Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

 

2007. gada 15. martā

Nr.9/1-2- 33-(9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu” / Nr.199/ Lp9; Dok.nr. 391 /;

2) Likumprojekts „Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)" /Nr.194/Lp9; dok.nr.403 /.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                              Likumprojekts 2.lasījumā

 

 

 

 

 

Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu

 
1.pants. 1967.gada 3.maija Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas 2005.gada 14.aprīļa grozījumu protokols (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 20.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _______________.