Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

 

Izdarīt likumā "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.; 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 25.panta otrās daļas 2.punktā un 27.panta otrajā teikumā vārdus "33.panta otrajā un trešajā daļā" ar vārdiem "33.pantā".

 

2.  33.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(31) Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pienākums ir sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju un dokumentus, ko saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgu regulējošajiem normatīvajiem aktiem tā rakstveidā pieprasījusi savu funkciju veikšanai.";

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Šā panta otrajā un trešajā daļā" ar vārdiem "Šajā pantā".

 

3. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1984.gada 10.aprīļa Astotās direktīvas 84/253/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz personu apstiprināšanu grāmatvedības dokumentu obligāto rezervju veikšanai;

2) Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīvas 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 29.jūnija Direktīvas 95/26/EK, ar ko groza Direktīvu 77/780/EEK un Direktīvu 89/646/EEK kredītiestāžu jomā, Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 92/49/EEK nedzīvības apdrošināšanas jomā, Direktīvu 79/267/EEK un Direktīvu 92/96/EEK dzīvības apdrošināšanas jomā, Direktīvu 93/22/EEK ieguldījumu sabiedrību jomā un Direktīvu 85/611/EEK attiecībā uz pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai stiprinātu konsultatīvo uzraudzību;


4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 15.decembra Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

A.Štokenbergs


Likumprojekta

 

"Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  

Zvērinātu revidentu profesionālās darbības tiesiskos pamatus regulē likums "Par zvērinātiem revidentiem". Šis likums nosaka zvērināta revidenta neatkarības prasības, informācijas konfidencialitātes prasības, atbildību u.c. Pašreiz likuma "Par zvērinātiem revidentiem" 33. panta otrā un trešā daļa nosaka gadījumus, kad zvērinātiem revidentiem ir pienākums sniegt informāciju. Eiropas Padomes un Parlamenta 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem direktīvā 2001/34/EK nosaka, ka zvērinātiem revidentiem ir jāsniedz informācija, kas nepieciešama direktīvā noteikto funkciju veikšanai. Latvijā šī kompetentā iestāde ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Papildus direktīva nosaka, ka šādos gadījumos informācijas sniegšana nevar tikt uzskatīta par informācijas konfidencialitātes prasību pārkāpšanu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojektā tiek noteikts, ka zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir pienākums sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju un dokumentus, ko tā rakstveidā pieprasījusi savu funkciju veikšanai.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts ir izstrādāts, lai saskaņotu likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (VSS-1332) prasības ar likuma "Par zvērinātiem revidentiem" prasībām.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tiks nodrošināta iespēja pieprasīt no zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām tās funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju. Tādā veidā tiks sekmēta finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzība un ieguldītāju interešu aizsardzība.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 Nav.

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Rādītāji

 

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija  

Nav.

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Nav.

 

 

2. Cita informācija 

 Nav.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai saskaņotu likuma "Par zvērinātiem revidentiem" prasības ar likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (VSS-1332) prasībām, kas ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem direktīvā 2001/34/EK.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                   1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem direktīvā 2001/34/EK (OJ L 390 2004, p.38.)

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

1.-3. pants.

Direktīvas 2004/109/EK 24. panta ceturtās daļas "a" apakšpunkts un 24. panta sestā daļa

Atbilst

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Zvērinātu revidentu asociāciju.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Atbalsta izstrādāto likumprojektu.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Likumprojekts ir ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  

Nav notikušas.

 

5. Cita informācija  

 Nav.

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Pēc likuma pieņemšanas tas tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv, kurā ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Likums neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

 Nav.

 

 

Finanšu ministrs                                                                                                O. Spurdziņš

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I. Krūmane

E. Strazdiņa

M. Radeiko

L. Gaņģe

 

05.12.2006 16:35, 805 vārdi

L. Gaņģe , tel. 777 4882,

Liga.Gange@fktk.lv