieejamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem, pasūtītājs organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus gan pamata maršrutos, gan ārpus pamata maršrutiem.”;

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

 

6.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principi

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē maršrutu tīklā. Maršrutu tīkla izstrādāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Lai iedzīvotājiem garantētu drošus un pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus, pasūtītājs organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus gan pamata maršrutos, gan ārpus pamata maršrutiem.

(2) Lai īstenotu savas funkcijas iedzīvotāju nodrošināšanā ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem, pasūtītājs var uzlikt savai kapitālsabiedrībai, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder pasūtītājam, pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

46

Juridiskais birojs

izslēgt līdzšinējo panta otro un trešo daļu (sk. priekšlikumu nr.62 par līdzšinējā 9.panta izteikšanu jaunā redakcijā).

 

Atbalstīts

 

(3) Pašvaldība Eiropas Padomes 1969.gada 26.jūnija regulas (EEK) Nr.1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar to pienākumiem, kas izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (turpmāk – Regula Nr.1191/69), izpratnē pienākumu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu var uzlikt, pieņemot attiecīgās pašvaldības saistošos noteikumus. Pašvaldība, uzliekot pienākumu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu, uzlikto pienākumu apraksta ne mazāk kā Regulas Nr.1191/69 14.pantā minētajā līgumā.

47

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakci jā:

„(3) Pašvaldība Eiropas Padomes 1969. gada 26. jūnija regulas (EEK) Nr.1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar to pienākumiem, kas izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (turpmāk Regula Nr.1191/69) , izpratnē pienākumu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu var uzlikt ar administratīvo aktu, līgumu vai pieņemot attiecīgās pašvaldības saistošos noteikumus. Pašvaldība, uzliekot pienākumu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu, uzlikto pienākumu apraksta ne mazāk kā Regulas Nr. 1191/69 14. pantā minētajā.”

Neatbalstīts

 

(4) Sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē, pamatojoties uz:

 

 

 

(3) Sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē, pamatojoties uz:

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījumu, ievērojot nepiecie­šamo pārvadājumu intensitāti un regularitāti maršrutu tīklā, pakalpojumu apjomu un kvalitāti, pārvadājumu ekonomisko nodrošinājumu un paredzot pasažieru pārvadājumu organizēšanas veidu;

 

 

 

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījumu, ievērojot nepieciešamo pārvadājumu intensitāti un regularitāti maršrutu tīklā, pakalpojumu apjomu un kvalitāti, pārvadājumu ekonomisko nodrošinājumu un paredzot pasažieru pārvadājumu organizēšanas veidu;

2) sabiedrisko transportlīdzekļu pielietojuma prioritāti, ko nosaka pēc šādiem kritērijiem:

a) ekonomiskie rādītāji (piemēram, izdevumi, efektivitāte);

b) pasažieru plūsma.

 

 

Redakcionāli precizēts

2) sabiedrisko transportlīdzekļu izmantošanas prioritāti, ko nosaka pēc šādiem kritērijiem:

a) ekonomiskie rādītāji (piemēram, izdevumi, efektivitāte),

b) pasažieru plūsma.

(5) Maršrutu tīklu veido, lai apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu pamata maršrutu tīklā izglītības iestāžu, darbavietu, valsts un pašvaldību iestāžu apmeklēšanas iespējas to normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā.

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Ierosinām izteikt 8.panta piekto daļu šādā redakcijā

“5) Maršrutu tīklu veido, lai apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu pamata maršruta tīklā izglītības iestāžu,darbavietu, valsts un pašvaldību iestāžu , ārstniecības iestāžu apmeklēšanas iespējas darba laikā.“

 

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Izteikt likumprojekta 8.panta piekto daļu sekojošā redakcijā;

„(5)Maršrutu tīklu veido, lai apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu pamata maršrutu tīklā izglītības, kultūras, veselības un sociālās aprūpes iestāžu, darbavietu, valsts un pašvaldību iestāžu apmeklēšanas iespējas, kā arī lai sekmētu teritorijas ilgspējīgas attīstības iespējas.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta piekto daļu kā ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Maršrutu tīklu veido, lai apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu pamata maršrutu tīklā iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas to normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā.

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.50

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Maršrutu tīklu veido, lai apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu pamata maršrutu tīklā iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas to normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā.

(6) Pamata maršrutu tīklu izstrādā, nodrošinot:

 

 

 

(5) Pamata maršrutu tīklu izstrādā, nodrošinot:

1) pilsētas nozīmes pārvadājumos:

a) pilsētas centra saistību ar pilsētas rajoniem;

b) pilsētas rajonu savstarpējo saistību;

c) pilsētas centra vai pilsētas rajonu saistību ar tuvākajām apkārtējām teritorijām;

51

Deputāts A.Kāposts

8. panta 6 daļas c punktā definēt terminu „tuvākās apkārtējās teritorijas“

 

 

 

Neatbalstīts

1) pilsētas nozīmes pārvadājumos:

a) pilsētas centra saistību ar pilsētas rajoniem,

b) pilsētas rajonu savstarpējo saistību,

c) pilsētas centra vai pilsētas rajonu saistību ar tuvākajām apkārtējām teritorijām;

2) reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos:

a) pagasta centra saistību ar attiecīgā rajona centru;

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Izteikt likumprojekta 8.panta 6. daļas 2. punktu sekojošā redakcijā –

b) novada centra (kurš nav rajona centrs) saistību ar attiecīgā rajona centru;

c) rajona pilsētas centra saistību ar attiecīgā rajona centru.                

d) pagasta centra saistību ar attiecīgā novada centru;

e) blakus esošo pagastu centru savstarpējo saistību;

f) blakus esošo novadu centru savstarpējo saistību;

g) plānojot maršruta tīklu ņemt vērā pārējās teritorijas iedzīvotāju nepieciešamību saņemt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 8.panta sestās daļas 2.punktu ar a) apakšpunktu šādā redakcijā:

„a) pagasta centra, novada centra un rajonu pilsētas saistību ar attiecīgā rajona centru;”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos:

a) pagasta centra, novada centra un rajona pilsētas saistību ar attiecīgā rajona centru,

b) blakus esošo pagastu centru savstarpējo saistību;

54

 

 

 

 

 

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Papildināt 8.panta sestās daļas 2.punktu ar c) apakšpunktu šādā redakcijā:

„c) pietiekamu autobusu kustības intensitāti attiecīgajā administrtīvajā teritorijā.“

 

 

Neatbalstīts

 

 

b) blakus esošo pagastu centru savstarpējo saistību;

3) reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos:

a) blakus esošo rajonu centru savstarpējo saistību;

b) rajonu centru saistību ar reģionu centriem, ja attiecīgā reģiona centrā atrodas nozīmīgi valsts un sociālo iestāžu kompleksi;

c) rajonu centru saistību ar galvaspilsētu;

d) rajona pil sētas saistību ar galvaspilsētu;

e) tuvāko republikas pilsētu saistību ar valsts nozīmes reģionu centriem.

55

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta 6. daļas 3. punktu šādā redakcijā:

„3) reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos:

a) blakus esošo rajonu centru savstarpējo saistību,

b) rajonu centru saistību ar reģionu centriem, ja attiecīgā reģiona centrā atrodas nozīmīgas valsts, ārstniecības un sociālās iestādes,

c) rajonu centru un republikas pilsētu saistību ar galvaspilsētu,

d) rajona pilsētas saistību ar galvaspilsētu,

e) tuvāko republikas pilsētu saistību ar valsts nozīmes reģionu centriem.

Atbalstīts

3) reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos:

a) blakus esošo rajonu centru savstarpējo saistību,

b) rajonu centru saistību ar reģionu centriem, ja attiecīgā reģiona centrā atrodas nozīmīgas valsts, ārstniecības un sociālās iestādes,

c) rajonu centru un republikas pilsētu saistību ar galvaspilsētu,

d) rajona pilsētas saistību ar galvaspilsētu,

e) tuvāko republikas pilsētu saistību ar valsts nozīmes reģionu centriem.

(7) Plānojot reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutus ar lielu pasažieru plūsmu, vispirms tiek izveidoti maršruti pa sliežu ceļiem.

 

 

 

(6) Plānojot reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutus ar lielu pasažieru plūsmu, vispirms tiek izveidoti maršruti pa sliežu ceļiem.

(8) Sabiedriskā transporta pakalpojumus pārvadājumos ārpus pilsētas organizē, ievērojot šādu maršrutu tīkla izstrādāšanas secīgumu:

 

 

 

(7) Sabiedriskā transporta pakalpojumus pārvadājumos ārpus pilsētas organizē, ievērojot šādu maršrutu tīklu izstrādāšanas secīgumu:

1) reģionālais starppilsētu nozīmes maršrutu tīkls;

56

Deputāts A.Kāposts

Ierosinu 8. panta (8) daļas 1). punkta redakciju mainīt ar 2) punkta redakciju, jo uzskatām, ka primārais sabiedriskā transporta ir novadu iedzīvotāju nodrošināšana ar sabiedriskā transporta pieejamību vai arī izslēdzama šī panta 8. un 9. daļa

Neatbalstīts

1) reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīkls;

2) reģionālais vietējās nozīmes maršrutu tīkls.

 

 

 

2) reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkls.

 

57

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Papildināt likumprojekta 8.panta 8. daļu ar 3. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā  –

3) Šis nosacījuma ir spēkā, ja reģionālais vietējai maršruts pilnībā sakrīt ar daļu no reģionālās starppilsētu nozīmes maršruta.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.58

 

(9) Organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumus vienas administra­tīvās teritorijas robežās ārpus pilsētas, prioritāri ir maršrutu tīkla reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti.

58

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta devīto daļu kā astoto daļu šādā redakcijā:

„(8) Organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumus vienas administratīvās teritorijas robežās ārpus pilsētas, prioritāri ir maršrutu tīkla reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti, ja reģionālais vietējās nozīmes maršruts pilnībā (vai vairāk nekā 70 procenti no tā kopgaruma) sakrīt ar daļu no reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta

Atbalstīts

(8) Organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumus vienas administratīvās teritorijas robežās ārpus pilsētas, prioritāri ir maršrutu tīkla reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti, ja reģionālais vietējās nozīmes maršruts pilnībā (vai vairāk nekā 70 procenti no tā kopgaruma) sakrīt ar daļu no reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta.

(10) Kārtību, kādā nosaka pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpo­jumiem, un nepieciešamo maršrutu tīkla apjomu, kā arī kārtību, kādā organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, nosaka Ministru kabinets.

59

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 < /p>

 

 

62

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

8.panta desmitajā daļa izslēgt teikuma daļu: “un nepieciešamo maršruta tīkla apjomu”.

 

 

 

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 8. panta desmito daļu sekojošā redakcijā:

„(10) Kārtību, kādā nosaka pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un maršrutu tīkla izstrādes kārtību, kādā organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršruta tīklā, nosaka Ministru kabinets.“

 

 

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Izteikt likumprojekta 8.panta desmito daļu sekojošā redakcijā -

„(10) Kārtību, kādā organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, nosaka Ministru kabinets.’

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta desmito daļu kā devīto daļu šādā redakcijā:

„(9) Kārtību, kādā nosaka pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nepieciešamo maršrutu tīkla apjomu, kā arī kārtību, kādā organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, nosaka Ministru kabinets.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.62

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.62

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.62

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Kārtību, kādā nosaka pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nepieciešamo maršrutu tīkla apjomu, kā arī kārtību, kādā organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

7.pants. Maršrutu tīkla robežas

(1) Ja maršrutu tīkla republikas pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām, republikas pilsētas pašvaldība un rajona pašvaldība pēc saskaņošanas ar Autotransporta direkciju slēdz vienošanos par republikas pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām.

 

 

 

 

(2) Rīgas pilsētas pašvaldība un Rīgas rajona pašvaldība šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos slēdz, ja Rīgas pilsētas maršrutu tīkla vietējās nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām vairāk nekā par 15 kilometriem.

 

 

 

 

(3) Slēdzot šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos, tajā ietver:

 

 

 

 

1) noteikumus par vienošanās termiņu;

 

 

 

 

2) noteikumus par republikas pilsētas un rajona pašvaldībai piekrītošā maršruta jeb attiecīgā maršrutu tīkla pārzināšanu;

 

 

 

 

3) noteikumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgajā maršrutu tīklā (maršrutā);

 

 

 

Redakcionāli precizēts

4) noteikumus par pašvaldību budžeta un pašvaldību speciālā budžeta iedalīto finanšu līdzekļu apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumiem attiecīgajā maršrutu tīklā (maršrutā) un kārtību, kādā iesniedzami pārskati par finansējuma izlietošanu;

 

 

 

 

5) noteikumus par vienošanās grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

 

 

 

 

6) noteikumus par vienošanās izpildes kontroli;

 

 

 

 

7) noteikumus par atbildību par vienošanās neizpildi;

 

 

 

 

8) citus noteikumus, kas izriet no maršrutu tīkla (maršruta) pārzināšanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas maršrutu tīklā (maršrutā) un pušu savstarpējām saistībām.

 

 

 

 

(4) Republikas pilsētas un rajona pašvaldība 15 dienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanas vienu vienošanās eksemplāru iesniedz Autotransporta direkcijai.

 

 

 

Redakcionāli precizēts

(5) Republikas pilsētas un rajona pašvaldība katru gadu pārskata vienošanās noteikumu atbilstību valsts politikai sabiedriskā transporta jomā un, ja nepieciešams, izdara attiecīgus grozījumus vienošanās nosacījumos.

 

 

 

 

(6) Ja maršrutu tīkla reģionālais vietējās nozīmes maršruts iziet ārpus rajona administratīvajām robežām, maršrutu tīkla reģionālā vietējās nozīmes maršruta robežas nosaka Autotransporta direkcija, saskaņojot ar attiecīgajām pašvaldībām.

9.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība

Sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē, veicot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu:

63

Juridiskais birojs

Izteikt līdzšinējā 9.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek organizēti piešķirot tiesības vai atbilstoši šā panta trešajai daļai uzliekot pienākumus (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.64

 

 

 

(2) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus piešķir organizējot sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījumu:

 

 

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai maršrutu tīklā pamata maršrutos;

 

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai maršrutu tīklā pamata maršrutos;

 

 

2) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai maršrutu tīklā ārpus pamata maršrutiem.

 

2) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai maršrutu tīklā ārpus pamata maršrutiem.

 

 

 

 

(3) Lai īstenotu savas funkcijas iedzīvotāju īstenošanā ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem, pašvaldība var uzlikt savai kapitālsabiedrībai, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder attiecīgajai pašvaldībai, pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Eiropas Padomes 1969.gada 26.jūnija regulas (EEK) Nr.1191/69  par dalībvalstu darbību sakarā ar to pienākumiem, kas izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdeņiem (turpmāk – Regula Nr.1191/69) izpratnē. Pašvaldība šādu pienākumu uzliek, pieņemot  saistošos noteikumus.

 

 

 

 

(4) Pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus var uzlikt tikai pamata maršrutos.

 

 

 

 

(5) Uzliekot pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus, tiek slēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu līgums, kurā tiek norādītas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētās ziņas. Uzliktā pienākuma (saistību) termiņš nevar pārsniegt šā likuma 10.panta piektajā daļā minētos termiņus.”;

 

 

 

64

Atbildīgā komisija

Izteikt 9. pantu kā 8. pantu  šādā redakcijā:

„8.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek organizēti, piešķirot tiesības vai saskaņā ar šā panta trešo daļu uzliekot pienākumus (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus.”

Atbalstīts

8.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek organizēti, piešķirot tiesības vai saskaņā ar šā panta trešo daļu uzliekot pienākumus (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

 

 

(2) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus piešķir saskaņā ar šā likuma 10.panta otro daļu, organizējot sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai:

 

(2) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus piešķir saskaņā ar šā likuma 10.panta otro daļu, organizējot sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai:

 

 

1) maršrutu tīkla pamata maršrutos;

 

1) maršrutu tīkla pamata maršrutos;

 

 

2) maršrutu tīklā ārpus pamata maršrutiem.

 

2) maršrutu tīklā ārpus pamata maršrutiem.

 

 

(3) Lai īstenotu savas funkcijas iedzīvotāju nodrošināšanā ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem, pasūtītājs var uzlikt savai kapitālsabiedrībai, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder attiecīgajam pasūtītājam, pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Eiropas Padomes 1969.gada 26.jūnija regulas (EEK) Nr.1191/69  par dalībvalstu darbību sakarā ar to pienākumiem, kas izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena, pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdeņiem (turpmāk — Regula Nr.1191/69) izpratnē. Pašvaldība šādu pienākumu uzliek, pieņemot saistošos noteikumus.

 

(3) Lai īstenotu savas funkcijas iedzīvotāju nodrošināšanā ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem, pasūtītājs var uzlikt savai kapitālsabiedrībai, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder attiecīgajam pasūtītājam, pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Eiropas Padomes 1969.gada 26.jūnija regulas (EEK) Nr.1191/69  par dalībvalstu darbību sakarā ar to pienākumiem, kas izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena, pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdeņiem (turpmāk — Regula Nr.1191/69) izpratnē. Pašvaldība šādu pienākumu uzliek, pieņemot saistošos noteikumus.

 

 

(4) Pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus var uzlikt tikai attiecībā uz pamata maršrutiem.

 

(4) Pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus var uzlikt tikai attiecībā uz pamata maršrutiem.

 

 

 (5) Uzliekot pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus, tiek slēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu līgums, kurā norādāmas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētās ziņas. Uzliktā pienākuma (saistību) termiņš nedrīkst pārsniegt šā likuma 10.panta piektajā daļā minētos termiņus.

 

 (5) Uzliekot pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus, tiek slēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu līgums, kurā norādāmas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētās ziņas. Uzliktā pienākuma (saistību) termiņš nedrīkst pārsniegt šā likuma 10.panta piektajā daļā minētos termiņus.

 

 

(6) Gadījumos, kad atbilstoši šā panta otrajai daļai pārvadātājam ir piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pamata maršrutos vai ārpus pamata maršrutiem vai atbilstoši šā panta trešajai daļai pārvadātājam ir uzlikts pienākums (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pamata maršrutos, pasūtītājs var piešķirt pārvadātājam tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ārpus pamata maršrutiem, neievērojot šā likuma 10.panta otrajā daļā minēto pasūtījuma organizēšanas kārtību.

 

(6) Gadījumos, kad atbilstoši šā panta otrajai daļai pārvadātājam ir piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pamata maršrutos vai ārpus pamata maršrutiem vai atbilstoši šā panta trešajai daļai pārvadātājam ir uzlikts pienākums (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pamata maršrutos, pasūtītājs var piešķirt pārvadātājam tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ārpus pamata maršrutiem, neievērojot šā likuma 10.panta otrajā daļā minēto pasūtījuma organizēšanas kārtību.

 

 

(7) Gadījumus, kad pasūtītājs atbilstoši šā panta sestajai daļai var piešķirt tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ārpus pamata maršrutiem, un šo tiesību piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(7) Gadījumus, kad pasūtītājs atbilstoši šā panta sestajai daļai var piešķirt tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ārpus pamata maršrutiem, un šo tiesību piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

10.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu var veikt maršrutu tīkla, atsevišķa maršruta vai reisa apkalpošanai.

65

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

10.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu var veikt maršrutu tīkla vai atsevišķa maršruta apkalpošanai.

Atbalstīts

Redakcionāli precizēts

9.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu var izdarīt maršrutu tīkla vai atsevišķa maršruta apkalpošanai.

(2) Pasūtījumu organizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai Koncesiju likumu.

66

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

Izslēgt 10. panta otro daļu.

 

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pasūtījumu organizē saskaņā ar šo likumu , Publisko iepirkumu likumu vai Koncesiju likumu.“

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Pasūtījumu organizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas nosaka koncesiju piešķiršanas kārtību, ciktāl šis likums nenosaka citādi.”

Neatbalstīts

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.68

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Pasūtījumu organizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas nosaka koncesiju piešķiršanas kārtību, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

(3) Viens pārvadātājs reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā var apkalpot ne vairāk kā 50 % no reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla. Ja pastāv draudi par dominējoša stāvokļa izveidi pasažieru pārvadājumu tirgū, Autotransporta direkcija ir tiesīga pieprasīt līdz 50 % (no līguma vērtības) no attiecīgā pārvadātāja iegūtā reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla apkalpošanas nodot apakšuzņēmējiem.

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

71

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Ierosinām izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Viens pārvadātājs reģionālās nozīmes maršrutu tīklā var apkalpot ne vairāk kā 40 % no reģionālās nozīmes maršrutu tīkla. Ja pastāv draudi par dominējoša stāvokļa izveidi pasažieru pārvadājumu tirgū, Autotransporta direkcija ir tiesīga pieprasīt līdz 50 % (no līguma vērtības) no attiecīgā pārvadātāja iegūtā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apkalpošanas nodot apakšuzņēmējiem.”

 

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

10. panta trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

(3) Ja pārvadātājs ir noslēdzis pakalpojumu līgumu saskaņā ar tiesību piešķiršanas vai pienākuma uzlikšanas (saistību) procedūru, sabiedriskā transporta pakalpojumi ne mazāk kā 50% apmērā no maršrutu skaita ir jāveic līguma slēdzējam.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Viens pārvadātājs reģionālo maršrutu tīklā var apkalpot ne vairāk kā 40 procentus no reģionālo maršrutu tīkla. Ja pārvadātājs ir noslēdzis pakalpojumu līgumu saskaņā ar tiesību piešķiršanas vai pienākuma (saistību) uzlikšanas procedūru, sabiedriskā transporta pakalpojumi ne mazāk kā 50 procentos no maršrutu skaita ir jāsniedz līguma slēdzējam..”

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.71

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.71

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Viens pārvadātājs reģionālo maršrutu tīklā var apkalpot ne vairāk kā 40 procentus no reģionālo maršrutu tīkla. Ja pārvadātājs ir noslēdzis pakalpojumu līgumu saskaņā ar tiesību piešķiršanas vai pienākuma (saistību) uzlikšanas procedūru, sabiedriskā transporta pakalpojumi ne mazāk kā 50 procentos no maršrutu skaita ir jāsniedz līguma slēdzējam.

(4) Pārvadātāji var iesniegt kopīgu piedāvājumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildei.

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Deputāts A.Kāposts

Uzskatu,   ka likumprojekta 10.panta (4) daļas pašreizējā redakcija ir      pretrunā ar Eiropas Kopienas līguma 81.panta 1.punktu, kurā noteikts aizliegums slēgt vienošanos komersantu starpā, pieņemt komersantu apvienību lēmumu un saskaņotu darbību.  Ierosinām konkursa kārtībā piešķirt līgumus tikai uz no jauna izveidojamiem maršrutiem un reisiem. Nav skaidrs pamatojums, kādēļ likumprojektā netiek pielietots Regulas 1.pantā 1.punktā dotā iespēja izslēgt no šīs Regulēšanas visus uzņēmumus, kas nodarbojas tikai un vienīgi ar iekšzemes pārvadājumiem.

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Ierosinām izteikt 10.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Pārvadātāji 10. panta otrajā daļā minētajā gadījumā var iesniegt kopīgu piedāvājumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 10. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Organizējot pasūtījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas nosaka koncesiju piešķiršanas kārtību, pārvadātāji var iesniegt kopīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu piedāvājumu..”

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.74

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Organizējot pasūtījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas nosaka koncesiju piešķiršanas kārtību, pārvadātāji var iesniegt kopīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu piedāvājumu.

(5) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības maršrutu tīklā vai maršrutā (reisā) piešķir un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēdz:

 

 

Redakcionāli precizēts

(5) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā piešķir un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēdz:

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa sliežu ceļiem – uz 15 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājiem jāiesaista pilnīgi jauni transportlīdzekļi, – uz laiku līdz 30 gadiem;

 

 

 

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa sliežu ceļiem — uz 15 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājiem jāiesaista pilnīgi jauni transportlīdzekļi, — uz laiku līdz 30 gadiem;

2) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem – uz 8 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājiem jāiesaista pilnīgi jauni transportlīdzekļi, – uz laiku līdz 12 ga­diem.

 

 

 

2) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem — uz 8 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājiem jāiesaista pilnīgi jauni transportlīdzekļi, — uz laiku līdz 12 gadiem.

(6) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā piešķir šajā likumā noteiktajā kārtībā komersantam, kas ir saņēmis pasažieru pārvadājumu veicēja un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja speciālās atļaujas (licences).

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

10.panta  sesto daļu izteikt šādā redakcijā:

(6) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības maršrutu tīklā vai maršrutā šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķir komersantam, kuram ir laba reputācija, tehniskais nodrošinājums un pieredze pakalpojumu veikšanā, kā arī nav nodokļu parādu, pie nosacījuma, ka viņam ir pasažieru pārvadājumu veicēja speciālā atļauja (licence).

 

 

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 10.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas tiesības maršrutu tīklā vai maršrutā piešķir šajā likumā noteiktajā kārtībā komersantam, kas ir saņēmis pasažieru pārvadājumu veicēja un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja speciālas atļaujas atļaujas (licences), kam ir laba reputācija,tehniskais nodrošinājums,nomaksāti nodokļi, darbaspēka resursi un pieredze pasažieru pārvadājumos.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

77

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Izteikt likumprojekta 10. panta sesto daļu šādā redakcijā:

„( 6 ) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā piešķir šajā likumā noteiktajā kārtībā komersantam, kas ir saņēmis pasažieru pārvadājumu veicēja speciālo atļauju (licenci) un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja licenci, ko izsniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem.”

Atbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

(6) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā piešķir šajā likumā noteiktajā kārtībā komersantam, kas ir saņēmis pasažieru pārvadājumu veicēja speciālo atļauju (licenci) un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja licenci, ko izsniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.

(7) Uzliekot saistības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu, uzlikto saistību termiņš nevar pārsniegt šā panta piektajā daļā minētos termiņus.

78

Juridiskais birojs

Izslēgt septīto daļu (sk. priekšlikumu nr.62 par 9.panta tekstu izteikšanu jaunā redakcijā);

Atbalstīts

 

 

79

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

Papildināt 10.pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

(8) Priekšrocības sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ir komersantam, kas sekmīgi darbojies, sniedzot transporta pakalpojumus attiecīgajā maršrutu tīklā vai maršrutā.

Neatbalstīts

 

 

80

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Papildināt 10.pantu astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pasūtītājs nodrošina iespēju maršrutu tīklā vai maršrutā apliecināt savu darbību komersantam,kas sekmīgi darbojas kā transporta uzņēmums attiecīgajā maršrutu teritorijā.“

Neatbalstīts

 

 

81

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Ierosinām papildināt 10.pantu ar jauno astoto daļu šādā redakcijā:

„(8) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ārpus pamata maršruta tīkla pēc 10.panta piektajā daļā minētā līguma noslēgšanas vai 10.panta septītajā daļā minēto saistību uzlikšanas var piešķirt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, neievērojot 10.panta otrajā daļā minēto procedūru.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr. 64

 

IV nodaļa

Pasažieru pārvadājumu finansēšana

11.pants. Pasažieru pārvadājumu finansēšanas apmērs

(1) Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā pamata maršrutos saistītos pārvadātāja zaudējumus un pārvadātāja izdevumus pārvadātājam kompensē pilnā apmērā:

 

 

Redakcionāli precizēts

IV nodaļa

Pasažieru pārvadājumu finansēšana

10.pants. Pasažieru pārvadājumu finansēšanas apmērs

(1) Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla pamata maršrutos saistītos pārvadātāja zaudējumus un izdevumus pārvadātājam kompensē pilnā apmērā:

1) Regulā Nr.1191/69 noteiktajā kārtībā un apmērā, ja pārvadātājam pienākums sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlikts saskaņā ar normatīvo aktu;

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt 11.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) Regulā Nr. 1191/69 noteiktajā kārtībā apmērā, ja pārvadātājam pienākums sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlikts saskaņā ar normatīvo aktu vai šajā likumā paredzētajā kārtībā pieškirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu.“

 

Juridiskais birojs

11.pantā:

Izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) Regulā Nr.1191/69 noteiktajā kārtībā un apmērā, ja pārvadātājam ir uzlikts pienākums (saistība) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu;”;

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Regulā Nr.1191/69 noteiktajā kārtībā un apmērā, ja pārvadātājam ir uzlikts pienākums (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā, ja pārvadātājam, kurš veic maršrutu tīkla, atsevišķa maršruta vai reisa apkalpošanu, piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu.

84

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izslēgt 11.panta  pirmās daļas 2.punktu.

Neatbalstīts

Redakcionāli precizēts

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā, ja pārvadātājam, kurš veic maršrutu tīkla vai atsevišķa maršruta apkalpošanu, piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā ārpus pamata maršrutiem sniedz, balstoties uz komerciāliem principiem, un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie zaudējumi un izdevumi ir pārvadātāja pašrisks, un tie netiek kompensēti, izņemot papildu izdevumus, kas pārvadātājam radušies, izpildot pasūtītāja noteiktās prasības, kas netika izvirzītas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūras laikā.

85

Deputāts A.Kāposts

Lūdzu izvērtēt 11.panta (2) daļas redakciju, kas būtībā paredz, ka sabiedriskā transporta pakalpojumiem ārpus pamata maršrutiem, valsts noteiktajām pasažieru kategorijām (invalīdiem, represētajiem, skolēniem un bērniem) atvieglojumi netiek paredzēti, savukārt

15.panta (2) daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus un braukšanas maksas atvieglojumu apmēru, nav skaidrs, kas apmaksās atvieglojumus noteiktajām pasažieru kategorijām ārpus pamata maršrutiem

Neatbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā ārpus pamata maršrutiem sniedz atbilstoši komerciāliem principiem, ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie zaudējumi un izdevumi ir pārvadātāja pašrisks, un tie netiek kompensēti, izņemot papildu izdevumus, kas pārvadātājam radušies, izpildot pasūtītāja prasības, kas netika izvirzītas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūras laikā.

(3) Šā likuma izpratnē zaudējumi ir arī maksa par pakalpojumu, ja pasūtītājs sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu organizējis saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

 

 

 

(3) Šā likuma izpratnē zaudējumi ir arī maksa par pakalpojumu, ja pasūtītājs sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu organizējis saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

(4) Ja pasūtītājs maršrutu tīkla, atsevišķa maršruta vai reisa apkalpošanai pārvadātāju izvēlas saskaņā ar Koncesiju likumu, pārvadātājam kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos pārvadātāja zaudējumus un pārvadātāja izdevumus.

86

Atbildīgā komisija

Aizstāt 11. panta ceturtajā daļā vārdus „Koncesiju likumu” ar vārdiem „likumu, kas nosaka koncesiju piešķiršanas kārtību”.

 

 

Atbalstīts

(4) Ja pasūtītājs maršrutu tīkla vai atsevišķa maršruta apkalpošanai pārvadātāju izvēlas saskaņā ar likumu, kas nosaka koncesiju piešķiršanas kārtību, pārvadātājam kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos pārvadātāja zaudējumus un izdevumus.

12.pants. Pārvadātāja zaudējumi

(1) Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus pārvadātājam kompensē:

 

 

 

11.pants. Pārvadātāja zaudējumi

(1) Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus pārvadātājam kompensē:

1) no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem – maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos;

87

 

 

 

 

 

 

88

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

12.panta pirmās daļas pirmo punktu izteikt šādā redakcijā:

1) no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem- maršrutu tīkla reģionālas nozīmes maršrutos;

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 12.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„ 1) pilnā apmērā no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem- par valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem pamata maršrutu tīklā”;

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr. 95

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) pilnā apmērā no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem
līdzekļiem — par valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem pamata maršrutu tīklā;

2) no valsts budžetā, pašvaldību budžetā un pašvaldību speciālajā budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem – maršrutu tīkla pilsētas un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kā arī maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, ja šo pasūtījumu veic pēc pašvaldības iniciatīvas.

89

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

12.panta pirmās daļas otro punktu izteikt šādā redakcijā:

2) no valsts budžetā, pašvaldību budžetā vai pašvaldību speciālajā budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem- maršrutu tīkla pilsētas un piepilsētas nozīmes maršrutos.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) pilnā apmērā no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem
līdzekļiem — reģionālo starppilsētu un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos”;

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr. 98

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) pilnā apmērā no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem
līdzekļiem — reģionālo starppilsētu un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos;

 

91

Atbildīgā komisija

Papildināt 12. panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3) daļēji no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem —pilsētas nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos”;

Atbalstīts

3) daļēji no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem —pilsētas nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos;

 

92

Atbildīgā komisija

Papildināt 12. panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā

„4) pilnā apmērā no pašvaldību budžetos šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem — pilsētas nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos, ja zaudējumi radušies sakarā ar pašvaldības noteikto tarifu ievērošanu”;

Atbalstīts

4) pilnā apmērā no pašvaldību budžetos šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem — pilsētas nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos, ja zaudējumi radušies sakarā ar pašvaldības noteikto tarifu ievērošanu;

 

93

Atbildīgā komisija

Papildināt 12. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

 „5) daļēji no pašvaldību budžetos šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem — pilsētas nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos.

Atbalstīts

5) daļēji no pašvaldību budžetos šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem — pilsētas nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos.

(2) Kārtību, kādā nosaka, aprēķina un pārvadātājam kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un kontrolē šo kompensācijas līdzekļu izmantošanas likumību, lietderību un pareizību, nosaka Ministru kabinets.

94

Atbildīgā komisija

Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) nosaka un aprēķina pārvadātāju zaudējumus, kā arī pārvadātājiem kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

Atbalstīts

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) nosaka un aprēķina pārvadātāju zaudējumus, kā arī pārvadātājiem kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

 

 

2) pašvaldībām no valsts budžeta nosaka un aprēķina finansējumu zaudējumu kompensēšanai pārvadātājiem, kā arī pašvaldībām no valsts budžeta piešķir finansējumu zaudējumu kompensēšanai pārvadājumos, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, un kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;”

 

2) pašvaldībām no valsts budžeta nosaka un aprēķina finansējumu zaudējumu kompensēšanai pārvadātājiem, kā arī pašvaldībām no valsts budžeta piešķir finansējumu zaudējumu kompensēšanai pārvadājumos, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, un kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību.

13.pants. Pārvadātāja izdevumi

(1) Ja sabiedriskā transporta pakalpojumiem valsts nosaka minimālās kvalitātes prasības, kuras, darbojoties komerciālos nolūkos, pārvadātājs neieviestu un kuru ieviešana pārvadātājam rada papildu izdevumus, pārvadātājam ir tiesības prasīt no valsts visu šo izdevumu kompensēšanu.

 

 

 

12.pants. Pārvadātāja izdevumi

(1) Ja sabiedriskā transporta pakalpojumiem valsts nosaka minimālās kvalitātes prasības, kuras pārvadātājs, darbojoties komerciālos nolūkos, neieviestu un kuru ieviešana pārvadātājam rada papildu izdevumus, pārvadātājam ir tiesības prasīt no valsts visu šo izdevumu kompensēšanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos izdevumus kompensē pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma ietvaros, ja minimālās kvalitātes prasības tiek noteiktas pēc sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas.

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos izdevumus kompensē pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma ietvaros, ja minimālās kvalitātes prasības tiek noteiktas pēc sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas.

(3) Kārtību, kādā nosaka, aprēķina un pārvadātājam kompensē šā panta pirmajā daļā minētos izdevumus un kontrolē šo līdzekļu izmantošanas likumību, lietderību un pareizību, nosaka Ministru kabinets.

95

Atbildīgā komisija

Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„ (3) Kārtību, kādā nosaka, aprēķina, pārvadātājam kompensē šā panta pirmajā daļā minētos izdevumu un piešķir pašvaldībām finansējumu no valsts budžeta šā panta pirmajā daļā minēto izdevumu segšanai, kā arī kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību, nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts

(3) Kārtību, kādā nosaka, aprēķina un pārvadātājam kompensē šā panta pirmajā daļā minētos izdevumus un piešķir pašvaldībām finansējumu no valsts budžeta šā panta pirmajā daļā minēto izdevumu segšanai, kā arī kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību, nosaka Ministru kabinets.

V nodaļa

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kārtība

14.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz šā likuma 7.pantā minēta­jā maršrutu tīklā.

96

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

14.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz maršrutu tīklā vai maršrutā

Neatbalstīts

V nodaļa

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kārtība

13.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz šā likuma 7.pantā minētajā maršrutu tīklā.

(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā sniedz uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pamata.

97

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

14.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā sniedz uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pamata.

Atbalstīts

(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā sniedz uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pamata.

(3) Ja pakalpojumu, kuri ir saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (piemēram, braukšanas biļešu tirdzniecība, informā­cijas sniegšana), sniedzējs vienlaikus nav pārvadātājs, ar kuru noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums, šos pakalpojumus sniedz saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp pasūtītāju un attiecīgā pakalpojuma sniedzēju.

98

Juridiskais birojs

14.pantā:

Papildināt trešās daļas tekstu aiz vārdiem “sabiedriskā transporta pakalpojumu līgums” ar vārdiem “kurā jau būtu noteikta attiecīgo pakalpojumu sniegšana, kas ir saistīti ar sabiedriskā transporta p akalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā”;

 

Aizstāt trešajā daļā vārdus “saskaņā ar līgumu” ar vārdiem “saskaņā ar šā likuma 17.pantā minēto līgumu”;

Atbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

(3) Ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā saistīto pakalpojumu (piemēram, braukšanas biļešu tirdzniecība, informācijas sniegšana) sniedzējs vienlaikus nav pārvadātājs, ar kuru noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums, kurā attiecīgo pakalpojumu sniegšana jau ir noteikta, šos pakalpojumus sniedz saskaņā ar šā likuma 17.pantā minēto līgumu, kas noslēgts starp pasūtītāju un attiecīgā pakalpojuma sniedzēju.

(4) Pakalpojumus, kas ir saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem maršrutu tīklā, sniedz vienotā sistēmā, kuras izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

Redakcionāli precizēts

(4) Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā saistītos pakalpojumus sniedz vienotā sistēmā, kuras izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Pasūtītājs ir tiesīgs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ņemt maksu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu tā pārziņā esošajā maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā.

 

 

Redakcionāli precizēts

(5) Pasūtītājs ir tiesīgs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ņemt maksu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu tā pārziņā esošajā maršrutu tīklā vai maršrutā.

(6) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(6) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 15.pants. Braukšanas maksas atvieglojumi

 

99

Atbildīgā komisija

Izteikt 15. pantu kā 14. pantu un papildināt virsrakstu ar vārdiem “maršrutu tīkla pamata maršrutos”;

Atbalstīts

14.pants. Braukšanas maksas atvieglojumi maršrutu tīkla pamata maršrutos

 

 (1) Pasažieris ir tiesīgs izmantot normatīvajos aktos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus.

100

Atbildīgā komisija

Papildināt 15.panta pirmo daļu ar vārdiem “maršrutu tīkla pamata maršrutos”;

Atbalstīts

(1) Pasažieris ir tiesīgs izmantot normatīvajos aktos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos.

(2) Ministru kabinets nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, kārtību, kādā izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, un braukšanas maksas atvieglojumu apmēru. 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

15.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

(2) Ministru kabinets nosaka pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, kārtību, kādā izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, braukšanas maksas atvieglojumu apmēru un izdevumu kompensācijas kārtību sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

            “(2) Ministru kabinets nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.

16.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums

(1) Ja pārvadātājam piešķir tiesības vai uz liek saistības apkalpot maršrutu tīklu, atsevišķu maršrutu vai reisu, papildus Regulā Nr.1191/69 noteiktajam sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā var paredzēt:

 

 

Redakcionāli precizēts

15.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums

Ja pārvadātājam piešķir tiesības vai uzliek pienākumu (saistības) apkalpot maršrutu tīklu vai atsevišķu maršrutu, papildus Regulā Nr.1191/69 noteiktajam sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā var paredzēt:

1) noteikumus par biļešu tirdzniecību;

 

 

Redakcionāli precizēts

1) biļešu tirdzniecības noteikumus;

2) noteikumus par informācijas sniegšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumiem;

 

 

 

2) noteikumus par informācijas sniegšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumiem;

3) noteikumus par līniju būvju vai infrastruktūras izmantošanu;

 

 

Redakcionāli precizēts

3) līniju būvju vai infrastruktūras izmantošanas noteikumus;

4) noteikumus par grozījumiem maršrutu tīklā (maršrutā);

103

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus “noteikumus par grozījumiem” ar vārdiem “noteikumus par grozījumu izdarīšanu”;

Atbalstīts

4) noteikumus par grozījumu izdarīšanu maršrutu tīklā (maršrutā);

5) noteikumus par sūdzību izskatīšanas kārtību;

104

Atbildīgā komisija

Aizstāt 16. panta pirmās daļas 5.punktā vārdus „noteikumus par” ar vārdiem „personu priekšlikumu, iesniegumu un”

Atbalstīts

5) personu priekšlikumu, iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtību;

6) noteikumus par kārtību, kādā tiek sniegta informācija pasūtītājam par saņemtajām pasažieru sūdzībām un to izskatīšanu;

 

 

Redakcionāli precizēts

6) kārtību, kādā pasūtītājam tiek sniegta informācija par saņemtajām pasažieru sūdzībām un to izskatīšanu;

7) noteikumus par līguma izpildes kontroli;

 

 

 

7) noteikumus par līguma izpildes kontroli;

8) citus noteikumus, kas izriet no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas maršrutu tīklā (maršrutā) un pušu savstarpējām saistībām.           

 

 

 

8) citus noteikumus, kas izriet no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas maršrutu tīklā (maršrutā) un pušu savstarpējām saistībām.

(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu var pārskatīt katru gadu pēc valsts budžeta likuma apstiprināšanas atbilstoši valsts budžeta likumā šim mērķim paredzētajai apropriācijai vai attiecīgo pašvaldību budžetu apstiprināšanas.

105

 

 

 

106

Atbildīgā komisija

Izslēgt 16. panta otro daļu.

 

Deputāts A.Kāposts

Lūdzu precizēt 16.panta (2) daļas redakciju, jo šī redakcija pieļauj tikai pasūtījuma līguma pārskatīšanas varbūtību, nepieciešams skaidri definēt procedūru, pēc kādiem kritērijiem sabiedriskā transporta pakalpojuma līgumi ir pārskatāmi, atbilstoši spēkā esošās Regulas 13.pantam.

Atbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

17.pants. Līgums par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā)

107

Juridiskais birojs

17.pantā:

Izteikt 17.pantu kā 18.pantu un 18.pantu kā 17.pantu;

Atbalstīts

 

 

108

Juridiskais birojs

Izteikt līdzšinējo panta tekstu kā panta otro daļu un papildināt pantu ar pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai nodrošinātu šā likuma 14.panta trešajā daļā minētos pakalpojumus, kas saitīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem maršrutu tīklā, atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek slēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā).”;

Atbalstīts

 

Līgumā par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā) paredz:

1) noteikumus par līguma darbības termiņu;

 

 

 

 

2) noteikumus par līguma priekšmetu;

 

 

 

 

3) noteikumus par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti;

 

 

 

 

4) noteikumus par maksu par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā);

 

 

 

 

5) noteikumus par pakalpojuma sniegšanas tarifu;

 

 

 

 

6) noteikumus par līguma izpildes kontroli;

 

 

 

 

7) noteikumus par līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

 

 

 

 

8) noteikumus par atbildību par līguma neizpildi;

 

 

 

 

9) noteikumus par sūdzību izskatīšanas kārtību;

109

Atbildīgā komisija

Aizstāt 17. panta pirmās daļas 9.punktā vārdus „noteikumus par” ar vārdiem „personu priekšlikumu, iesniegumu un”

Atbalstīts

 

10) noteikumus par kārtību, kādā tiek sniegta informācija pasūtītājam par saņemtajām pakalpojuma saņēmēja sūdzībām un to izskatīšanu;

 

 

 

 

11) citus noteikumus, kas izriet no pušu savstarpējām saistībām.

 

 

 

 

18.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifi

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs ir administratīvi un ekonomiski neatkarīgs, nosakot pakalpojumu sniegšanas tarifu.

 

 

Redakcionāli precizēts

16.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifi

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs ir administratīvi un ekonomiski neatkarīgs, nosakot pakalpojuma tarifu.

(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs pakalpojumu sniegšanas tarifu nosaka saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, ko noteikusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

 

 

Redakcionāli precizēts

(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs pakalpojuma tarifu nosaka saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, ko noteikusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

(3) Piešķirot tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu, pasūtītājs ir tiesīgs noteikt pakalpojumu sniegšanas tarifu, pilnībā uzņemoties zaudējumu segšanas finansiālās saistības.

 

 

Redakcionāli precizēts

(3) Piešķirot tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu, pasūtītājs ir tiesīgs noteikt pakalpojuma tarifu, pilnībā uzņemoties zaudējumu segšanas finansiālās saistības.

 

 

 

 

17.pants. Līgums par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā)

 

 

 

Redakcionāli precizēts

(1) Lai nodrošinātu šā likuma 13.panta trešajā daļā minētos ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā saistītos pakalpojumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek slēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā).

 

 

 

Redakcionāli precizēts

(2) Līgumā par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā) paredz:

1) līguma darbības termiņu;

 

 

 

Redakcionāli precizēts

2) līguma priekšmetu;

 

 

 

 

3) noteikumus par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti;

 

 

 

 

4) noteikumus par maksu par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā (maršrutā);

 

 

 

 

5) noteikumus par pakalpojuma tarifu;

 

 

 

 

6) noteikumus par līguma izpildes kontroli;

 

 

 

Redakcionāli precizēts

7) līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

 

 

 

Redakcionāli precizēts

8) atbildību par līguma neizpildi;

 

 

 

 

9) personu priekšlikumu, iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtību;

 

 

 

Redakcionāli precizēts

10) kārtību, kādā pasūtītājam tiek sniegta informācija par pakalpojuma saņēmēja sūdzībām un to izskatīšanu;

 

 

 

 

11) citus noteikumus, kas izriet no pušu savstarpējām saistībām.

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2007.gada 31.decembrim sabiedriskā transporta pakalpojumus rajonu, tālsatiksmes autobusu un dzelzceļa maršrutu tīklā (maršrutos) organizē nozaru likumos noteiktās institūcijas.

