Iesniedz Tautsaimniecības komisija

17.05.2007.

9/8 -

  

 

 

                        Saeimas Prezidijam

 

 

Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavotolikumprojektu   "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā” ( Nr. 195 / Lp 9 ).

                  

 

         

                   Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                               trešajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija                                                                                                                                             Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

( Nr. 195 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

( 1 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Valsts informācijas sistēmu likums

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

 

 

 

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

 

       Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

       Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) valsts informācijas sistēma — strukturizēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana (turpmāk — informācijas aprite);

2) valsts informācijas sistēmas pārzinis — valsts institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada valsts informācijas sistēmas darbību;

3) valsts informācijas sistēmas turētājs — valsts informācijas sistēmas pārzinis vai tā pilnvarota institūcija, kas uztur šīs sistēmas informācijas un tehnisko resursu funkcionalitāti un nodrošina informācijas apriti;

 

 

 

 

 

4) valsts informācijas sistēmas lietotājs — juridiskā vai fiziskā persona, kura noslēgusi līgumu ar valsts informācijas sistēmas pārzini par datu lietošanu vai kura uz pieprasījuma pamata saņem datus valsts informācijas sistēmas pārziņa vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5) valsts informācijas sistēmas datu subjekts — juridiskā vai fiziskā persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz datus par sevi un sev piekritīgajiem reģistrējamiem juridiski dokumentētiem objektiem (turpmāk — piekritīgie reģistrējamie objekti);

6) integrēta valsts informācijas sistēma — loģiska valsts informācijas sistēmu apvienība, kuras ietvaros vienotā informācijas laukā tiek uzturēti atsevišķu valsts informācijas sistēmu dati;

7) valsts informācijas sistēmu reģistrs — valsts reģistrs valsts informācijas sistēmu uzskaitei un to funkciju identificēšanai.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā: 

“8) valsts informācijas sistēmu savietotājs — informācijas tehnoloģiju iekārtu, standartu un pārvaldības kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta vairāku valsts informācijas sistēmu pilna vai daļēja funkcionalitāte integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros;

 

1

Atbildīgā komisija

Papildināt 1.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8) valsts informācijas sistēmu savietotājs – valsts informācijas sistēmu, standartu un pārvaldības kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta vairāku valsts informācijas sistēmu pilna vai daļēja funkcionalitāte integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros;”;

Atbalstīts

         1. Papildināt 1.pantu ar 8. un 9.puktu šādā redakcijā:

„8) valsts informācijas sistēmu savietotājs – valsts informācijas sistēmu, standartu un pārvaldības kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta vairāku valsts informācijas sistēmu pilna vai daļēja funkcionalitāte integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros;

 

9) centralizēta valsts informācijas sistēma — valsts informācijas sistēma, kuru valsts informācijas sistēmas lietotājs lieto centralizēti, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju.”

 

 

 

9) centralizēta valsts informācijas sistēma — valsts informācijas sistēma, kuru valsts informācijas sistēmas lietotājs lieto centralizēti, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju.”

2.pants. Likuma mērķis un uzdevumi

(1) Likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sniedzamo informatīvo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti valsts informācijas sistēmās.

(2) Likuma uzdevumi ir šādi:

1) noteikt vienotu kārtību, kādā veido, reģistrē, uztur, lieto, reorganizē vai likvidē valsts informācijas sistēmas;

2) regulēt valsts informācijas sistēmu pārziņu sadarbību;

3) noteikt valsts informācijas sistēmas turētāja funkcijas un valsts informācijas sistēmas datu subjekta (turpmāk — datu subjekts) tiesības un pienākumus.

         2. Aizstāt 2.panta pirmajā daļā vārdus “sniedzamo informatīvo pakalpojumu” ar vārdu “sniedzamās informācijas”.

 

 

 

 

         2. Aizstāt 2.panta pirmajā daļā vārdus “sniedzamo informatīvo pakalpojumu” ar vārdu “sniedzamās informācijas”.

 

4.pants. Valsts informācijas sistēmu darbības koordinācija

(1) Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts koordinē valsts informācijas sistēmu darbību integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros, realizējot vienotu valsts politiku valsts informācijas sistēmu attīstības jomā.

3. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “attīstības” ar vārdiem “un uzturēšanas”;

 

 

 

 

3. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “attīstības” ar vārdiem “un uzturēšanas”;

 

(2) Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību, kā arī valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās un drošības prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(3) Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts koordinē pētījumus un investīcijas integrētas valsts informācijas sistēmas izveidošanai un valsts informācijas sistēmu darbības pilnveidošanai, piesaista ekspertus valsts informācijas sistēmu ekspertīzēm un iesniedz priekšlikumus Ministru kabinetam par valsts informācijas sistēmu attīstību.

