Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumos Nr.334 „Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku atalgojumu, sociālajām garantijām un ar mācībām un kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu segšanu””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.gada 8.janvārī                                                                            Noteikumi Nr.34

Rīgā                                                                                                     (prot. Nr.2   10.§)

 

Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 18.nr.; 1996, 23.nr.; 1998, 12.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 15.nr.; 2002, 2., 16.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 14., 22.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

12.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts drošības iestāžu padomi vada Ministru prezidents, un padomes sastāvā ir:

1) aizsardzības ministrs;

2) ārlietu ministrs;

3) iekšlietu ministrs;

4) tieslietu ministrs.";

 

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) saskaņo valsts drošības iestāžu budžeta projektus;";

 

papildināt otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) ierosina pārbaudes valsts drošības iestādēs.";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 


"(5) Uz padomes sēdi ar padomdevēja tiesībām var uzaicināt valsts drošības iestāžu vadītājus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku un citas valsts amatpersonas."

 

 

 

Ministru prezidents                                                                    A.Kalvītis

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                        G.Bērziņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteikumu projekta "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Atbilstoši 2006.gada 7.novembra Deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību un citiem valdības nospraustajiem neatliekami veicamajiem uzdevumiem ir steidzami jānodrošina efektīva izpildvaras koordinācija valsts drošības jautājumos, tādēļ nepieciešams šo normatīvā akta projektu pieņemt Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.

Šajos apstākļos ir nepieciešams pabeigt 2003.gada 5.marta Nacionālās drošības padomes sēdē akceptētās Valsts drošības sistēmas projekta īstenošanu, precīzāk un noteiktāk definējot izpildvaras lomu un atbildību valsts drošības sistēmā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz demokrātiskiem valsts principiem atbilstošu valsts drošības iestāžu organizāciju:

1.      Tiek paredzēts, ka Valsts drošības iestāžu padomi (turpmāk – VDI padome) vada Ministru prezidents un tās sastāvā ietilpst aizsardzības, ārlietu, iekšlietu un tieslietu ministrs.

2.      VDI padomes funkcijas tiek papildinātas ar uzdevumu saskaņot Valsts drošības iestāžu budžetu projektus.

3.      VDI padomei tiek dotas tiesības ierosināt pārbaudes Valsts drošības iestādēs.

4.      Tiek precizēts uz VDI padomes sēdēm uzaicināmo personu loks.

5.      Tiek precizēta VDI padomes un Informācijas analīzes dienesta sadarbība.

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 


 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

1. Izmaiņas kopbudžeta ieņēmumos, t.sk.

-         valsts budžetā:

-         pašvaldību budžetā:

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme, t.sk. uz valsts budžetu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Jāsagatavo Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts drošības iestāžu padomes nolikums".

Noteikumu projektu līdz 2007.gada 1.oktobrim sagatavos Informācijas analīzes dienests.

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komen-tāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Noteikumi pēc to pieņemšanas tiks publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

 

 

 

 

Ministru prezidents                                                                          A.Kalvītis

 

 

 

Ministru prezidents

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Kalvītis

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

R.Lazdiņš

 

 

05.01.2007.12:20

686

Brēķis 7142840

Andris.brekis@mk.gov.lv