TMlik_171006_PNR

Anotācija

Nolīgums angļu valodā

Nolīgums latviešu valodā

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam

 

1.pants. 2006.gada 16.oktobra Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

 

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums angļu un latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


 

Likumprojekta “ Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk - EKT) 2006.gada 30.maija spriedumā lietās C-317/04 un C-318/04 anulēja 2004. gada 17. maija Padomes lēmumu 2004/496/EK, kas apstiprināja nolīgumu Par pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm (turpmāk – ASV), kā arī 2004.gada 14.maija Komisijas lēmumu 2004/535/EK, kurā konstatēts, ka ASV Muitas un robežapsardzes birojs nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni no Kopienas tam pārsūtītajiem PNR datiem, norādot, ka 2004.gada 14.maija Komisijas lēmums 2004/535/EK neietilpst Direktīvas 95/46/EK piemērošanas jomā, jo tas attiecas uz personas datu apstrādi, kas ir no šīs piemērošanas jomas izslēgti un, ka EKL 95.pants kopā ar Direktīvas 95/46/EK 25.pantu nevar radīt kopienas kompetenci attiecīgā nolīguma noslēgšanai ar Amerikas Savientajām Valstīm.

 2006. gada 27. jūnijā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padome pilnvaroja Somijas prezidentūrai ar Eiropas Komisijas palīdzību uzsākt pārrunas ar ASV par jauna nolīguma izstrādi un parakstīšanu.

Iepriekšējais nolīgums tika denonsēts 2006.gada 3.jūlijā un zaudēja spēku 2006. gada 30. septembrī.

2006. gada 16. oktobrī ES ministru padome pieņēma lēmumu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (turpmāk – PDR nolīgums) parakstīšanu un tajā pašā dienā to  parakstīja.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 24. panta piekto daļu Latvijas Republikas pārstāvis izteica paziņojumu par PNR nolīguma apstiprināšanas nepieciešamību Latvijas Republikā.

PDR nolīgums ir pagaidu nolīgums, kurš atrisina vienīgi EKT sprieduma radītās sekas un būtiskākās nolīguma satura izmaiņas ir tādas, ka tiek mainīts tā noslēgšanas juridiskais pamats (Līguma par Eiropas Savienību 24. un 38. pants) un ir precizētas tās ASV drošības iestādes, kurām ir tiesības saņemt PDR informāciju.

Latvijas aviokompānijas tiešos lidojumus uz ASV neveic, taču pasažieru pārvadājumus no Latvijas uz un no ASV veic Uzbekistānas aviokompānija.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izstrādātais likumprojekts paredz ratificēt PDR nolīgumu.

PDR nolīgums ratificējams Saeimā, jo saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 68. pantu visiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešama Saeimas apstiprināšana. Lai gan PDR nolīguma puses ir ES un ASV, līdz ar to nav piemērojams likums „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”, līdz ar Latvija iestāšanos ES arī tie līgumi, kas slēgti ne ES ekskluzīvās kompetences ietvaros un kas skar likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, būtu uzskatāmi par starptautiskiem līgumiem Satversmes 68. panta izpratnē.

Tā kā PDR nolīgums noteic datu nodošanu ASV, kuras datu apstrādes principi atšķiras no ES datu apstrādes principiem, un personu datu apstrāde skar Satversmes 96. pantā noteiktās personas tiesības uz privāto dzīvi, tad saskaņā ar Satversmes 116. pantu personas tiesības uz privāto dzīvi var ierobežot vienīgi uz likuma pamata.

Ņemot vērā iepriekšminēto, PDR nolīgums apstiprināms Saeimā.

 

3. Cita informācija

Nav.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav.

3. Sociālo seku izvērtējums

Nav.

4. Ietekme uz vidi

Nav.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 (tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2006.

2007.

2008.

2009.

