Saeimas Prezidijam

 

 

         

           

 

Saeimas Prezidijam

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu, ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu „Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā”.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 82.pantu komisija lūdz nodot minēto likumprojektu Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: 1) likumprojekts „Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā” uz ……. lpp;

2) anotācija likumprojektam „Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā” uz ……. lpp.

 

 

 

                    Ar cieņu,

                    komisijas priekšsēdētāja

                                                                                        Anna Seile

                                                                  

         


Likumprojekts

 

Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā

 

Izdarīt Rāznas nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,  2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

     1.Pārejas noteikumos:

papildināt 4. punktu pēc vārdiem ”nacionālā parka” ar vārdiem „konsultatīvās padomes”.

 

          izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

 

„5. Līdz nacionālā parka administrācijas izveidošanai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas veic Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde, izņemot Meža likuma 39.panta pirmajā daļā minēto apliecinājumu  un medības regulējošos  normatīvajos aktos  minēto administratīvo aktu  izdošanu.”

 

          papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

 

„6. Valsts meža dienests līdz 2007. gada 1.jūlijam izdod Meža likuma 39.panta pirmajā daļā minētos apliecinājumus un medības regulējošos  normatīvajos aktos minētos administratīvos aktus.

 

7. Līdz  2007. gada 1. janvārim noslēgtie līgumi par koksnes ieguves tiesībām un nekoksnes vērtību izmantošanas tiesībām valsts meža zemēs, kas  saskaņā ar šo likumu  ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā, ir spēkā līdz to saistību izpildei, ja tie nav pretrunā ar šo likumu.”  

 

2. Izteikt likuma 2.pielikumu šādā redakcijā:

 


„Rāznas nacionālā parka likuma 2.pielikums

 

Rāznas nacionālā parka robežu apraksts

 

I.  Rāznas nacionālā parka ārējās robežas apraksts

 

1. Ārējās robežas robežposmu apraksts

Nr. p.k.

 Robežposmu numurs pēc plāna

 Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 1

2

3

 

 1.1.

 

1–2

No Kaunatas, Rundēnu un Pildas pagasta robežu krustpunkta uz dienvidrietumiem pa Kaunatas un Rundēnu pagasta robežu līdz ceļam Roceva – Rudzīši

 1.2.

2–3

Uz austrumiem pa ceļa Roceva – Rudzīši dienvidu malu līdz ceļam Ludza - Ezernieki

 1.3.

3–4

Uz dienvidiem pa ceļa Ludza – Ezernieki rietumu malu līdz Rundēnu un Ezernieku pagasta robežai

 1.4.

4–5

No Rundēnu un Ezernieku pagasta robežas un ceļa Ludza - Ezernieki krustpunkta uz dienvidrietumiem pa ceļa Ludza – Ezernieki ziemeļrietumu malu līdz ceļam Ezernieki - Dagda

 1.5.

5–6

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļa Ezernieki – Dagda ziemeļrietumu malu līdz ceļam Novamisļi -  Obiteļs

 1.6.

6–7

Uz rietumiem pa ceļa Novamisļi - Obiteļs ziemeļu malu līdz Ezernieku un Dagdas pagasta robežai

 1.7.

7–8

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa Ezernieku un Dagdas pagasta robežu līdz Ezernieku, Andzeļu un Dagdas pagasta robežu krustpunktam

 1.8.

8–9

No Ezernieku, Andzeļu un Dagdas pagasta robežu krustpunkta uz dienvidrietumiem un rietumiem pa Andzeļu un Dagdas pagasta robežu līdz ceļam Artjomovka – Andzeļi

 1.9.

9–10

Uz ziemeļiem pa ceļa Artjomovka – Andzeļi austrumu malu līdz ceļam Andzeļi - Andrupene.

 1.10.

10–11

Uz rietumiem pa ceļa Andzeļi - Andrupene ziemeļu malu līdz Andrupenes pagasta robežai

 1.11.

11–12

No Andzeļu un Andrupenes pagasta robežas un ceļa Andzeļi - Andrupene krustpunkta uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa Andzeļu un Andrupenes pagasta robežu līdz Kazimirovas ezera strautam

 1.12.

12–13

Uz dienvidrietumiem pa Kazimirovas ezera strautu līdz ceļam Usači – Oloveca

 1.13.

13–14

Uz rietumiem pa ceļa Usači – Oloveca ziemeļu malu līdz ceļam Oloveca - Andeņi

 1.14.

14–15

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļa Oloveca – Andeņi rietumu malu līdz ceļam Andrupene – Dagda

 1.15.

15–16

Uz ziemeļrietumiem pa ceļa Andrupene – Dagda ziemeļaustrumu malu līdz ceļam Marianpole – Jaunokra

 1.16.

16–17

Uz dienvidrietumiem pa ceļa Marianpole – Jaunokra ziemeļrietumu malu līdz Andrupenes un Kastuļinas pagastu robežai.

 1.17.

17–18

Uz ziemeļiem pa Andrupenes un Kastuļinas pagastu robežu līdz Andrupenes, Kastuļinas un Pušas pagasta robežu krustpunktam

 1.18.

18–19

Uz austrumiem no Andrupenes, Kastuļinas un Pušas pagasta robežu krustpunkta līdz Andrupenes, Pušas un Mākoņkalna pagastu robežu krustpunktam

 1.19.

19–20

No Andrupenes, Pušas un Mākoņkalna pagasta robežu krustpunkta uz austrumiem līdz ceļam Andrupene – Zosna

 1.20.

20–21

Uz ziemeļiem pa ceļa Andrupene – Zosna austrumu malu līdz Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas un ceļa Andrupene – Zosna krustpunktam

 1.21.

21–22

No Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas un ceļa Andrupene – Zosna krustpunkta uz ziemeļiem pa ceļa Andrupene – Zosna austrumu malu līdz ceļam Zosna – Lūznava

 1.22.

22–23

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa ceļa Zosna – Lūznava ziemeļaustrumu malu līdz novadgrāvim

 1.23.

23–24

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa novadgrāvi un pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78680040222; kadastra Nr. 78680020333; kadastra Nr. 78680020248; kadastra Nr. 78680020304; kadastra Nr. 78680020276; kadastra Nr. 78680020325; kadastra Nr. 78680020402) dienvidu un dienvidaustrumu robežām līdz Vertušankas upītei

 1.24.

24–25

Uz ziemeļiem pa Vertušankas upītes labo krastu un pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78680020094; kadastra Nr. 78680020006; kadastra Nr. 78680020172; kadastra Nr. 78680020010; kadastra Nr. 78680020123; kadastra Nr. 78680020261 un kadastra Nr. 78680020022) austrumu robežām līdz ceļam Vertukšņa - Lūznava.

 1.25.

25–26

Uz austrumiem pa ceļa Vertukšņa - Lūznava dienvidu malu līdz ceļam Lūznava – Ļadi – Gudeļi - Ismeri.

 1.26.

26–27

Uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un austrumiem pa ceļa Lūznava – Ļadi – Gudeļi - Ismeri dienvidaustrumu malu līdz ceļam Ismeri – Rēzekne.

 1.27.

27–28

Uz ziemeļiem pa ceļa Ismeri – Rēzekne austrumu malu līdz Lūznavas un Čornajas pagasta robežu krustpunktam.

 1.28.

28–29

 No Lūznavas un Čornajas pagasta robežu krustpunkta uz ziemeļiem pa ceļa Ismeri – Rēzekne austrumu malu un Čornajas pagasta robežu līdz ceļam Gaiduļi – Putreiši – Mahoņina - Patrejevka

 

 1.29.

29–30

Uz austrumiem pa ceļa Gaiduļi – Putreiši – Mahoņina – Patrejevka dienvidu malu līdz ceļam P-55 Rēzekne– Janopole – Čornaja – Dagda

 1.30.

30–31

Uz dienvidiem pa ceļa P-55 Rēzekne– Janopole – Čornaja – Dagda rietumu malu līdz ceļam Čornaja – Balinova

 1.31.

31–32

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Čornaja – Balinova dienvidaustrumu malu līdz ceļam Balinova – Pirmie Baļteņi.

 1.32.

32–33

Uz dienvidaustrumiem pa ceļa Balinova – Baļteņi dienvidrietumu malu līdz ceļam Baltais Dukstigals - Soboļeva – Pirmie Baļteņi

 1.33.

33–34

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Baltais Dukstigals - Soboļeva – Pirmie Baļteņi dienvidaustrumu malu līdz ceļam Baļteņi - Račiki

 1.34.

34–35

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa ceļa Baļteņi - Račiki dienvidrietumu malu līdz ceļam Račiki – Uškāni

 1.35.

35–36

Uz dienvidiem pa ceļa Račiki – Uškāni rietumu malu  līdz ceļam P-55 Rēzekne– Janopole – Čornaja – Dagda

 1.36.

