Likumprojekts otrajam lasījumam

 

23.05.2005.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Dzelzceļa likumā” (Nr.206/Lp9 )

                  

 

         

                    Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 


 

 

Iesniedz Tautsaimniecības  komisija                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Dzelzceļa  likumā

(reģ. nr.206/Lp9 )

 

Spēkā  esošā  likuma  redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Dzelzceļa likums

Grozījumi Dzelzceļa  likumā 

 

 

 

Grozījumi Dzelzceļa  likumā 

 

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.; 2003, 6., 10., 23.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 21.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.; 2003, 6., 10., 23.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 21.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

23.pants. Pārvadātāja darbības principi

 

 

 

 

 

(1) Pārvadātājs darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

 (2) Pārvadātājs savā darbībā ir administratīvi un ekonomiski neatkarīgs, arī nosakot savus piedāvājamos dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus un pārvadājuma maksu. Maksu par pasažieru pārvadāšanu pārvadātājs nosaka saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, ko noteikusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

 

 

 

1. Izslēgt 23. panta otrās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 23. panta otrās daļas otro teikumu.

(3) Pārvadātājam ir pienākums kārtot atsevišķu pasažieru un kravu pārvadājumu finanšu pārskatu, kā arī nodrošināt to publisku pieejamību saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

(Teksts 23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 04.03.2004. likumu)

 

 

 

 

 

24.pants. Valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma slēgšanas kārtība

 

 

 

 

 

(1) Valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumi slēdzami atbilstoši šā likuma, likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un citu normatīvo aktu noteikumiem. Kārtību, kādā organizējami un koordinējami valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumi, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(2) Valsts un pašvaldības (turpmāk arī - pasūtītājs) ir tiesīgas sabiedrības interesēs pieprasīt, lai pārvadātājs, izpildot dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumu, nodrošina:

 

 

 

 

 

1) dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu atbilstību pasūtītāja noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz ātrumu, regularitāti, biežumu, apjomu un citiem rādītājiem;

 

 

 

 

 

2) pazeminātu braukšanas maksu (dzelzceļa tarifu) un īpašus nosacījumus attiecībā uz atsevišķām pasažieru kategorijām vai attiecībā uz atsevišķiem dzelzceļa maršrutiem, reģioniem;

 

 

 

 

 

3) pakalpojumu pielāgošanu reālajam tirgus pieprasījumam un citiem faktoriem.

 

 

 

 

 

(3) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumus pārvadātājs izpilda uz līguma pamata.

 

 

 

 

 

(4) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtītājs valsts vārdā var būt Autotransporta direkcija un ieinteresētās ministrijas, pašvaldības vārdā - attiecīgā pašvaldība vai vairākas pašvaldības kopīgi.

 

 

 

 

 

(5) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma projektu sagatavo pasūtītājs, saskaņojot to ar pārvadātāju, ieinteresētajām ministrijām un institūcijām vai attiecīgo pašvaldību.

 

 

 

 

 

(6) Dzelzceļa kravu pārvadājumu pasūtījuma līguma projekts iesniedzams saskaņošanai Valsts dzelzceļa administrācijā.

 

 

 

 

 

(7) Kārtību, kādā saskaņojami un slēdzami dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumu līgumi, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(8) (Izslēgta ar 04.03.2004. likumu).

 

 

 

 

 

(9) Ja tiek noslēgts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgums, pārvadātājs atver atsevišķu norēķinu kontu maksājumiem par dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma izpildi un šos naudas līdzekļus grāmatvedības dokumentos uzrāda atsevišķi. Pārvadātājs nav tiesīgs naudas līdzekļus, kas samaksāti par dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumu, izmantot citiem transporta pakalpojumiem, kurus tas sniedz, vai citiem komercdarbības veidiem, kurus tas veic.

 

 

 

 

 

(10) Noslēgtos dzelzceļa kravu pārvadājumu pasūtījuma līgumus reģistrē un to izpildi kontrolē Valsts dzelzceļa administrācija

 

 

 

 

 

(11) Noslēgtos dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumus reģistrē un to izpildi kontrolē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

2. Izslēgt 24. panta vienpadsmito daļu.

 

 

 

2. Izslēgt 24. panta vienpadsmito daļu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.02.2003. likumu, 04.03.2004. likumu un 24.11.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

 

 

(06.10.2005. likuma redakcijā, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.11.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

 

 

1) Padomes 1991.gada 29.jūlija direktīvas 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību;

 

 

 

 

 

2) Padomes 1995.gada 19.jūnija direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu;

 

 

 

 

 

3) Padomes 1996.gada 23.jūlija direktīvas 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību;

 

 

 

 

 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 26.februāra direktīvas 2001/12/EK, ar ko groza Padomes direktīvu < a href="http://europa.eu.int/eur-lex/lv/dd/docs/1991/31991L0440-LV.doc" target="_blank" title=DIREKTĪVA>91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību;

 

 

 

 

 

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 26.februāra direktīvas 2001/13/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu;

 

 

 

 

 

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 26.februāra direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības sertifikāciju;

 

 

 

 

 

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta direktīvas 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību;

 

 

 

 

 

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos un par Padomes direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju (Dzelzceļu drošības direktīva) grozījumiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.un 10. punktu šādā redakcijā:

Atbalstīts

 

 

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.un 10. punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

“9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/50/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību;

 

“9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/50/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību;

 

 

 

10)Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/51/EK, kas groza Padomes direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību.”

 

10)Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/51/EK, kas groza Padomes direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību.”

 

 

Pārejas noteikums

Likuma 1.pants stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.

 

 

 

 

Pārejas noteikums

Likuma 1. pants stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.

 

 

Likums stājas spēkā 2007. gada 1. martā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007. gada      1. martā.