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

6. Cita informācija

PDR nolīgums satur nosacījumu par tā pagaidu piemērošanu no parakstīšanas dienas.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts un, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 24. un 38. pantu, Somijas Prezidentūra 2006. gada 16. oktobrī parakstīja PDR nolīgumu. Tā kā šis ir likumdošanas ceļā risināms jautājums, tad ir nepieciešama PDR nolīguma ratifikācija Saeimā, lai tas stātos spēkā Latvijas Republikas teritorijā.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Tieslietu ministrija informēja masu informācijas līdzekļus par PDR nolīguma parakstīšanu pirms 2006. gada 5.-6. oktobra Tieslietu un iekšlietu ministru padomes un 17. oktobrī, kad nacionālo pozīciju par PDR nolīgumu apstiprināja Ministru kabinets.

Datu valsts inspekcija ir informējusi Uzbekistānas aviokompānijas „Uzbekistan Airways” pārstāvniecību Latvijā – ārvalstu komersanta „O’zbekiston Havo Yo’llari” pārstāvniecību, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus no Latvijas uz un no ASV, par tiesisko situāciju attiecībā uz PNR datu nodošanu ASV kompetentām iestādēm.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

PDR nolīguma sarunu gaitā notika konsultācijas ar Rīgas Juridiskās augstskolas lektori K.Krūmu un Saeimas Juridiskā dienesta vadītāju G.Kusiņu par nepieciešamību ratificēt PDR nolīgumu.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Nav.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc apstiprināšanas likumprojekta teksts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī Datu valsts inspekcijas interneta mājas lapā http://www.dvi.gov.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesību akts neparedz ierobežot personas tiesības. Indivīds tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā. Lēmumus var pārsūdzēt Datu valsts inspekcijā. Datu valsts inspekcijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                         G.Bērziņš

 

 

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G. Bērziņš

M. Bičevskis

I. Nikuļceva

L.Popova

E.Šķibele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2007 11:06

1137

A.Sauka

E.Šķibele

7036911, Agnis.Sauka@tm.gov.lv

7036922, Egita.Skibele@tm.gov.lv


 

 

 

 

 

 

 

AGREEMENT

between the European Union
and the United States of America
on the processing and transfer
of passenger name record (PNR) data by air carriers
to the United States Department of Homeland Security


THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED STATES OF AMERICA,

 

DESIRING to prevent and combat terrorism and transnational crime effectively as a means of protecting their respective democratic societies and common values,

 

RECOGNISING that, in order to safeguard public security and for law enforcement purposes, rules should be laid down on the transfer of Passenger Name Record ("PNR") data by air carriers to the Department of Homeland Security (hereinafter "DHS").  For the purposes of this Agreement, DHS means the Bureau of Customs and Border Protection, US Immigration and Customs Enforcement and the Office of the Secretary and the entities that directly support it, but does not include other components of DHS such as the Citizenship and Immigration Services, Transportation Security Administration, United States Secret Service, the United States Coast Guard, and the Federal Emergency Management Agency,

 

RECOGNISING the importance of preventing and combating terrorism and related crimes, and other serious crimes that are transnational in nature, including organised crime, while respecting fundamental rights and freedoms, notably privacy,

 


HAVING REGARD to US statutes and regulations requiring each air carrier operating passenger flights in foreign air transportation to or from the United States to provide DHS with electronic access to PNR data to the extent that they are collected and contained in the air carrier's automated reservation/departure control systems (hereinafter "reservation systems"),

 

HAVING REGARD to Article 6(2) of the Treaty on European Union on respect for fundamental rights, and in particular to the related right to the protection of personal data,

 

HAVING REGARD to relevant provisions of the Aviation Transportation Security Act of 2001, the Homeland Security Act of 2002, the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 and Executive Order 13388 regarding cooperation between agencies of the United States government in combating terrorism,

 

HAVING REGARD to the Undertakings as published in the US Federal Register [1] and implemented by DHS,

 


