Iesniedz Tautsaimniecības komisija

30.05.2007.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par privatizācijas sertifikātiem” ” (Nr.161/Lp9) .

                  

 

         

                   Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                             trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par privatizācijas sertifikātiem.”

(reģ. nr. 161/Lp9)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.31)

 

 

Likumprojekta redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81. panta kārtībā

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi

( 8 )

Komisijas atzinums

  Komisijas atbalstītā redakcija

Par privatizācijas sertifikātiem

Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"

 

 

 

Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”

 

Izdarīt likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 1., 23.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 1., 23.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Privatizācijas sertifikātu konta atvēršanas kārtība

(1) Privatizācijas konta atvēršanas maksu un kārtību nosaka Ministru kabinets. Pensionāri, invalīdi, daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas, valsts apgādībā vai invalīdu, pensionāru, politiski represēto personu apgādībā esošās personas un nepilngadīgās personas, kurām ir piešķirta pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā, šo maksu var nokārtot sertifikātos.

 

 

 

 

 

(2) Latvijas iedzīvotājam piešķirtie sertifikāti tiek ieskaitīti privatizācijas sertifikātu kontā un atspoguļoti to īpašniekam izsniegtajā sertifikātu grāmatiņā. Privatizācijas sertifikātu kontu var papildināt ar mantotiem, pirktiem, dāvinātiem vai papildus piešķirtiem sertifikātiem.

 

 

 

 

 

(3) Juridisko personu nopirktie sertifikāti tiek ieskaitīti šo juridisko personu privatizācijas sertifikātu kontos, kuru atvēršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(4) Personas un institūcijas, kurām izsniedzamas ziņas par privatizācijas sertifikātu kontu, kā arī kārtību, kādā uzliekams arests privatizācijas sertifikātu kontam, nosaka Kredītiestāžu likums.

 

 

 

 

 

(5) Akciju sabiedrībai "Latvijas Krājbanka", Latvijas Hipotēku un zemes bankai un citām Ministru kabineta noteiktajām kredītiestādēm un institūcijām jāseko, lai katrai personai, kurai ir sertifikāti par Latvijā nodzīvoto laiku un sertifikāti politiski represētai personai, būtu tikai viens privatizācijas sertifikātu konts, kā arī jākontrolē piešķirto, apgrozībā esošo un dzēsto sertifikātu daudzums.

 

 

 

 

 

 

1.Papildināt 4.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

1.Papildināt 4.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu, nosaka Ministru kabinets."

(6) Atverot privatizācijas sertifikātu kontu, sertifikātu pretendentam bankā jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un noteikta parauga dokuments sertifikātu saņemšanai, bet sertifikātu mantošanas gadījumā - arī radniecību apliecinoši dokumenti, spēkā stājies testaments vai tiesas spriedums par apstiprināšanu mantojuma tiesībās.

 

 

 

 

 

(7) To sertifikātu pretendentu intereses, kuri ir nepilngadīgi vai kuru rīcībspēja ir ierobežota, sertifikātu saņemšanas un izmantošanas procedūrās pārstāv viņu aizgādņi vai aizbildņi saskaņā ar likumiem. Katram Latvijas iedzīvotājam, kurš ir nepilngadīgs vai kura rīcībspēja ir ierobežota, jāatver savs privatizācijas konts.

 

 

 

 

 

(8) Sertifikātu piešķiršanu un privatizācijas kontu atvēršanu organizē un nodrošina pagasta, rajona padome vai pilsētas dome.

 

 

 

 

 

(9) Personām, kas pretendē uz sertifikātiem par Latvijā nodzīvoto laiku, ir tiesības iesniegt deklarāciju šo sertifikātu saņemšanai un atvērt šo privatizācijas sertifikātu kontu Ministru kabineta noteiktajos termiņos.

 

 

 

 

 

(10) Ja sertifikātu pretendentam pēc viņa pieprasījuma atkārtoti piešķir sertifikātus par Latvijā nodzīvoto laiku vai sertifikātus politiski represētai personai, vai īpašuma kompensācijas sertifikātus par vienu un to pašu īpašumu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek anulēts divkāršs atkārtoti piešķirto attiecīgā veida sertifikātu skaits.