36–37

Uz dienvidaustrumiem pa ceļa P-55 Rēzekne– Janopole – Čornaja – Dagda dienvidrietumu malu līdz ceļam  Foļvarkova -Balteņi

 1.37.

37–38

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Foļvarkova – Balteņi dienvidaustrumu malu līdz ceļam Foļvarkova - Kazeiki

 1.38.

38–39

Uz austrumiem pa ceļa Foļvarkova - Kazeiki dienvidu malu līdz ceļam Kazeiki - Graši

 1.39.

39–40

Uz austrumiem pa ceļa Kazeiki - Graši dienvidu malu līdz Čornajas un Kaunatas pagasta robežai

 1.40.

40–41

No ceļa Kazeiki – Graši un Čornajas un Kaunatas pagasta robežas krustpunkta uz dienvidaustrumiem pa ceļa Kazeiki - Graši dienvidrietumu malu  līdz ceļam Graši – Mozgi - Batņi

 1.41.

41–42

Uz austrumiem pa ceļa Graši – Mozgi – Batņi dienvidu malu līdz novadgrāvim.

 1.42.

42–43

Uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620020014) dienvidaustumu stūrim

 1.43.

43–44

Uz ziemeļiem un austrumiem pa novadgrāvi un zemes īpašumu (kadastra Nr. 78620020014; kadastra Nr. 78620020243 un kadastra Nr. 78620020234) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620020234) ziemeļu stūrim

 1.44.

44–45

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620020234) ziemeļaustrumu robežu līdz ceļam Ostrovski – Vecsloboda

 1.45.

45–46

Uz dienvidiem pa ceļa Ostrovski – Vecsloboda rietumu malu līdz ceļam Vecsloboda – Mežavaja

 1.46.

46–47

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620020023) ziemeļaustrumu robežu līdz ceļa Vecsloboda – Mežavaja dienvidaustrumu malai un ceļa Vecsloboda – Mežavaja dienvidaustrumu malu un pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78620020210; kadastra Nr. 78620020113; kadastra Nr. 78620020128; kadastra Nr. 78620020129; kadastra Nr. 78620020107; kadastra Nr. 78620030265; kadastra Nr. 78620030020; kadastra Nr. 78620030080; kadastra Nr. 78620030091; kadastra Nr. 78620030266; kadastra Nr. 78620030007; kadastra Nr. 78620030107)  ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620030107) ziemeļaustrumu stūrim

 1.47.

47–48

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78620030107; kadastra Nr. 78620030037; kadastra Nr. 78620030095; kadastra Nr. 78620030092; kadastra Nr. 78620030103; kadastra Nr. 78620030105) dienvidrietumu robežu līdz ceļam Kaunata – Rogaiža

 

 1.48.

48–49

Uz austrumiem pa ceļa Kaunata – Rogaiža dienvidu malu līdz Kaunatas un Rundēnu pagasta robežai

 1.49.

49–1

Uz dienvidiem pa Kaunatas un Rundēnu pagasta robežu līdz sākumpunktam (Kaunatas, Rundēnu un Pildas pagasta robežu krustpunktam)

 

2. Ārējās robežas robežpunktu koordinātas

 

Nr.p.k.

 Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

 

1

2

3

2.1.

  1

 729798

 6245375

2.2.

 2

 729630

 6245217

2.3.

 3

 732168

 6244295

2.4.

 4

 730771

 6235105

2.5.

 5

 726891

 6232987

2.6.

 6

 725334

 6227816

2.7.

 7

 724312

 6228083

2.8.

 8

 723699

 6228265

2.9.

 9

 719348

 6225991

2.10.

 10

 718836

 6229943

2.11.

 11

 714865

 6230426

2.12.

 12

 714779

 6229424

2.13.

 13

 714401

 6229117

2.14.

 14

 714248

 6229176

2.15.

 15

 713162

 6227475

2.16.

 16

 711313

 6228687

2.17.

 17

 706911

 6227366

2.18.

 18

 704703

 6233415

2.19.

 19

 706990

 6234559

2.20.

 20

 709533

 6234724

2.21.

 21

 706463

 6245149

2.22.

 22

 706195

 6247490

2.23.

 23

 701746

 6249880

2.24.

 24

 700897

 6250255

2.25.

 25

 700848

 6251273

2.26.

 26

 701853

 6251393

2.27.

 27

 704730

 6254548

2.28.

 28

 704302

 6256288

2.29.

 29

 704306

 6258826

2.30.

 30

 709706

 6258275

2.31.

 31

 711049

 6254198

2.32.

 32

 712657

 6255537

2.33.

 33

 713853

 6254675

2.34.

 34

 714011

 6254766

2.35.

 35

 714676

 6253576

2.36.

 36

 714563

 6252167

2.37.

 37

 715520

 6251224

2.38.

 38

 716204

 6252080

2.39.

 39

 717350

 6251843

2.40.

 40

 717506

 6251792

2.41.

 41

 717856

 6251289

2.42.

 42

 719576

 6251441

2.43.

 43

 720316

 6251153

2.44.

 44

 720973

 6251528

2.45.

 45

 721347

 6251342

2.46.

 46

 721360

 6250785

2.47.

 47

 724533

 6252100

2.48.

 48

 725653

 6250679

2.49.

 49

 727818

 6250760

II. Dabas lieguma zonas robežas apraksts

1. Harčenku purva dabas lieguma zonas robežposmu apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Lūznavas pagasts

1.1.

1–2

No 2. šķiras valsts ceļa Lūznava - Ismeri un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050121) robežas krustpunkta uz dienvidiem, dienvidaustrumiem  un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050121) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050229) dienvidu robežai

1.2.

2–3

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050229) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050229) dienvidaustrumu stūrim

1.3.

3–4

Uz austrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050229) dienvidaustrumu stūra līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050069) ziemeļu stūrim

1.4.

4–5

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050069) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050069) dienvidu stūrim

1.5.

5–6

Uz dienvidaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050069) dienvidu stūra līdz Rubčinsku ezera ziemeļu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050186) krustpunktam

1.6.

6–7

Uz rietumiem un dienvidiem no Rubčinsku ezera ziemeļu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050186) krustpunkta pa Rubčinsku ezera rietumu krastu līdz Rubčinsku ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050217) krustpunktam

1.7.

7–8

Uz rietumiem no Rubčinsku ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050217) krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050217) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020437) dienvidaustrumu stūrim

1.8.

8–9

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020437) dienvidaustrumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020437) ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020465) austrumu robežai

1.9.

9–10

Uz rietumiem, dienvidrietumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020465) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020465) dienvidrietumu stūrim

1.10.

10–11

Uz ziemeļiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020465) dienvidrietumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020465) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020465) rietumu stūrim

1.11.

11–12

Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020465) rietumu stūra līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020403) dienvidaustrumu stūrim

1.12.

12–13

Uz ziemeļrietumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020403) dienvidaustrumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020403) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020200) dienvidu stūrim

1.13.

13–14

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020200) dienvidu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020200) dienvidaustrumu un ziemeļaustrumu robežu līdz meliorācijas grāvim

1.14.

14–15

Uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz Harčenku ezera rietumu krastam

1.15.

15–16

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļiem pa Harčenku ezera rietumu, dienvidrietumu un austrumu krastu līdz  zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020502) robežai

1.16.

16–17

Uz dienvidaustrumiem, ziemeļiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020502) robežu līdz Harčenku ezera austrumu krastam

1.17.

17–18

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa Harčenku ezera austrumu krastu līdz strauta ietekai ezera Z krastā

1.18.

18–19

Uz ziemeļiem pa strautu līdz 2. šķiras valsts ceļa Lūznava – Ismeri D malai

1.19.

19–1

Uz austrumiem pa 2. šķiras valsts ceļa Lūznava – Ismeri D malu līdz sākumpunktam

 

2. Harčenku purva dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1

703558

6251844

2.2.

2

703628

6251396

2.3.

3

704054

6251421

2.4.

4

704126

6251416

2.5.

5

704139

6251274

2.6.

6

704180

6251195

2.7.

7

704193

6251019

2.8.

8

703888

6250930

2.9.

9

703661

6250896

2.10.

10

702933

6250480

2.11.

11

702943

6250623

2.12.

12

702991

6250683

2.13.

13

702890

6250863

2.14.

14

702851

6251013

2.15.

15

702998

6251109

2.16.

16

703049

6251315

2.17.

17

703039

6251519

2.18.

18

703102

6251725

2.19.

19

703162

6251852

 

3. Zosnas mitraines dabas lieguma zonas robežposmu apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Lūznavas pagasts

3.1.