NOTING that the European Union should ensure that air carriers with reservation systems located within the European Union arrange for transmission of PNR data to DHS as soon as this is technically feasible but that, until then, the US authorities should be allowed to access the data directly, in accordance with the provisions of this Agreement,

 

AFFIRMING that this Agreement does not constitute a precedent for any future discussions or negotiations between the United States and the European Union, or between either of the Parties and any State regarding the processing and transfer of PNR or any other form of data,

 

HAVING REGARD to the commitment of both sides to work together to reach an appropriate and mutually satisfactory solution, without delay, on the processing of Advance Passenger Information (API) data from the European Union to the United States,

 

NOTING that in reliance on this Agreement, the EU confirms that it will not hinder the transfer of PNR data between Canada and the United States and that the same principle will be applied in any similar agreement on the processing and transfer of PNR data,

 

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

 


(1)     In reliance upon DHS's continued implementation of the aforementioned Undertakings as interpreted in the light of subsequent events, the European Union shall ensure that air carriers operating passenger flights in foreign air transportation to or from the United States of America process PNR data contained in their  reservation systems as required by DHS.

 

(2)   Accordingly, DHS will electronically access the PNR data from air carriers' reservation systems located within the territory of the Member States of the European Union until there is a satisfactory system in place allowing for transmission of such data by the air carriers.

 

(3)     DHS shall process PNR data received and treat data subjects concerned by such processing in accordance with applicable US laws and constitutional requirements, without unlawful discrimination, in particular on the basis of nationality and country of residence.

 

(4)        The implementation of this Agreement shall be jointly and regularly reviewed.

 

(5)     In the event that an airline passenger information system is implemented in the European Union or in one or more of its Member States that requires air carriers to provide authorities with access to PNR data for persons whose travel itinerary includes a flight to or from the European Union, DHS shall, in so far as practicable and strictly on the basis of reciprocity, actively promote the cooperation of airlines within its jurisdiction.

 


(6)     For the purpose of applying this Agreement, DHS is deemed to ensure an adequate level of protection for PNR data transferred from the European Union concerning passenger flights in foreign air transportation to or from the United States.

 

(7)     This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the date on which the Parties have exchanged notifications indicating that they have completed their internal procedures for this purpose. This Agreement shall apply provisionally as of the date of signature. Either Party may terminate or suspend this Agreement at any time by notification through diplomatic channels. Termination shall take effect thirty (30) days from the date of notification thereof to the other Party. This Agreement shall expire upon the date of application of any superseding agreement and in any event no later than 31 July 2007, unless extended by mutual written agreement.

 

This Agreement is not intended to derogate from or amend legislation of the United States of America or the European Union or its Member States. This Agreement does not create or confer any right or benefit on any other person or entity, private or public.

 


This Agreement shall be drawn up in duplicate in the English language. It shall also be drawn up in the Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, and the Parties shall approve these language versions.  Once approved, the versions in these languages shall be equally authentic.

 

 

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA

 

 

____________________________                                                Date:

Secretary Michael Chertoff

Department of Homeland Security

 

 

FOR THE EUROPEAN UNION

 

 

 

____________________________                                                Date:

 

 

                       

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G. Bērziņš

M. Bičevskis

I. Nikuļceva

L.Popova

E.Šķibele

 

12.01.2007 11:11

1052

I.Dubava

7036968, Ilze.Dubava@tm.gov.lv

 


 

 

 

 

NOLĪGUMS

STARP EIROPAS SAVIENĪBU
UN AMERIKAS SAVIENOTAJĀM VALSTĪM
PAR GAISA PĀRVADĀTĀJU VEIKTO PASAŽIERU DATU REĢISTRA (PDR)
DATU APSTRĀDI UN PĀRSŪTĪŠANU AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU
IEKŠZEMES DROŠĪBAS DEPARTAMENTAM

 

 


EIROPAS SAVIENĪBA UN AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS,

 

VĒLĒDAMĀS efektīvi novērst un apkarot terorismu un starptautisko noziedzību, lai aizsargātu demokrātisko sabiedrību un kopīgās vērtības,