 

 

 

 

 

(11) Ja sertifikātu pretendents pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikātu piešķiršanu iesniedz papildu dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt papildu sertifikātus, tos ieskaita pretendenta privatizācijas sertifikātu kontā.

 

 

 

 

 

(12) Ja tiek pārdoti, mantoti vai dāvināti īpašuma kompensācijas sertifikāti, to statuss nemainās un šo sertifikātu ieguvēju privatizācijas sertifikātu kontos un sertifikātu grāmatiņās jābūt atzīmei par šo statusu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.99. likumu, kas stājas spēkā no 20.07.99.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nodaļa
Sertifikātu izmantošana

17.pants. Sertifikātu izmantošanas veidi

(1) Sertifikāti jāpieņem bez ierobežojumiem samaksai par privatizējamiem valsts un pašvaldību īpašuma objektiem - zemi, namīpašumiem, dzīvokļiem. Sertifikāti jāpieņem bez ierobežojumiem arī samaksai par privatizējamiem valsts un pašvaldību uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem vai to kapitāla daļām (akcijām, pajām, daļām), ja apstiprinātajos konkrēto objektu privatizācijas noteikumos (projektā) nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(2) Sertifikātu īpašniekiem, kuri ir kapitālsabiedrības dalībnieki, ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodot vai pārdot savus sertifikātus šai kapitālsabiedrībai, lai kapitālsabiedrība par tiem pirktu privatizējamo valsts vai pašvaldību mantu. Ja kapitālsabiedrības dalībnieki savus sertifikātus nodevuši šai sabiedrībai, lai kapitālsabiedrība par tiem pirktu privatizējamo valsts vai pašvaldību mantu, tad par šiem sertifikātiem privatizācijas rezultātā iegūtā manta jāiegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar likumu par attiecīgo kapitālsabiedrības veidu. Pēc pamatkapitāla palielināšanas katrs sertifikātu īpašnieks iegūst nodoto sertifikātu nominālvērtībai atbilstošu kapitāla daļu un balsu skaitu. Sertifikātus nevar ieguldīt kapitālsabiedrību pamatkapitālā.

 

 

 

 

 

(3) Sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sertifikātu tirgus starpnieku darbību.

2. Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci). Licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

2. Izteikt 17.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(3) Sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci). Licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Šā panta trešajā daļā minētās kapitālsabiedrības par atļauju (licenci) maksā Ministru kabineta noteikumos paredzēto nodevu.

 

1

Ministru prezidenta vietā – Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

Izteikt 17.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“ (4) Šā panta trešajā daļā minētās kapitālsabiedrības par atļauju (licenci) saņemšanu maksā valsts nodevu. Ministru kabinets nosaka valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību

 

Atbalstīts

Redakc.

precizēts

(4) Šā panta trešajā daļā minētās kapitālsabiedrības par atļaujas (licences) saņemšanu maksā valsts nodevu. Ministru kabinets nosaka valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību.”

(5) Līgumā ar starpniecības sabiedrību, kā arī kopīgo ieguldījumu fonda ieguldījuma līgumā jāparedz, ka starpniecības sabiedrības vai kopīgo ieguldījumu fonda likvidēšanas gadījumā sertifikātu ieguldītājiem tiks atlīdzināta par viņu ieguldītajiem sertifikātiem iegūtajai kapitāla (fonda) daļai atbilstoša likvidējamās kapitālsabiedrības vai kopīgo ieguldījumu fonda mantas vērtības daļa.

 

 

 

 

 

(6) Sertifikātus var ieguldīt pensiju fondos un citos sociālās apdrošināšanas fondos, saņemot no šiem fondiem ienākumus saskaņā ar līgumu. Šo fondu darbību nosaka Ministru kabineta apstiprināti noteikumi.

 

 

 

 

 

(7) Sertifikātus var pieņemt samaksai par nekustamo īpašumu, ko pārdod kapitālsabiedrības, kuros valsts un pašvaldību daļa pamatkapitālā vai balsu skaits dalībnieku pilnsapulcē ir mazāks par 25%. Iegūtos sertifikātus šīm kapitālsabiedrībām ir tiesības izlietot valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijā.

 

 

 

 

 

(8) Šā likuma 9.panta piektajā daļā minētos sertifikātus pēc politiski represēto personu pieprasījuma ieskaita īpašā fondā, kura darbību un sertifikātu dzēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.99. likumu, 01.11.2001. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.pants. Sertifikātu izmantošanas kārtība

 

 

 

 

 

 (1) Sertifikātu īpašnieks var apvienot savus privatizācijas sertifikātu kontus. Apvienojot privatizācijas sertifikātu kontus, sertifikātu grāmatiņā tiek atzīmēts, cik īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķirts. Sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem bez bāriņtiesas (pagasttiesas) piekrišanas ir atļauts izmantot privatizācijā vai pārdot viņu aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu sertifikātus. Pārdošanas gadījumā sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem jāiesniedz bāriņtiesai (pagasttiesai) norēķins par pārdošanu un ieņemto naudu. Persona, sasniedzot pilngadību, var prasīt, lai tiktu atzītas tās tiesības uz atbilstošu privatizētā īpašuma domājamo daļu izmantoto privati zācijas sertifikātu apjomā vai arī lai tai tiktu izmaksāta kompensācija naudā.

 

 

 

 

 

(2) Sertifikātu īpašnieki var dāvināt savus sertifikātus tikai fiziskajām personām, kurām ir atvērti savi privatizācijas sertifikātu konti.

 

 

 

 

 

(3) Sertifikātu īpašnieka nāves gadījumā sertifikātus manto viņa mantinieki. Mantojuma aizgādņi vai testamenta izpildītāji ir tiesīgi sertifikātus izmantot privatizācijā vai pārdot pirms apstiprināšanas mantojuma tiesībās.

 

 

 

 

 

(4) Par sertifikātu pārdošanu, dāvināšanu un mantošanu, izņemot dāvinājumu vai mantojumu, ko saņēmuši laulātie vai personas, kurām ir pirmās vai otrās pakāpes radniecības attiecības ar sertifikātu īpašnieku, iekasējama Ministru kabineta noteiktā valsts nodeva.

 

2

Ministru prezidenta vietā – Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

Izteikt 18.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par sertifikātu pārdošanu, dāvināšanu un mantošanu, izņemot dāvinājumu vai mantojumu, ko saņēmuši laulātie vai personas, kurām ir pirmās vai otrās pakāpes radniecības attiecības ar sertifikātu īpašnieku, kā arī izsolē pārdevušas šā likuma 17.panta trešajā daļā minētās starpniecības sabiedrības, maksā valsts nodevu. Ministru kabineta nosaka valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību

 

Daļēji

atbalstīts,

iekļauts

priekšlik.

nr.3

 

 

 

3

Atbildīgā komisija

Izteikt 18.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par sertifikātu pārdošanu, dāvināšanu un mantošanu, izņemot dāvinājumu vai mantojumu, ko saņēmuši laulātie vai personas, kurām ir pirmās vai otrās pakāpes radniecības attiecības ar sertifikātu īpašnieku, kā arī atklātā izsolē pārdevušas šā likuma 17.panta trešajā daļā minētās starpniecības sabiedrības, maksā valsts nodevu. Ministru kabineta nosaka valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību

 

Atbalstīts

3.Izteikt 18.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par sertifikātu pārdošanu, dāvināšanu un mantošanu, izņemot dāvinājumu vai mantojumu, ko saņēmuši laulātie vai personas, kurām ir pirmās vai otrās pakāpes radniecības attiecības ar sertifikātu īpašnieku, kā arī atklātā izsolē pārdevušas šā likuma 17.panta trešajā daļā minētās starpniecības sabiedrības, maksā valsts nodevu. Ministru kabineta nosaka valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību.”

