Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF))

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)"

 

Izdarīt likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

 

"3.pants. Saskaņā ar Protokola 42.panta 1.§ Latvijas Republika paziņo, ka tā nepiemēros Konvencijas E papildinājumu "Vienveida noteikumi attiecībā uz līgumu par infrastruktūras izmantošanu starptautiskajā dzelzceļa satiksmē (CUI)", F papildinājumu "Vienveida noteikumi tehnisko standartu apstipri­nāšanai un vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanai, kas piemērojami attiecībā uz izmantošanai starptautiskajā satiksmē paredzētajiem dzelzceļa materiāliem (APTU)" un G papildinājumu "Vienveida noteikumi attiecībā uz starptautiskajā satiksmē izmantojamo dzelzceļa materiālu tehnisko atzīšanu (ATMF)"."

 

2. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

 

"4.1 pants. Latvijas Republikas paziņojums par šā likuma 3.1 pantā minēto Konvencijas papildinājumu nepiemērošanu stājas spēkā Konvencijas 42.pantā noteiktajā kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers


Normatīvā akta projekta

Grozījumi likumā „Par 1999. gada 3. jūnija Protokolu par grozījumiem 1980. gada 9. maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 1.jūlijā ir stājies spēkā „1999.gada 3.jūnija Protokols par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)”, turpmāk - Konsolidētā1999.gada COTIF konvencija. Eiropas Savienības (turpmāk - ES) Padome ir devusi mandātu Eiropas Komisijai veikt sarunas par Eiropas Kopienas pievienošanos Konsolidētajai 1999.gada COTIF konvencijai, taču ES Padomes un Eiropas Komisijas eksperti secinājuši, ka šīs konvencijas papildinājumi -

1) E papildinājums „Vienveida noteikumi attiecībā uz līgumu par infrastruktūras izmantošanu starptautiskajā dzelzceļa satiksmē (CUI)”,

2) F papildinājums „Vienveida noteikumi tehnisko standartu apstiprināšanai un vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanai, kas piemērojami attiecībā uz izmantošanai starptautiskajā satiksmē paredzētajiem dzelzceļa materiāliem (APTU)” un

3) G papildinājums „Vienveida noteikumi attiecībā uz starptautiskajā satiksmē izmantojamo dzelzceļa materiālu tehnisko atzīšanu (ATMF)” –

ir pretrunā ar Eiropas Kopienas tiesību normām un Konsolidētās 1999.gada COTIF konvencijas 3.panta 2.§ noteikumi tomēr nenodrošina Eiropas Kopienas tiesību normu prioritāti pār COTIF noteikumiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 Ar normatīvo aktu tiek grozīts likums „Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)”, paredzot, ka Latvijas Republika saskaņā ar šīs Konsolidētās 1999.gada COTIF konvencijas 42.panta 1.punktu nepiemēro

1) E papildinājumu „Vienveida noteikumi attiecībā uz līgumu par infrastruktūras izmantošanu starptautiskajā dzelzceļa satiksmē (CUI)”,

2) F papildinājumu „Vienveida noteikumi tehnisko standartu apstiprināšanai un vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanai, kas piemērojami attiecībā uz izmantošanai starptautiskajā satiksmē paredzētajiem dzelzceļa materiāliem (APTU)” un

3) G papildinājumu „Vienveida noteikumi attiecībā uz starptautiskajā satiksmē izmantojamo dzelzceļa materiālu tehnisko atzīšanu (ATMF)”.

Minēto papildinājumu nepiemērošana Latvijai neuzliek nekādas saistības papildus tām, ko Latvija jau ir uzņēmusies, pievienodamās Konsolidētajai 1999.gada COTIF konvencijai.

Normatīvā akta mērķis - pievienošanās ES dalībvalstīs aktuālajai transporta tiesību sistēmai dzelzceļa jomā.

3. Cita informācija

Atjaunojot kādreizējo pilntiesīgas dalībvalsts statusu (1926. – 1940.) Starptautiskajā dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijā (OTIF), Latvija pievienojās:

1) 1999.gadā - 1980.gada 9.maija Bernes Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF);

2) 2004.gadā – Konsolidētajai 1999.gada COTIF konvencijai.

         2003.gada 6.augusta Likumprojekta „Par 1999.gada Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)” anotācijas 4.sadaļas 1.punktā tika minēts: „ ... Stājoties spēkā Konvencijas ... F papildinājuma (APTU) un G papildinājuma (ATMF) pielikumiem, kuri pašlaik ir izstrādes procesā, būs nepieciešama minēto pielikumu izvērtēšana un nepieciešamības gadījumā likumprojekta izstrāde par Latvijas paziņojumu attiecībā uz atsevišķu normu neievērošanu, ko paredz Konvencijas 42.panta 1.paragrāfs.”

