Nacionālās drošības komisija

Nacionālās drošības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”

(reģ.nr.163/Lp9)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr33)

 

Likuma redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(10)

Atbildīgā

komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā Par valsts noslēpumu ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 2., 24.nr.; 2004, 2., 7., 13.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā Par valsts noslēpumu ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 2., 24.nr.; 2004, 2., 7., 13.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

7.pants Valsts noslēpuma aizsardzība

 (3) Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests un Drošības policija atbilstoši likumā noteiktajai šo iestāžu kompetencei vada, koordinē, kontrolē un veic valsts noslēpuma aizsardzības pasākumus.

1. Papildināt 7.panta trešo daļu aiz vārdiem “Drošības policija„ ar vārdiem „ Informācijas analīzes dienests.”

1

Vladimirs Buzajevs

Izslēgt 7.panta trešajā daļā vārdus “Informācijas analīzes dienests”.

Neatbalstīts

1.Papildināt 7.panta trešo daļu aiz vārdiem “Drošības policija„ ar vārdiem „ Informācijas analīzes dienests.”

9.pants. Valsts noslēpuma pieejamība

(1) Pieeja valsts noslēpumam ir atļauta tikai tām personām, kurām saskaņā ar  amata (dienesta) pienākumiem vai konkrētu darba (dienesta) uzdevumu ir nepieciešams veikt darbu, kas saistīts ar valsts noslēpuma izmantošanu vai tā aizsardzību, un kuras saskaņā ar šo likumu ir  saņēmušas speciālas atļaujas. Personas pārbaude veicama pirms darba (dienesta) attiecību uzsākšanas.

(2) Speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam (turpmāk — speciālā atļauja) var izsniegt personai, kura ir: 1) rīcībspējīga un nav jaunāka par 18 gadiem;
2) Latvijas pilsonis;

3) parakstījusi saistībrakstu, ka apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust valsts noslēpumu, un piekritusi, ka kompetentas valsts drošības iestādes veiks nepieciešamos personas pārbaudes un valsts noslēpuma aizsardzības pasākumus.

 

2

Vladimirs Buzajevs

Papildināt 9.panta otrās daļas 2.punktu ar vārdiem “vai Latvijas nepilsonis”.

Neatbalstīts

 

(3) Pieeja konfidenciāliem, slepeniem un sevišķi slepeniem valsts noslēpuma objektiem tiek liegta personai:

1) kura iesniegusi atteikumu no Latvijas pilsonības;

2) kuras rīcībspēja ir ierobežota likumā noteiktajā kārtībā;

3) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja tā ir reabilitēta;

4) kura ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR

 vai kādas ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

5) kura pēc 1991. gada 13.janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba  kolektīvu

apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā vai Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā;

6) par kuru pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu;

7) kura ir ārstniecības iestāžu uzskaitē sakarā ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību vai gara slimību;

8) (izslēgts ar 18.12.2003.likumu).

(3¹) (izslēgts ar 18.12.2003.likumu).

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vladimirs Buzajevs

Papildināt 9.panta trešās daļas 1.punktu ar vārdiem “vai Latvijas nepilsoņa statusa”.

 

 

 

 

Vladimirs Buzajevs

Izteikt 9.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4)kura ir vai ir bijusi kādas ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;”

 

Vladimirs Buzajevs

Izslēgt 9.panta trešās daļas 5.punktu.

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

10.pants. Personu un telpu atbilstības drošības prasībām pārbaude

(1) Ja tiek lemts jautājums par speciālo atļauju izsniegšanu konkrētām personām, valsts drošības iestādes savas kompetences ietvaros pārbauda šīs personas un sniedz atzinumu par speciālās atļaujas izsniegšanas iespēju.

(2) Personu pārbaudes kārtību un termiņus izstrādā Satversmes aizsardzības biroja direktors un apstiprina Ministru kabinets.

(3) Saeimā, Valsts prezidenta kancelejā, Valsts kancelejā, Valsts kontrolē, Latvijas Bankā, Ārlietu ministrijā, prokuratūrā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā  personu un telpu atbilstību drošības prasībām pārbauda Satversmes aizsardzības birojs. Satversmes aizsardzības birojs pārbauda arī slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienību vadītājus visās institūcijās.

(4) Aizsardzības ministrijā, tās padotībā esošajās institūcijās, Nacionālajos bruņotajos spēkos, militārajos objektos, kā arī iestādēs, organizācijās un komersanta uzņēmumos, ja to darbība saistīta ar valsts noslēpumu militārās aizsardzības jomā, personu un telpu atbilstību drošības prasībām pārbauda Militārās izlūkošanas un drošības dienests. Citās institūcijās personu un telpu atbilstību drošības prasībām pārbauda Drošības policija.

(5) Personu pārbaudi attiecībā uz pieeju ārvalstu, starptautisko organizāciju un to institūciju klasificētajai informācijai  veic un atļaujas izsniedz Latvijas Republikas nacionālā drošības iestāde. Personu pārbaudes kārtību un termiņu nosaka Satversmes aizsardzības biroja direktors.

2. Papildināt 10.pantu ar 3.¹daļu šādā redakcijā:

“(3.¹) Informācijas analīzes dienesta personu un telpu atbilstību drošības prasībām pārbauda Informācijas analīzes dienests.”

6

Vladimirs Buzajevs

Izslēgt 10.panta 3.¹ daļu.

Neatbalstīts

2.Papildināt 10.pantu ar 3.¹daļu šādā redakcijā:

“(3.¹) Informācijas analīzes dienesta personu un telpu atbilstību drošības prasībām pārbauda Informācijas analīzes dienests.”

12.pants. Tiesības izmantot valsts

noslēpumu

(1) Tiesības izmantot valsts noslēpumu katrai konkrētai personai ierobežo termiņš, uz kādu tai izsniegta speciālā atļauja, kā arī speciālās atļaujas anulēšana.

(2) Ar valsts noslēpuma izmantošanu un aizsardzību saistīto amatu sarakstu katrā institūcijā nosaka attiecīgās institūcijas vadītājs pēc saskaņošanas ar valsts drošības iestādi, kas saskaņā ar šā likuma 10.panta trešo un ceturto daļu veic personu pārbaudi šajā institūcijā.

(3) Pieeja valsts noslēpumam un tiesības to izmantot savu amata (dienesta)

pienākumu veikšanai, ja nav šā likuma 9.panta trešajā daļā noteikto ierobežojumu, pēc amata ir:

1) Valsts prezidentam;

2) Saeimas priekšsēdētājam;

3) Ministru prezidentam;

4) Saeimas deputātiem;

5) Ministru kabineta locekļiem;

6) Augstākās tiesas priekšsēdētājam;

7) ģenerālprokuroram;

8) valsts kontrolierim;

9) Nacionālo bruņoto spēku virspavēlniekam un komandierim;

10) Zemessardzes komandierim;

11) Satversmes aizsardzības biroja direktoram, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta priekšniekam, Drošības policijas priekšniekam;

12) Latvijas Bankas prezidentam;

13) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam.

3. Papildināt 12.panta trešo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) Informācijas analīzes dienesta vadītājs.”

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

9

Vladimirs Buzajevs

Izslēgt 12.panta trešajā daļā vārdus

“ja nav šā likuma 9.panta trešajā daļā noteikto ierobežojumu”.

 

Vladimirs Buzajevs

Izslēgt 12.panta trešās daļas 14.punktu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3.pantā vārdu “vadītājs” ar vārdu “vadītājam”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

3. Papildināt 12.panta trešo

daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) Informācijas analīzes dienesta vadītājam.”

 

 

10

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.33 “ Grozījumi likumā ”Par valsts noslēpumu”” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).”

Atbalstīts

”Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.33 “ Grozījumi likumā ”Par valsts noslēpumu”” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).”

 

 

 

Nacionālās drošības komisija