Nacionālās drošības komisija

Nacionālās drošības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

(reģ.nr.162/Lp9)

 (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr32)

 

Likuma redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

 nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

                     (10)

Atbildīgā

komisijas

  atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Nacionālās  drošības  likumā  (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1.,12.nr.; 2003, 12.,23.nr.; 2004,9.nr.; 2005, 2.,10., 11.nr.; 2006, 1.,14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 180., 183.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Nacionālās  drošības  likumā  (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1.,12.nr.; 2003, 12.,23.nr.; 2004,9.nr.; 2005, 2.,10., 11.nr.; 2006, 1.,14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 180., 183.nr.) šādus grozījumus:

7.pants.Saeimas Nacionālās drošības komisijas kompetence

(1) Saeimas Nacionālās drošības komisijā ievēlētajiem deputātiem darbam šajā komisijā nepieciešama pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam. Ja komijā ievēlēts deputāts, kuram nav šādas atļaujas, viņš drīkst piedalīties komisijas sēdēs tikai pēc minētās speciālās atļaujas saņemšanas.

(2)Saeimas Nacionālās drošības komisija:

1) (izslēgts ar 07.04.2004.likumu);

2) izvērtē un akceptē valsts drošības iestāžu budžeta projektus;

3) veic valsts drošības iestāžu darbības un budžeta līdzekļu izlietošanas parlamentāro kontroli;

4) noklausās Ministru kabineta un valsts drošības iestāžu vadītāju ziņojumus par valsts drošības iestāžu darbību, kā arī izskata šo iestāžu darbības pārbaudes rezultātus;

5) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

6) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

7) izskata priekšlikumus par Satversmes aizsardzības biroja direktora iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata.

1. Papildināt 7.panta otrās daļas 3.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Veicot parlamentāro kontroli, Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputātiem vai tās pilnvarotām amatpersonām, kurām ir pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, ir tiesības veikt pārbaudes valsts drošības iestādēs un iepazīties ar nepieciešamo informāciju un dokumentiem, uzklausīt valsts drošības iestāžu amatpersonas, pārbaudīt veikto izlūkošanas, pretizlūkošanas darbību un operatīvās darbības pasākumu likumību un pamatotību.”

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Mūrniece

Svītrot no piedāvātā Nacionālās drošības likuma 7.panta otrās daļas 3.punkta vārdus “vai tās pilnvarotām amatpersonām.”

Dzintars Jaundžeikars    

Papildināt 7.panta otrās daļas 3.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

”Veicot parlamentāro kontroli, Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputātiem kopā ar tās pilnvarotām personām, kurām ir pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, ir tiesības veikt pārbaudes valsts drošības iestādēs un iepazīties ar nepieciešamo informāciju un dokumentiem, uzklausīt valsts drošības iestāžu amatpersonas, pārbaudīt veikto izlūkošanas, pretizlūkošanas darbību un operatīvās darbības pasākumu likumību un pamatotību.”

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 7.panta otrās daļas 3.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Veicot parlamentāro kontroli, Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputātiem kopā ar tās pilnvarotām personām, kurām ir pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, ir tiesības veikt pārbaudes valsts drošības iestādēs un iepazīties ar nepieciešamo informāciju un dokumentiem, izņemot dokumentus par informācijas slepenajiem avotiem,

uzklausīt valsts drošības iestāžu amatpersonas, pārbaudīt veikto izlūkošanas, pretizlūkošanas darbību un operatīvās darbības pasākumu likumību un pamatotību.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1.Papildināt 7.panta otrās daļas 3.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Veicot parlamentāro kontroli, Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputātiem kopā ar tās pilnvarotām personām, kurām ir pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, ir tiesības veikt pārbaudes valsts drošības iestādēs un iepazīties ar nepieciešamo informāciju un dokumentiem, izņemot dokumentus par informācijas slepenajiem avotiem,

uzklausīt valsts drošības iestāžu amatpersonas, pārbaudīt veikto izlūkošanas, pretizlūkošanas darbību un operatīvās darbības pasākumu likumību un pamatotību.”

