Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

 

 

 

2007.gada 8.janvārī                                                                              Noteikumi Nr.35

Rīgā                                                                                                     (prot. Nr.2   11.§)

 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 2., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 59.panta otrās daļas 8.punktā vārdus "reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra" ar vārdiem "ekonomikas ministra".

 

2. Aizstāt pārejas noteikumu 37.punktā vārdus "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas" ar vārdiem "Ekonomikas ministrijas".

 

 

 

Ministru prezidents                                                                          A.Kalvītis

 

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                                                   A.Štokenbergs


Anotācija

Ministru kabineta noteikumu projektam „Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma “Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 59.panta otrās daļas 8.punkts paredz, ka Valsts aģentūrai “Mājokļu aģentūra” ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus savas kompetences ietvaros atbilstoši reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra apstiprinātajiem pakalpojumu veidiem un tarifiem.

Likuma pārejas noteikumu 37.punkts nosaka, ka Ministru kabinets pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ierosinājuma var atjaunot dzīvojamās mājas statusu valstij piederošām ēkām, ja attiecīgās ēkas inventarizācijas lietā šā likuma spēkā stāšanās dienā tai bija fiksēts dzīvojamās mājas statuss.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 1.decembra sēdē (protokola Nr.63, 26§ „Likumprojekts „Par valsts budžetu 2007.gadam””) atbalstīto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošās mājokļu politikas un plānotā finansējuma pārdali un nodošanu Ekonomikas ministrijai (8. punkts), kā arī noteikto uzdevumu sagatavot un līdz 15.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu nepieciešamos grozījumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, un valsts aģentūras „Mājokļu aģentūra” nolikumā (10. punkts).

Likumprojekts paredz aizstāt vārdus „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija” un „reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs” ar vārdiem „Ekonomikas ministrija” un „ekonomikas ministrs”, tādejādi nodrošinot mājokļu politikas nodošanu Ekonomikas ministrijai.

Ņemot vērā to, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošā mājokļu politika tiek nodota Ekonomikas ministrijai ar 2007.gada 1.janvāri, likumprojektu nepieciešams pieņemt Satversmes 81.panta kārtībā.

 3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makro-ekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 –

6. Cita informācija 

 Nav

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

  Nav

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošā mājokļu politikas veidošanas un īstenošanas funkcija tiek nodota Ekonomikas ministrijai.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts “Latvijas Vēstnesī”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

 Nav

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

A.Štokenbergs

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāres vietā valsts sekretāra vietnieks

 

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Štokenbergs

A.Stucka

K.Jaunzeme

I.Bagatska

M.Eglītis

 

 

27.12.2006. 11:00

787

M.Auders 7770440

martins.auders@raplm.gov.lv