 (5) Personām, kuras emigrē vai repatriējas no Latvijas, izņemot Latvijas pilsoņus, ir tiesības pārdot savus sertifikātus, nemaksājot valsts nodevu. Valsts nodeva nav iekasējama par sertifikātu ieguldīšanu pensiju fondos un citos sociālās apdrošināšanas fondos un tajos ieguldīto sertifikātu pārdošanu, par sertifikātu nodošanu kapitālsabiedrībām, ieguldīšanu kopīgo ieguldījumu fondos, par sertifikātu pārskaitīšanu privatizējamā valsts un pašvaldību īpašuma vai šā likuma 17.panta septītajā daļā minētā īpašuma iegādei.

 

 

 

 

 

(6) Kopīgo ieguldījumu fondos, pensiju fondos un citos sociālās apdrošināšanas fondos ieguldītie, kapitālsabiedrībām nodotie vai pārdotie, citām juridiskām personām pārdotie īpašuma kompensācijas sertifikāti tiek ieskaitīti atsevišķā kontā.

 

 

 

 

 

(7) Dokumenti, kas apliecina laulāto un pirmās vai otrās pakāpes radniecības attiecības, pirms sertifikātu dāvinājuma noformēšanas uzrādāmi bankās, kurās tiek atvērti privatizācijas sertifikātu konti.

 

 

 

 

 

(8) Privatizācijas sertifikātu kontā un fizisko personu sertifikātu grāmatiņā jāatspoguļo visas operācijas ar sertifikātiem. Par sertifikātiem iegūtās īpašuma tiesības reģistrējamas uz sertifikātu īpašnieka vārda vai uz kopīgo ieguldījumu sabiedrības, pensiju fonda, cita sociālās apdrošināšanas fonda vai kapitālsabiedrības vārda, ja šie sertifikāti tiek ieguldīti attiecīgi kopīgo ieguldījumu fondā, pensiju fondā, citā sociālās apdrošināšanas fondā, tiek nodoti vai pārdoti kapitālsabiedrībai, kā arī uz šā likuma 17.panta septītajā daļā minēto kapitālsabiedrību vārda.

 

 

 

 

 

(9) Īpašuma tiesības uz zemi, kas likumos noteiktajā kārtībā par īpašuma kompensācijas sertifikātiem iegūtas no valsts un pašvaldībām, reģistrējamas uz pircēja - fiziskās vai juridiskās personas vārda.

 

 

 

 

 

(10) Noteikumus par sertifikātu izmantošanu privatizācijā, valsts un pašvaldību zemes pirkšanas procesā un norēķiniem ar tiem, kā arī par šā likuma 4.panta pirmajā daļā par konta atvēršanu saņemto un saskaņā ar likumu valstij piekritīgās mantas sastāvā esošo privatizācijas sertifikātu, kas nav nepieciešami kreditoru prasības apmierināšanā (Civillikuma 416.pants), dzēšanas kārtību izdod Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(11) Institūcija, kas likumā paredzētajos gadījumos pieņem sertifikātus kā maksāšanas līdzekli, dzēš sertifikātus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

12) Kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā vai balsu skaits dalībnieku pilnsapulcē atsevišķi vai kopā ir mazāks par 25 procentiem un kuri privatizācijas procesā ir ieguvuši tiesības privatizēt valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, ir tādas pašas tiesības pirkt sertifikātus kā sertifikātu īpašniekiem - fiziskajām personām. Šajā panta daļā paredzētās tiesības pirkt sertifikātus kā fiziskajām personām kredītiestādes un apdrošināšanas sabiedrības var izmantot tikai tad, ja tās ir dibinātas kā akciju sabiedrības un ieguvušas tiesības privatizēt nekustamas ķermeniskas lietas, lai tās attiecīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Finanšu ministrijas atļauju ieguldītu savā pamatkapitālā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Finanšu ministrijas atļauja jāsaņem, pirms iegūtas tiesības privatizēt nekustamu ķermenisku lietu. Zemes pirkšanas tiesības nosaka likumi "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" un "Par zemes privatizāciju lauku apvidos".

