Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

23.05.2007.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

                   Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā” (Nr.204/Lp9).

                  

 

         

                   Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                             otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā 

( Reģ. nr. 204/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Dzelzceļa pārvadājumu likums

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

 

 

 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumi

Ministru kabinets izdod Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumus, kuros nosaka:

1. Papildināt 4.panta nosaukumu un ievaddaļu aiz vārda "bagāžas" ar vārdu "starptautisko".

 

 

Redakcionāli precizēts

1. Papildināt 4.panta nosaukumu un ievaddaļu pēc vārda "bagāžas" ar vārdu "starptautisko".

1) pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas kārtību;

 

 

 

 

 

2) biļešu derīguma termiņus, biļešu, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas kvīšu nodošanas un pārformēšanas kārtību;

 

 

 

 

 

3) bagāžas un kravas bagāžas pieņemšanas un izsniegšanas kārtību;

 

 

 

 

 

4) lietas (arī vielas), ko aizliegts pārvadāt rokas bagāžā, bagāžā vai kravas bagāžā;

 

 

 

 

 

5) dzīvnieku pārvadāšanas noteikumus;

 

 

 

 

 

6) pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas kontroles kārtību.

 

 

 

 

 

10.pants. Biļetes rekvizīti

(1) Biļetes paraugu nosaka pārvadātājs.

2. Izteikt 10.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"10.pants. Biļetes rekvizīti starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos".

 

 

 

2. Izteikt 10.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"10.pants. Biļetes rekvizīti starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos".

(2) Biļetē norāda:

 

 

 

 

 

1) pārvadātāju;

 

 

 

 

 

2) iekāpšanas un izkāpšanas staciju (pieturas punktu);

 

 

 

 

 

3) tās izsniegšanas datumu (ja nepieciešams, arī laiku un derīguma termiņu);

 

 

 

 

 

4) tās cenu (pārvadājuma maksu).

 

 

 

 

 

(3) Ja nepieciešams, pārvadātājs norāda arī citus rekvizītus.

 

 

 

 

 

11.pants. Pasažieru pārvadājumu maršruti un vilcienu kustības saraksts

(1) Pasažieru pārvadājumu maršrutu atklāšanas, grozīšanas vai slēgšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Pārvadātājs dzelzceļa pasažieru pārvadājumus veic saskaņā ar pasažieru vilcienu kustības sarakstu, kuru apstiprina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārvadātājs dzelzceļa pasažieru pārvadājumus veic saskaņā ar pasa­žieru vilcienu kustības sarakstu."

 

 

 

3. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārvadātājs dzelzceļa pasažieru pārvadājumus veic saskaņā ar pasa­žieru vilcienu kustības sarakstu."

(2) Pārvadātājs bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumus veic starp stacijām, kurās iekrauj un izkrauj bagāžu un kravas bagāžu.

 

 

 

 

 

(3) Pārvadātājs pasažieru vilcienu kustības sarakstu un tajā izdarītos grozījumus publiski izziņo ne vēlāk kā 10 dienas pirms to stāšanās spēkā.

 

 

 

 

 

(4) Šā panta trešās daļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad pasažieru vilcienu kustības saraksts tiek mainīts vai vilcienu kustība tiek pārtraukta, ja tiek vai var tikt apdraudēta satiksmes drošība, cilvēku dzīvība, veselība, personas manta vai vide.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.03.2002. likumu, kas stājas spēkā no 23.04.2002.)

 

 

 

 

 

18.pants. Bērnu braukšanas noteikumi

(1) Pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības braukt pasažieru vilcienā tikai kopā ar pilngadīgu personu. Bērniem līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) ir tiesības braukt pasažieru vilcienā bez maksas.

4. Izslēgt 18.panta pirmās daļas otro teikumu un otro daļu

 

 

 

 

4. Izslēgt 18.panta pirmās daļas otro teikumu un otro daļu

 

(2) Bērnam vecumā no septiņiem līdz 10 gadiem (ieskaitot) jāiegādājas bērnu biļete, kuras cena nepārsniedz pusi no pieaugušā braukšanas maksas.

 

 

 

 

(3) Bērnu vecumā līdz 15 gadiem izsēdināt no vilciena drīkst tikai tādā gadījumā, ja viņu nogādā tuvākajā policijas iecirknī.

 

 

 

 

 

20.pants. Pasažiera tiesības

Pasažierim ir tiesības:

 

 

 

 < /p>

 

1) iegādāties biļeti braukšanai jebkura izraudzītā maršruta vilciena vai vagona brīvajā vietā līdz nepieciešamajai stacijai (pieturas punktam), kura atklāta pasažieru pārvadājumiem un kurā paredzēta pasažieru iekāpšana un izkāpšana;

 

 

 

 

 

2) izmantot pasažieru vagonu braukšanai atbilstoši pasažieru pārvadājuma līgumam, kā arī izmantot ar pārvadāšanu saistītos pakalpojumus;

 

 

 

 

 

3) izmantot braukšanas maksas atlaides;

 

 

 

 

 

4) pagarināt biļetes derīguma termiņu, pārformēt biļeti un braukt ar citu vilcienu, kas atiet agrāk, atteikties no braukšanas un nodot atpakaļ neizmantotos braukšanas dokumentus, kā arī aizņemt brauciena laikā brīvo vietu augstākas vai zemākas kategorijas vagonā Ministru kabineta izdotajos Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumos paredzētajā kārtībā.

5. Izslēgt 20.panta 4.punktā vārdus "Ministru kabineta izdotajos Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumos paredzētajā kārtībā".

 

 

 

5. Izslēgt 20.panta 4.punktā vārdus "Ministru kabineta izdotajos Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumos paredzētajā kārtībā".

Pārejas noteikumi

(2002.gada 21.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 23.04.2002.)

1. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod šā likuma 30.panta sestajā daļā minētos dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskos noteikumus un 49.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu.

 

 

 

 

 

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētos noteikumus par pasažieru pārvadājumu maršrutu atklāšanas, grozīšanas vai slēgšanas un vilcienu kustības sarakstu apstiprināšanas kārtību.

 

 

 

 

 

3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētos militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumus. (24.11.2005. likuma redakcijā)

 

1

Likumprojekts Nr.217/Lp9)

(Ministru kabinets)

Aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2006.gada 1.jūlijam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2009.gada 1.jūlijam".

Atbalstīts

Aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2006.gada 1.jūlijam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2009.gada 1.jūlijam".

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.