2006.gada 5.maija Ei­ro­pas Ko­mi­si­jas vēstulē Nr. TREN E2/ÅT/aca D(2006)207817 Latvija - tāpat kā citas ES dalībvalstis - tiek aicināta paziņot OTIF depozitārijam par Konsolidētās 1999.gada COTIF konvencijas papildinājumu CUI, APTU un ATMF nepiemērošanu, norādot uz to kā pagaidu risinājumu (ņemot vērā to, ka Eiropas Kopienas pievienošanās Konsolidētajai 1999.gada COTIF konvencijai vēl ir sarunu procesā); gadījumā, ja tas netiek darīts, Eiropas Komisija būs spiesta uzsākt pārkāpumu procedūru;

2006.ga­da 18.jū­li­ja vēs­tu­lē Nr. TREN E2/ÅT/aca D(2006)214631 Eiropas Komisija norāda, ka Latvija līdz 2006.gada 1.jūlijam, kad stājās spēkā Viļņas protokols jeb Konsolidētā 1999.gada COTIF konvencija, nav paziņojusi OTIF par minēto CUI, APTU un ATMF papildinājumu nepiemērošanu, taču Eiropas Komisija izprot valsts iekšējo procedūru sarežģītību un atgādina, ka šāda deklarēšana ir nepieciešama.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Uzņēmēji, veicot starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus ES valstīs piemēros COTIF konvencijas (izņemot minētos CUI, APTU un ATMF papildinājumus) noteikumus, tādējādi nodrošinot ES dalībvalstīs vienotas transporta tiesību sistēmas piemērošanu dzelzceļa jomā, kā arī - harmonizētas administratīvās procedūras dzelzceļa uzņēmumu darbā starptautiskajā apritē.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

Konsolidētā 1999.gada COTIF konvencija pašlaik Latvijā pasažieru un kravu satiksmē netiek piemērota. Realizējot projektu Rail Baltica, tiks piemēroti COTIF noteikumi.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija

 

Kopš 1999.gada Latvija veic ikgadējo dalībmaksu starptautiskajā organizācijā OTIF. Līdz 2003.gadam to veica valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”. Sākot ar 2004.gadu dalībmaksa tiek veikta no valsts budžeta.

2003.gada 6.augusta Likumprojekta „Par 1999.gada Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)” anotācijas 3.sadaļas 2. un 3.punktā paredzētie izdevumi ir plānotā ikgadējā dalībmaksa.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvais akts nodrošina kopējās politikas realizāciju transporta jomā, ko paredz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 3.panta „f” punkts.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.  Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Nav.

Nav.

Nav.

Nav.

 

5. Cita informācija

Konsolidētās 1999. gada COTIF konvencijas 3. panta 2.§ noteikts, ka COTIF Dalībvalstu, kuras vienlaicīgi ir arī Eiropas Kopienas dalībnieces vai „Eiropas ekonomikas zonas līguma” puses, saistības nedrīkst pārsniegt saistības, ko šīm valstīm uzliek Eiropas Kopienas līgums vai „Eiropas ekonomikas zonas līgums”.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Notikušas konsultācijas ar Tranzīta biznesa asociāciju un Latvijas Dzelzceļnieku biedrību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Atbalsta normatīvā akta projekta tālāku virzību bez iebildumiem.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Nav.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks piedalījies visās Eiropas Savienības Padomes Iekšzemes transporta (dzelzceļa) darba grupu un Eiropas Komisijas Dzelzceļu savstarpējās izmantojamības un drošības komitejas sanāksmēs, kurās notiek ES dalībvalstu pārstāvju pastāvīgas konsultācijas un viedokļu apmaiņa par Eiropas Savienības Padomes lēmumu par Eiropas Kopienas pievienošanos Konsolidētajai 1999. gada COTIF konvencijai un šķēršļiem šī lēmuma izpildei.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Ārlietu ministrija paziņos oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par likuma spēkā stāšanos.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz normas, kas ierobežo indivīda tiesības. Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

4. Cita informācija

 

Nav.

 

 

            Satiksmes ministrs                                                                                 A.Šlesers

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona - Ārējo sakaru departamenta direktors

 

 

 

 

 

J.Maršāns

L.Priedīte-Kancēviča

I.Kalniņa

A.Caunītis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.01.25. 8:46

1269

J.Eiduks

7028192, Janis.Eiduks@sam.gov.lv