Steidzams

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.gada 8.janvārī                        Noteikumi Nr.37

Rīgā                        (prot. Nr.2   13.§)

 

Grozījums Publisko iepirkumu likumā

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.) grozījumu un izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Citi pasūtītāja finansētie projekti

(1) Ja pasūtītājs no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē tāda līguma izpildi, kas nav minēts šā likuma 6.pantā, iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šīs procedūras, nosaka Ministru kabinets.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija. Šās daļas izpratnē ar kompensāciju saprot naudas summas izsniegšanu atlīdzībai, kas aprēķināta pēc noteiktas likmes, konkrēta mērķa īstenošanai."

 

 

 

Ministru prezidents                        A.Kalvītis

 

 

 

Zemkopības ministrs                        M.Roze


Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Publisko iepirkumu likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd ir spēkā 2006.gada 14.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.934 „Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk – Noteikumi). Saskaņā ar Noteikumu 2.punktu uz jebkuru personu, kura saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu saņem Eiropas Savienības politiku instrumentu, kā arī valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu projekta īstenošanai, attiecas prasība veikt iepirkuma procedūru. Tā kā valsts atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā pamatā ir kompensējošs raksturs un arī daļai Eiropas Savienības atbalsta programmu ir kompensējošs raksturs, Publisko iepirkumu likumā ir jāparedz, ka uz šādiem pasākumiem neattiecas prasība veikt iepirkumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra sēdes protokola Nr.59 36.§ 2.punktu Finanšu ministrijai bija jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā grozījumi Publisko iepirkumu likumā. Tā kā Finanšu ministrija iepriekš minētos tiesību aktus vēl nav iesniegusi un 2007.gada sākumā stāsies spēkā noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību, Zemkopības ministrija ir sagatavojusi normatīvo aktu projektu – Grozījumu Publisko iepirkumu likumā, kas atbrīvos kompensējošo valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņēmējus no iepirkuma procedūras piemērošanas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta būtība ir paredzēt, ka uz kompensējošas dabas atbalsta pasākumiem neattiecas prasība veikt iepirkuma procedūru. Normatīvajā aktā ir sniegta kompensācijas definīcija, kas nosaka, ka atbalsta izmaksa, kas izdarīta konkrētam mērķim un pēc noteiktas likmes, tiek uzskatīta par naudas līdzekļu administrēšanu un tās saņēmēji nav pakļauti prasībai veikt iepirkuma procedūru.

3. Cita informācija

Normatīvo aktu paredzēts izdot Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā, jo šī jautājuma steidzamību raksturo tas, ka grozījumam jānovērš Publisko iepirkumu likuma piemērošanu attiecībā uz kompensējošiem atbalsta maksājumiem lauksaimniecībai, jo 2007.gada sākumā stāsies spēkā noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts skar uzņēmēju tiešās un netiešās izmaksas, kā arī laika patēriņu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads 2007.

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2008.

2009.

2010.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

iesnieguma izvērtēšana atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins: valsts pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildu tiesību akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks veidotas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                         M.Roze

 

 

 

 

 

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

B.Bāne

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

M.Salenieks

 

 

I.Štromberga

 

05.01.2007. 13:23

786

I.Štromberga

7027216, Inese.Stromberga@zm.gov.lv