1–2

No ceļa Zosna – Višķeri rietumu malas un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050127) dienvidu robežas krustpunkta uz rietumiem, dienvidiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050127) dienvidu robežu līdz kanalizētai caurtekai Zosnas ezers – Rāznas ezers

3.2.

2–3

Uz rietumiem pa kanalizēto caurteku Zosnas ezers – Rāznas ezers līdz Zosnas ezera austrumu krastam

3.3.

3–4

Uz ziemeļaustrumiem pa Zosnas ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050064) dienvidu robežai

3.4.

4–5

Uz ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050064) robežu līdz kvartālstigai

3.5.

5–6

Uz ziemeļaustrumiem pa kvartālstigu līdz ceļam Zosna – Višķeri un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680050097) dienvidrietumu stūrim

3.6.

6–1

Uz dienvidiem pa ceļa Zosna – Višķeri rietumu malu līdz sākumpunktam

 

4. Zosnas mitraines dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1

706590

6248374

4.2.

2

706130

6248616

4.3.

3

705885

6248549

4.4.

4

705763

6248676

4.5.

5

706114

6248945

4.6.

6

706856

6249413

 

5. Rāznas ezera salu dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

5.1.

 

Sešas Rāznas ezera salas Rāznas ezera rietumu daļā. Dabas lieguma robeža sakrīt ar salu krasta līniju

 

6. Mākoņkalna (Mōkūņkolna) dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

 

6.1.

1–2

No zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070003) ziemeļu robežas  un 2. šķiras valsts autoceļa Andrupene - Lipuški krustpunkta pa 2. šķiras valsts autoceļa Andrupene - Lipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070087) dienvidu stūrim

6.2.

2–3

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070087) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070074) austrumu stūrim

6.3.

3–4

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070074) dienvidaustrumu robežu līdz zemesceļam Rukmaņi - Voveri

6.4.

4–5

Uz rietumiem pa zemesceļu Rukmaņi – Voveri līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070074) rietumu robežai

6.5.

5–6

Uz ziemeļiem-ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070074) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070119) dienvidu stūrim

6.6.

6–7

Uz ziemeļiem-ziemeļrietumiem un austrumiem-ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070119) rietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070087) rietumu robežai

6.7.

7–8

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070087) rietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070003)  ziemeļrietumu stūrim

6.8.

8–1

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070003) ziemeļu robežu līdz sākumpunktam

 

7. Mākoņkalna (Mōkūņkolna) dabas liegum a zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

7.1.

1

711455

6242460

7.2.

2

711412

6242036

7.3.

3

711352

6242095

7.4.

4

711168

6242023

7.5.

5

710959

6242093

7.6.

6

710975

6242134

7.7.

7

711194

6242445

7.8.

8

711415

6242459

 

8. Lielā Liepukalna dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Kaunatas pagasts

8.1.

1–2

No zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130016) rietumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130016) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) ziemeļu robežai

8.2.

2–3

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) austrumu stūrim

8.3.

3–4

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) dienvidaustrumu robežu līdz meža ceļam un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130032) ziemeļu robežai

8.4.

4–5

Uz rietumiem pa meža ceļu un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130032) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) rietumu robežai

8.5.

5–1

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) rietumu robežu līdz sākumpunktam

 

9. Lielā Liepukalna dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

9.1.

1

725715

6242710

9.2.

2

726196

6242497

9.3.

3

726755

6242357

9.4.

4

726322

6241796

9.5.

5

725973

6241715

 

10. Salāju (Solōju) ezera dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

10.1.

1–2

No Krāslavas rajona Andrupenes pagasta un Rēzeknes rajona Mākoņklana pagasta robežas krustpunkta ar 2. šķiras valsts ceļu Andrupene – Lipuški uz ziemeļaustrumiem pa 2. šķiras valsts ceļa Andrupene – Lipuški dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100162) ziemeļaustrumu robežai

10.2.

2–3

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100162) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100188) ziemeļu robežai

10.3.

3–4

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100188) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100064) ziemeļrietumu stūrim

10.4.

4–5

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100064) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100089) robežas un Salāju (Solōju) ezera krasta līnijas krustpunktam

10.5.

5–6

Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100089) robežas un Salāju (Solōju) ezera krasta līnijas krustpunkta pa  zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100089) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100192) rietumu stūrim

10.6.

6–7

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100192) ziemeļu robežu līdz Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastam

10.7.

7–8

Uz dienvidaustrumiem pa Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100195) dienvidaustrumu robežai

10.8.

8–9

Uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100195) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100163) ziemeļrietumu robežai

10.9.

9–10

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100163) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720109007) dienvidu stūrim

10.10.

10–11

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720109007) dienvidu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720109007) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100040) dienvidu robežai

10.11.

11–12

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100040) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100013) austrumu robežai

 

10.12.

12–13

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100013) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100132) ziemeļrietumu robežai

10.13.

13–14

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100132) ziemeļrietumu un ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100152) ziemeļu robežai

10.14.

14–15

Uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100152) ziemeļu un ziemeļaustrumu robežu līdz meža malai

10.15.

15–16

Uz dienvidaustrumiem pa meža malu līdz Mostovuhas upītei (Mākoņkalna un Andrupenes pagasta robežai)

10.16.

16-17

Uz austrumiem-dienvidaustrumiem pa Mostovuhas upīti (Mākoņkalna un Andrupenes pagasta robežu) līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020100) ziemeļaustrumu stūrim

10.17.

17-18

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020100) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020068) ziemeļaustrumu stūrim

10.18.

18-19

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020068) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020019) ziemeļu robežai

10.19.

19-20

Uz austrumiem-dienvidaustrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020019) ziemeļu un austrumu robežu līdz Žīguru (Žuguru) ezera krastam

10.20.

20-21

Uz rietumiem, ziemelrietumiem, un dienvidiem pa Žīguru (Žuguru) ezera ziemeļu un rietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020039) austrumu stūrim

10.21.

21-22

Uz dienvidrietumiem un rietumiem-ziemeļrietumeim pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020039) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020107) austrumu stūrim

10.22.

22-23

Uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumeim pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020107) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020049) dienvidaustrumu stūrim

10.23.

23-24

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020049) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020051) dienvidaustrumu stūrim

10.24.

24-25

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020051) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020006) austrumu robežai

10.25.

25-26

Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420020006) austrumu, dienvidu un dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040073) dienvidu stūrim

10.26.

26-27

Uz ziemeļrietumiem zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040073) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040005) austrumu robežai

10.27.

27-28

Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040005) austrumu, dienvidu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040008) dienvidaustrumu stūrim

10.28.

28-29

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040008) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040150) dienvidaustrumu stūrim

10.29.

29-30

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040150) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040149) austrumu stūrim

10.30.

30-31

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040149) austrumu robežu līdz 2. šķiras valsts ceļa Andrupene – Lipuški ziemeļaustrumu malai

10.31.

31-32

Uz ziemeļrietumiem pa 2. šķiras valsts ceļa Andrupene – Lipuški ziemeļaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040036) rietumu stūrim

10.32.

32-33

Uz austrumiem-ziemeļaustrumiem, ziemeļiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040036) rietumu robežu līdz līdz 2. šķiras valsts ceļa Andrupene – Lipuški ziemeļaustrumu malai

10.33.

33-1

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa 2. šķiras valsts ceļa Andrupene – Lipuški ziemeļaustrumu malu uz sākumpunktu

 

11. Salāju (Solōju) ezera dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

11.1.

1

709533

6234724

11.2.

2

709751

6234900

11.3.

3

709889

6234700

11.4.

4

710025

6234620

11.5.

5

710151

6234569

11.6.

6

710394

6235118

11.7.

7

711013

6235298

11.8.

8

711084

6235259

11.9.

9

711575

6234946

11.10.

10

711819

6235017

11.11.

11

711914

6235479

11.12.

12

712014

6235480

11.13.

13

712060

6235405

11.14.

14

712504

6235618

11.15.

15

712735

6235588

11.16.

16

713023

6234944

11.17.

17

713300

6234855

11.18.

18

713242

6234684

11.19.

19

713190

6234531

11.20.

20

713295

6234241

11.21.

21

712754

6233806

11.22.

22

712246

6233639

11.23.

23

712070

6233544

11.24.

24

711652

6233647

11.25.

25

711483

6233762

11.26.

26

711025

6233507

11.27.

27

710737

6233721

11.28.

28

710409

6233674

11.29.

29

710078

6233695

11.30.

30

710038

6233668

11.31.

31

710028

6233648

11.32.

32

709837

6233892

11.33.

33

709748

6234166

 

12. Dabas lieguma “Litaunīku Mēness kalendārs” robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Andrupenes  pagasts

12.1.

1–2

No 1. šķiras valsts ceļa P-57 Dagda – Andrupene - Malta zemesceļa Biža – Bronkas - Litaunīki krustojuma pa zemesceļa Biža – Bronkas - Litaunīki austrumu malu uz dienvidiem līdz Baldas upītei

12.2.