9.pants.Ministru prezidenta kompetence

Ministru prezidents:

1) vada valsts apdraudējuma situāciju novēršanas un pārvarēšanas pasākumus;

2) sniedz Saeimai gadskārtējo ziņojumu par nacionālo drošību;

3) saskaņo ministru darbību nacionālās drošības jomā;

4) organizē nacionālās drošības, valsts aizsardzības un tautsaimniecības mobilizācijas koncepciju un plānu izstrādi un izpildi;

5) pieņem lēmumu par kaujas darbību veikšanu vai neveikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā galējas nepieciešamības gadījumā, lai novērstu kaitējumu nacionālās drošības interesēm, un ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis tiek izmantots kā ierocis cilvēku iznīcināšanai, un aizsardzības ministrs ir aizkavēts pildīt savu amatu.

2.  9.pantā :

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) vada Valsts drošības iestāžu padomi un saskaņo ministru darbību nacionālās drošības jomā.”

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimirs Buzajevs

Izteikt 9.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3)saskaņo ministru darbību nacionālās drošības jomā;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 9.pantā :

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) vada Valsts drošības iestāžu padomi un saskaņo ministru darbību nacionālās drošības jomā.”

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) saņem no valsts drošības iestādēm informāciju, kas skar vai var skart valsts drošības intereses, neatklājot ziņas par informācijas iegūšanas avotiem.”

5

Vladimirs Buzajevs

Izslēgt 9.panta 6.punktu.

 

Atbalstīts

izslēgt 9.panta 6.punktu.

 

15.pants. Valsts drošības iestādes

(1) Valsts drošības iestādes ir valsts institūcijas, kuras nacionālās drošības sistēmai noteikto uzdevumu īstenošanā veic izlūkošanas, pretizlūkošanas darbības un operatīvās darbības pasākumus.

(2) Valsts drošības iestāžu kopumu veido:1)Satversmes aizsardzības birojs;2)Militārās izlūkošanas un drošības dienests;3) Drošības policija.

(3) Valsts drošības iestāžu kompetenci nosaka speciāli likumi.

3. Papildināt 15.pantu ar

ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts drošības iestāžu darbības koordināciju atbilstoši valsts drošības politikai nodrošina Valsts drošības iestāžu padome.”

6

Vladimirs Buzajevs

Izslēgt 15.panta ceturto daļu.

 

Neatbalstīts

3.Papildināt 15.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts drošības iestāžu darbības koordināciju atbilstoši valsts drošības politikai nodrošina Valsts drošības iestāžu padome.”

15.¹pants.Informācijas analīzes dienests

(1) Informācijas analīzes dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

(2) Informācijas analīzes dienests:

1)izvērtē un analizē no valsts drošības iestādēm saņemto informāciju un sniedz to Nacionālās drošības padomes locekļiem;

2) sagatavo attiecīgus priekšlikumus un ieteikumus Saeimas Nacionālās  drošības komisijai, Valsts prezidentam un Ministru attiecībā uz turpmāko rīcību;

3) sniedz Nacionālās drošības padomes locekļiem ieteikumus attiecībā uz valsts drošības iestāžu darbības virzieniem un prioritātēm;

4) analizē un prognozē valsts apdraudējumu.

(3) Informācijas analīzes dienesta vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets pēc Nacionālās drošības padomes priekšlikuma.

(4)Informācijas analīzes dienesta nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Pirms apstiprināšanas nolikuma projekts saskaņojams ar Saeimas Nacionālās drošības komisiju.

4. 15.¹ pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Informācijas analīzes dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas likumā noteiktajā kārtībā veic nacionālās, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības drošības politiskas plānošanai un apdraudējumu prognozēšanai nepieciešamās informācijas atlasi, neizmantojot operatīvās darbības metodes, tās apstrādi, analīzi un izplatīšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī.”

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimirs Buzajevs

Izteikt 15.¹ panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Informācijas analīzes dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.¹ pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Informācijas analīzes dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas likumā noteiktajā kārtībā veic nacionālās, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības drošības politiskas plānošanai un apdraudējumu prognozēšanai nepieciešamās informācijas atlasi, neizmantojot operatīvās darbības metodes, tās apstrādi, analīzi un izplatīšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī.”

 

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) nodrošina Valsts drošības iestāžu padomes darbu.”

8

Linda Mūrniece

Svītrot piedāvāto Nacionālās drošības likuma 15.¹panta otrās daļas 5.punktu.

 

Neatbalstīts

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) nodrošina Valsts drošības iestāžu padomes darbu.”

 

 

9

Vladimirs Buzajevs

Izslēgt 15.¹ panta otrās daļas 5.punktu.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.32 “ Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).”

Atbalstīts

 

 

 

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.32 “ Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).”

 

Nacionālās drošības komisija