 

ATZĪSTOT, ka sabiedrības drošības garantēšanai un tiesībaizsardzības īstenošanai būtu jāparedz noteikumi par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam (turpmāk  "IDD"). Šajā nolīgumā IDD ietver Muitas un robežsardzes biroju, ASV Imigrācijas un muitas dienestu, kā arī ministra biroju un vienības, kas ir tā tiešā pakļautībā, bet neietver citas IDD daļas, piemēram, Pilsonības un imigrācijas dienestus, Transporta drošības administrāciju, Amerikas Savienoto Valstu Drošības dienestu, Amerikas Savienoto Valstu Krasta apsardzi un Federālo ārkārtas situāciju pārvarēšanas aģentūru.

 

ATZĪSTOT to, cik nozīmīgi ir novērst un apkarot terorismu un ar to saistītus noziegumus, kā arī citus smagus starptautiskus noziegumus, tostarp organizēto noziedzību, un tajā pašā laikā ievērot pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz privāto dzīvi,

 


ŅEMOT VĒRĀ ASV tiesību aktus un noteikumus, kas prasa, lai katrs gaisa pārvadātājs, kurš veic pasažieru lidojumus starptautiskos gaisa pārvadājumos uz Amerikas Savienotajām Valstīm vai no tām, nodrošinātu IDD elektronisku pieeju PDR datiem, kuros ir informācija, kas iegūta un uzglabāta gaisa pārvadātāja automātiskajās rezervācijas un izlidošanas kontroles sistēmās (turpmāk  "rezervācijas sistēmas"),

 

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Savienības Līguma 6. panta 2. punktu par pamattiesību ievērošanu un jo īpaši ar to saistīto tiesību uz personas datu aizsardzību ievērošanu,

 

ŅEMOT VĒRĀ attiecīgos noteikumus 2001. gada Aviācijas transporta drošības likumā, 2002. gada Iekšējās drošības likumā, 2004. gada Izlūkošanas reformu un terorisma novēršanas likumā, kā arī Rīkojumā Nr. 13388 par Amerikas Savienoto Valstu valdības aģentūru sadarbību terorisma apkarošanā,

 

ŅEMOT VĒRĀ Saistības, kas publicētas US Federal Register [2] un ko IDD īsteno,

 


ATZĪMĒJOT, ka Eiropas Savienībai būtu jānodrošina tas, ka gaisa pārvadātāji, kam Eiropas Savienības teritorijā ir rezervācijas sistēmas, nodrošina PDR datu pārsūtīšanu IDD, tiklīdz tas tehniski ir iespējams, bet, kamēr tas nav iespējams, ASV iestādēm būtu jādod tieša pieeja šiem datiem saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem,

 

APSTIPRINOT, ka šis nolīgums nav uzskatāms par precedentu jebkādām turpmākām Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Savienības vai jebkuras Puses un jebkuras valsts diskusijām vai sarunām par PDR vai jebkāda cita veida datu apstrādi un pārsūtīšanu.

 

ŅEMOT VĒRĀ abu Pušu apņēmību sadarboties, lai bez kavēšanās panāktu atbilstīgu un abpusēji apmierinošu risinājumu par iepriekšējas pasažieru informācijas (IPI) pārsūtīšanu no Eiropas Savienības uz Amerikas Savienotajām Valstīm,

 

ATZĪMĒJOT, ka ES, pamatojoties uz šo nolīgumu, apstiprina, ka tā nekavēs PDR datu pārsūtīšanu starp Kanādu un Amerikas Savienotajām Valstīm un ka tādu pašu principu piemēros jebkurā līdzīgā nolīgumā par PDR datu apstrādi un pārsūtīšanu,

 

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

 


1)   Paļaujoties uz to, ka IDD arī turpmāk īstenos iepriekšminētās Saistības, interpretējot tās atbilstīgi turpmākiem notikumiem, Eiropas Savienība nodrošina, ka gaisa pārvadātāji, kas veic pasažieru lidojumus starptautiskos gaisa pārvadājumos uz Amerikas Savienotajām Valstīm vai no tām, veic savās rezervācijas sistēmās iekļauto PDR datu apstrādi saskaņā ar IDD prasībām.

