Likumprojekts"Par 1976.gada Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām 1996.gada protokolu

Anotācija

Protokols angļu valodā

Protokola tulkojums latviešu valodā

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām protokolu

 

1.pants. 1976.gada 19.novembra Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām 1996.gada 2.maija protokols (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers


 

 

Likumprojekta „Par 1976.gada Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām 1996.gada protokols” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir pieņemta virkne starptautisko konvenciju par kuģa īpašnieku atbildību, bet lielāka daļa no tām nav stājušās spēkā vai arī valstu skaits, kas tās ratificējušas, ir neliels.

Kopš 1999.gada 1.novembra Latvija ir 1976.gada Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām (LLMC 1976) (turpmāk – LLMC 76 konvencija) dalībvalsts. LLMC 76 konvencija aizstāj 1958.gada Starptautisko konvenciju par jūras kuģu īpašnieku atbildības ierobežošanu (turpmāk – 1958.gada Konvencija). LLMC 76 konvencija, no vienas puses, paredz kuģa īpašnieka atbildības ierobežošanu, no otras puses – aizstāv cietušo intereses, ieviešot skaidrību jautājumā, par ko kuģa īpašnieks ir atbildīgs un cik lielā apmērā, tādējādi izveidojot skaidru atbildības ierobežošanas sistēmu.

Salīdzinot 1958.gada Konvencijā un LLMC 76 konvencijā noteikto atbildības robežu, pēdējā atbildības robeža tiek ievērojami palielināta (dažos gadījumos pat par 250-300 procentiem). Atbildības ierobežojuma summas ir noteiktas divu veidu prasībām – prasībām cilvēka dzīvības zaudēšanas gadījumā vai iegūtas traumas gadījumā un prasībām par kaitējuma nodarīšanu īpašumam.

1976.gada Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām 1996.gada protokols (turpmāk – LLMC 96 protokols) paredz vēl vairāk palielināt kompensējamo summu, ja noticis negadījums. Personas dzīvības zaudēšanas gadījumā vai traumas gadījumā LLMC 96 protokols paredz kuģa īpašnieka atbildības ierobežošanu par kuģi, kura tilpība nepārsniedz 500 bruto tonnas, 330 000 norēķina vienības (SDR). Kuģim, kura tilpība to pārsniedz, minētai summai pievieno papildus summu. Kuģa īpašnieka atbildību par kuģi, kura tilpība nepārsniedz 2 000 bruto tonnas ierobežo līdz 2 miljoniem norēķina vienību (SDR). Kuģim, kura tilpība to pārsniedz, minētai summai pievieno papildus summu. LLMC 96 protokols paredz arī vienkāršotu procedūru šādu kompensējamo apjomu apstiprināšanai.

Tomēr abu iepriekšminēto konvenciju un LLMC 96 protokola noteikumi neparedz reālas iemaksas ne zaudējumu novēršanai, ne to segšanai. Šie starptautiskie instrumenti nosaka tradicionālo jūras tiesību principu - gandrīz pilnīgu kuģu īpašnieku atbildības ierobežošanu. Kuģu īpašnieku tiesības ierobežot savu atbildību, ko paredz šie starptautiskie instrumenti, ir praktiski neaizskaramas. Tāpēc ir radusies nepieciešamība pēc jaunas normas – kuģu īpašnieku starptautiskās vispārējā obligātās apdrošināšanas.

Šajā sakarā Eiropas Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām 2005/0242(KOD) (turpmāk - Priekšlikums) tiek paredzēts izveidot kuģu īpašnieku civilās atbildības shēmu, atceļot atbildības ierobežojumus un nosakot vispārējo obligāto apdrošināšanu. Direktīva nodrošinās LLMC 96 protokola prasību pilnīgu un vienotu  piemērošanu visā Eiropas Savienībā.

Pirmais solis ceļā uz kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu ir LLMC 96 protokola  ratificēšana. Eiropas Komisija savā priekšlikumā iesaka visām dalībvalstīm ratificēt LLMC 96 protokolu, cik ātri iespējams. Protokola ratificēšana veicinās tiesību aktu atbilstību potenciālajām ES prasībām.

