Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Reģionālās attīstības likumā" anotācija

 

 

 

2007.gada 8.janvārī                                                         Noteikumi Nr.36

Rīgā                                                                               (prot. Nr.2   12.§)

 

Grozījums Reģionālās attīstības likumā

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6., 9.nr.; 2005, 7., 8.nr.; 2006, 15.nr.) grozījumu un izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Nacionālās reģionālās attīstības padomes priekšsēdētājs ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs. Padomes sastāvā ir ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, satiksmes ministrs, zemkopības ministrs, vides ministrs, kultūras ministrs, ministrs, kas atbildīgs par Eiropas Savienības līdzekļu apguves jautājumiem, un plānošanas reģionu attīstības padomju priekšsēdētāji vai viņu norīkotie pārstāvji."

 

 

 

Ministru prezidents                                                                          A.Kalvītis

 

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                              A.Štokenbergs


 

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījums Reģionālās attīstības likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Reģionālās attīstības un teritorijas plānošanas koordinācijai valstī ir izveidota Nacionālās reģionālās attīstības padome.

Šobrīd saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 15.panta otro daļu Nacionālās reģionālās attīstības padomes sastāvā ir ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, satiksmes ministrs, zemkopības ministrs, vides ministrs un plānošanas reģionu attīstības padomju priekšsēdētāji vai viņu norīkotie pārstāvji.

2006.gada 7.novembrī Saeima izteica uzticību Ministru prezidenta Aigara Kalvīša vadītajam Ministru kabinetam, kura sastāvā ir iekļauts jauns ministra amats – īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās. Ņemot vērā, ka minētā ministra kompetence vistiešākā mērā ir saistīta ar Nacionālās reģionālās attīstības padomes kompetencē esošiem jautājumiem (piemēram, reģionālās attīstības plānošana un tās atbalsta pasākumu īstenošana), nepieciešams iekļaut īpašu uzdevumu ministru Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās Nacionālās reģionālās attīstības padomes sastāvā. Tāpat nepieciešams padomes sastāvā iekļaut kultūras ministru.

Ņemot vērā, ka īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās un kultūras ministra iesaistīšanās Nacionālās reģionālās attīstības padomes darbā ir nepieciešama nekavējoties, grozījumu Reģionālās attīstības likumā paredzēts izdot Satversmes 81.panta kārtībā.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Normatīvā akta projekts paredz iekļaut Nacionālās reģionālās attīstības padomes sastāvā kultūras ministru un īpašu uzdevumu ministru Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās.

3.Cita informācija

Nav

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

III Kāda var būt programmas ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2007

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Citi likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus nav jāizdod

 

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas

5.Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts institūcijas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija

Nav

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                                            A.Štokenbergs

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta

direktore - atbildīgā amatpersona

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Štokenbergs

L.Straujuma

K.Jaunzeme

I.Bagatska

 

 

03.01.2007. 14:45

884

K.Jaunzeme, 7770464

kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv