Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 183.nr.) šādu grozījumu:

 

 Papildināt 11.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) nodeva par valsts kompensācijas nodrošinājumu cietušajam – Kriminālprocesa likums."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.februārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

ekonomikas ministrs

J.Strods


Likumprojekta “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

         Saskaņā ar KPL 354.pantu notiesājošs spriedums, prokurora priekšraksts par sodu un prokurora lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, ir pamats, lai persona, kas atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, samaksātu nodevu cietušo kompensācijas fondam.

         Tomēr, saskaņojot likumprojektu par cietušo kompensācijas fondu, Finanšu ministrija iebilda speciāla Cietušo kompensācijas fonda izveidei, kura funkcionēšana būtu pilnībā finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, jo šāda fonda darbība ienākumus nerada. Tādēļ tika nolemts ar valsts kompensācijas izmaksu cietušajiem saistītās funkcijas uzdot pildīt Juridiskās palīdzības administrācijai.

2006.gada 18.maijā Saeimā pieņemts likums „Par valsts kompensāciju cietušajiem”, kurš neparedz cietušo kompensācijas fonda izveidošanu, bet nosaka kārtību un apmēru, kādā Juridiskās palīdzības administrācija izmaksā valsts kompensāciju cietušajiem. Likums „Par valsts kompensāciju cietušajiem” izstrādāts, lai izpildītu 2004.gada 29.aprīļa direktīvu par kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

            Saskaņā ar KPL Pārejas noteikumu 10.pantu KPL 354. pants stājas spēkā vienlaicīgi ar likumu par cietušo kompensācijas fondu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts paredz papildināt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 11.panta pirmo daļu ar jaunu 11.punktu, kas paredz nodevu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Nodeva būs iemaksājama valsts budžetā.

Likumprojekts izstrādāts vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”.

3. Cita informācija 

Likumprojekts šo jomu neskar

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

 

 

 

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

374 595

374 595

374 595

374 595

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

374 595

374 595

374 595

374 595

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

Nodeva par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu:

 

2007.gads un turpmākie gadi:

N.p.k.

Nozieguma veids

Nodevas apmērs (latos)

Apsūdzēto personu skaits*

2007.gads un turpmākie gadi (latos) (5=3*4)

1

2

3

4

5

1

Krimināl- pārkāpums

10

7 426

74 260

2

Mazāk smags noziegums

15

5 564

83 460

3

Smags noziegums

20

8 305

166 100

4

Sevišķi smags noziegums

25

2 031

50 775

 

 

 

KOPĀ

374 595

 

* - Par pamatu ņemts apsūdzēto personu skaits 2004.gadā saskaņā ar Informācijas Centra sniegto informāciju.

 

Nodevas apmērs 2007.gadā un turpmākajos gados attiecībā pret 2006.gadu:

Ls 374 595 – Ls 93 655 = Ls 280 940

 

6. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir sagatavots likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”.

2. Cita informācija

Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība netika informēta

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Jaunas institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas tiks grozītas (bet ne paplašinātas) tajos gadījumos, kad sadarbība notiks ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Juridiskās palīdzības administrācija nodrošina cietušo kompensāciju.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajā kārtībā pēc tā spēkā stāšanās.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 Tieslietu ministrs                                                                           G.Bērziņš

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta

vadītājas p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

E.Šķibele

L.Popova

I.Gratkovska

 

 

 

 

 

02.12.06.  17:07 

857

I.Melnace

7036786, Inga.Melnace@tm.gov.lv