2–3

Uz rietumiem pa Baldas upīti līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010135) rietumu robežai

12.3.

3–4

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010135) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010130) dienvidu robežai

12.4.

4–5

Uz rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010130) dienvidu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010015) dienvidrietumu robežai

12.5.

5–6

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010015) dienvidrietumu un rietumu robežu līdz 1. šķiras valsts ceļam P-57 Dagda – Andrupene - Malta

12.6.

6–1

Uz dienvidaustrumiem pa 1. šķiras valsts ceļa P-57 Dagda – Andrupene – Malta dienvidrietumu malu līdz sākumpunktam

 

13. Dabas lieguma “Litaunīku Mēness kalendārs” zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

13.1.

1

708249

6232006

13.2.

2

708093

6231291

13.3.

3

707551

6231342

13.4.

4

707562

6231506

13.5.

5

707557

6231961

13.6

6

707486

6232211

 

14. Ežezera dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons.
14.1. Ezernieku pagasts

14.1.1.

 

Dabas liegumā ietilpst visas Ežezera salas un Pahatnieku pussalas ozolu audze (valsts meža 311.kvartāls)

14.2. Andzeļu pagasts

14.2.1.

 

Dabas liegumā ietilpst Piloru ozolu audze (valsts meža 311.kvartāls)

 

III. Neitrālās zonas robežas apraksts

 

15. Treuhu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Čornajas pagasts

15.1.

1–2

No 1. šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne – Dagda un novadgrāvja  krustpunkta uz dienvidiem pa 1. šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne – Dagda austrumu malu līdz 2. šķiras valsts ceļam Treuhi - Ismeri.

15.2.

2–3

Uz dienvidrietumiem pa 2. šķiras valsts ceļa Treuhi – Ismeri dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040167) dienvidu robežai.

15.3.

3–4

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040167) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040165) austrumu robežai.

 

15.4.

4–5

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040165) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040172) dienvidu robežai.

15.5.

5–6

Uz dienvidrietumiem, dienvidiem, rietumiem, ziemeļiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040172) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040176) rietumu robežai.

15.6.

6–7

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040176) rietumu robežu līdz pagasta zemesceļam Treuhi - Bratova.

15.7.

7–8

Uz austrumiem pa pagasta zemesceļa Treuhi – Bratova ziemeļu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040170) rietumu robežai.

15.8.

8–9

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040170) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040019) rietumu stūrim.

15.9.

9–10

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460040019) rietumu un ziemeļu robežu līdz novadgrāvim.

15.10.

10–1

Uz ziemeļiem un austrumiem pa novadgrāvi līdz sākumpunktam.

 

16. Treuhu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

16.1.

1

710067

6257652

16.2.

2

710074

6257097

16.3.

3

710029

6257006

16.4.

4

709862

6257026

16.5.

5

709874

6257058

16.6.

6

709450

6257103

16.7.

7

709466

6257269

16.8.

8

709638

6257228

16.9.

9

709659

6257433

16.10.

10

709903

6257534

 

17. Čornajas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Čornajas pagasts

17.1.

1–2

No 1. šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne – Dagda un ceļa Čornaja - Balinova krustojuma uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Čornaja – Balinova ziemeļrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070056) ziemeļu stūrim.

17.2.

2–3

Uz dienvidaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070056) ziemeļu un austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070057) ziemeļu robežai.

17.3.

3–4

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070057) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070142) rietumu robežai.

17.4.

4–5

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070142) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070058) austrumu robežai.

17.5.

5–6

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070058) austrumu robežu līdz 1. šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne – Dagda.

17.6.

6–7

Uz dienvidaustrumiem pa 1. šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne – Dagda austrumu malu līdz novadgrāvim uz Rāznas ezeru.

17.7.

7–8

Uz dienvidiem pa novadgrāvi līdz Rāznas ezera krastam.

17.8.

8–9

Uz dienvidrietumiem pa Rāznas ezera krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070076) dienvidu stūrim.

17.9.

9–10

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070076) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070075) dienvidrietumu robežai.

17.10.

10–11

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070075) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070230) dienvidu robežai.

17.11.

11–12

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070230) dienvidu robežu līdz pagasta zemesceļam Čornaja - Melndukstigals.

17.12.

12–13

Uz dienvidrietumiem pa pagasta zemesceļa Čornaja – Melndukstigals dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070177) austrumu stūrim.

17.13.

13–14

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070177) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070064) austrumu robežai.

17.14.

14–15

Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070064) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070061) austrumu robežai.

17.15.

15–16

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070061) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070208) dienvidrietumu stūrim.

17.16.

16–17

Uz ziemeļiem, rietumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070208) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070148) dienvidu stūrim.

17.17.

17–18

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070148) un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070288) robežām līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070005) dienvidu stūrim.

17.18.

18–19

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070005) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070086) dienvidu stūrim.

17.19.

19–20

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070086) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070085) dienvidu stūrim.

17.20.

20–21

Uz ziemeļaustrumiem pa Čornajas pagasta zemes īpašuma robežu līdz Antoņinas Batņas zemes īpašuma robežai

17.21.

21–22

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070085) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070087) dienvidaustrumu robežai.

17.22.

22–23

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070087) dienvidaustrumu robežu līdz Čornajas pagasta zemes ceļam Čornaja - Žogoti.

17.23.

23–24

Uz ziemeļrietumiem pa Čornajas pagasta zemes ceļa Čornaja – Žogoti dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070051)  rietumu stūrim.

17.24.

24–25

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070051) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78460070176) ziemeļu robežai.

 

18. Čornajas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

18.1.

1

711045

6254203

18.2.

2

711366

6254451

18.3.

3

711539

6254313

18.4.

4

711889

6253875

18.5.

5

711727

6253771

18.6.

6

711728

6253758

18.7.

7

711729

6253737

18.8.

8

711738

6253612

18.9.

9

711051

6253301

18.10.

10

710980

6253398

18.11.

11

710900

6253489

18.12.

12

710847

6253469

18.13.

13

710791

6253364

18.14.

14

710646

6253457

18.15.

15

710603

6253466

18.16.

16

710626

6253620

18.17.

17

710642

6253831

18.18.

18

710263

6254023

18.19.

19

710158

6254171

18.20.

20

710414

6254487

18.21.

21

710529

6254624

18.22.

22

710564

6254660

18.23.

23

710391

6254819

18.24.

24

710623

6254966

18.25.

25

710666

6254976

 

19. Lūznavas neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Lūznavas pagasts

19.1.

1–2

No 2. šķiras valsts ceļa Vertukšne  - Lūznava – Ismeri un Rāznas ielas krustojuma Lūznavā uz ziemeļaustrumiem pa 2. šķiras valsts ceļa Vertukšne  - Lūznava – Ismeri ziemeļrietumu malu līdz novadgrāvim

19.2.

2–3

Uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemesceļam Harčenki - Lūznava

19.3.

3–4

Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa zemesceļa Harčenki – Lūznava dienvidu malu līdz 2. šķiras valsts ceļa Lūznava - Zosna  un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020055) robežas krustpunktam

19.4.

4–5

Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020055) austrumu robežu un zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020362; kadastra Nr.78680020098) austrumu un dienvidu robežu līdz 2. šķiras valsts ceļam Lūznava - Zosna

19.5.

5–6

Uz dienvidiem pa 2. šķiras valsts ceļa Lūznava – Zosna austrumu malu līdz novadgrāvim

19.6.

6–7

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa novadgrāvi un pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78680040222; kadastra Nr. 78680020333; kadastra Nr. 78680020248; kadastra Nr. 78680020304; kadastra Nr. 78680020276; kadastra Nr. 78680020325; kadastra Nr. 78680020402) dienvidu un dienvidaustrumu robežām līdz Vertušankas upītei un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020402) rietumu stūrim.

19.7.

7–8

Uz ziemeļiem pa Vertušankas upītes labo krastu un pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78680020402; kadastra Nr. 78680020094; kadastra Nr. 78680020006) rietumu robežām līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680020172) rietumu stūrim

19.8.

8–9

Uz austrumiem un ziemeļiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78680020172; kadastra Nr. 78680020010; kadastra Nr. 78680020123) rietumu robežām līdz Bērzu alejai Lūznavā

19.9.

9–10

Uz ziemeļiem no Bērzu alejas Lūznavā pa zemesceļu un zemes īpašumu (kadastra Nr. 78680020261 un kadastra Nr. 78680020022) rietumu robežām līdz ceļam Vertukšņa - Lūznava

19.10.

10–1

Uz austrumiem pa 2. šķiras valsts ceļa Vertukšņa  - Lūznava ziemeļu malu līdz sākumpunktam

 

20. Lūznavas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

20.1.

