Nacionālās drošības komisija

Nacionālās drošības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā

(reģ.nr.164/Lp9)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr34)

 

Likuma redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam (14)

Atbildīgā

komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā  ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1994, 11.nr.; 1995,18.nr.; 1996, 23.nr.;  1998, 12.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 15.nr.; 2002, 2.,16.nr.; 2004,9.nr.; 2005, 14., 22.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā  ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1994, 11.nr.; 1995,18.nr.; 1996, 23.nr.;  1998, 12.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 15.nr.; 2002, 2.,16.nr.; 2004,9.nr.; 2005, 14., 22.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

12.pants.Valsts drošības iestāžu padome.

(1)Valsts drošības iestāžu vadītāju kopums ir Valsts drošības iestāžu padome, kuras vadītājs pēc amata ir Satversmes aizsardzības biroja direktors. Valsts drošības iestāžu padome ir valsts institūcija, kuras darbību nodrošina Satversmes aizsardzības birojs.

1) izskata valsts drošības iestāžu darbības prioritātes, šīm iestādēm izvirzāmās prasības un uzdevumus;

2)saskaņo informācijas apriti, tās analīzes un izmantošanas kārtību valsts drošības iestādēs;

3)izstrādā valsts drošības iestāžu budžeta projektus;

4) apkopo valsts drošības iestāžu priekšlikumus un prasības, iesniedz un uztur tās valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijās;

5) izskata normatīvo aktu projektus valsts drošības iestāžu darbības jautājumos;

6) izvērtē valsts drošības iestāžu darbības efektivitāti;

7) izskata un saskaņo valsts drošības iestāžu izlūkošanas un pretizlūkošanas darbības nolikumus;

(3) Valsts drošības iestāžu padome ar vienkāršu balsu vairākumu sēdēs pieņem lēmumus, kuriem ir ieteikuma raksturs.

 12.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts drošības iestāžu padomi vada Ministru prezidents, un padomes sastāvā ir :

1) aizsardzības ministrs;

2) ārlietu ministrs;

3) iekšlietu ministrs;

4) tieslietu ministrs.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimirs Buzajevs

Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts drošības iestāžu vadītāju kopums ir Valsts drošības iestāžu padome, kuras vadītāju izvirza no drošības iestāžu vadītāju vidus.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts drošības iestāžu padomes sastāvā ir Ministru prezidents, aizsardzības ministrs, ārlietu ministrs, iekšlietu ministrs un tieslietu ministrs. Ministru prezidents vada Valsts drošības iestāžu padomi. Ministru prezidenta prombūtnes laikā Valsts drošības iestāžu padomi vada viņa pilnvarots padomes loceklis.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts drošības iestāžu padomes sastāvā ir Ministru prezidents, aizsardzības ministrs, ārlietu ministrs, iekšlietu ministrs un tieslietu ministrs. Ministru prezidents vada Valsts drošības iestāžu padomi. Ministru prezidenta prombūtnes laikā Valsts drošības iestāžu padomi vada viņa pilnvarots padomes loceklis.” ;

 

 

 

izteikt otrās daļās 3.punktu šādā redakcijā:

“3) saskaņo valsts drošības iestāžu budžeta projektus;”

3

 

 

 

 

 

4

 

Vladimirs Buzajevs

Izteikt 12.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3)izstrādā valsts drošības iestāžu budžeta projektu;”

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 12.panta otrās daļas 3.punktu ar vārdiem “pirms to izskatīšanas Saeimā”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

izteikt otrās daļās 3.punktu šādā redakcijā:

“3) saskaņo valsts drošības iestāžu budžeta projektus

pirms to izskatīšanas Saeimā”.;

 

 

 

papildināt otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) ierosina pārbaudes valsts drošības iestādēs.”

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vladimirs Buzajevs

Izslēgt 12.panta otrās daļas 8.punktu.

 

 

 

Dzintars Jaundžeikars

Papildināt 12.panta otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

”8) uzdod Infrmācijas analīzes dienestam patstāvīgi vai kopā ar padomes pilnvarotām personām, kurām ir pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, veikt pārbaudes valsts drošības iestādēs un izvērtē šo pārbaužu rezultātus.”

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 12. panta otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) uzdod Informācijas analīzes dienestam vai citām valsts iestādēm patstāvīgi vai kopā ar padomes pilnvarotām personām, kurām ir pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, veikt pārbaudes valsts drošības iestādēs un izvērtē šo pārbaužu rezultātus.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt panta otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) uzdod Informācijas analīzes dienestam vai citām valsts iestādēm patstāvīgi vai kopā ar padomes pilnvarotām personām, kurām ir pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, veikt pārbaudes valsts drošības iestādēs un izvērtē šo pārbaužu rezultātus.”;

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Linda Mūrniece

Izteikt 12.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts drošības iestāžu padomes sēdēs piedalās ģenerālprokurors.”

 

 

 

Dzintars Jaundžeikars

Izteikt 12.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

”(4) Uz padomes sēdi ar padomdevēja tiesībām var uzaicināt valsts drošības iestāžu vadītājus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku un citas valsts amatpersonas.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 12.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uz padomes sēdi ar padomdevēja tiesībām var uzaicināt valsts drošības iestāžu vadītājus, ģenerālprokuroru un citas personas.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.10

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uz padomes sēdi ar padomdevēja tiesībām var uzaicināt valsts drošības iestāžu vadītājus, ģenerālprokuroru un citas personas.”

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Uz padomes sēdi ar padomdevēja tiesībām var uzaicināt valsts drošības iestāžu vadītājus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku un citas valsts amatpersonas.”

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

Vladimirs Buzajevs

Izslēgt 12.panta piekto daļu.

 

 

 

 

Dzintars Jaundžeikars

Izslēgt 12.panta piekto daļu.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt piekto daļu.

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.13

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.13

 

Atbalstīts

izslēgt piekto daļu.

 

 

14

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.34 “ Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).”

Atbalstīts

”Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.34 “ Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).”

 

 

Nacionālās drošības komisija