Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

04. 04. 2007.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

            Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (nr. 165/Lp9) (Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 35).

            Pielikumā: priekšlikumu apkopojums, četras lapas

 

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs                                                            Māris Krastiņš

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

 (nr. 165/Lp9)

(Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 35)

 

Redakcija pirms Satversmes 81. panta kārtībā izdoto MK noteikumu spēkā stāšanās

 

Otrā lasījuma redakcija

 

 

nr.

 

Iesniegtie priekšlikumi

( 3 )

 

Komisijas

atzinums

 

Komisijas atbalstītā

trešā lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr. 2006. 2., 13.nr) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 2., 13. nr.) šādus grozījumus:

59.pants. Valsts aģentūras “Mājokļu aģentūra” kompetence

 

(2) Valsts aģentūrai “Mājokļu aģentūra” ir tiesības:

1) (izslēgts ar 20.11.2003. likumu);

2) (izslēgts ar 20.11.2003. likumu);

3) izdot pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijām metodiskos norādījumus par dzīvojamo māju privatizācijas komisiju darba organizāciju;

4) pieprasīt un saņemt no pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijām, kā arī no valsts un pašvaldību iestādēm, kapitālsabiedrībām informāciju, kas saistīta ar privatizāciju;

5) veikt citas šajā likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētās funkcijas;

6) piedalīties privatizēto dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšanā, kā arī organizēt privatizēto dzīvokļu īpašnieku un to apsaimniekotāju apmācību par dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem;

7) ar pilsētas un novada domes, pagasta padomes vai rajona padomes pilnvarojumu privatizēt attiecīgo pašvaldību dzīvojamās mājas;

8) sniegt maksas pakalpojumus savas kompetences ietvaros atbilstoši reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra apstiprinātajiem pakalpojumu veidiem un tarifiem;

9) pieprasīt un saņemt no citām valsts informācijas sistēmām bezmaksas informāciju, kas nepieciešama dzīvojamo māju privatizācijas elektroniskās datu bāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 59. panta otrās daļas 8. punktā vārdus “reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra” ar vārdiem “ekonomikas ministra” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

"1. Izteikt likuma 59. panta otrās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

"8) sniegt maksas pakalpojumus savas kompetences ietvaros;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 59. panta otrās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

"8) sniegt maksas pakalpojumus savas kompetences ietvaros;".

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

16. Pašvaldības dome (padome) vai valsts aģentūra “Mājokļu aģentūra” var pieņemt lēmumu uzsākt to dzīvojamo māju privatizāciju, kuras atrodas brīvajā ekonomiskajā zonā vai speciālajā ekonomiskajā zonā, tikai tad, ja šo māju privatizācija ir saskaņota ar attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdi.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Deputāts V. Agešins

Papildināt pārejas noteikumu 16. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šāds saskaņojums nedrīkst ierobežot izīrētu dzīvojamo māju un izīrētu dzīvokļu īrnieku tiesības uz savu izīrēto dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizāciju".

 

Deputāts V. Buhvalovs

Izteikt pārejas noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:

"Ja  dzīvojamās mājas privatizāciju rakstveidā pieprasa vismaz trešdaļa mājas īrnieku, pašvaldības dome (padome) vai valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra" var pieņemt lēmumu uzsākt šādas brīvajā ekonomiskajā zonā vai speciālajā ekonomiskajā zonā  atrodošās dzīvojamās mājas privatizāciju, nesaskaņojot ar attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdi."

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

37. Ministru kabinets pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ierosinājuma var atjaunot dzīvojamās mājas statusu valstij piederošām ēkām, ja attiecīgās ēkas inventarizācijas lietā šā likuma spēkā stāšanās dienā tai bija fiksēts dzīvojamās mājas statuss. Šādā mājā esošie izīrētie dzīvokļi un iznomātās mākslinieku darbnīcas nododamas privatizācijai, ja attiecīgo dzīvojamo telpu īres līgumi vai mākslinieku darbnīcu nomas līgumi noslēgti laika posmā līdz 1995.gada 25.jūlijam. Pārējie šādā mājā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās saglabājamas valsts īpašumā un ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

 

2. Aizstāt pārejas noteikumu 37. punktā vārdus “Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas” ar vārdiem “Ekonomikas ministrijas” .

 

 

 

 

 

2. Aizstāt pārejas noteikumu 37. punktā vārdus “Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas” ar vārdiem “Ekonomikas ministrijas” .

 

 

Pārejas noteikums

 

      Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta  noteikumi Nr. 35 "Grozījumi likumā "Par valsts un  pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 3. nr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikums

 

      Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta  noteikumi Nr. 35 "Grozījumi likumā "Par valsts un  pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 3. nr.).