1

701863

6251403

20.2.

2

702060

6251593

20.3.

3

702285

6251044

20.4.

4

701781

6250762

20.5.

5

701655

6250439

20.6.

6

701757

6249885

20.7.

7

700862

6250223

20.8.

8

700915

6250783

20.9.

9

700941

6250986

20.10.

10

700858

6251292

 

21. Veczosnas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 

Rēzeknes rajons. Lūznavas pagasts

 

21.1.

1–2

No Zosnas ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680040012) robežas krustpunkta uz dienvidiem pa Zosnas ezera rietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680040129) robežai

21.2.

2–3

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680040129) dienvidaustrumu un dienvidu robežu līdz 2. šķiras valsts ceļam Veczosna - Lūznava

21.3.

3–4

Uz ziemeļrietumiem pa 2. šķiras valsts ceļa Veczosna – Lūznava dienvidrietumu malu līdz zemesceļam Veczosna - Rutki

21.4.

4–5

Uz ziemeļiem pa ceļa Veczosna – Rutki rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680040179) ziemeļrietumu stūrim

21.5.

5–6

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680040179) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680040012) ziemeļrietumu stūrim

21.6.

6–1

Uz austrumiem, dienvidiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680040012) ziemeļu robežu līdz sākumpunktam

 

22. Veczosnas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

22.1.

1

704670

6248206

22.2.

2

704614

6247819

22.3.

3

704416

6247724

22.4.

4

704228

6247997

22.5.

5

704250

6248354

22.6.

6

704296

6248344

 

23. Zosnas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 

Rēzeknes rajons. Lūznavas pagasts

 

23.1.

1–2

No ceļa Zosna – Višķeri un  zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060256) ziemeļu robežas krustpunkta uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060256) ziemeļu robežu līdz Rāznas ezera krastam

23.2.

2–3

Uz dienvidaustrumiem pa Rāznas ezera krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060026) rietumu robežai

23.3.

3–4

Uz dienvidiem no Rāznas ezera krasta pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060026) rietumu robežu līdz  zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060079) austrumu robežai

23.4.

4–5

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060079) austrumu robežu līdz ceļam Zosna - Lipušķi

23.5.

5–6

Uz dienvidiem no ceļa Zosna – Lipušķi līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060159) austrumu robežai

23.6.

6–7

Uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa  zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060159) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060001) austrumu robežai

23.7.

7–8

Uz dienvidaustrumiem, rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060001)  robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060042)  dienvidu robežai

23.8.

8–9

Uz rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060042)   robežu līdz ceļam Zosna - Lipušķi

23.9.

9–10

Uz rietumiem pa ceļu Zosna – Lipušķi līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060030)  dienvidu robežai

23.10.

10–11

Uz ziemeļrietumiem no ceļa Zosna – Lipušķi pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060030) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060255) robežai

23.11.

11–12

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060255)  robežu līdz Zosnas ezera austrumu krastam

23.12.

12–13

Uz ziemeļaustrumiem pa Zosnas ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060132) ziemeļu robežai

23.13.

13–14

Uz austrumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78680060132; kadastra Nr. 78680060034) robežām un Zosnas ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060175) rietumu robežai

23.14.

14–15

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060175)  robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060041)  robežai

23..15.

15–16

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060041) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060093) dienvidaustrumu robežai

23.16.

16–17

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78680060093) dienvidaustrumu robežu līdz ceļam Zosna- Višķeri

23.17.

17–1

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu Zosna- Višķeri līdz sākumpunktam

 

24. Zosnas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

24.1.

1

706599

6248211

24.2.

2

706680

6248198

24.3.

3

706969

6247727

24.4.

4

706980

6247429

24.5.

5

707044

6247311

24.6.

6

707034

6247295

24.7.

7

707136

6247142

24.8.

8

706716

6247265

24.9.

9

706321

6247485

24.10.

10

705999

6247427

24.11.

11

705867

6247804

24.12.

12

705759

6247758

24.13.

13

705847

6247861

24.14.

14

706010

6247921

24.15.

15

706135

6247949

24.16.

16

706387

6247996

24.17.

17

706449

6248029

 

25. Gineviču neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

25.1.

1–2

No Rāznas ezera krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720030039) austrumu robežas krustpunkta uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720030039) austrumu robežu līdz 1. šķiras valsts autoceļam P-56 Malta – Zosna – Ļipušķi - Kaunata

25.2.

2–3

Uz rietumiem pa 1. šķiras valsts autoceļa P-56 Malta – Zosna – Ļipušķi – Kaunata dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720030045) austrumu robežai

25.3.

3–4

Uz dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720030045) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 787200300675) dienvidu robežai

25.4.

4–5

Uz rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 787200300675)  dienvidu robežu līdz pagasta koplietošanas zemesceļam Gineviči - Rabskova

25.5.

5–6

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa pagasta koplietošanas zemesceļa  Gineviči – Rabskova dienvidu malu līdz Mākoņkalna pagasta un Lūznavas pagasta robežai

25.6.

6–7

Uz ziemeļiem pa Mākoņkalna pagasta un Lūznavas pagasta robežu līdz Rāznas ezera krastam

25.7.

7–1

Uz ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem un austrumiem no Mākoņkalna pagasta un Lūznavas pagasta robežas krustpunkta ar Rāznas ezera krastu pa Rāznas ezera krastu līdz sākumpunktam

 

26. Gineviču neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

26.1.

1

709606

6247021

26.2.

2

709550

6246851

26.3.

3

709165

6247014

26.4.

4

708964

6246708

26.5.

5

708554

6246822

26.6.

6

707835

6247156

26.7.

7

707811

6247285

 

27. Bereznīku neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

27.1.

1–2

No zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720030106) austrumu robežas un 1. šķiras valsts autoceļa P-56 Malta – Zosna – Ļipušķi - Kaunata krustpunkta uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720030106) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720030052) ziemeļaustrumu robežai

27.2.

2–3

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720030052) ziemeļaustrumu robežu līdz pagasta koplietošanas zemesceļam Gaļdeņi - Bereznīki

27.3.

3–4

Uz ziemeļiem pa pagasta koplietošanas zemesceļa Gaļdeņi – Bereznīki  austrumu malu līdz 1. šķiras valsts autoceļam P-56 Malta – Zosna – Ļipušķi - Kaunata

27.4.

4–1

Uz dienvidaustrumiem pa 1. šķiras valsts autoceļa  P-56 Malta – Zosna – Ļipušķi - Kaunata dienvidrietumu malu līdz sākumpunktam

 

28. Bereznīku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

28.1.

1

709603

6246780

28.2.

2

709547

6246358

28.3.

3

709430

6246454

28.4.

4

709560

6246835

 

29. Ļipušku neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

29.1.

1–2

No Rāznas ezera dienvidrietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080354) dienvidu robežas krustpunkta uz dienvidaustrumiem pa Rāznas ezera krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090088) austrumu robežai

29.2.

2–3

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090088) austrumu robežu līdz 1. šķiras valsts autoceļam P-56 Malta – Zosna – Ļipušķi - Kaunata

29.3.

3–4

Uz dienvidrietumiem pa 1. šķiras valsts autoceļa P-56 Malta – Zosna – Ļipušķi – Kaunata dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090007)  austrumu robežai

29.4.

4–5

Uz dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090007)   robežu līdz 2. šķiras valsts autoceļam Andzeļi – Lipušķi - Malukšta

29.5.

5–6

Uz dienvidiem pa 2. šķiras valsts autoceļa Andzeļi – Lipušķi – Malukšta austrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090005)  dienvidaustrumu robežai

29.6.

6–7

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090005)  dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090077)  dienvidaustrumu robežai

29.7.

7–8

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090077)  dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080126)  dienvidaustrumu robežai

29.8.

8–9

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080126)  dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080001)  austrumu robežai

29.9.

9–10

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080001) austrumu robežu līdz pagasta zemesceļam Malukšta - Škrjabi

29.10.

10–11

Uz ziemeļrietumiem pa pagasta zemesceļa Malukšta – Škrjabi dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080043) austrumu robežai

29.11.

11–12

Uz dienvidrietumiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080043) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080097) dienvidu robežai

29.12.

12–13

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080097) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080030) dienvidu robežai

29.13.

13–14

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080030) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080027) ziemeļu robežai

29.14.

14–15

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080027) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080107) ziemeļu robežai

29.15.

15–16

Uz rietumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78720080107) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080109) ziemeļu robežai

29.16.

16–17

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080109) robežu līdz 1. šķiras valsts autoceļam P-56 Malta – Zosna – Ļipušķi - Kaunata

29.17.

17–18

Uz ziemeļrietumiem pa 1. šķiras valsts autoceļa P-56 Malta – Zosna – Ļipušķi – Kaunata dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080358)  austrumu robežai

29.18.

