Likumprojekts

Likumprojekts

 

Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir novērst nedeklarētas skaidras naudas ievešanu Latvijas Republikā no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības valstis, un izvešanu no Latvijas Republikas uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības valstis.

 

2.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka Latvijas kompetences jautājumus saistībā ar Eiropas Savienībā ievedamās vai no Eiropas Savienības izvedamās skaidrās naudas kontroli uz valsts robežas.

 

3.pants. Kompetentā iestāde

(1) Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Latvijas Republikas robežas šķērsošanas vietās, kur nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.

 

4.pants. Ārvalstu valūtas apmaiņas kurss

(1) Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eiro, izmantojot Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu (latos) robežas šķērsošanas dienā.

(2) Ja deklarējamā skaidrā nauda ir ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu, aprēķiniem izmanto Latvijas Bankas norādītajā informācijas avotā kārtējās nedēļas pirmajā darbdienā publicēto valūtas kursu, kuru kompetentā iestāde sāk piemērot kārtējās nedēļas otrajā darbdienā.

 

5.pants. Skaidras naudas deklarācija

(1) Fiziskā persona, kurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regulas (EK) Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved kopienas teritorijā vai izved no tās, 3.pantu ir pienākums deklarēt skaidru naudu, rakstveidā aizpilda skaidras naudas deklarācijas veidlapu.

(2) Skaidras naudas deklarācijas veidlapā norādāmā informācija noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regulas (EK) Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved kopienas teritorijā vai izved no tās, 3.panta 2.punktā.

(3) Fiziskā persona, kura aizpilda skaidras naudas deklarāciju, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar parakstu un, šķērsojot robežu, iesniedz deklarāciju attiecīgajā kompetentajā iestādē.

(4) Ministru kabinets apstiprina skaidras naudas deklarācijas veidlapas paraugu, nosaka deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību, kā arī sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

 

6.pants. Iegūtās informācijas izmantošanas un apmaiņas kārtība

(1) Valsts robežsardzes pilnvarotā amatpersona, kurai iesniegta skaidras naudas deklarācija, to nekavējoties nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.

(2) Valsts ieņēmumu dienests nodrošina skaidras naudas deklarācijā iekļautās informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

(3) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir tiesīgs iegūto informāciju nosūtīt citu valstu kompetentajām institūcijām vai Eiropas Komisijai.

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 22.nr.).

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 15.jūnijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

A.Štokenbergs


ANOTĀCIJA

Likumprojektam “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

2005.gada 13.oktobrī Saeimā tika pieņemts likums „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”, kurš stājās spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

Saskaņā ar likuma „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” 7.panta trešo daļu 2006.gada 25.aprīlī tika izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.316 „Kārtība, kādā aizpildāma un iesniedzama deklarācijas veidlapa skaidras naudas deklarēšanai uz valsts robežas un pārbaudāmas tajā sniegtās ziņas”.

No 2007.gada 15.jūnija tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regula Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās (Oficiālais Vēstnesis L 309, 25/11/2005).

Regula paredz to, ka fiziskajai personai, kas, šķērsojot Eiropas Kopienas robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās skaidru naudu, ir pienākums deklarēt šo skaidro naudu, ja tās apmērs ir ekvivalents 10000 eiro vai lielāks.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Ņemot vērā, ka 2005.gada 26.oktobra Regulas Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās, normas dublējas ar spēkā esošā likuma „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” normām vai interpretē šīs normas, likums ir jāgroza un grozījumiem jāstājas spēkā 2007.gada 15.jūnijā, kad jāsāk piemērot minēto regulu. Tā kā nepieciešamie grozījumi pārsniedz 50% no likuma apjoma, ir izstrādāts jauns likumprojekts. No likuma „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts uz robežas” ir svītrotas tās normas, kuras dublē un interpretē regulas normas.

 

3. Cita informācija

 

Ar likuma pieņemšanu tiks izpildītas Latvijai saistošās starptautisko normatīvo aktu prasības.

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām tiek atkārtoti pieņemta līdz šim pastāvējusī kārtība skaidras naudas deklarēšanai uz valsts robežas.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

Trīs nākamie gadi

 

Piezīmes

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6.Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti – (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

 Pieņemot jaunu likumu „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”, laika periodā no dienas, kad likums tiks pieņemts Saeimā līdz likuma spēkā stāšanās dienai būs jāpieņem jauni Ministru kabineta noteikumi, kas aizstās pašlaik spēkā esošos Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumus Nr.316 „Kārtība, kādā aizpildāma un iesniedzama deklarācijas veidlapa skaidras naudas deklarēšanai uz valsts robežas un pārbaudāmas tajā sniegtās ziņas”, kuri izdoti saskaņā ar 2005.gada 13.oktobra likuma ”Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” 7.pantu.

 

2.Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 No 2007.gada 15.jūnija tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regula Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās.

Likums „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regulas Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās piemērojamību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

2000.gada 13.decembra ANO Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (7.pants)

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

Nav notikušas

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pēc 2005.gada 13.oktobra likuma „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” un 2006.gada 25.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.316 „Kārtība, kādā aizpildāma un iesniedzama deklarācijas veidlapa skaidras naudas deklarēšanai uz valsts robežas un pārbaudāmas tajā sniegtās ziņas” stāšanās spēkā 2006.gada 1.jūlijā, ir izdoti informatīvi bukleti par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas nav nepieciešams izveidot, kā arī netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests un Valsts robežsardze normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs", kā arī ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīdam ir tiesības apstrīdēt augstāk stāvošā institūcijā vai pārsūdzēt tiesā amatpersonu lēmumu, kas pieņemti likuma regulētajā sfērā.

4.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 
 
 
Finanšu ministrs                                                                                   O.Spurdziņš

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Krūmane
E.Strazdiņa
M.Radeiko
I.Tomiņa

 

 

22.11.2006.  09:00

1081

I.Tomiņa

7095566, irita.tomina@fm.gov.lv