2005

 

 

2007.gada 31.janvārī

Nr.9/6 -

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt 1.februāra Saeimas sēdes darba kārtību un pēc darba kārtības 15.punkta iekļaut tajā Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādāto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību””, izskatot jautājumu par tā nodošanu komisijai.

Komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 86. pantu, komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, iekļaujot to 1.februāra Saeimas sēdes darba kārtībā pēc 40. punkta.

 

Pielikumā:

1.     Likumprojekts uz vienas lapas;

2.     Anotācija uz piecām lapām.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                          J.Dalbiņš


 

                                                                        Likumprojekts

 

Grozījums likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību ”

 

 

          Izdarīt likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 12., 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt Pārejas noteikumu 1.punktā skaitļus un vārdus “2007.gada 1.martam” ar skaitļiem un vārdiem “2010.gada 1.martam”.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un

korupcijas novēršanas komisijas

priekšsēdētājs                                                                           J. Dalbiņš

 


Likumprojekta

„Grozījums likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” Pārejas noteikumu 1.punkts un Latvijas Sodu izpildes kodeksa Pārejas noteikumu 1.punkta 2.apakšpunkts un 2.punkts paredz Krimināllikumā paredzētā soda veida – aresta piemērošanu uzsākt 2007.gada 1.martā, taču ņemot vērā, ka nepieciešami ļoti lieli valsts budžeta līdzekļi, lai iekārtotu izolētas un apsargājamas telpas aresta izciešanai Valsts policijas iestādēs, tā izpildi noteiktajā termiņā nodrošināt nebūs iespējams.

   Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas nav piemērotas personu ilgstošai turēšanai, turklāt tās neatbilst Latvijas Sodu izpildes kodeksā aresta izpildes nodrošināšanai paredzētajām prasībām, kas nosaka aresta izpildes vietā iekārtot izolētas telpas arestētajiem, nodrošinot atsevišķu izvietojumu vīriešiem un sievietēm, nepilngadīgajiem, kā arī personām, kuras agrāk izcietušas brīvības atņemšanas sodu. Aresta izpildes vietā obligāti nepieciešams iekārtot arī karantīnas telpu, soda izolatoru, sporta laukumu, ēdamzāli, virtuvi, noliktavu, veļas mazgātavu, kā arī satikšanās telpu. Minēto prasību nodrošināšanai pilnībā būtu nepieciešams pārbūvēt īslaicīgās aizturēšanas vietas. Bez tam, ar arestu notiesātās personas ir apgādājamas ar apģērbu, veļu un nodrošināmas ar atbilstošiem sadzīves apstākļiem, uzturu un valsts garantēto medicīnisko palīdzību.

Saeimā 2006.gada jūnijā ir iesniegts priekšlikums likumprojektam „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ.nr.1733), kas 2006.gada 5.decembrī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē atbalstīts izskatīšanai 9.Saeimā (reģ.Nr.119) un 2006.gada 14.decembrī atbalstīts virzībai uz otro lasījumu.

   Papildus minētajam, šobrīd konceptuāli tiek lemts jautājums par Krimināllikumā paredzētā soda veida – aresta svītrošanu no Krimināllikuma vai par aresta namu izveides pienākuma un aresta izpildes funkcijas nodošanu citai institūcijai, kā arī izmaiņām aresta piemērošanas nosacījumos.

Normatīvā akta projekta būtība.

Likumprojekts paredz Krimināllikumā paredzēto soda veidu – arestu nepiemērot līdz 2010.gada 1.martam.

3. Cita informācija.

Nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Normatīva akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

   

1. Izmaiņas budžeta      ieņēmumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

      2001.gadā tika veikti aprēķini par aresta namu izveidei nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem un tie sastādīja 15.9 miljonus latu.

       Šobrīd 2001.gadā aresta namu izbūvei plānotais objekts Vidzemes reģionā jau tiek ekspluatēts, Latgales reģionā tiek pārbūvēts citu funkciju izpildei, savukārt ēkas Kurzemes reģionā vairs nav tehniski drošas ekspluatācijai. Ņemot vērā minēto, aresta namu projektēšana un būvniecība jāuzsāk pilnībā no jauna. Turklāt šobrīd visas minētās izmaksas ir pieaugušas par 75-85 %.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Saeimā 2006.gada jūnijā ir iesniegts priekšlikums likumprojektam „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ.nr.1733), kas 2006.gada 5.decembrī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē atbalstīts izskatīšanai 9.Saeimā (reģ.Nr.119) un 2006.gada 14.decembrī atbalstīts virzībai uz otro lasījumu.

2. Cita informācija.

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums.

1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri.

 

 

 

 

 

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas.

 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta).

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Normatīvā akta izpildei jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, funkcijas tiks nodrošinātas esošo institūciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu.

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietots datu bāzē NAIS.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

Indivīda tiesības šis likumprojekts neierobežo.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas

priekšsēdētājs                                                                                             J. Dalbiņš