            Ņemot vērā Starptautiskās jūras organizācijas (turpmāk – SJO) izstrādātās vadlīnijas civiltiesiskās atbildības jomā, Latvija Jūras drošības paketē (ĒRIKA III) atbalsta priekšlikumu par direktīvas par kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām pieņemšanu.

 LLMC 96 protokols ir spēkā kopš 2004.gada 13.maija. To ratificējušas 20 valstis.

Kuģa īpašnieku un glābēju atbildības ierobežošanu Latvijā regulē 2003.gada 29.maija likuma „Jūras kodekss” (turpmāk – Jūras kodekss) XV nodaļa. Pēc likumprojekta spēkā stāšanās tiks veikti nepieciešamie grozījumi Jūras kodeksā attiecībā uz kuģu īpašnieku atbildības ierobežojuma maksimālo summu.

LLMC 96 protokola ratificēšana nodrošinās saistību izpildi pret SJO, kā arī Latvijas tiesību aktu atbilstību potenciālajām Eiropas Savienības prasībām.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kuģu īpašnieku atbildības „griestu atcelšana” būs reāls stimuls kuģu īpašniekiem apdrošināt savu risku, tādējādi veicot iemaksas un liekot operatoriem darboties atbildīgāk.

            LLMC 96 protokolu nepieciešams ratificēt, jo, pirmkārt, tas groza LLMC 76 konvenciju, palielinot kuģu īpašnieku atbildības robežu. LLMC 96 protokola ratificēšana ir pirmais solis ceļā uz kuģu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas ieviešanu; otrkārt, LLMC 96 protokola ratificēšana nodrošinās Latvijas saistību pret SJO izpildi; un treškārt, to rekomendē Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģa īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām 2005/0242(KOD).

 

 

 

3. Cita informācija

 

 

 

 

Satiksmes ministrija ir atbildīgā institūcija, kas kontrolē kuģu atbilstību SJO konvenciju prasībām.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Palielināsies kuģu īpašnieku izmaksas, lai nodrošinātu kuģu atbilstību LMMC 96 protokola prasībām.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

 

 

Nosakot kuģu īpašnieku obligāto apdrošināšanu un  finanšu garantijas, tiks nodrošinātas reālas zaudējumu segšanas izmaksas, tādējādi aizsargājot cietušo intereses.

 

4. Ietekme uz vidi

 

 

 

 

LLMC 96 protokola ratificēšana un tā prasību pildīšana pakārtoti veic vienu no ostas valsts kontroles funkcijām – jūras vides aizsardzības funkciju, izskaužot nestandarta kuģus.

 

5. Cita informācija

 

Nav citas informācijas

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

6. Cita informācija

 

 

Nav citas informācijas

 


 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.      Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildus normatīvie akti nav jāizdod, bet pēc LLMC 96 protokola spēkā stāšanās tiks izdarīti grozījumi Jūras kodeksā attiecībā uz kuģu īpašnieku atbildības robežu, lai nodrošinātu nacionālo normatīvo aktu atbilstību LLMC 96 protokola prasībām.

 

2. Cita informācija

 

 

Nav citas informācijas

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1.      Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģa īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām 2005/0242(KOD).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

 

 

Likums nodrošinās saistību izpildi pret Starptautisko jūras organizāciju.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Likumprojekts neparedz saistību izpildi, kas izrietētu no citiem starptautiskajiem līgumiem.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģa īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām 2005/0242(KOD).

 

 


 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

Likumprojekts „Par 1976.gada Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām 1996.gada protokols”

Eiropas Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģa īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām 2005/0242(KOD) preambulas (4) punkts

 

Atbilst

 

5. Cita informācija

 

Nav citas informācijas

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

Likumprojekts ir nosūtīts saskaņošanai

Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei.

 

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

 

Likumprojekts tiks izsludināts parastajā kārtībā un papildus sabiedrības informēšanas pasākumi nav nepieciešami.

 

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

 

Konsultācijas ar starptautiskajiem

konsultantiem nav notikušas.

 

 

5. Cita informācija

 

Nav citas informācijas

 

 

 

 


 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 Likumprojekts neprasa funkciju paplašināšanu vai jaunu institūciju radīšanu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

Ārlietu ministrija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņos LLMC 96 protokola spēkā stāšanās datumu.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

 

Nav citas informācijas.