(4) Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts koordinē, organizē un vada valsts informācijas sistēmu reģistra darbību.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā: 

“(5) Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts koordinē valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanu, uzturēšanu un darbību.

(6) Valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību, kā arī kārtību, kādā nodrošina valsts informācijas sistēmas funkcionalitāti integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. preciz.

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā: 

“(5) Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts koordinē valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanu, uzturēšanu un darbību.

(6) Valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību, kā arī kārtību, kādā nodrošināma valsts informācijas sistēmas funkcionalitāte integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, nosaka Ministru kabinets.”

6.pants. Valsts informācijas sistēmu darbības principi

(1) Valsts informācijas sistēmas apvieno integrētā valsts informācijas sistēmā.

(2) Aizliegts vākt no datu subjektiem un ievadīt valsts informācijas sistēmu datu bāzēs datus, kas ir pieejami integrētā valsts informācijas sistēmā.

(3) Valsts informācijas sistēmu darbības gaitā informācija par datu subjektu un tam piekritīgajiem reģistrējamiem objektiem reģistrējama tikai vienu reizi atbilstošajā reģistrā — integrētā valsts informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteikto reģistrējamo objektu identificēšanai, nodrošinot datu aktualizāciju.

(4) Valsts informācijas sistēmas pārzinis var nodot valsts informācijas sistēmas turētāja funkcijas pilnvarotai institūcijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tā spēj nodrošināt informācijas apriti normatīvajos aktos un Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteikto funkciju izpildei, neradot nepamatotas papildu izmaksas valsts informācijas sistēmas pārzinim un lietotājiem. Pilnvarotā institūcija nav tiesīga izsniegt datus savā vārdā, bet dara to valsts informācijas sistēmas pārziņa vārdā.

 

 

 

 

 

(5) Valsts informācijas sistēmu pārziņu sadarbību regulē savstarpēji līgumi un normatīvie akti.

(6) Informatīvie pakalpojumi sniedzami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ievērojot principu — vienāda cena par vienādiem informatīvajiem pakalpojumiem.

(7) Sistēmas pārzinim ir pienākums veidot valsts informācijas sistēmās publiski pieejamu daļu vispārpieejamu informatīvo pakalpojumu nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 6.pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Valsts informācijas sistēmas pārzinis var izmantot valsts informācijas sistēmu savietotājus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros.

(9) Centralizētas valsts informācijas sistēmas pārzinis var nodot centralizētas valsts informācijas sistēmas turētāja funkcijas institūcijai, kura nodrošina valsts informācijas sistēmu savietotāja darbību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta ceturtās daļas noteikumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. preciz.

4. Papildināt 6.pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Valsts informācijas sistēmas pārzinis var izmantot valsts informācijas sistēmu savietotājus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros.

(9) Centralizētas valsts informācijas sistēmas pārzinis centralizētas valsts informācijas sistēmas turētāja funkcijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta ceturtās daļas noteikumus, var nodot institūcijai, kura nodrošina valsts informācijas sistēmu savietotāja darbību.”

7.pants. Valsts informācijas sistēmu uzturēšana

(1) Valsts informācijas sistēmas tiek uzturētas gadskārtējā valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

(2) Gadskārtējā valsts budžeta pieprasījumiem par līdzekļu piešķiršanu valsts informācijas sistēmas izveidošanai un attīstībai pievienojams Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta atzinums.

        5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

        “7.pants. Valsts informācijas sistēmu uzturēšana

 

        (1) Valsts informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus plāno un pieprasa valsts informācijas sistēmas pārzinis.

       (2) Valsts informācijas sistēmas tiek uzturētas gadskārtējā valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

       (3) Valsts informācijas sistēmas pārziņa gadskārtējā valsts budžeta pieprasījumam par līdzekļu piešķiršanu valsts informācijas sistēmas izveidošanai, attīstībai un uzturēšanai pievienojams Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta atzinums.”

 

 

 

        5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

        “7.pants. Valsts informācijas sistēmu uzturēšana

 

        (1) Valsts informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus plāno un pieprasa valsts informācijas sistēmas pārzinis.

       (2) Valsts informācijas sistēmas tiek uzturētas gadskārtējā valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

       (3) Valsts informācijas sistēmas pārziņa gadskārtējā valsts budžeta pieprasījumam par līdzekļu piešķiršanu valsts informācijas sistēmas izveidošanai, attīstībai un uzturēšanai pievienojams Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta atzinums.”