Iesniedz Ārlietu komisijas Likumprojekts 1

 

Rīgā

 

2007. gada 28. februārī

Nr. 9/1 -2- 22-(9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kartībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Par Nolīgumu, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū, 2000.gada 23.jūnijā „ ( Nr.197/Lp9; dok.nr. 401);

2) Likumprojekts „Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu”

( Nr.198/ Lp9; Dok.nr.402 );

 

3) Likumprojekts „Par Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām protokolu” ( Nr.201/ Lp9; Dok.nr. 405 );

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

Iesniedz Ārlietu komisijas                                               Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām protokolu

 

1.pants. 1976.gada 19.novembra Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām 1996.gada 2.maija protokols (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā  pieņemts 2007. gada__________________.