 

 

         Satiksmes ministrs                                                             A.Šlesers                                                        

 

 

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

 

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

 

Jūrniecības departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

J. Maršāns

L.Priedīte-Kancēviča

Ī. Kalniņa

A.Krastiņš

 

 

21.12.06;  12:54

1272

A.Krastiņš, 7028198,

krastins@sam.gov.lv

 

 


Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976

(London, 2 May 1996)

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,

CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, done at London on 19 November 1976, to provide for enhanced compensation and to establish a simplified procedure for updating the limitation amounts,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

For the purposes of this Protocol:

1. "Convention" means the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976.

2. "Organization" means the International Maritime Organization.

3. "Secretary-General" means the Secretary-General of the Organization.

Article 2

Article 3, subparagraph (a) of the Convention is replaced by the following text:

(a) claims for salvage, including, if applicable, any claim for special compensation under Article 14 of the International Convention on Salvage 1989, as amended, or contribution in general average;

Article 3

Article 6, paragraph 1 of the Convention is replaced by the following text:

1. The limits of liability for claims other than those mentioned in Article 7, arising on any distinct occasion, shall be calculated as follows:

(a) in respect of claims for loss of life or personal injury,

(i) 2 million Units of Account for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons,

(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the following amount in addition to that mentioned in (i):

for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 800 Units of Account;

for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 600 Units of Account; and

for each ton in excess of 70,000 tons, 400 Units of Account,

(b) in respect of any other claims,

(i) 1 million Units of Account for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons,

(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the following amount in addition to that mentioned in (i):

for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 400 Units of Account;

for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 300 Units of Account; and

for each ton in excess of 70,000 tons, 200 Units of Account.

Article 4

Article 7, paragraph 1 of the Convention is replaced by the following text:

1. In respect of claims arising on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers of a ship, the limit of liability of the shipowner thereof shall be an amount of 175,000 Units of Account multiplied by the number of passengers which the ship is authorized to carry according to the ship's certificate.

Article 5

Article 8, paragraph 2 of the Convention is replaced by the following text:

2. Nevertheless, those States which are not members of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 1 may, at the time of signature without reservation as to ratification, acceptance or approval or at the time of ratification, acceptance, approval or accession or at any time thereafter, declare that the limits of liability provided for in this Convention to be applied in their territories shall be fixed as follows:

(a) in respect of Article 6, paragraph 1(a), at an amount of

(i) 30 million monetary units for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons;

(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the following amount in addition to that mentioned in (i):

for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 12,000 monetary units;

for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 9,000 monetary units; and

for each ton in excess of 70,000 tons, 6,000 monetary units; and

(b) in respect of Article 6, paragraph 1(b), at an amount of:

(i) 15 million monetary units for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons;

(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the following amount in addition to that mentioned in (i):

for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 6,000 monetary units;

for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 4,500 monetary units; and

for each ton in excess of 70,000 tons, 3,000 monetary units; and

(c) in respect of Article 7, paragraph 1, at an amount of 2,625,000 monetary units multiplied by the number of passengers which the ship is authorized to carry according to its certificate.

Paragraphs 2 and 3 of Article 6 apply correspondingly to subparagraphs (a) and (b) of this paragraph.

Article 6

The following text is added as paragraph 3bis in Article 15 of the Convention:

3 bis Notwithstanding the limit of liability prescribed in paragraph 1 of Article 7, a State Party may regulate by specific provisions of national law the system of liability to be applied to claims for loss of life or personal injury to passengers of a ship, provided that the limit of liability is not lower than that prescribed in paragraph 1 of Article 7. A State Party which makes use of the option provided for in this paragraph shall inform the Secretary-General of the limits of liability adopted or of the fact that there are none.

Article 7

Article 18, paragraph 1 of the Convention is replaced by the following text:

1. Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, reserve the right:

(a) to exclude the application of Article 2, paragraphs 1(d) and (e);

(b) to exclude claims for damage within the meaning of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 or of any amendment or protocol thereto.

No other reservations shall be admissible to the substantive provisions of this Convention.