 

 

 

 

 

(13) Kapitālsabiedrības, arī starpniecības sabiedrības, kā arī kopīgo ieguldījumu fondi un pensiju fondi var atvērt savus privatizācijas sertifikātu kontus tikai akciju sabiedrībā "Latvijas Krājbanka", Latvijas Hipotēku un zemes bankā vai citā Ministru kabineta noteiktajā kredītiestādē.

 

 

 

 

 

(14) Sertifikātu ieķīlājuma līgumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noslēgti rakstveidā, reģistrēti privatizācijas sertifikātu kontā un ierakstīti sertifikātu grāmatiņā.

 

 

 

 

 

 (15) Priekšlīgumi un cerību līgumi par mantas pirkumu, kura tiks iegūta par pārdevēja sertifikātiem, ir spēkā tikai tad, ja pēc mantas pārdevēja sertifikātu izlietošanas mantas iegādei ir samaksāta valsts nodeva par attiecīgā sertifikātu skaita pārdošanu, pretējā gadījumā pārdevējs ir tiesīgs atgūt ar sertifikātiem samaksāto valsts vai pašvaldību īpašuma objektu, bet pircējs zaudē tiesības prasīt zaudējumu piedziņu.

 

 

 

 

 

(16) Īpašuma tiesības uz sertifikātiem pieder personai, kuras privatizācijas sertifikātu kontā tie atrodas.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.99. likumu, 16.11.2000. likumu, 01.11.2001. likumu, 31.10.2002. likumu, 30.10.2003. likumu, 11.11.2004. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

20.pants. Strīdu izskatīšana

 

 

 

 

 

(1) Strīdus, kas rodas sakarā ar sertifikātu piešķiršanu par Latvijā nodzīvoto laiku un to daudzuma noteikšanu, privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu un sertifikātu grāmatiņu izsniegšanu, izskata pagasta padome vai pilsētas dome. Padomes vai domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

 

4

Ministru prezidenta vietā – Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

Izslēgt 20.panta pirmo daļu.

Atbalstīts

4. Izslēgt 20.panta pirmo daļu.

(2) Strīdi, kas rodas sakarā ar kompensējamā īpašuma novērtēšanu un sertifikātu daudzuma noteikšanu īpašuma kompensācijai, izskatāmi kārtībā, kādu nosaka likumi par attiecīgo īpašuma veidu denacionalizāciju un atdošanu bijušajiem īpašniekiem.

 

 

 

 

 

(3) Strīdi, kas rodas par sertifikātu piešķiršanu un anulēšanu un tādu darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kas veikti ar anulētajiem sertifikātiem, kā arī par sertifikātu kā maksāšanas līdzekļa izmantošanu, izskatāmi tiesā likumos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 (4) Ja persona, kurai atbilstoši likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 12.pantam ir tiesības dzēst īpašuma kompensācijas sertifikātus, saņemot samaksu naudā, nokavējusi pieteikuma iesniegšanas termiņu, šī persona var griezties Centrālajā zemes komisijā. Centrālā zemes komisija līdz 2006.gada 30.septembrim izskata šīs personas pieprasījumu, izvērtē termiņa nokavējuma iemeslus un pieprasījuma atbilstību likumam un pieņem attiecīgu lēmumu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.99. likumu, 01.11.2001. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Noteikt, ka sertifikātu tirgus cena ir starpniecības uzņēmumu rīkotajās izsolēs un biržā noslēgto pirkuma līgumu vidējā cena pēdējo desmit dienu laikā. Šo cenu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē Ekonomikas ministrija.

 

 

 

 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par privatizācijas sertifikātiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992., 46.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., 11.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotos Ministru kabineta noteikumus nr.179 "Par privatizācijas sertifikātiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., 19.nr.).