18–19

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080358) austrumu robežu zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080037) austrumu robežai

29.19.

19–20

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080037) austrumu robežu, uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080037) dienvidu robežu un uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080037) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080021) dienvidrietumu robežai

29.20.

20–21

Uz ziemeļri etumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080021) dienvidrietumu robežu līdz pagasta zemesceļam Lipuški – Lutiški - Lipuški

29.21.

21–22

Uz rietumiem un ziemeļiem pa pagasta zemesceļa Lipuški - Lutiški - Lipuški dienvidu un rietumu malu līdz 2. šķiras valsts autoceļam Lipuški – Andrupene

29.22.

22–23

Uz ziemeļiem pa 2. šķiras valsts autoceļa Lipuški – Andrupene austrumu malu līdz pagasta zemesceļam Lipuški – Dvarči

29.23.

23–24

Uz rietumiem pa pagasta zemesceļa Lipuški – Dvarči dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080048) rietumu robežai

29.24.

24–25

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080048) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080012) rietumu stūrim

29.25.

25–26

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080012) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080004) rietumu robežai

29.26.

26–27

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080004) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080177) rietumu robežai

29.27.

27–28

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080177) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080372) rietumu robežai

29.28.

28-1

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720080372) robežu līdz sākumpunktam

 

30. Ļipušku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

30.1.

1

711822

6245088

30.2.

2

716377

6243493

30.3.

3

716451

6243344

30.4.

4

716399

6243288

30.5.

5

716402

6243062

30.6.

6

716499

6242796

30.7.

7

716392

6242745

30.8.

8

716193

6242622

30.9.

9

716022

6242502

30.10.

10

715848

6242191

30.11.

11

715691

6242288

30.12.

12

715254

6242469

30.13.

13

714897

6242738

30.14.

14

714620

6242939

30.15.

15

714361

6242920

30.16.

16

714279

6242894

30.17.

17

714237

6242980

30.18.

18

714129

6243026

30.19.

19

714085

6242640

30.20.

20

713404

6243047

30.21.

21

713279

6243194

30.22.

22

712143

6243557

30.23.

23

712160

6243679

30.24.

24

710737

6243967

30.25.

25

710763

6244417

30.26.

26

711187

6244777

30.27.

27

711219

6244914

30.28

28

711637

6244917

 

31. Zelenpoles neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

31.1.

1–2

No 2. šķiras valsts autoceļa Andzeļi – Ruduški – Malukšta un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090070) ziemeļrietumu robežas krustpunkta uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090070) rietumu robežu līdz 2. šķiras valsts autoceļam Andzeļi – Ruduški – Malukšta

31.2.

2–1

Uz ziemeļiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720090070) dienvidrietumu robežas un 2. šķiras valsts autoceļa Andzeļi – Ruduški – Malukšta krustpunkta pa 2. šķiras valsts autoceļa Andzeļi – Ruduški – Malukšta rietumu malu līdz sākumpunktam

 

32. Zelenpoles neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

32.1.

1

716682

6241099

32.2.

2

716886

6240611

 

33. Kaunatas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 

Rēzeknes rajons. Kaunatas pagasts

 

33.1.

1–2

No ceļa Rēzekne – Kaunata un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050150) rietumu robežas krustpunkta uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050150) rietumu robežu un austrumiem pa novadgrāvi līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050151) ziemeļrietumu stūrim

33.2.

2–3

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050151) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050153) ziemeļrietumu stūrim

33.3.

3–4

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050153) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050356)  rietumu stūrim

33.4.

4–5

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050356) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050031) ziemeļu robežai

33.5.

5–6

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050031) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050401) ziemeļu robežai

33.6.

6–7

Uz ziemeļaustrumiem pa zeme s īpašuma (kadastra Nr. 78620050401) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050154) rietumu robežai

33.7.

7–8

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050154) rietumu robežu līdz Partovas strautam

33.8.

8–9

Uz austrumiem un dienvidiem pa Partovas strauta kreiso krastu līdz  zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050024) ziemeļu robežai

33.9.

9–10

Uz rietumiem pa zemes īpašuma kadastra Nr. 78620050024) ziemeļu robežu līdz pagasta zemesceļam Kaunata - Katkovski

33.10.

10–11

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa pagasta zemesceļu Kaunata - Katkovski līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050023) austrumu robežai

33.11.

11–12

Uz dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050023) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050141)  austrumu robežai

33.12.

12–13

Uz ziemeļiem, rietumiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050141) austrumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050301) dienvidu robežai

33.13.

13–14

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050301) dienvidu robežu līdz pagasta zemesceļam Katkovski - Kaunata

33.14.

14–15

Uz dienvidiem un rietumiem pa ceļu Katkovski - Kaunata un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050133) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050209) austrumu robežai

33.15.

15–16

Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050209) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050362) ziemeļu robežai

33.16.

16–17

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050362) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050120) austrumu robežai

33.17.

17–18

Uz  ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050120) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050027) austrumu robežai

33.18.

18–19

Uz ziemeļrietumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620050027) robežu līdz Kaunatas ezera austrumu krastam

33.19.

19–20

Uz ziemeļiem pa  Kaunatas ezera austrumu krastu līdz Rēzeknes upes iztekai

33.20.

20–21

Uz ziemeļiem pa  Rēzeknes upi līdz 2. šķiras valsts ceļam Rēzekne - Kaunata

33.21.

21–1

Uz austrumiem pa  2. šķiras valsts ceļu Rēzekne - Kaunata līdz sākumpunktam

 

34. Kaunatas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

34.1.

1

718066

6248781

34.2.

2

718175

6249005

34.3.

3

718463

6249022

34.4.

4

718624

6249008

34.5.

5

718762

6249058

34.6.

6

718895

6249071

34.7.

7

718934

6249101

34.8.

8

718943

6249280

34.9.

9

719830

6247815

34.10.

10

719816

6247816

34.11.

11

719886

6247686

34.12.

12

719647

6247657

34.13.

13

719310

6247617

34.14.

14

719298

6247621

34.15.

15

718866

6247410

34.16.

16

718481

6247441

34.17.

17

718390

6247422

34.18.

18

718348

6247646

34.19.

19

718105

6247732

34.20.

20

717926

6248564

34.21.

21

717818

6248678

 

35. Dubuļu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 

Rēzeknes rajons. Kaunatas pagasts

 

35.1.

1–2

No 1. šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120019) krustpunkta uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120019) robežu līdz 1. šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda

35.2.

2–3

Uz dienvidaustrumiem pa 1. šķiras valsts ceļa Rēzekne – Dagda ziemeļaustrumu malu līdz pagasta zemesceļam Dubuļi - Eisaki

35.3.

3–4

Uz austrumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa pagasta zemesceļa Dubuļi – Eisaki ziemeļrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120016) dienvidu robežai

35.4.

4–5

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120016)  robežu līdz Dubuļu dīķim

35.5.

5–6

Uz austrumiem pa Dubuļu dīķa dienvidu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120050) ziemeļaustrumu stūrim

35.6.

6–7

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120050) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120007) robežai

35.7.

7–8

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120007) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120202) dienvidu robežai

35.8.

8–9

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120202) dienvidu robežu līdz  Dubuļu ezeram

35.9.

9–10

Uz dienvidrietumiem pa Dubuļu ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120044) austrumu robežai

35.10.

10–11

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120044) austrumu robežu līdz 1. šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda

35.11.

11–12

Uz dienvidiem no 1. šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120094) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120093)  ziemeļu stūrim

35.12.

12–13

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78620120093; kadastra Nr. 78620120316) robežām līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120033) ziemeļaustrumu stūrim

35.13.

13–14

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120033) ziemeļu robežu līdz pagasta zemesceļam Dubuļi - Patmalnieki

35.14.

14–15

Uz dienvidiem pa pagasta zemesceļa Dubuļi – Patmalnieki austrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120082) robežai

35.15.

15–16

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 78620120082; kadastra Nr. 78620120065) robežām līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120109) austrumu robežai

35.16.

16–17

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120109) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120366) ziemeļu stūrim

35.17.

17–18

Uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120366) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120013) dienvidu stūrim

35.18.

18–19

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120013) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120037)  dienvidu stūrim

35.19.

19–20

Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120037) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120320) dienvidu stūrim

35.20.

20–21

Uz ziemeļaustrumiem pa  zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120320) austrumu robežu līdz 1. šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda

35.21.

21–22

Uz ziemeļaustrumiem pa  1. šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120138) austrumu robežai

35.22.

22–23

Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa  zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120138) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120020)  dienvidu robežai

35.23.

23–24

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78620120020)  dienvidu un rietumu robežu līdz 1. šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda

35.24.