Article 8

Amendment of limits

1. Upon the request of at least one half, but in no case less than six, of the States Parties to this Protocol, any proposal to amend the limits specified in Article 6, paragraph 1, Article 7, paragraph 1 and Article 8, paragraph 2 of the Convention as amended by this Protocol shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.

2. Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization (the Legal Committee) for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.

3. All Contracting States to the Convention as amended by this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States to the Convention as amended by this Protocol present and voting in the Legal Committee expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the Contracting States to the Convention as amended by this Protocol shall be present at the time of voting.

5. When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and, in particular, the amount of damage resulting therefrom, changes in the monetary values and the effect of the proposed amendment on the cost of insurance.

6. (a) No amendment of the limits under this Article may be considered less than five years from the date on which this Protocol was opened for signature nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this Article.

(b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the Convention as amended by this Protocol increased by six percent per year calculated on a compound basis from the date on which this Protocol was opened for signature.

(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the Convention as amended by this Protocol multiplied by three.

7. Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notification, unless within that period not less than one-fourth of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment have communicated to the Secretary-General that they do not accept the amendment, in which case the amendment is rejected and shall have no effect.

8. An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force eighteen months after its acceptance.

9. All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 12 at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.

10. When an amendment has been adopted but the eighteen-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.

Article 9

1. The Convention and this Protocol shall, as between the Parties to this Protocol, be read and interpreted together as one single instrument.

2. A State which is Party to this Protocol but not a Party to the Convention shall be bound by the provisions of the Convention as amended by this Protocol in relation to other States Parties hereto, but shall not be bound by the provisions of the Convention in relation to States Parties only to the Convention.

3. The Convention as amended by this Protocol shall apply only to claims arising out of occurrences which take place after the entry into force for each State of this Protocol.

4. Nothing in this Protocol shall affect the obligations of a State which is a Party both to the Convention and to this Protocol with respect to a State which is a Party to the Convention but not a Party to this Protocol.

FINAL CLAUSES

Article 10 

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

l. This Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 October 1996 to 30 September 1997 by all States.

2. Any State may express its consent to be bound by this Protocol by:

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

4. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to the Convention as amended by this Protocol shall be deemed to apply to the Convention so amended, as modified by such amendment.

Article 11

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force ninety days following the date on which ten States have expressed their consent to be bound by it.

2. For any State which expresses its consent to be bound by this Protocol after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, this Protocol shall enter into force ninety days following the date of expression of such consent.

Article 12

Denunciation

1. This Protocol may be denounced by any State Party at any time after the date on which it enters into force for that State Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General.

3. A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General.

4. As between the States Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Convention in accordance with Article 19 thereof shall not be construed in any way as a denunciation of th e Convention as amended by this Protocol.

Article 13

Revision and amendment

1. A conference for the purpose of revising or amending this Protocol may be convened by the Organization.

2. The Organization shall convene a conference of Contracting States to this Protocol for revising or amending it at the request of not less than one-third of the Contracting States.

Article 14

 Depositary

1. This Protocol and any amendments adopted under Article 8 shall be deposited with the Secretary General.

2. The Secretary-General shall:

(a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:

(i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof;

(ii) each declaration and communication under Article 8, paragraph 2 of the Convention as amended by this Protocol, and Article 8, paragraph 4 of the Convention;

(iii) the date of entry into force of this Protocol;

(iv) any proposal to amend limits which has been made in accordance with Article 8, paragraph 1;

(v) any amendment which has been adopted in accordance with Article 8, paragraph 4;

(vi) any amendment deemed to have been accepted under Article 8, paragraph 7, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that Article;

(vii) the deposit of any instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Signatory States and to all States which accede to this Protocol.

3. As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 15

Languages

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE at London this second day of May one thousand nine hundred and ninety-six.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed this Protocol.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Jūrniecības departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Šlesers

J. Maršāns

L.Priedīte-Kancēviča

Ī. Kalniņa

A.Krastiņš

 

 

21.12.2006 10:36

2 449

I. Lipse; 7028282

ilona.lipse@sam.gov.lv


1976.gada Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām 1996.gada protokols

 

(Londona, 1996.gada 2.maijs)

 

ŠĪ PROTOKOLA DALĪBVALSTIS,

 