 

 

 

 

 

3. Noteikt, ka līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai statūtsabiedrību pamatkapitālā ieguldītie sertifikāti jāizlieto valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijā ne vēlāk kā gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas. Līdz šim termiņam privatizācijā neizmantoto sertifikātu ieguldījumu statūtsabiedrības pamatkapitālā novērtē atbilstoši vidējai tirgus cenai Latvijā sertifikātu ieguldīšanas brīdī, ja nepieciešams, likumā paredzētajā kārtībā izdarot attiecīgus grozījumus statūtsabiedrību pamatkapitālā.

 

 

 

 

 

4. Normatīvos aktus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šā likuma izpildi, Ministru kabinets izstrādā līdz 1995.gada 1.maijam. Līdz jaunu Ministru kabineta normatīvo aktu pieņemšanai piemērojami līdzšinējie normatīvie akti, ja tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

5. Ministru kabinets līdz 2000.gada 31.decembrim pieņem šā likuma 18.panta vienpadsmitajā daļā minētos noteikumus, kuros reglamentē sertifikātu izmantošanas kārtību, nosaka nepieciešamos pasākumus privatizācijas procesa paātrināšanai un konkrētus termiņus to veikšanai.

 

 

 

 

 

(2000.gada 16.novembra likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

6. Šā likuma normas piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā: 

 

5

Ministru prezidenta vietā – Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

Izteikt pārejas noteikumu 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

Daļēji

atbalstīts,

iekļauts

priekšlik.

nr.6

 

 

“7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 30.aprīlim izdod noteikumus, kuros reglamentē:

 

 

7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.jūlijam izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma:

 

 

 

1) šā likuma 4.panta 5.daļā minēto privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu;

 

 

1) 4.panta 5.daļā minēto privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu;

 

 

 

 

2) šā likuma 17.panta trešajā daļā minēto licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību.

 

2) 17.panta trešajā daļā minēto licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību;

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 17.panta ceturtajā daļā minēto valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību;

 

 

 

 

 

4) 18.panta ceturtajā daļā minēto valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību.

 

 

 

8. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim piemēro Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumus Nr.210 “Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 1995.gada 15.augusta noteikumus Nr.253 “Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbību ar privatizācijas sertifikātiem”, ciktāl minētie normatīvie akti nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 8. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.jūlijam piemēro Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumus Nr.210 "Privatizācijas sertifikātu izmanto­šanas noteikumi" un Ministru kabineta 1995.gada 15.augusta noteikumus Nr.253 "Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbību ar privatizā­cijas sertifikātiem", ciktāl minētie normatīvie akti nav pretrunā ar šo likumu. ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

Atbalstīts

5.Izteikt pārejas noteikumu 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

“7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.jūlijam izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma:

 

“7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.jūlijam izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma:

 

 

 

1) 4.panta 5.daļā minēto privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu;

 

1) 4.panta 5.daļā minēto privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu;

 

 

 

2) 17.panta trešajā daļā minēto licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību;

 

2) 17.panta trešajā daļā minēto licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību;

 

 

 

3) 17.panta ceturtajā daļā minēto valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību;

 

3) 17.panta ceturtajā daļā minēto valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību;

 

 

 

4) 18.panta ceturtajā daļā minēto valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību.

 

4) 18.panta ceturtajā daļā minēto valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību.

 

 

 

8. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim piemēro Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumus Nr.210 “Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 1995.gada 15.augusta noteikumus Nr.253 “Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbību ar privatizācijas sertifikātiem”, ciktāl minētie normatīvie akti nav pretrunā ar šo likumu.”

 

8. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim piemēro Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumus Nr.210 “Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 1995.gada 15.augusta noteikumus Nr.253 “Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbību ar privatizācijas sertifikātiem”, ciktāl minētie normatīvie akti nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.31 “Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).

7

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.31 “Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 3.nr.).”

Atbalstīts

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.31 “Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 3.nr.).

 

 

8

Atbildīgā komisija

Likums stājas spēkā 2007. gada 1. jūlijā.

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2007. gada 1. jūlijā.