24–1

Uz dienvidaustrumiem pa 1. šķiras valsts ceļa Rēzekne – Dagda ziemeļaustrumu malu līdz sākumpunktam

 

36. Dubuļu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

36.1.

1

723334

6240977

36.2.

2

723416

6240914

36.3.

3

723449

6240890

36.4.

4

723740

6241108

36.5.

5

724167

6241308

36.6.

6

724469

6241310

36.7.

7

724522

6241210

36.8.

8

724638

6240781

36.9.

9

724424

6240850

36.10.

10

724085

6240502

36.11.

11

724155

6240309

36.12.

12

724173

6240191

36.13.

13

724074

6239967

36.14.

14

723725

6240043

36.15.

15

723721

6239907

36.16.

16

723567

6239913

36.17.

17

723429

6239957

36.18.

18

723259

6239868

36.19.

19

723454

6240038

36.20.

20

723603

6240337

36.21.

21

723827

6240564

36.22.

22

723424

6240885

36.23.

23

723196

6240794

36.24.

24

723079

6241145

 

37. Viraudas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

37.1.

1–2

No Viraudas ezera dienvidrietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100054) ziemeļrietumu robežas krustpunkta uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100054) ziemeļrietumu robežu līdz 2. šķiras valsts autoceļam Andrupene – Lipušķi

37.2.

2–3

Uz dienvidiem pa 2. šķiras valsts autoceļa Andrupene – Lipušķi rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100162) ziemeļu stūrim

37.3.

3–4

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100162) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100188) ziemeļu robežai

37.4.

4–5

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100188) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100064) ziemeļrietumu stūrim

37.5.

5–6

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100064) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100089) robežas un Salāju (Solōju) ezera krasta līnijas krustpunktam

37.6.

6–7

Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100089) robežas un Salāju (Solōju) ezera krasta līnijas krustpunkta pa  zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100089) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100192) rietumu stūrim

37.7.

7–8

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100192) ziemeļu robežu līdz Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastam

37.8.

8–9

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļiem pa Adaļeņa ezera dienvidrietumu un austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100066) dienvidaustrumu robežai

37.9.

9–10

Uz ziemeļaustrumiem un rietumiem zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720100066) dienvidaustrumu un ziemeļu robežu līdz pagasta koplietošanas zemesceļam Zeļonki – Krievu Virauda

37.10.

10–11

Uz ziemeļiem pa pagasta koplietošanas zemesceļu Zeļonki – Krievu Virauda līdz meliorācijas notekgrāvim

37.11.

11–12

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas notekgrāvi līdz Viraudas ezera ziemeļu krastam

37.12.

12–1

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa Viraudas ezera austrumu un dienvidu krastu līdz sākumpunktam

 

38. Viraudas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

38.1.

1

709843

6235208

38.2.

2

709745

6235117

38.3.

3

709754

6234904

38.4.

4

709893

6234704

38.5.

5

710025

6234620

38.6.

6

710151

6234569

38.7.

7

710394

6235118

38.8.

8

711013

6235298

38.9.

9

711085

6235326

38.10.

10

711048

6235646

38.11.

11

710944

6236894

38.12.

12

710766

6236681

 

39. Zundu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Andrupenes pagasts

39.1.

1–2

No 1. šķiras valsts ceļa P-57 Dagda – Andrupene - Malta un zemesceļa Bergofa -Zundi krustojuma pa 1. šķiras valsts ceļa P-57 Dagda – Andrupene - Malta ziemeļaustrumu malu uz dienvidaustrumiem līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010093) ziemeļu stūrim

39.2.

2–3

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010093) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010123) ziemeļu stūrim

39.3.

3–4

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010123) ziemeļrietumu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010011) austrumu stūrim

39.4.

4–5

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010011) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010122) austrumu stūrim

39.5.

5–6

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420010122) dienvidaustrumu robežu līdz Baldas upītei

39.6.

6–7

Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa Baldas upīti un Andrupenes pagasta robežu līdz meliorācijas grāvim no Zundu ezera

39.7.

7–8

Uz austrumiem pa meliorācijas grāvi no Zundu ezera līdz zemesceļam Bergofa -Zundi

39.8.

8–1

Uz ziemeļaustrumiem pa zemesceļa Bergofa–Zundi ziemeļrietumu malu līdz sākumpunktam

 

40. Zundu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

40.1.

1

706442

6232971

40.2.

2

706941

6232646

40.3.

3

706577

6232213

40.4.

4

706492

6231817

40.5.

5

706361

6231653

40.6.

6

706288

6231572

40.7.

7

704427

6232546

40.8.

8

704526

6232453

 

41. Andrupenes neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Andrupenes pagasts

41.1.

1–2

No 1. šķiras valsts ceļa P-57 Dagda – Andrupene - Malta un 2. šķiras valsts ceļa Andrupene – Mariampole - Jaunokra krustojuma pa 2. šķiras valsts ceļa Andrupene – Mariampole – Jaunokra dienvidu malu uz rietumiem līdz zemesceļam Biža – Bronkas - Litaunīki

41.2.

2–3

Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemesceļa Biža – Bronkas – Litaunīki rietumu malu līdz 1. šķiras valsts ceļam P-57 Dagda – Andrupene – Malta

41.3.

3–4

Uz dienvidaustrumiem pa 1. šķiras valsts ceļa P-57 Dagda – Andrupene – Malta ziemeļaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040291) ziemeļrietumu robežai

41.4.

4–5

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr. 60420040291; kadastra Nr. 60420040413; kadastra Nr. 60420040119; kadastra Nr. 60420040384; kadastra Nr. 60420040027; kadastra Nr. 60420040250) ziemeļrietumu robežām līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040044) dienvidrietumu stūrim

41.5.

5–6

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040044) ziemeļrietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040121) dienvidaustrumu stūrim

41.6.

6–7

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040121) austrumu robežu līdz zemes īpašuma  (kadastra Nr. 60420040545) ziemeļrietumu stūrim

41.7.

7–8

Uz austrumiem pa zemes īpašuma  (kadastra Nr. 60420040545) ziemeļu robežu līdz zemesceļam

41.8.

8–9

Uz ziemeļaustrumiem pa zemesceļa ziemeļrietumu malu līdz 2. šķiras valsts ceļam Andrupene – Lipuški

41.9.

9–10

Uz ziemeļiem pa 2. šķiras valsts ceļa Andrupene – Lipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma  (kadastra Nr. 60420040456) ziemeļrietumu stūrim

41.10.

10–11

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma  (kadastra Nr. 60420040456) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma  (kadastra Nr. 60420040548) ziemeļu stūrim

41.11.

11–12

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040548) ziemeļaustrumu robežu līdz zemesceļam

41.12.

12–13

Uz dienvidrietumiem pa zemesceļu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040447) ziemeļu stūrim

41.13.

13–14

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040447) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60420040503) austrumu robežai

41.14.

14–15

Uz dienvidiem pa zemes īpašumu  (kadastra Nr. 60420040503; kadastra Nr. 60420040431; kadastra Nr. 60420040217) austrumu robežām līdz meliorācijas grāvim

41.15.

15–16

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz 2. šķiras valsts ceļa Andrupene – Andzeļi krustpunktu ar meliorācijas grāvi

41.16.

16–17

Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un dienvidrietumiem no 2. šķiras valsts ceļa Andrupene – Andzeļi krustpunktu ar meliorācijas grāvi pa meliorācijas grāvi līdz  1. šķiras valsts ceļam P-57 Dagda – Andrupene - Malta

41.17.

17–1

Uz dienvidiem pa 1. šķiras valsts ceļa P-57 Dagda – Andrupene – Malta austrumu malu līdz sākumpunktam

 

42. Andrupenes neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

42.1.

1

711306

6228701

42.2.

2

708850

6228597

42.3.

3

708258

6232003

42.4.

4

709790

6231541

42.5.

5

709831

6231820

42.6.

6

710178

6231775

42.7.

7

710213

6231928

42.8.

8

710265

6231930

42.9.

9

710518

6232056

42.10.

10

710493

6232549

42.11.

11

710709

6232514

42.12.

12

710864

6232403

42.13.

13

710829

6232355

42.14.

14

710950

6232220

42.15.

15

710944

6231898

42.16.

16

711018

6231799

42.17.

17

710780

6230634

 

43. Andzeļu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Andzeļu pagasts

43.1.

1–2

No 2. šķiras valsts ceļa Ruduški – Andzeļi krustojuma ar zemesceļu Kļukuški - Andzeļi uz austrumiem pa zemesceļa Kļukuški – Andzeļi ziemeļu malu līdz pagasta zemesceļam Andzeļi – Rokoli

43.2.

2–3

Uz dienvidiem pa pagasta zemesceļa Andzeļi – Rokoli austrumu malu līdz novadgrāvim

43.3.

