Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

 

Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 76.nr.; 2005, 98.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.pantu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 

"8) centralizētā valsts informācijas sistēma – valsts informācijas sistēma, kuru valsts informācijas sistēmas lietotājs lieto centralizētā veidā, izmantojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu integratoru;

9) valsts informācijas sistēmu integrators – informācijas tehnoloģiju infrastruktūras, standartu un pārvaldības kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta integrētas valsts informācijas sistēmas izveide un darbība."

 

2. Aizstāt 2.panta pirmajā daļā vārdus "sniedzamo informatīvo pakalpojumu" ar vārdu "sniedzamās informācijas".

 

3. Papildināt 4.panta pirmo daļu aiz vārda "attīstības" ar vārdiem "un uzturēšanas".

 

4. Papildināt 4.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts koordinē valsts informācijas sistēmu integratoru izveidošanu un darbību. Kārtību, kādā izmanto Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu integratoru, nosaka Ministru kabinets."

 

5. Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Valsts institūcija, kura koordinē un vada centralizētās valsts informācijas sistēmas darbību, var pilnvarot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu nodrošināt centralizētās valsts informācijas sistēmas uzturēšanas pārvaldību, slēdzot starpresoru vienošanos Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

Īpašu uzdevumu ministra

elektroniskās pārvaldes lietās vietā –

iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Likumprojekta „Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā” anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.526 „Par Centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepciju” Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam (turpmāk – Sekretariāts) tika uzdots sagatavot grozījumus Valsts informācijas sistēmu likumā (turpmāk – Likums). Saskaņā ar minēto rīkojumu Sekretariāts noteikts par atbildīgo institūciju Centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepcijas īstenošanā, taču normatīvajos aktos šobrīd nav definēts centralizētas valsts informācijas sistēmas jēdziens.

2. Pašlaik valsts informācijas sistēmu pārziņi savstarpēju sadarbību elektroniskās pārvaldes jomā realizē individuāli, vienojoties savā starpā par apmaiņas formātu un izstrādājot apmaiņas programmatūru. Tiek izmantoti dažādi apmaiņas formāti, bet nav kopējo vadlīniju un ieteicamās prakses, kā šo apmaiņu veidot un standartizēt. Sekretariāts pašlaik realizē Valsts informācijas sistēmu integrācijas projektu Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” ietvaros. Minētā projekta ietvaros paredzēts izveidot valsts informācijas sistēmu integratoru, kuru lietojot, var nodrošināt sasaisti starp valsts informācijas sistēmām, izmantojot vienotu un standartiem atbilstošu tehnisko platformu. Taču normatīvajos aktos šobrīd nav noteikta Sekretariāta kompetence minētā integratora izveidošanas un darbības organizēšanā un vadīšanā, kā arī tā izmantošanas kārtība.

2. Tiesību akta projekta būtība

Grozījumi Likumā ir nepieciešami, lai sniegt centralizētas valsts informācijas sistēmas un valsts informācijas sistēmu integratora definīciju, precizēt Likuma mērķi un noteikt Sekretariāta kompetenci centralizētu valsts informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības, kā arī iekļaut Likumā deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā izmanto sekretariāta pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu integratoru.

3. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2007.

2008.

2009.

2010.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Papildus jāizdod Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā izmanto Sekretariāta pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu integratoru.

Papildus jāizdara grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.37 „Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums”, lai noteiktu Sekretariāta kompetenci valsts informācijas sistēmu integratora izveidošanas un darbības jomā.

2. Cita informācija

Lai nodrošinātu Sekretariāta pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu integratora izmantošanu, Sekretariāts ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu (VSS‑1131). Noteikumu projekts tiks precizēts, ņemot vērā grozījumus Likumā. Paredzēts, ka šie noteikumi tiks izdoti uzreiz pēc Likuma grozījumu spēkā stāšanās. Grozījumi Sekretariāta nolikumā tiks izstrādāti un virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaicīgi ar likumprojekta virzību Saeimā.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti, numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācijas

Nav citas informācijas.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses, - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Jauna institūcija netiks radīta. Izpildot tiesību aktu, tiks paplašinātas Sekretariāta funkcijas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, informācija par grozījumiem Valsts informācijas sistēmu likumā tiks publicēta Sekretariāta mājas lapā

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas.

Īpašu uzdevumu ministre
elektroniskās pārvaldes lietās                                                         
I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskās nodaļas vadītāja

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Gudele

O.Magone

M.Plaude

I.Gaidele

V.Ķeņģis

10.01.2007. 08:45

773

Ķeņģis 7114744,

vitalijs.kengis@eps.gov.lv