UZSKATOT, ka ir vēlams grozīt 1976.gada 19.novembra Konvenciju par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām, lai paaugstinātu kompensāciju un izveidotu vienkāršotu procedūru ierobežojumu summu atjaunošanai,

 

IR VIENOJUŠĀS:     

 

1.pants

 

Šajā Protokolā:

 

1. Ar Konvenciju saprot „1976.gada Konvenciju par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām”.

2. Ar „Organizāciju” saprot Starptautisko Jūras Organizāciju.

3. Ar „Ģenerālsekretārs” saprot Organizācijas Ģenerālsekretāru.

 

 

2. pants

 

Konvencijas 3.panta (a) apakšpunkts ir aizvietots ar šādu tekstu:

 

(a) glābšanas prasības, ieskaitot, prasības, ja tādas ir, par īpašu kompensāciju saskaņā ar grozītās 1989.gada Starptautiskās glābšanas konvencijas 14.pantu vai iemaksām par vispārējo avāriju;

 

3.pants

 

Konvencijas 6.panta 1.daļa ir aizvietota ar šādu tekstu:

 

1. Atbildības robežu 7.pantā neminētajām prasībām, kuras izraisījis atsevišķs gadījums, rēķina šādi:

 

(a) prasībām par cilvēka dzīvības zaudēšanu vai iegūto traumu,

 

(i)          2 miljoni norēķinu vienības kuģim, kura tilpība nepārsniedz 2 000 tonnas,

 

(ii)                kuģim ar lielāku tilpību, apakšpunktā (i) minētajai summai pievieno:

 

par katru tonnu no 2 001 līdz 30 000 tonnām, 800 norēķinu vienības;

                                   

par katru tonnu no 30 001 līdz 70 000 tonnām, 600 norēķinu vienības; un

 

par katru tonnu, kas pārsniedz 70 000 tonnas, 400 norēķinu vienības,

           

(b) attiecībā uz jebkura cita veida prasībām:

 

(i)           1 miljons norēķina vienību kuģim, kura tilpība nepārsniedz 2 000 tonnas,

 

(ii) kuģim, kura tilpība to pārsniedz, (i) apakšpunktā minētajai summai pievieno:

 

par katru tonnu no 2 001 līdz 30 000 tonnām, 400 norēķinu vienības;

 

par katru tonnu no 30 001 līdz 70 000 tonnām, 300 norēķinu vienības; un

par katru tonnu, kas pārsniedz 70 000 tonnas, 200 norēķinu vienības.

 

4.pants

 

Konvencijas 7.panta 1.daļa ir aizvietota ar šādu tekstu:

 

1. Attiecībā uz katru atsevišķu prasību par kuģa pasažieru dzīvības zaudēšanu vai iegūtajām traumām, kuģa īpašnieka atbildība ir līdzvērtīga summai, kuru sastāda 175 000 norēķinu vienības, kas reizinātas ar pasažieru skaitu, kādu ar kuģi ir tiesības pārvadāt saskaņā ar kuģa sertifikātu.

 

 

 

 

5.pants

 

Konvencijas 8.panta 2.daļa ir aizvietota ar šādu tekstu:

 

2. Tomēr tās valstis, kas nav Starptautiskā Valūtas fonda locekles un kuru tiesības nepieļauj 1.daļas noteikumu piemērošanu, var parakstīšanas laikā, bez nosacījuma ratificēt, akceptēt vai apstiprināt, vai ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās laikā, vai jebkurā laikā pēc tam paziņot, ka šajā Konvencijā paredzēto atbildības robežu, ko tās piemēro savās teritorijās, rēķina šādi:

 

(a) attiecībā uz 6.panta 1(a) apakšpunktu summa ir:

 

(i) 30 miljoni monetāro vienību kuģim, kura tilpība nepārsniedz

2 000 tonnas;

 

(ii) kuģim, kura tilpība to pārsniedz, (i) apakšpunktā minētajai summai pievieno:

 

par katru tonnu no 2 001 līdz 30 000 tonnām, 12 000 norēķinu vienību;

 

par katru tonnu no 30 001 līdz 70 000 tonnām, 9 000 norēķinu vienību; un

 

par katru tonnu, kas pārsniedz 70 000 tonnas, 6 000 norēķinu vienību; un

 

(b) attiecībā uz 6.panta 1(b) apakšpunktu summa ir:

 

(i) 15 miljoni monetāro vienību kuģim, kura tilpība nepārsniedz

2 000 tonnas;

 

(ii) kuģim, kura tilpība to pārsniedz (i) apakšpunktā minētajai summai pievieno:

 

par katru tonnu no 2 001 līdz 30 000 tonnām, 6 000 norēķinu vienību;

 

par katru tonnu no 30 001 līdz 70 000 tonnām, 4 500 norēķinu vienību; un

 

par katru tonnu, kas pārsniedz 70 000 tonnas, 3 000 monetāro vienību; un

 

(c) attiecībā uz 7.panta 1.daļu, summa ir 2 625 000 norēķinu vienības, kas reizinātas ar pasažieru skaitu, kādu ar kuģi ir tiesības pārvadāt saskaņā ar kuģa sertifikātu.

 

6.panta 2.un 3.daļu piemēro atbilstoši šīs daļas (a) un (b) apakšpunktiem.

 

6.pants

 

Konvencijas 15.pantam ir pievienota 3 bis. daļa ar šādu tekstu:

 

3 bis.  Neņemot vērā 7.panta 1.daļā noteikto atbildības robežu Dalībvalsts ar nacionālajām tiesībām var regulēt atbildības sistēmu, ko piemēro prasībām par kuģa pasažieru dzīvības zaudēšanu vai iegūtajām traumām, paredzot, ka atbildības robeža nav zemāka par 7.panta 1.daļā noteikto. Dalībvalsts, kas izmanto šajā daļā paredzēto iespēju, informē Ģenerālsekretāru par pieņemtajām atbildības robežām vai par faktu, ka tādu nav.

 

7.pants

 

Konvencijas 18.panta 1.daļa ir aizstāta ar šādu tekstu:

 

1. Katra valsts parakstīšanas, ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās laikā vai jebkurā laikā pēc tam var paredzēt tiesības:

 

(a)     izslēgt 2.panta 1.daļas (d) un (e) apakšpunkta piemērošanu;

 

(b)    izslēgt prasības par atbildību 1996.gada Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru vai jebkura tās grozījuma vai Protokola izpratnē.

 

Citas atrunas attiecībā uz šīs Konvencijas noteikumiem nav pieļaujamas.   

 


 

8.pants

 Maksimālo summu grozījumi

 

1. Pēc vismaz puses, bet ne mazāk kā sešu šī Protokola Dalībvalstu lūguma, jebkurus ierosinājumus grozīt Konvencijas, kas grozīta ar šo Protokolu, 6.panta 1.daļā, 7.panta 1.daļā un 8.panta 2.daļā noteiktās summas Ģenerālsekretārs izsūta visām Organizācijas loceklēm un visām Dalībvalstīm.

 

2. Iepriekšminētajā secībā ierosināto un izplatīto grozījumu iesniedz izskatīšanai Organizācijas Juridiskajā komitejā (Juridiskā komiteja) vismaz sešu mēnešu laikā pēc tam, kad tas izplatīts.

 

3. Visām Konvencijas, kas grozīta ar šo Protokolu, Dalībvalstīm, tām esot vai neesot Organizācijas loceklēm, ir tiesības piedalīties Juridiskās komitejas sēdēs, lai izskatītu un pieņemtu grozījumus.

 

4. Grozījumus pieņem ar to Konvencijas, kas grozīta ar šo Protokolu, Dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākumu, kas piedalās un balso Juridiskajā Komitejā, kas paplašināta atbilstoši 3.daļā noteiktajam ar nosacījumu, ka vismaz puse Konvencijas, kas grozīta ar šo Protokolu, Dalībvalstu piedalās balsošanā.

 

5. Lemjot par priekšlikumu grozīt atbildības robežas, Juridiskā Komiteja ņem vērā negadījumu praksi, un jo īpaši, tajos radušos kaitējuma apjomu, valūtas kursa izmaiņas un ierosināto grozījumu ietekmi uz apdrošināšanas izmaksām.

 

6. (a) Nekādus atbildības robežu grozījumus saskaņā ar šo pantu nevar izskatīt ātrāk par pieciem gadiem no dienas, kad šis Protokols bija atvērts parakstīšanai, kā arī ne ātrāk par pieciem gadiem no dienas, kad stājies spēkā iepriekšējais grozījums saskaņā ar šo pantu.