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2007.gada 31.decembrim sabiedriskā transporta pakalpojumus rajonu, tālsatiksmes autobusu un dzelzceļa maršrutu tīklā (maršrutos) organizē nozaru likumos noteiktās institūcijas.

2. Republikas pilsētu un rajonu pašvaldības līdz 2007.gada 1.jūlijam noslēdz 6.pantā minētās vienošanās par maršrutu tīkla robežām.

110

Deputāts A.Kāposts

22.Ierosinu pārskatīt sadaļas „Pārejas noteikumi” 2.punktā noteikto termiņu, kurš jānoslēdz starp republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām līdz 2007.gada 1.jūlijam, jo šis termiņš nav reāls tādēļ, ka nav izstrādāti šim likumprojektam atbilstoši Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā. Pašvaldībām nav skaidru kritēriju par pašvaldību pasūtījumiem pilsētas un rajona maršrutos.

Neatbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

2. Republikas pilsētu un rajonu pašvaldības līdz 2007.gada 1.jūlijam noslēdz šā likuma 7.pantā minētās vienošanās par maršrutu tīkla robežām.

3. Pārvadātājiem līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ir spēkā līdz piešķirto tiesību termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim. Institūcijas, kuras piešķir tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus, piešķirot jaunas pakalpo­jumu sniegšanas tiesības (piemēram, izsniedzot jaunas atļaujas pārvadājumu veikšanai attiecīgajā maršrutā), tās var piešķirt uz termiņu, kas nepārsniedz šajā punktā norādīto.

111

Deputāts A.Kāposts

23. Lūdzu dot skaidrojumu pārejas noteikumu 3.punkta realizācijai. Šobrīd Satiksmes ministrija nodod Autotransporta direkcijām pārvadātāju intelektuālo īpašumu - maršrutu tīklu. Gadījumā, ja šo tīklu izmaina vai konkursa rezultātā maina, valstij būtu jāsedz vai jākompensē ar likumdošanas izmainām saistītie zaudējumi.

Neatbalstīts

3. Pārvadātājiem līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ir spēkā līdz piešķirto tiesību termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim. Institūcijas, kas piešķir tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus, piešķirot jaunas pakalpo­jumu sniegšanas tiesības (piemēram, izsniedzot jaunas atļaujas pārvadājumu veikšanai attiecīgajā maršrutā), tās var piešķirt uz termiņu, kas nepārsniedz šajā punktā norādīto.

4. Līdz administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai pilsētas nozīmes maršrutu definīcijas ietvaros termins "novads" ietver novadus un pagastus.

 

 

 

4. Līdz administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai pilsētas nozīmes maršrutu definīcijas ietvaros termins “novads” ietver novadus un pagastus.

5. Šis likums attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem, sākot ar 2008.gada 1.janvāri.

112

 

 

 

 

 

 

 

113

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt pārejas noteikumu piekto punktu sekojošā redakcijā:

“5. Šis likums attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem, sākot ar 2009.gada 1. jūliju.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu piekto punktu sekojošā redakcijā:

„5. Šo likumu piemēro sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pēc 2008. gada 1.janvāra.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Šo likumu piemēro sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pēc 2008.gada 1.janvāra.

6. Pēc reģionālo pašvaldību izveidošanas rajona pašvaldību kompetence sabiedriskā transporta nozarē tiek nodota reģionālajām pašvaldībām.

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Deputāts A.Kāposts

Deputāts Dz.Zaķis

Izteikt pārejas noteikumu sesto punktu šādā redakcijā:

“6. Pēc reģionālo pašvaldību vai to institūciju izveidošanas rajona pašvaldību kompetence sabiedriskā transporta nozarē tiek nodota reģionālajām pašvaldībām.”

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt pārejas noteikumu sestajā punktā vārdus „reģionālajām pašvaldībām” ar vārdiem „plānošanas reģioniem”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pēc reģionālo pašvaldību izveidošanas rajonu pašvaldību kompetence sabiedriskā transporta nozarē tiek nodota plānošanas reģioniem.

 

116

Deputāts Dz.Zaķis

Lūdzu komisiju izvērtēt nepieciešamību likumprojektā definēt jēdzienus – „pārvadātāju zaudējumi“ un „pārvadātāju izdevumi“.

Neatbalstīts

 

 

117

Deputāts A.Kāposts

Lūdzu konceptuāli izvērtēt spēkā esošā ES Regulas Nr.1191/69 pieļauto sekojošo izņēmumu: „Dalībvalstis var izslēgt no jomas, uz kuru attiecas šis nolikums, visus uzņēmumus, kuru darbība ierobežojas vienīgi ar  pilsētas, piepilsētas vai reģionālo pakalpojumu sniegšanu. Pilsētas un piepilsētas pakalpojumi Regulas izpratnē nozīmē transporta pakalpojumus, kas atbilst pilsētu centra vai konurbācijas vajadzībām, kā arī transporta vajadzībām, ka arī transporta vajadzībām starp to un apkārtējām teritorijām. Reģionālie pakalpojumi Regulas izpratnē nozīmē transporta pakalpojumus, ko sniedz, lai apmierinātu reģionu vajadzības”

Neatbalstīts

 

 

118

Deputāts A.Kāposts

Likumprojekts nedod atbildes uz sekojošiem jautājumiem: kā tiks reglamentēta pasažieru pārvadājumu finansēšanas sadalījums,  tālsatiksmes un vietējos maršrutos, nav definēts sabiedriskā pakalpojuma standarts, nav zināmi konkursu par pasažieru pārvadājumu tiesībām iegūšanu noteikumi un prasības. Kā tiks aprēķinātas kompensācijas, kas nepieciešamas pārvadātājiem, kāda būs metodika kompensāciju aprēķināšanai, kādi kritēriji, ka iepriekš noteiktās kompensācijas pēc tam kompensēs līdz faktiskajām, kāda peļnas norma ieslēdzama, kādi kvalitātes kritēriji tiks uzstādīti pasažieru transportam ( pilsētas, rajona, starppilsētu reisos vai maršrutos)

Neatbalstīts

 

 

119

Deputāts A.Kāposts

Likumprojekts neparedz pakāpenību sabiedriskā transporta reformas īstenošanā. Uzskatām, ka likumprojektā paredzēto sabiedriskā transporta reformu nepieciešams sadalīt divos etapos:

Saskaņā ar Atēnās 2003.gada 16.aprīlī parakstīto Pievienošanās ES līgumu, Regulas (EEK) Nr.1191/69 prasību piemērošana Latvijā un zaudējumu kompensācijas mehānisma ieviešana jāveic vispirms;

Reformas otrajam etapam jānotiek pēc pašvaldību Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas.

Neatbalstīts