3–4

Uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemesceļam Bondariški - Andzeļi

43.4.

4–5

Uz dienvidrietumiem uz dienvidiem pa zemesceļa Bondariški – Andzeļi austrumu malu līdz 2. šķiras valsts ceļam Andzeļi – Ezernieki

43.5.

5–6

Uz ziemeļaustrumiem pa 2. šķiras valsts ceļa Andzeļi – Ezernieki dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60440050140) ziemeļu stūrim

43.6.

6–7

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60440050140) un zemes īpašumu (kadastra Nr. 60440050233; kadastra Nr. 60440050139) ziemeļaustrumu robežām līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60440050065) zemes īpašuma ziemeļu stūrim

43.7.

7–8

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60440050065) ziemeļaustrumu robežu līdz Ješa ezera (Ežezera) krasta līnijai

43.8.

8–9

Uz rietumiem pa Ješa ezera (Ežezera) krasta līniju līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60440050295) austrumu robežai

43.9.

9–10

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60440050295) zemes īpašuma robežu līdz 2. šķiras valsts ceļam Andzeļi – Dagda

43.10.

10–11

Uz ziemeļaustrumiem pa 2. šķiras valsts ceļa Andzeļi – Dagda dienvidaustrumu malu līdz 2. šķiras valsts ceļam Andzeļi – Ruduški

43.11.

11–1

Uz ziemeļrietumiem pa 2. šķiras valsts ceļa Andzeļi – Ruduški rietumu malu līdz sākumpunktam

 

44. Andzeļu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

44.1.

1

718778

6231594

44.2.

2

720245

6231711

44.3.

3

720262

6231668

44.4.

4

721203

6231727

44.5.

5

721005

6231139

44.6.

6

721013

6231122

44.7.

7

721278

6230681

44.8.

8

721525

6230291

44.9.

9

719594

6230154

44.10.

10

719197

6230489

44.11.

11

719212

6230518

 

45. Ezernieku neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Ezernieku pagasts

45.1.

1–2

No pagasta zemesceļu Ezernieki – Udrija un Patmaļnīki - Ezernieki krustojuma uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa ceļa Patmaļnīki - Ezernieki ziemeļaustrumu un austrumu malu līdz pagasta zemesceļam Udrija - Garaudži

45.2.

2–3

Uz austrumiem pa pagasta zemesceļa Udrija – Garaudži ziemeļu malu līdz 1. šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne -Ezernieki - Dagda

45.3.

3–4

Uz dienvidiem pa 1. šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne -Ezernieki - Dagda austrumu malu līdz pagasta zemesceļam Garaudži – Pohalki – Ezernieki

45.4.

4–5

Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un rietumiem pa pagasta zemesceļa Garaudži – Pohalki – Ezernieki ziemeļaustrumu un dienvidaustrumu malu līdz 1. šķiras valsts ceļam P-49 Rundāni - Ezernieki

45.5.

5–6

Uz rietumiem pa 1. šķiras valsts ceļa P-49 Rundāni – Ezernieki dienvidu malu līdz 1. šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne -Ezernieki – Dagda

45.6.

6–7

Uz dienvidiem pa 1. šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne - Ezernieki - Dagda austrumu malu līdz pagasta ceļam uz Ezernieku tūristu bāzi

45.7.

7–8

Uz rietumiem pa pagasta ceļa uz Ezernieku tūristu bāzi dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60560040042) dienvidrietumu stūrim

45.8.

8–9

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60560040042) rietumu robežu līdz Ješa ezera (Ežezera) austrumu krastam

45.9.

9–10

Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa Ješa ezera (Ežezera) austrumu un ziemeļu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 60560030146) austrumu stūrim

45.10.

10–11

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 60560030146) ziemeļu robežu līdz 2. šķiras valsts ceļa Ezernieki – Andzeļi un pagasta zemesceļa Ezernieki – Udrija krustojumam

45.11.

11–1

Uz ziemeļiem no 2. šķiras valsts ceļa Ezernieki – Andzeļi un pagasta zemesceļa Ezernieki – Udrija krustojuma pa pagasta zemesceļa Ezernieki – Udrija rietumu malu līdz sākumpunktam

 

46. Ezernieku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

46.1.

1

725070

6234934

46.2.

2

725298

6234569

46.3.

3

726590

6234851

46.4.

4

726617

6234820

46.5.

5

727586

6233294

46.6.

6

726906

6233001

46.7.

7

727108

6231727

46.8.

8

726686

6231803

46.9.

9

726671

6231834

46.10.

10

724996

6232767

46.11.

11

724831

6232886

 

47. Rukmaņu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

47.1.

1–2

No 2. šķiras valsts autoceļa Andrupene – Zosna un 2. šķiras valsts autoceļa Andrupene – Ļipušķi krustojuma uz ziemeļaustrumiem pa 2. šķiras valsts autoceļa Andrupene – Ļipušķi dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070116 ) austrumu robežai

47.2.

2–3

Uz dienvidiem un austrumiem no 2. šķiras valsts autoceļa Andrupene – Ļipušķi un zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070116 ) austrumu robežas krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070116 ) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070047 ) rietumu robežai

47.3.

3–4

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070047 ) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070077 ) rietumu robežai

47.4.

4–5

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070077 ) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070114 ) dienvidu robežai

47.5.

5–6

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070114 ) dienvidu robežu līdz līdz 2. šķiras valsts autoceļam Andrupene – Zosna

47.6.

6–1

Uz ziemeļiem no zemes īpašuma (kadastra Nr. 78720070114 ) dienvidu robežas un 2. šķiras valsts autoceļa Andrupene – Zosna krustpunkta pa 2. šķiras valsts autoceļa Andrupene – Zosna austrumu malu līdz sākumpunktam

 

 

48. Rukmaņu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

48.1.

1

710111

6240947

48.2.

2

710221

6241066

48.3.

3

710466

6240998

48.4.

4

710514

6240778

48.5.

5

710528

6240613

48.6.

6

710229

6240538

 

IV. Dabas parka zona ir pārējā nacionālā parka teritorija, kura neietilpst dabas lieguma zonā un neitrālajā zonā.”

 

 

 

 

 


Likumprojekta

„Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saeima 2006. gada 2.novembrī pieņēma likumu- Rāznas nacionālā parka likums  (stājies spēkā 1.01.2007.).

Nacionālā parka teritorija ir 53 200 ha, tā ietilpst Ludzas rajona Rundēnu pagastā, Krāslavas rajona Ezernieku, Andzeļu, Andrupenes pagastā, Rēzeknes rajona Mākoņkalna, Lūznavas, Čornajas, Kaunatas pagastā.

Visas plānotajā nacionālā parkā ietilpstošās pašvaldības atbalstīja Rāznas nacionālā parka izveidi.

Likums nemaina esošā Rāznas dabas parka teritorijas funkcionālo zonējumu, līdz ar to nacionālajā parkā ietilpstošajiem zemes īpašniekiem nav uzlikti jauni saimnieciskās darbības ierobežojumi.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Saskaņā ar likumprojektu „Par valsts budžetu 2007. gadam” jaunas institūcijas  veidošanai - Rāznas nacionālā parka administrācijai  paredzēti Ls 76 000.

Likumprojekts paredz papildināti Pārejas noteikumus, nosakot pārejas periodu, ka apliecinājumus atbilstoši Meža likumam un medību normatīvajos aktos noteiktos administratīvos aktus   turpina izsniegt līdz 1. 07.2007. Valsts meža dienests.

Projektā tiek precizēts robežposmu apraksts, aizstājot īpašnieku uzvārdus ar nekustamā īpašuma kadastra numuriem.

 



II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Projekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts veicinās bioloģiski augstvērtīgu teritoriju aizsardzības nodrošināšanu.

 

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansu aprēķins

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Saskaņā ar likumprojektu  „Par valsts budžetu 2007.  gadam”  jaunas institūcijas  veidošanai-  Rāznas nacionālā parka administrācijai  ir paredzēti Ls 76 000.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem”, kas paredz svītrot no dabas parku saraksta dabas parku „Rāzna” (24.punktu un 24.pielikumu).

Tāpat tiek gatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas paredz noteikt Rāznas nacionālā par aizsardzības un izmantošanas kārtību katrā funkcionālajā zonā.

 

2. Cita informācija

nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Projekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Projekts šo jomu neskar

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

 

nav

nav

nav

nav

 

5. Cita informācija

nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Projekts ievietots Vides ministrijas mājas lapā.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

 

5. Cita informācija

nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Projekts paredz izveidot Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienību - Rāznas nacionālā parka administrāciju.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par projekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas  noteikumi tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī Vides ministrijas mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīdam ir iespējas aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo, atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem.

 

4. Cita informācija

nav