 

(b) Atbildības robežu nedrīkst palielināt, pārsniedzot Konvencijā, kas grozīta ar šo Protokolu, noteikto sešu procentu gada likmi, kas aprēķināta summējot procentus no dienas, kad šīs Protokols bija atvērts parakstīšanai.

 

(c) Atbildības robežu nedrīkst palielināt virs summas, kas atbilst Konvencijā, kas grozīta ar šo Protokolu, noteiktajai atbildības robežai, kas reizināta ar trīs. 

    

7. Organizācija ziņo Dalībvalstīm par visiem grozījumiem, kas pieņemti saskaņā ar 4.daļu. Grozījumu uzskata par pieņemtu pēc astoņpadsmit mēnešiem no izziņošanas brīža, ja vien šajā periodā ne mazāk kā viena ceturtdaļa valstu, kas bija Dalībvalstis grozījumu pieņemšanas laikā, nav paziņojušas Ģenerālsekretāram, ka tās neakceptē grozījumu, šādā gadījumā grozījumu noraida un tas nav spēkā.

 

8. Grozījums, kas uzskatāms par pieņemtu saskaņā ar 7.daļu, stājas spēkā pēc astoņpadsmit mēnešiem pēc tā akceptēšanas.   

 

9. Grozījums ir saistošs visām Dalībvalstīm, ja vien tās nedenonsē šo Protokolu saskaņā ar 12.panta 1. un 2. daļu vismaz sešus mēnešus pirms grozījuma stāšanās spēkā. Šāda denonsēšana stājas spēkā līdz ar grozījuma stāšanos spēkā.           

 

10. Ja grozījums ir pieņemts, bet vēl nav pagājuši tā akceptēšanai paredzētie astoņpadsmit mēneši, valstij, kas kļūst par Dalībvalsti šajā laika posmā, grozījums ir saistošs, ja tas stājas spēkā. Valstij, kas kļūst par Dalībvalsti pēc šī perioda, grozījums ir saistošs, ja tas ir akceptēts saskaņā ar 7.daļu. Attiecībā uz šajā daļā minētajiem gadījumiem, valstij grozījums ir saistošs, ja šis grozījums stājas spēkā vai šis Protokols stājas spēkā Dalībvalstī, ja pēdējais notiek vēlāk.

 

 

9.pants

 

1. Šī Protokola Dalībvalstis Konvenciju un Protokolu skaidro un tulko kā vienu dokumentu.

 

2. Valstij, kas ir šī Protokola Dalībvalsts, bet nav Konvencijas Dalībvalsts, ir saistoši Konvencijas, kas grozīta ar šo Protokolu, noteikumi attiecībā uz pārējām Dalībvalstīm, bet nav saistoši Konvencijas noteikumi attiecībā uz valstīm, kas ir tikai Konvencijas Dalībvalstis.

 

3. Konvenciju, kas grozīta ar šo Protokolu, prasībām piemēro tikai tad, ja negadījums notiek pēc šī Protokola stāšanās spēkā attiecīgajā valstī.

 

4. Nekas šajā Protokolā neskar valsts, kura ir gan Konvencijas, gan Protokola Dalībvalsts, saistības attiecībā uz valsti, kura ir Konvencijas, bet nav šī Protokola Dalībvalsts.


NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

 

10.pants

 Parakstīšana, ratificēšana, akceptēšana, apstiprināšana un pievienošanās

 

1. Protokolu atver parakstīšanai visām valstīm Organizācijas vadības mītnē no 1996.gada 1.oktobra līdz 1997.gada 30.septembrim.

 

2. Valstis var izteikt savu piekrišanu pildīt šī Protokola saistības ar:

 

(a)    parakstīšanu bez nosacījuma ratificēt, pieņemt vai apstiprināt; vai

(b)    parakstīšanu ar nosacījumu ratificēt, akceptēt vai apstiprināt, kam seko ratificēšana, akceptēšana vai apstiprināšana; vai 

(c)    pievienošanos.

