Budžeta un finanšu nodokļu komisija

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2007.gada  28.februāris

Nr.9/2 – 2 – 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” (Nr. 186/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

Budžeta un finanšu nodokļu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas

(Nr. 186/Lp9)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir novērst nedeklarētas skaidras naudas ievešanu Latvijas Republikā no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības valstis, un izvešanu no Latvijas Republikas uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības valstis.

1

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1.pantā vārdus „Eiropas Savienības valstis” ar vārdiem „Eiropas Savienības dalībvalstis”.

Atbalstīts

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir novērst nedeklarētas skaidras naudas ievešanu Latvijas Republikā no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un izvešanu no Latvijas Republikas uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

2.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka Latvijas kompetences jautājumus saistībā ar Eiropas Savienībā ievedamās vai no Eiropas Savienības izvedamās skaidrās naudas kontroli uz valsts robežas.

 

 

 

2.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka Latvijas kompetences jautājumus saistībā ar Eiropas Savienībā ievedamās vai no Eiropas Savienības izvedamās skaidrās naudas kontroli uz valsts robežas.

3.pants. Kompetentā iestāde

(1) Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Latvijas Republikas robežas šķērsošanas vietās, kur nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.

 

 

 

3.pants. Kompetentā iestāde

(1) Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Latvijas Republikas robežas šķērsošanas vietās, kur nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.

4.pants. Ārvalstu valūtas apmaiņas kurss

(1) Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eiro, izmantojot Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu (latos) robežas šķērsošanas dienā.

(2) Ja deklarējamā skaidrā nauda ir ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu, aprēķiniem izmanto Latvijas Bankas norādītajā informācijas avotā kārtējās nedēļas pirmajā darbdienā publicēto valūtas kursu, kuru kompetentā iestāde sāk piemērot kārtējās nedēļas otrajā darbdienā.

 

 

 

4.pants. Ārvalstu valūtas apmaiņas kurss

(1) Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eiro, izmantojot Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu (latos) robežas šķērsošanas dienā.

(2) Ja deklarējamā skaidrā nauda ir ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu, aprēķiniem izmanto Latvijas Bankas norādītajā informācijas avotā kārtējās nedēļas pirmajā darbdienā publicēto valūtas kursu, kuru kompetentā iestāde sāk piemērot kārtējās nedēļas otrajā darbdienā.

5.pants. Skaidras naudas deklarācija

(1) Fiziskā persona, kurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regulas (EK) Nr.1 889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved kopienas teritorijā vai izved no tās, 3.pantu ir pienākums deklarēt skaidru naudu, rakstveidā aizpilda skaidras naudas deklarācijas veidlapu.

(2) Skaidras naudas deklarācijas veidlapā norādāmā informācija noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regulas (EK) Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved kopienas teritorijā vai izved no tās, 3.panta 2.punktā.

(3) Fiziskā persona, kura aizpilda skaidras naudas deklarāciju, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar parakstu un, šķērsojot robežu, iesniedz deklarāciju attiecīgajā kompetentajā iestādē.

(4) Ministru kabinets apstiprina skaidras naudas deklarācijas veidlapas paraugu, nosaka deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību, kā arī sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

 

 

 

5.pants. Skaidras naudas deklarācija

(1) Fiziskā persona, kurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra regulas (EK) Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved kopienas teritorijā vai izved no tās, 3.pantu ir pienākums deklarēt skaidru naudu, rakstveidā aizpilda skaidras naudas deklarācijas veidlapu.

(2) Skaidras naudas deklarācijas veidlapā norādāmā informācija noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra regulas (EK) Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved kopienas teritorijā vai izved no tās, 3.panta 2.punktā.

(3) Fiziskā persona, kura aizpilda skaidras naudas deklarāciju, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar parakstu un, šķērsojot robežu, iesniedz deklarāciju attiecīgajai kompetentajai iestādei.

(4) Ministru kabinets apstiprina skaidras naudas deklarācijas veidlapas paraugu, nosaka deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību, kā arī sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

6.pants. Iegūtās informācijas izmantošanas un apmaiņas kārtība

(1) Valsts robežsardzes pilnvarotā amatpersona, kurai iesniegta skaidras naudas deklarācija, to nekavējoties nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.

(2) Valsts ieņēmumu dienests nodrošina skaidras naudas deklarācijā iekļautās informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

(3) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir tiesīgs iegūto informāciju nosūtīt citu valstu kompetentajām institūcijām vai Eiropas Komisijai.

 

 

 

6.pants. Iegūtās informācijas izmantošanas un apmaiņas kārtība

(1) Valsts robežsardzes pilnvarota amatpersona, kurai iesniegta skaidras naudas deklarācija, to nekavējoties nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.

(2) Valsts ieņēmumu dienests nodrošina skaidras naudas deklarācijā iekļautās informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

(3) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir tiesīgs iegūto informāciju nosūtīt citu valstu kompetentajām institūcijām vai Eiropas Komisijai.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 22.nr.).

 

 

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 22.nr.).

Likums stājas spēkā 2007.gada 15.jūnijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 15.jūnijā.