 

2)      Attiecīgi IDD elektroniski piekļūst PDR datiem, kas glabājas gaisa pārvadātāju rezervācijas sistēmās, kuras atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā, līdz laikam, kad ir izveidota piemērota sistēma, kas gaisa pārvadātājiem ļauj pārsūtīt šādus datus.

 

3)      IDD apstrādā saņemtos PDR datus, un IDD attieksme pret datu subjektiem, uz kuriem attiecas šī apstrāde, ir saskaņā ar spēkā esošiem ASV tiesību aktiem un konstitucionālajām prasībām, bez prettiesiskas diskriminācijas, jo īpaši saistībā ar datu subjektu valstspiederību un dzīvesvietas valsti.

 

4)      Šā nolīguma īstenošanu kopīgi un regulāri pārskata.

 

5)      Ja lidsabiedrības pasažieru informācijas sistēmu ievieš Eiropas Savienībā vai vienā vai vairākās tās dalībvalstīs, kas pieprasa gaisa pārvadātājiem nodrošināt iestādēm pieeju to personu PDR datiem, kuru ceļojuma maršrutā ir iekļauts lidojums uz Eiropas Savienību vai no tās, tad IDD, cik vien tas ir izpildāms un tikai pamatojoties uz abpusējības principu, aktīvi veicina savā jurisdikcijā esošo lidsabiedrību sadarbību.

 


6)      Šā nolīguma piemērošanai ir uzskatāms, ka IDD nodrošina pietiekamu aizsardzību Eiropas Savienības nosūtītiem PDR datiem par pasažieru lidojumiem starptautiskos gaisa pārvadājumos uz Amerikas Savienotajām Valstīm vai no tām.

 

7)      Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses ir apmainījušās ar paziņojumiem, kuros norādīts, ka tās ir pabeigušas šim nolūkam vajadzīgās iekšējās procedūras. Šo nolīgumu provizoriski piemēro no parakstīšanas dienas. Abas Puses var apturēt vai lauzt šo nolīgumu jebkurā laikā, par to paziņojot ar diplomātisko kanālu starpniecību. Nolīguma darbības pārtraukšana stājas spēkā pēc trīsdesmit (30) dienām no dienas, kad paziņojums par to ir iesniegts otrai Pusei. Šā nolīguma darbības termiņš beidzas dienā, kad sāk piemērot jebkuru nolīgumu, ar ko aizstāj šo nolīgumu, bet noteikti ne vēlāk kā 2007. gada 31. jūlijā, ja vien nolīgumu nepagarina, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

 

Šā nolīguma mērķis nav paredzēt atkāpes no Amerikas Savienoto Valstu vai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesību aktiem vai paredzēt grozījumus tajos. Šis nolīgums nerada un nepiešķir nekādas tiesības vai labumu nevienai citai privātai vai publiskai personai vai vienībai.

 


Šis nolīgums ir sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu valodā. To sagatavo arī čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un Puses apstiprina nolīguma redakcijas šajās valodās. Kad nolīguma redakcijas šajās valodās ir apstiprinātas, tās ir vienlīdz autentiskas.

 

AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU VĀRDĀ

 

____________________________ Datums:

Ministrs Michael Chertoff

Iekšējās drošības ministrija

 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS VĀRDĀ

 

 

____________________________ Datums:

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G. Bērziņš

M. Bičevskis

I. Nikuļceva

L.Popova

E.Šķibele

 

12.01.2007 11:10

892

I.Dubava

7036968, Ilze.Dubava@tm.gov.lv

 

 

 [1]        Vol. 69, No 131, p. 41543.

[2]        69. sēj., Nr. 131, 41543. lpp.