Likumprojekts otrajam lasījumam

 

23.05.2007.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr.205/Lp9 ).

 

                  

 

         

                   Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                             otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Tautsaimniecības  komisija                                                                                                                                          

                                                                                                                                                               

Grozījums  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

(reģ. nr.205/Lp9 )

 

Spēkā  esošā  likuma  redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

 

Nr.

 

 

Priekšlikumi

(5)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

  Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

 

Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

 

 

Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Re­publikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.) šādu grozījumu :

 

 

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Re­publikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.) šādu grozījumu:

2.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

 

(1) Šis likums nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas vispārīgo kārtību un regulēšanas sistēmas izveides un darbības pamatprincipus.

 

 

 

 

 

(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs (turpmāk — valsts regulējamās nozares):

 

 

 

 

 

1) enerģētika, izņemot siltumapgādi, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija;

 

 

 

 

 

2) elektroniskie sakari;

 

 

 

 

 

3) pasts;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) dzelzceļa transports (tajā skaitā pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu).

 

 

 

1

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Izteikt 2. panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumi.”

Neatbalstīts

 

 

 

2

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt 2. panta otro daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5)sabiedriskais transports.”

Neatbalstīts

 

(3) Pašvaldības, izpildot vienu no likumā noteiktajām pastāvīgajām funkcijām — komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, savā administratīvajā teritorijā regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs (turpmāk — pašvaldību regulējamās nozares):

 

 

 

 

 

1) sadzīves atkritumu apsaimniekošana, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi;

 

 

 

 

 

2) ūdensapgāde un kanalizācija;

 

 

 

 

 

3) siltumapgāde, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija.

 

 

 

 

 

(4) To sabiedrisko pakalpojumu veidus, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, valsts regulējamās nozarēs nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību regulējamās nozarēs — attiecīgās pašvaldības saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

(5) Pasažieru regulāros autopārvadājumus (izņemot autopārvadājumus starptautiskajos maršrutos), kas tiek dotēti no valsts budžeta vai valsts speciālā budžeta, regulē valsts vai pašvaldība attiecīgi savas kompetences ietvaros saskaņā ar Autopārvadājumu likumu. Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku un maksimālo robežtarifu maksai par šādiem pasažieru pārvadājumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

Izteikt 2.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai Sabiedrisko pakalpo­jumu regulēšanas komisija izsniedz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja licenci. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana tiek regulēta sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

3

 

 

 

 

4

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Izslēgt  2. panta piekto daļu.

 

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

Izslēgt likumprojekta  2. panta piektās daļas pirmo teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

Izteikt 2.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai Sabiedrisko pakalpo­jumu regulēšanas komisija izsniedz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja licenci. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana tiek regulēta sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

9.pants. Regulatora funkcijas

 

 

 

 

 

(1) Komisija un pašvaldības regulators pilda šādas funkcijas:

 

 

 

 

 

1) aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību;

 

 

 

 

 

2) nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku (šo funkciju nepilda pašvaldības regulators);

 

 

 

 

 

3) nosaka tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību;

 

 

 

 

 

4) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

 

 

 

 

 

5) veic strīdu iepriekšēju ārpustiesas izskatīšanu;

 

 

 

 

 

6) sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;

 

 

 

 

 

7) sniedz regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;

 

 

 

 

 

8) informē sabiedrību par savu darbību un arī par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

 

 

 

 

 

9) pilda citas funkcijas, kas noteiktas nozares speciālajos likumos.

 

 

 

 

 

(2) Regulators savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

 

 

 

 

 

 (3) Regulators nodrošina tās informācijas aizsardzību, kas ir tā rīcībā par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un to darbību.

 

5

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt 9 panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Tarifu projektā ietvertā informācija ir vispārpieejama informācija.”

Neatbalstīts

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.martā

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.martā