 

3. Ratificēšana, akceptēšana, apstiprināšana vai pievienošanās notiek deponējot attiecīgo dokumentu Ģenerālsekretāram.

 

4. Ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenti, kas deponēti pēc Konvencijas, kas grozīta ar šo Protokolu, grozījumu stāšanās spēkā, ir uzskatāmi par piemērojamiem tādējādi grozītai Konvencijai ar grozījumiem. 

 

11.pants

 Stāšanās spēkā

 

1. Šis Protokols stājas spēkā deviņdesmit dienas pēc tam, kad desmit valstis ir izteikušas piekrišanu pildīt Konvencijas saistības.

 

2. Valstī, kura izteikusi piekrišanu pildīt Protokola saistības pēc tam kad izpildīti 1.daļas nosacījumi par spēkā stāšanos, šis Protokols stājas spēkā deviņdesmit dienas pēc šādas piekrišanas izteikšanas.

 

12.pants

 Denonsēšana

 

1. Dalībvalstis šo Protokolu var denonsēt jebkurā laikā pēc dienas, kad tas stājas spēkā attiecīgajā valstī. 

 

2. Denonsēšana notiek deponējot denonsēšanas dokumentu Ģenerālsekretāram.

 

3. Denonsēšana stājas spēkā pēc divpadsmit mēnešiem vai laika perioda, kāds noteikts denonsēšanas dokumentā, pēc tā deponēšanas Ģenerālsekretāram.

 

4. Šī Protokola Dalībvalstīm denonsējot Konvenciju saskaņā ar tās 19.pantu, tas nekādā veidā nav interpretējams, kā Konvencijas, kas grozīta ar šo Protokolu, denonsēšana.

 

13. pants

 Pārskatīšana un grozīšana

 

1.Organizācija drīkst sasaukt konferenci, lai pārskatītu vai grozītu šo Protokolu.

 

2. Organizācija sasauc šī Protokola Dalībvalstu konferenci, lai pārskatītu vai grozītu to, pēc ne mazāk kā vienas trešdaļas Dalībvalstu pieprasījuma.

 

 

14.pants

Deponēšana

 

1. Šo Protokolu un grozījumus, kas pieņemti saskaņā ar 8.pantu, iesniedz ģenerālsekretāram.

 

2. Ģenerālsekretārs:

 

(a) informē visas valstis, kuras ir parakstījušas šo Protokolu vai tam pievienojušās par:

 

(i) katru jaunu parakstīšanu vai dokumenta deponēšanu līdz ar attiecīgo datumu;

 

(ii) katru paziņojumu un informācijas apmaiņu saskaņā ar Konvencijas, kas grozītas ar šo Protokolu 8.panta 2.daļu un  Konvencijas, 8.panta 4. daļu;

 

(iii) Protokola spēkā stāšanās dienu;

 

(iv) katru priekšlikumu grozīt atbildības robežu, kas veikts atbilstoši 8.panta 1.daļai;

 

(v) katru grozījumu, kas pieņemts saskaņā ar 8. panta 4.daļu;

 

(vi) katru grozījumu, kas uzskatāms par pieņemtu saskaņā ar 8.panta 7.daļu līdz ar attiecīgo dienu, kurā grozījums stājas spēkā saskaņā ar šī panta 8. un 9. daļu.

 

(vii) katru šī Protokola denonsēšanas dokumenta deponēšanu, kā arī dienu, kad tas saņemts un dienu, kurā tas stājas spēkā.

 

(b) nosūta šī Protokola apstiprinātas kopijas visām valstīm, kas to parakstījušas, un visām valstīm, kas pievienojušās šim Protokolam.

 

3. Tiklīdz šis Protokols stājas spēkā, Ģenerālsekretārs nosūta tekstu Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam reģistrēšanai un publicēšanai saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtu 102.pantu.

 

15.pants

 Valodas

 

Šis Protokols ir sagatavots vienā eksemplārā arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodā, visi teksti ir autentiski.

 

Londonā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit sestā gada otrajā maijā.

 

To apliecinot, valdību attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Protokolu.

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Jūrniecības departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Šlesers

J. Maršāns

L.Priedīte-Kancēviča

Ī. Kalniņa

A.Krastiņš

 

 

 

03.01.07. 12:12

1 730

I. Lipse; 7028282

ilona.lipse@sam.gov.lv