Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā” (Reģ. nr. 171/Lp9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

trešajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                   Ar cieņu,

                   komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                   

         

 


 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                      Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                            

 

Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā

(reģ. nr.171/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

 Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā

 

 

 

 Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā

 

Izdarīt Ķemeru nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Ķemeru nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Izslēgt visā likumā vārdus "un dabas aizsardzības plāns" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

1. Izslēgt visā likumā vārdus "un dabas aizsardzības plāns" (attiecīgā locījumā).

 

2.pants

Nacionālā parka kopējā platība ir 38 165 hektāri sauszemes un 1954 hektāri jūras akvatorijas, un tā robežas noteiktas saskaņā ar nacionālā parka shēmu (1.pielikums) un robežu aprakstu (2.pielikums).

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2. pants

Nacionālā parka platība ir 38165 hektāri (tajā skaitā 1954 hektāri jūras akvatorijas), un tā robežas noteiktas saskaņā ar šā likuma 1. un 2.pielikumu."

 

 

 

 

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2. pants

Nacionālā parka platība ir 38165 hektāri (tajā skaitā 1954 hektāri jūras akvatorijas), un tā robežas noteiktas saskaņā ar šā likuma 1. un 2.pielikumu."

 

 

4.pants

Dabas rezervāta, dabas lieguma un ainavu aizsardzības zonu zeme, kas līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, kuras nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz šo zemi vai ir pieprasījušas kompensāciju, kā arī zeme, uz kuru normatīvajos aktos nav paredzēta īpašuma tiesību atjaunošana, piekrīt valstij. Šī zeme nav atsavināma un nav privatizējama, tā ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā.

 

3. Aizstāt 4.pantā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Vides ministrijas".

 

 

 

 

3. Aizstāt 4.pantā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Vides ministrijas".

 

8.pants

Lai nodrošinātu augu un dzīvnieku sugu netraucētu eksistenci un dzīvnieku koncentrēšanās iespēju migrācijas periodos, nacionālā parka administrācija atbilstoši nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem var noteikt sezonas liegumus.

 

 

4. Izslēgt 8. pantu.

1

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“8. pants

Nacionālā parka administrācija atbilstoši nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem var noteikt sezonas liegumus, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, tai skaitā dzīvnieku koncentrēšanās iespēju migrācijas periodos.”

Atbalstīt

4. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“8. pants

Nacionālā parka administrācija atbilstoši nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem var noteikt sezonas liegumus, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, tai skaitā dzīvnieku koncentrēšanās iespēju migrācijas periodos.”

 

 

 

11.pants

Nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde — Ķemeru nacionālā parka administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

 

 

 

 

 

5. Izteikt 11..pantu šādā redakcijā:

 

"11.pants

Nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Ķemeru nacionālā parka administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta pieņemto nolikumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 11..pantu šādā redakcijā:

 

"11.pants

Nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Ķemeru nacionālā parka administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta pieņemto nolikumu.”

 

 

 

 

 

 

12.pants

Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors, kas vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors nacionālā parka teritorijā. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

 

 

 

 

 

Izteikt 12..pantu šādā redakcijā:

 

“12.pants

Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors."

 

 

 

 

 

6.Izteikt 12..pantu šādā redakcijā:

 

“12.pants

Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors."

 

 

14.pants

 

 

 

 

 

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību nacionālā parka teritorijā, tiek izveidota nacionālā parka konsultatīvā padome.

6. 14. pantā:

 papildināt. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, Valsts meža dienesta, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un no katras vietējās pašvaldības, kuras teritorijā atrodas nacionālais parks.”;

 

 

 

 

7. 14. pantā:

 papildināt. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, Valsts meža dienesta, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un no katras vietējās pašvaldības, kuras teritorijā atrodas nacionālais parks.”;

 

(2) Nacionālā parka konsultatīvās padomes sastāvu un nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

izslēgt otrajā daļā vārdus "sastāvu un";

 

 

 

 

izslēgt otrajā daļā vārdus "sastāvu un";

 

(3) Nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

aizstāt trešajā daļā vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs" ar vārdiem "vides ministrs".

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs" ar vārdiem "vides ministrs".

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ķemeru nacionālā parka likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.).

 

 

 

 

 

 

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.aprīlim apstiprina Ķemeru nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

 

 

 

 

 

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) Ministru kabineta 1998.gada 24.marta noteikumi nr.98 “Ķemeru nacionālā parka administrācijas nolikums”;

 

 

 

 

 

2) Ministru kabineta 1998.gada 24.marta noteikumi nr.102 “Ķemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums”.

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Pašvaldības, kuru teritorijā atrodas parks, izstrādājot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai izdarot tajā grozījumus, plānojumā attēlo parka funkcionālo zonējumu saskaņā ar šā likuma 1. un 2.pielikumu."

 

 

 

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Pašvaldības, kuru teritorijā atrodas parks, izstrādājot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai izdarot tajā grozījumus, plānojumā attēlo parka funkcionālo zonējumu saskaņā ar šā likuma 1. un 2.pielikumu."

 

 

8. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā.: (skat.pielikuma 1. lapu)

 

 

 

 

9 Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā.: (skat.pielikuma 1. lapu)

 

 

9. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā: (skat. pielikuma 2. – 35. lapu)

 

 

 

10. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā: (skat. pielikuma 2. – 35. lapu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"