Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” anotācija

 

2007.gada 25.janvārī                           

Nr. 9/1-2-10-(9/07)

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijs

 

 

 

 

 

 

 

            Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas un  Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” (Nr.174/Lp9; Dok.nr. 341.)

 

 

 

 

Pielikumā:

1) Minētais likumprojekts uz 1 lp.;

2) Likumprojekta anotācija uz 3 lp.

 

Ar cieņu,

 

Priekšsēdētājs

 

 

A. Bērziņš

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                     Likumprojekts 1.lasījumam

  

 

 

 

 

Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada

7. augustā parafēto Latvijas Republikas un  Krievijas Federācijas līguma projektu

 par Latvijas un Krievijas valsts robežu

 

 

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 21. augustā pieņemto Latvijas Republikas Konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu, kā arī ņemot vērā starptautiski atzīto Latvijas Republikas valstisko nepārtrauktību un saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 3. pantu pilnvarot Ministru kabinetu parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu.

 


 

Likumprojekta “Par pilnvarojumu ministru kabinetam parakstīt 1997.gada 7.augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas

līguma projektu

par Latvijas un Krievijas valsts robežu”

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

1997.gada 7.augustā Latvijas un Krievijas valdību delegācijas parafēja sarunu gaitā izstrādāto līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Līguma projekts līdz šim nav parakstīts. Ņemot vērā, ka no parafēšanas brīža ir pagājuši gandrīz desmit gadi un Saeimā nav viennozīmīgas nostājas par līguma parakstīšanas iespējamību, valdība tādā veidā saņems Saeimas piekrišanu līguma parakstīšanai.

2005. gadā Latvijas puse Līguma projektam pievienoja vienpusēju Valdības skaidrojošo deklarāciju, kā rezultātā Krievija attiecās Līgumu parakstīt.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 3.panta pirmo daļu Saeima var pieņemt lēmumu par jebkura starptautiska līguma noslēgšanu, lēmumā nosakot par konkrētā līguma izstrādāšanu atbildīgās personas un šo personu pilnvaru apjomu un saturu. Pieņemot izstrādāto likumu, Saeima ar to pilnvaro Ministru kabinetu parakstīt līgumu, vienlaikus nodrošinot Latvijas Republikas tiesisko pēctecību.

3. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3.Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

 

 

 

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

6. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 


IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

 

Nav ietekmes.

2. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Iestājoties Eiropas Savienībā Latvijas augstākās amatpersonas vairākkārt deklarējušas apņemšanos sakārtot savu Austrumu robežu, kas vienlaicīgi ir Eiropas Savienības ārējā robeža.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Atbilst Latvijas saistībām Eiropas drošības un sadarbības organizācijā (EDSO) un EDSO 1975.gada dalībvalstu pārstāvju Helsinku tikšanās Nobeiguma dokumentam, kuram Latvija pievienojusies ar 1990.gada 4.maija deklarāciju “Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos”

Iestājoties NATO, Latvija vairākkārt deklarējusi apņemšanos sakārtot Austrumu robežu, kas vienlaicīgi ir arī NATO ārējā robeža.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Citas saistības neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Pozīcijas nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Valdība ar masu informācijas līdzekļu starpniecību ir rosinājusi sabiedrības diskusiju un informējusi sabiedrību par sagatavotā līguma parakstīšanas nepieciešamību.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Tiesību akta projekts apspriests Ārlietu padomē un koalīcijas padomē. Notikušas konsultācijas ar Valsts Prezidenti.

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiks radītas ne jaunas institūcijas, ne paplašinātas esošo funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks izsludināts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Satversmes 72. vai 78.panta kārtībā.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

 

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs                                                                Andris Bērziņš